Đề thi tham khảo PTTH quốc gia năm 2018 môn sinh học

15 142 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2018, 15:24

www.thuvienhoclieu.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81 Nhóm vi khuẩn sau có khả chuyển hóa NO 3 thành N2? A Vi khuẩn amơn hóa B Vi khuẩn cố định nitơ C Vi khuẩn nitrat hóa D Vi khuẩn phản nitrat hóa Câu 82 Động vật sau có dày đơn? A Bò B Trâu C Ngựa D Cừu Câu 83 Ở ngơ, q trình nước chủ yếu diễn quan sau đây? A Lá B Rễ C Thân D Hoa Câu 84 Hệ mạch máu người gồm: I Động mạch; II Tĩnh mạch; III Mao mạch Máu chảy hệ mạch theo chiều: A I → III → II B I → II → III C II → III → I D III → I → II Câu 85 Ở sinh vật nhân thực, cơđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin sau đây? A Valin B Mêtiônin C Glixin D Lizin Câu 86 Biế t không xảy đô ̣t biế n Theo lí thuyế t, phép lai AABb × aabb cho đời có loa ̣i kiể u gen? A B C D Câu 87 Một quần thể thực vật trạng thái cân di truyền có tần số alen A 0,3 Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA quần thể A 0,42 B 0,09 C 0,30 D 0,60 Câu 88 Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể cấu trúc thành phần chủ yếu là: A ADN prôtêin histôn B ADN mARN C ADN tARN D ARN prơtêin Câu 89 Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiế n hóa sau không làm thay đổi tần số alen quần thể? A Đột biến B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 90 Theo thuyết tiến hóa đại, q trình phát sinh phát triển sống Trái Đất gồm giai đoạn sau: I Tiến hóa hóa học II Tiến hóa sinh học III Tiến hóa tiền sinh học Các giai đoạn diễn theo thứ tự là: A I → III → II B II → III → I C I → II → III D III → II → I Câu 91 Ở miền Bắc Việt Nam, năm có nhiệt độ mơi trường xuống 8oC năm có số lượng bò sát giảm mạnh Đây ví dụ kiểu biến động số lượng cá thể A khơng theo chu kì B theo chu kì ngày đêm C theo chu kì mùa D theo chu kì nhiều năm Câu 92 Trong chu trình cacbon, CO2 từ môi trường vào quần xã sinh vật thơng qua hoạt động nhóm sinh vật sau đây? A Sinh vật sản xuất B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 93 Để tìm hiểu q trình hơ hấp thực vật, bạn học sinh làm thí nghiệm theo quy trình với 50g hạt đậu nảy mầm, nước vơi dụng cụ thí nghiệm đầy đủ Nhận định sau đúng? A Thí nghiệm thành công tiến hành điều kiện khơng có ánh sáng B Nếu thay hạt nảy mầm hạt khơ kết thí nghiệm không thay đổi C Nếu thay nước vôi dung dịch xút kết thí nghiệm giống sử dụng nước vôi D Nước vôi bị vẩn đục hình thành CaCO3 www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com Câu 94 Khi nói độ pH máu người bình thường, phát biểu sau đúng? A Độ pH trung bình dao động khoảng 5,0 - 6,0 B Hoạt động thận có vai trò điều hòa độ pH C Khi thể vận động mạnh làm tăng độ pH D Giảm nồng độ CO2 máu làm giảm độ pH Câu 95 Dạng đột biến sau làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm tăng số loại alen gen quần thể? A Đột biến gen B Đột biến đa bội C Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể D Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể Câu 96 Một gen sinh vật nhân sơ dài 323 nm có số nuclêơtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêơtit gen Theo lí thuyết, gen có số nuclêơtit loại guanin A 432 B 342 C 608 D 806 Câu 97 Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng? A XAXa × XAY B XAXA × XaY C XAXa × XaY D XaXa × XAY Câu 98 Khi nói về các nhân tố tiế n hóa theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Đột biến tạo nguồn ngun liệu thứ cấp cho q trình tiến hóa B Chọn lọc tự nhiên tác đô ̣ng trực tiế p lên kiể u hình và gián tiế p làm biế n đổ i tầ n số kiểu gen quần thể C Giao phố i không ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền quần thể D Di – nhập gen làm thay đổ i tầ n số alen của quầ n thể theo mô ̣t chiề u hướng nhấ t đinh ̣ Câu 99 Khi kích thước quần thể sinh vật vượt mức tối đa, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể dẫn tới khả sau đây? A Cạnh tranh cá thể quần thể giảm B Các cá thể quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn C Mức sinh sản quần thể giảm D Kích thước quần thể tăng lên nhanh chóng Câu 100 Khi nói diễn sinh thái, có phát biểu sau đúng? I Diễn thứ sinh khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật II Song song với trình biến đổi quần xã trình biến đổi điều kiện tự nhiên mơi trường III Diễn sinh thái xảy tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã IV Sự cạnh tranh gay gắt loài quần xã nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật A B C D Câu 101 Khi nói q trình quang hợp thực vật, phát biểu sau đúng? A Sản phẩm pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucơzơ B Nếu khơng xảy quang phân li nước APG khơng chuyển thành AlPG C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp NADPH D Trong quang hợp, O2 tạo từ CO2 Câu 102 Khi nói tuần hồn máu người bình thường, có phát biểu sau đúng? I Huyết áp mao mạch lớn huyết áp tĩnh mạch II Máu tĩnh mạch nghèo ôxi máu động mạch III Trong hệ mạch máu, vận tốc máu mao mạch chậm IV Lực co tim, nhịp tim đàn hồi mạch làm thay đổi huyết áp A B C D Câu 103 Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? I Các gen tế bào ln có số lần phiên mã II Q trình phiên mã ln diễn đồng thời với q trình nhân đơi ADN III Thơng tin di truyền ADN truyền từ tế bào sang tế bào khác nhờ chế nhân đôi ADN IV Q trình dịch mã có tham gia mARN, tARN ribôxôm A B C D www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com Câu 104 Cho dị hợp tử cặp gen (P) tự thụ phấn, thu F1 Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 là: A : : : B : : C 19 : 19 : : D : : : Câu 105 Giả sử hệ xuất phát (P) quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là: 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa Biết alen A trội hoàn toàn so với alen a Theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? A Nếu quần thể xuất thêm kiểu gen chắn kết tác động nhân tố đột biến B Nếu hệ F1 có tần số kiểu gen là: 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa xảy chọn lọc chống lại alen trội C Nếu quần thể chịu tác động nhân tố di - nhập gen tần số alen quần thể ln trì ổn định qua hệ D Nếu quần thể chịu tác động yếu tố ngẫu nhiên alen a bị loại bỏ hồn toàn khỏi quần thể Câu 106 Ổ sinh thái dinh dưỡng bốn quần thể M, N, P, Q thuộc bốn lồi thú sống mơi trường thuộc bậc dinh dưỡng kí hiệu vòng tròn hình bên Phân tích hình này, có phát biểu sau đúng? I Quần thể M