Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Phước - Học Toàn Tập

3 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2021, 20:40

[r] (1)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt gi¶i trong kú thi chän häc sinh giái quèc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 10-Tỉnh Bình Phớc Cc Kho thớ v Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) Lê Quang Bình 10.01.02 25/10/1995 Kinh Nam Toán 18.00 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung Nguyễn Đức Anh 10.01.01 10/09/1995 Kinh Nam Toán 21.50 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung Nguyễn Đình Toàn 10.01.06 08/05/1994 Kinh Nam Toán 31.50 NhÊt 12 THPT Hïng V−¬ng Phan Văn Bảo 10.02.01 13/07/1995 Kinh Nam Vật lí 21.75 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung Trần Quang Khải 10.02.05 12/05/1994 Kinh Nam VËt lÝ 22.50 Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung Ngun Xu©n Duy 10.02.02 19/10/1994 Kinh Nam VËt lÝ 18.00 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung Ph¹m Anh Dịng 10.02.04 06/01/1995 Kinh Nam VËt lÝ 16.75 K.Khích 11 THPT chuyên Quang Trung Trần Minh Tuấn 10.03.10 25/08/1994 Kinh Nam Ho¸ häc 23.75 Ba 12 THPT chuyên Quang Trung Phạm Trọng Nghĩa 10.03.07 29/07/1994 Kinh Nam Hoá học 17.75 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 10 Nguyễn Thành Nam 10.03.06 05/05/1995 Kinh Nam Hoá học 22.25 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung 11 Đặng Thái Dơng 10.03.03 09/09/1995 Kinh Nam Hoá học 21.50 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung 12 Nguyễn Tài Ân 10.03.01 14/10/1995 Kinh Nam Hoá học 18.50 K.Khích 11 THPT chuyên Quang Trung 13 Nguyễn Văn Giỏi 10.03.04 05/02/1995 Kinh Nam Hoá học 22.75 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung 14 Đào Tn Dịng 10.03.02 11/04/1995 Kinh Nam Ho¸ häc 18.00 K.KhÝch 11 THPT chuyên Quang Trung 15 Trần Huỳnh Lộc 10.03.05 27/08/1995 Kinh Nam Hoá học 18.75 K.Khích 11 THPT chuyên Quang Trung 16 Phạm Duy Phơng 10.04.05 25/09/1994 Kinh Nam Sinh häc 19.50 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung 17 Lