Đề thi thực hành HSG quốc gia THPT môn Sinh học năm 2016

5 2,098 28
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2018, 14:56

Đề thi HSG quốc gia THPT môn Sinh học năm 2016 gồm bài thi lý thuyết và thực hành. Đây là bài thi thực hành chính thức của bộ GD. Bên cạnh đó quý vị có thể tham khảo thêm bản WORD, bản PDF đã được chỉnh sửa của đề thi lý thuyết. BQ crAo DUC vA oAo rAo rV rm cHgN Hec srlm cr6r:eu6c ofl tnr CHiNH THUC GrA THpr NAvr zoro M6n thi: THI/C nANn SINH HQC Thiri gian lim biri: 90 phdtt (khdng kd thdi gian giao di) / Ngiy thiz 08/01/2016 (Di thi gim trang) HAI{ flE{iIiE+ nAr rni NcutEvr r (0,7s fridm) Xfc ilinh ndn$ SQ dung dich prdt6in mfru dqa vio miu sfrc cfra phin rlng biurG Gi6i thiQu *rfn biiSt li6n kiit peptit phdn trl pr6t6in V6i mQt (v6t) lugng nh6 CuSOa m6i trudrng ki6m c6 m{t li6n kiSt peptit thi ph6n irng biur6 t?o phtlc c6 mdu Tiry thqQc vio dQ dii crla m4ch peptit (s6 hqng fien k6t) mi miu cta phrlc thay d6i tir xanh tim di5n tim d6 Dga vio tlQ tt6m nh4t ctla mlu sEc c6 th6 x6c dinh itugc n6ng dQ dung dich pr6t6in c6 ni6u Phdn tmg biur6 lh phan fmg dung A6 Mfru v$t, h6a ch6t - I gi6 d6 6ng + + vi dqng cg (cho I thi sinh) nghiQm g6m c6: I 6ng nghiQm c6 nhEn NaOH l0% I 5ng nghiQm c6 nhdn CuSOr l% - c6ng to hrit c6 v4ch Lryu !:,Thi.st1h !Ad* tra cdn thQn cdc mdu vQt, h6g clrdt vd dEng cu thf nghiQm ifd ihro c cung cdp, niu cdn thi6u, gio tay bdo cho cdn bQ coi thi ad UA sung Quy trinh thf nghigm - Stl dung c6ng to hft c6 v4ch hrit ldrofuig lml dung dich NaOH 10% rdi cho vdo ttmg 5ng nghigm A,B, C, D dA cfuo c chuAn b! s8n, sau d6 nhg nhing l6c ct6u - B6 sung giqt dung dich CuSOa l% vio timg 6ng nghiQm, nhq nhAng khoang 10 phft vd qdan s6t mdu lic tIAu, rdi d6 yen Sau hhi hodn thdnh cdc bwdc trhn, tht sinh gio tay bdq cho cdn bQ coi thi il6n xdc nhfin vd ghi vdo Phin 1: X6c nh$n ki ntrng thgc hin[ tr6n Phi6u tl6nh ei6 v] trf, I]i cfra thi sinh Trrt bt ctic cdu hdi drtt tffiy vdoPhi6u d6nh ei{ vi trfi Di C6u h6i t.l (0,30 di$m) Hey diAn c6c chtl cdi A, B, C, D tuong {mg v6i ndng dQ dung dich prdt6in dpa vio dO dflm nh4t cria miu sic vAo phi6u d6nh gi6 vi trA lbi Bi6t r6ng ting nghiQm tlugc chu6n b! c6 ndng dQ dung dlch protoin tuong rmg li 0,01%; O,lYo; lyo vh" l0% CAu hdi 1.2 (0,25 die@ HEy cho bi6t c6c di6u kign d6 thlrc hiQn rtugc phin tmg biur6 tr6n Cfiu h6i 1.3 (0,20 diAd Thu6c thri X c6 khf, ntuig nhgn bi6t c6c hqp ch6t c6 chrla nh6m amin (NHz) eiilt rang thui5c thrir X c6 miu xanh tim phan img v6! hqrp chAt c6 chta nh6m amin tg vi c6 miu ndq vdi hqp ch6t kh6ng c6 nh6m amin ty He, cho bi6t srt dqng thu6c thri X vi ph6n img miu biur6 c6 th6 nhfln bi6t hgrp ch6t nio crtc d6y dung dich du0i tlfly Ddnh a6u ({) vdo phi6u d6nh gi6vdtA lui A Nudc, dung dich anit amin glixirL d[ch chi6t dgu tuong B Nudc, dung dich alrit amin glixin, dung dlch NH4NO3 10% C Nudc, dich chi6t dgu tuong, dung dlch NHaN q rcyo D Nudc, d[ch chi6t dflu tuong, dung dich caz€in (sfur phAm tir stia) gAr tHi NcHTEUI z (r,2s did@ i l Xflc ilinh tlic tli6m dung dich dga viro hiQn tugng co nguy0n sinh vh phf,n co nguy6n sinh Gi6i thiQu Co nguy6n sinh O t6 bao thyc vft ln hiQn tugrg ph6n nguy6n sinh cfrat Ui co lqi vi t6ch khdi thtuh tiS bio Khi cho t6 bio bi co nguyOn sinh vio dung dlch nhugc trucrng, phAn nguyen sinh ch6t tlng dAn vd trOlei the tich ban dAu, d6 ln phan co nguy6n sinh Dya trOn hiQn tugng co nguy6n sinh vi phan co nguy6n sinh, thi sinh c6 thi! x6c dlnh dugc c6c dung dlch nhuqc trucrng, uu truong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thực hành HSG quốc gia THPT môn Sinh học năm 2016, Đề thi thực hành HSG quốc gia THPT môn Sinh học năm 2016

Từ khóa liên quan