quần thể Q không cạnh tranh dinh dưỡng II Sự thay đổi kích thước quần thể M ảnh hưởng đến kích thước quần thể N III Quần thể M quần thể P có ổ sinh thái dinh dưỡng khơng trùng IV Quần thể N quần thể P có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng hoàn toàn A B C D Câu 107 Giả sử lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật G, H, I, K, L, M, N, O, P mơ tả sơ đồ hình bên Cho biết loài G sinh vật sản xuất lồi lại sinh vật tiêu thụ Phân tích lưới thức ăn này, có phát biểu sau đúng? I Loài H thuộc bậc dinh dưỡng cấp II Loài L tham gia vào chuỗi thức ăn khác III Lồi I sinh vật tiêu thụ bậc bậc IV Loài P thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác A B C D Câu 108 Có biện pháp sau góp phần sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? I Sử dụng lượng gió để sản xuất điện II Sử dụng tiết kiệm nguồn nước III Chống xói mòn chống ngập mặn cho đất IV Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ phục vụ cho phát triển kinh tế A B C D Câu 109 Alen A vi khuẩn E coli bị đột biến điểm thành alen a Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Alen a alen A có số lượng nuclêơtit ln II Nếu đột biến cặp nuclêơtit alen a alen A có chiều dài III Chuỗi pơlipeptit alen a chuỗi pôlipeptit alen A quy định có trình tự axit amin giống IV Nếu đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí gen làm thay đổi tồn ba từ vị trí xảy đột biến cuối gen A B C D www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com Câu 110 Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n Có dạng đột biến sau làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể tế bào thể đột biến? II Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể I Đột biến đa bội III Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể IV Đột biến lệch bội dạng thể A B C D AB Câu 111 Giả sử tế bào sinh tinh thể có kiểu gen tiến hành giảm phân bình thường Theo ab lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử aB chiếm 25% II Nếu có tế bào xảy hốn vị gen loại giao tử Ab chiếm 10% III Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3 IV Nếu có tế bào xảy hốn vị gen tạo loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1 A B C D Câu 112 Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Hai cặp gen phân li độc lập Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở lồi có tối đa loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ II Cho thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, thu đời có số thân cao, hoa trắng chiếm 75% III Cho thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu đời có loại kiểu hình số thân cao, hoa trắng đời chiếm 18,75% IV Cho thân cao, hoa đỏ giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đời có loại kiểu hình A B C D Câu 113 Khi nói đột biến điểm sinh vật nhân thực, có phát biểu sau đúng? I Gen đột biến truyền lại cho tế bào qua phân bào II Đột biến thay cặp nuclêơtit làm cho gen khơng biểu III Đột biến gen xảy gen cấu trúc mà không xảy gen điều hòa IV Đột biến thay cặp A-T cặp G-X khơng thể biến đổi ba mã hóa axit amin thành ba kết thúc A B C D Câu 114 Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Phép lai P: AA × aa, thu hợp tử F1 Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1, sau cho phát triển thành F1 Cho F1 tứ bội tự thụ phấn, thu F2 Cho tất F2 giao phấn ngẫu nhiên, thu F3 Biết tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F3 A 31 hoa đỏ : hoa trắng B 77 hoa đỏ : hoa trắng C 45 hoa đỏ : hoa trắng D 55 hoa đỏ : hoa trắng AB D d Ab D Câu 115 Thực phép lai P: ♀ X X ×♂ X Y, thu F1 Cho biết gen quy định ab ab tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có tối đa 40 loại kiểu gen II Nếu tần số hốn vị gen 20% F1 có 33,75% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng III Nếu F1 có 3,75% số cá thể mang kiểu hình lặn tính trạng P xảy hốn vị gen với tần số 40% IV Nếu khơng xảy hốn vị gen F1 có 31,25% số cá thể mang kiểu hình trội tính trạng A B C D Câu 116 Một loài thực vật, chiều cao cặp gen A, a B, b quy định; màu hoa cặp gen D, d quy định Cho P tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: thân cao, hoa vàng : thân thấp, hoa vàng : thân cao, hoa trắng : thân thấp, hoa trắng Biết khơng xảy đột biến khơng có hốn vị gen Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Cây P dị hợp tử cặp gen xét II F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa vàng III Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa vàng F1, xác suất lấy chủng 1/3 IV Lấy ngẫu nhiên thân cao, hoa vàng F1, xác suất lấy dị hợp tử cặp gen 2/3 A B C D www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com Câu 117 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Alen D quy đinh ̣ mắ t đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy đinh ̣ mắ t trắ ng; gen nằm vùng không tương đồ ng nhiễm sắc thể giới tính X Cho ruồi đực ruồi (P) có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 35% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ II F1 có 10% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ III F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ IV F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A B C D Câu 118 Cho (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 51% thân cao, hoa đỏ; 24% thân cao, hoa trắng; 24% thân thấp, hoa đỏ; 1% thân thấp, hoa trắng Cho biết gen quy định tính trạng, khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen q trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 1% số thân cao, hoa đỏ chủng II F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F1, có 2/3 số dị hợp tử cặp gen IV Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1, xác suất lấy chủng 2/3 A B C D Câu 119 Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên thành phần kiểu gen F1 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa II Nếu cho tất hoa đỏ P giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có 91% số hoa đỏ III Nếu cho tất hoa đỏ P tự thụ phấn thu F1 có 1/9 số hoa trắng IV Nếu quần thể tự thụ phấn thành phần kiểu gen F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa A B C D Câu 120 Phả ̣ ở hiǹ h bên mô tả sự di truyề n bê ̣nh M và bê ̣nh N người, mỗi bê ̣nh đề u alen của mô ̣t gen quy đinh ̣ Cả hai gen này đề u nằ m ở vùng không tương đồ ng nhiễm sắ c thể giới tính X Biế t rằ ng không xảy đô ̣t biế n và không có hoán vi ̣ gen Theo lí thuyế t, có phát biể u sau đúng? I Người số dị hơ ̣p tử về hai că ̣p gen II Xác suấ t sinh thứ hai bi ̣bê ̣nh của că ̣p - 10 là 1/2 III Xác đinh ̣ đươ ̣c tố i đa kiể u gen của người phả hệ IV Xác suấ t sinh thứ hai là trai bi ̣bê ̣nh của că ̣p - là 1/4 A B C D HẾT www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG MÔN SINH NĂM 2018 Mã đề:001 81 D 91 A 101 B 111 B 82 C 92 A 102 C 112 B 83 A 93 D 103 D 113 C 84 A 94 B 104 B 114 B 85 B 95 B 105 D 115 B 86 B 96 C 106 B 116 D 87 B 97 A 107 B 117 B 88 A 98 B 108 C 118 D 89 D 99 C 109 B 119 C 90 A 100 A 110 C 120 B Câu 81 Nhóm vi khuẩn có khả chuyển hóa NO3-  thành N2 vi khuẩn phản nitrat (SGK trang 29) Chọn D Câu 82 Động vật sau có dày đơn ngựa Bò, trâu, cừu động vật nhai lại, có dày kép Chọn C Câu 83 Ở ngơ, q trình nước chủ yếu diễn Chọn A Câu 84 Máu chảy hệ mạch tuần hoàn theo chiều từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch →động mạch Chọn A Câu 85 Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin Mêtiơnin Chọn B Câu 86 Phép lai AABb × aabb cho đời có loại kieur gen: AaBb Aabb Chọn B Câu 87 Quần thể trạng thái cân di truyền pA = 0,3 → tần số kiểu gen AA = p2 = 0,09 Chọn B Câu 88 www.thuvienhoclieu.com 1/10 www.thuvienhoclieu.com Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể cấu trúc thành phần chủ yếu ADN prôtêin histôn (SGK trang 23) Chọn A Câu 89 Nhân tố tiến hóa sau khơng làm thay đổi tần số alen quần thể Giao phối không ngẫu nhiên (SGK trang 116) Chọn D Câu 90 Theo thuyết tiến hóa đại, q trình phát sinh phát triển sống Trái Đất gồm giai đoạn theo thứ tự: Tiến hóa hóa học → Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa sinh học Chọn A Câu 91 Ở miền Bắc Việt Nam, năm có nhiệt độ mơi trường xuống 8oC năm có số lượng bò sát giảm mạnh kiểu biến động khơng theo chu kì, năm nhiệt độ xuống thấp số lượng bò sát giảm mạnh Chọn A Câu 92 Trong chu trình cacbon, CO2 từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động Sinh vật sản xuất Chọn A Câu 93 Ý D A sai thực vật C3 có hơ hấp sáng nên thực thí nghiệm thành cơng B sai cường độ hơ hấp hạt khơ thấp, hạt nảy mầm có cường độ hơ hấp cao nên thí nghiệm với hạt khơ kết thí nghiệm thay đổi C sai dung dịch xút kết hợp với CO2 khơng tạo thành kết tủa (Na2CO3 không kết tủa) Chọn D Câu 94 Ý B A sai pH máu người trung bình dao động từ 7,35 đến 7,45 C sai thể vận động mạnh, pH máu giảm D sai giảm nồng độ CO2 pH máu tăng Chọn B Câu 95 Dạng đột biến sau làm tăng số lượng alen gen tế bào không làm tăng số loại alen gen quần thể Đột biến đa bội Chọn B Câu 96 www.thuvienhoclieu.com 2/10 L = 323nm → N = L×2/3,4 =1900 www.thuvienhoclieu.com Ta có A=T= 18% => G=X = 32% G = 0,32 × 1900 = 608 Chọn C Câu 97 Phép lai XAXa × XAY Cho ruồi mắt đỏ : ruồi đực mắt đỏ : ruồi đực mắt trắng Chọn A Câu 98 Phát biểu B A sai đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa C sai giao phối ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể D sai di nhập gen nhân tố tiến hóa làm thay thay đổi tần số alen quần thể không theo môṭ chiều hướng điṇh Chọn B Câu 99 Khi kích thước quần thể sinh vật vượt mức tối đa, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể mức sinh sản quần thể giảm chọn C câu 100 Xét phát biểu : I sai II III IV Chọn A Câu 101 Phát biểu B Ý D sai O2 tạo từ H2O Chọn B Câu 102 Xét phát biểu I sai II III www.thuvienhoclieu.com 3/10 IV www.thuvienhoclieu.com Chọn C Câu 103 Xét phát biểu: I sai, II sai III IV Chọn D Câu 104 Cây dị hợp cặp gen tự thụ phấn có kiểu gen + gen PLĐL 9:3:3:1 + liên kết hoàn toàn: 1:2:1 + có HVG phụ thuộc vào tần số HVG Chọn B Câu 105 Ý D, yếu tố ngẫu nhiên loại bỏ cá thể Aa aa, qua loại bỏ alen a khỏi quần thể A sai di nhập gen làm xuất thêm kiểu gen quần thể B sai tần số alen A tăng, tần số alen a giảm → chọn lọc chống lại alen lặn C sai di nhập gen làm thay đổi tần số alen quần thể Chọn D Câu 106 Ý I, II, III Ý IV sai quần thể N P có có ổ sinh thái dinh dưỡng trùng phần Chọn B Câu 107 Loài H thuộc bậc dinh dưỡng cấp Loài L tham gia vào chuỗi thức ăn khác Lồi I sinh vật tiêu thụ bậc bậc Loài P thuộc bậc dinh dưỡng Chọn B Câu 108 Các biện pháp sau góp phần sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên là: Sử dụng lượng gió để sản xuất điện, Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch, Chống xói mòn chống ngập mặn cho đất Chọn C Câu 109 www.thuvienhoclieu.com 4/10 www.thuvienhoclieu.com Ý III, đột biến thay khơng làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành Ý I, II chắn đột biến mất, thêm làm thay đổi số lượng nuclêôtit chiều dài gen Ý IV sai đột biến thay khơng làm thay đổi ba lại gen Chọn A Câu 110 Dạng đột biến sau làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể tế bào thể đột biến đột biến đa bội đột biến lệch bội, đột biến số lượng NST Chọn C Câu 111: Xét tế bào thể có kiểu gen AB ab - Khi tế bào không hoán vị tạo loại giao tử : AB : ab - Khi tế bào hoán vị tạo loại giao tử với tỉ lệ : AB: ab : aB : Ab Gọi x số tế bào có hốn vị → số tế bào khơng hốn vị – x - – x tế bào khơng hốn vị tạo (5 – x ) AB : (5 – x ) ab - x tế bào hoán vị tạo x AB: x ab : x aB : x Ab Tỉ lệ giao tử tạo x tế bào hoán vị : (10 – x) AB : (10 – x) ab : x Ab : x aB -TH1 : Nếu x = => Tỉ lệ giao tử tạo : AB : ab : aB : Ab => IV sai - TH2 : Nếu x = => Tỉ lệ giao tử tạo : AB : ab : aB : Ab => %Ab = 2: 20 = 0,1 = 10% , II - TH3 : Nếu x = => Tỉ lệ giao tử tạo : AB : ab : aB : Ab => III Đúng -TH4 : Nếu x = => Tỉ lệ giao tử tạo : AB : ab : aB : Ab => %aB = 25% => I Đáp án B Câu 112 : A- Thân cao >> a thân thấp B- Hoa đỏ >> b hoa trắng I Đúng , Kiểu hình thân cao , hoa đỏ : A-B- => có kiểu gen AABB ; AABb, AaBB , AaBb II Đúng , Cây thân cao hoa trắng ( A- bb) có hai kiểu gen : Aabb ; AAbb - Nếu Aabb tự thụ phấn => F1 có 75% thân cao hoa trắng : 25 % thân thấp hoa trắng - Nếu AAbb tự thụ phấn => F1 có 100% thân cao hoa trắng III Đúng , Thân cao hoa đỏ tự thụ phấn thu loại kiểu hình đời => Thân cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen AaBb →Tỉ lệ thân cao hoa trắng 3/8 = 18,75% IV Đúng , Cho thân cao hoa đỏ giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn (aabb) - TH1 : AABB x aabb →100% AaBb ( loại kiểu hình ) - TH2 : AABb x aabb →1 AaBb : Aabb ( loại kiểu hình ) - TH3 : AaBB x aabb →1 aaBb : AaBb( loại kiểu hình ) - TH4 : AaBb x aabb →1 AaBb : Aabb : aaBb : aabb ( loại kiểu hình ) www.thuvienhoclieu.com 5/10 www.thuvienhoclieu.com Đáp án B Câu 113 : I Sai , Đột biến gen nằm tế bào chất khơng truyền lại cho tế bào trình phân bào , gen tế bào chất không phân chhia đồng cho tế bào II Đúng , đột biến thay mã mở đầu làm cho gen tổng hợp protein => gen không biểu III Sai , đột biến gen xảy loại gen IV Sai , đột biến thay cặp A- T cặp GX biến đổi ba mã hóa axit amin thành ba kết thúc ( sai từ không thể) Đáp án A Câu 114 : Phương pháp: - Thể tứ bội AAaa giảm phân tạo 1/6AA:4/6Aa:1/6aa Cách giải: P : AA x aa → Aa F1 bị cônsixin tác động phát triển thành F1 tứ bội ( AAaa) F1 x F1 : AA aa x AA aa F2 : AAAA : AAAa : 18 AAaa : Aaaa : aaaa Cho F2 giao phối ngẫu nhiên F2 giảm phân tạo giao tử lưỡng bội ( AA , Aa , aa) Ta có : - AAAA → AA - AAAa → AA : Aa - AAaa → AA : Aa : aa - Aaaa → Aa : aa - aaaa → aa 18 1      Tỉ lệ giao tử aa tạo từ thể F2 : 36 36 36 2 Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng F3 :   9 81 77 Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F3 :   81 81 Đáp án B Câu 115 : Xét phép lai ♀ AB D d Ab D AB Ab X X ×♂ X Y=( × )(XDXd x XDY) ab ab ab ab - Phép lai hoán vị ) AB Ab × tạo tối đa kiểu gen ( giới ab ab Phép lai XDXd x XDY→ XDXD : XDY : XDXd :XdY tạo kiểu gen Số kiểu gen tối đa tạo từ phép lai : x = 28  Nếu tần số hốn vị gen 20% ta có I sai www.thuvienhoclieu.com 6/10 www.thuvienhoclieu.com Cơ thể tạo : 0,4 AB : 0,4 ab : 0,1 Ab : 0,1 aB Cơ thể đực : 0,5 Ab : 0,5 ab  Đời có kiểu hình trội tính trạng : (0,4 + 0,5 x 0,1 ) x 0,75 = 0,3375 = 33 ,75 Cơ thể có kiểu hình lặn ba tính trạng chiếm tỉ lệ 3,75%   ab/ab = 0,0375 : 0,25 = 15% Tỉ lệ giao tử ab giới : 0,15 : 0,5 = 0,3 => Tần số hoán vị (0,5 – 0,3) x = 0,4 = 40% -Nếu khống có hốn vị gen ta có số cá thể có kiểu hình trội ba tính trạng : 0,5 x 0,25 + 0,5 x 0,5 x 0,75 = 0,3125 = 31,25% Đáp án B Câu 116 : Đây phép lai liên quan đến cặp gen Xét tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng chiều cao F1 : cao : thấp => P dị hợp hai cặp gen AaBb x AaBb Xét tỉ lệ phân li kiểu hình màu sắc hoa F1 có : vàng : trắng => P dị hợp Dd x Dd Xét tỉ lệ kiểu hình chung : : : :1 ≠ ( :7) ( :1) P dị hợp cặp gen có hai gen khác nằm NST Giả sử gen A D nằm NST Vì khơng có hốn vị gen nên ta gen liên kết hoàn toàn với Xét phép lai (Aa, Dd)Bb x (Aa, Dd)Bb Ta có : A-D- B = 3/8 => A- D = 3/8 : 3/4 = 1/2 => ab,ab = => P không tạo giao tử ab => P có kiểu gen Ad/aD Bb F1 có kiểu hình thân cao hoa vàng có kiểu gen Ad/aD Bb ; Ad/aD BB Cây thân thấp hoa vàng F1 có dạng (aaD- B- ) bao gồm aaDD BB; aaDD Bb : aaDD bb Cây thân thấp hoa vàng chủng 1/2 Cây thân cao hoa vàng (A-B-D) bao gồm Ad/aD BB ; Ad/aD BB Tỉ lệ dị hợp cặp gen 2/3 Đáp án D Câu 117 F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt,mắt trắng => P dị hợp cặp gen: đực có kiểu gen AB D X Y ab ab d ab X Y  0, 05   0,  cho giao tử ab = 0,4 ab ab AB D AB D d Kiểu gen P : X Y X X ab ab A-B- = aabb +0,5 = 0,7 ; A-bb = aaB- = 0,25 – 0,2 = 0,05 Xét phát biểu: Ta có www.thuvienhoclieu.com 7/10 www.thuvienhoclieu.com I tỷ lệ xám dài đỏ: A-B-XD - =0,7 1/2 =0,35 => I II ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ (aabb XD -) = 0,2x ½ =10% => II III tỷ lệ xám, dài đỏ= 0,7 0,75 =0,525 => III sai IV ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ = 0,05 0,75 =3,75% => iv sai Chọn B Câu 11 8: Đây phép lai tính trạng Xét phân li chiều cao : cao : thấp => A – cao >> a – thấp Xét phân li màu sắc hoa : đỏ :1 trắng => B – đỏ >> b trắng Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung => 51 : 24 : 24 :1 ≠ (3:1) (3:1) Hai gen nằm NST có hóan vị gen P dị hợp hai cặp gen : Xét F1 có aa, bb = 0,01 = 0,1 x 0,1 => P Ab/aB ; P hoán vị với tần số 20% nên tỉ lệ cá giao tử tạo : Ab= aB = 0,4 ; AB = ab = 0,1 Tỉ lệ F1 AB/AB = 0,1 x 0,1 = 0,01 , F1 thân cao hoa đỏ : A-B- gồm kiểu gen : AB/AB; AB/aB ; AB/Ab; Ab/aB ; AB/ab , Cây hoa đỏ ,thân cao dị hợp cặp gen : (0,4 x 0,4 + 0,1 x0,1 ) x = 0,34 Trong tổng số thân cao hoa đỏ F1 dị hợp cặp gen 0,34 : 0,51 = 2/3 , Cây thân thấp hoa đỏ F1 có ( aa,BB aa,Bb ) Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1, xác suất lấy chủng : 0,4 x 0,4 / 0,24 = 2/3 , Đáp án D Câu 119 P: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa Tần số alen A= 0,7 ; a = 0,3 I, ngẫu phối quần thể có cấu trúc: 0,49AA:0,42Aa:0,09aa => I sai II, sai, (5AA : 4Aa) (5AA : 4Aa) 7A:2a   7A:2a   III: cho hoa đỏ tự thụ phấn: tỷ lệ hoa trắng  aa   4/81   Aa   77/81 1 => III   9 IV: tự thụ phấn quần thể có www.thuvienhoclieu.com 8/10 www.thuvienhoclieu.com 1 0,5  0,  AA : 0,  Aa : 0,1  0,  aa => IV 4 0, AA : 0, Aa : 0, 2aa Chọn C Câu 120 Vì bố mẹ bình thường sinh bị bệnh N => gen gây bệnh N gen lặn Bố bị bệnh M sinh gái bình thường => gen gây bệnh M gen lặn Quy ước gen A –không bị bệnh M; a- bị bệnh M B- không bị bệnh N; b – bị bệnh N Kiểu gen người phả hệ X BA X bA X BAY X BA X bA X BaY X BAY X bAY X BAY Ta biết kiểu gen người nam phả hệ X bA X Ba 10 X BAY 11 X BAY 12 X bAY Người X BA X bA sinh trai 4,5 biết kiểu gen mà lại khơng có hốn vị gen Người sinh trai 12 có kiểu gen X bAY , mà người bình thường bố (4) lại có kiểu gen X BaY nên người có kiểu gen X bA X Ba Người sinh trai bình thường, gái (9) có kiểu gen X bA X Ba => người (3) có kiểu gen X BA X bA Vậy xét phát biểu: I sai II cặp – 10: X bA X Ba  X BAY họ sinh trai bị bệnh nên xác suất 1/2 => II III sai IV , người có kiểu gen X BAY Xét người (7) có bố mẹ X BA X bA  X BAY nên người có kiểu gen X BA X bA : X BA X BA Xác suất sinh trai bị bệnh họ 1   => IV sai Chọn B www.thuvienhoclieu.com 9/10 www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com 10/10 ... đại, q trình phát sinh phát triển sống Trái Đất gồm giai đoạn theo thứ tự: Tiến hóa hóa học → Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa sinh học Chọn A Câu 91 Ở miền Bắc Việt Nam, năm có nhiệt độ mơi... www.thuvienhoclieu.com www.thuvienhoclieu.com HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MINH HỌA THPT QG MÔN SINH NĂM 2018 Mã đề: 001 81 D 91 A 101 B 111 B 82 C 92 A 102 C 112 B 83 A 93 D 103 D 113 C... phẩm pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa AlPG thành glucơzơ B Nếu khơng xảy quang phân li nước APG khơng chuyển thành AlPG C Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần tham gia trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tham khảo PTTH quốc gia năm 2018 môn sinh học , Đề thi tham khảo PTTH quốc gia năm 2018 môn sinh học

Từ khóa liên quan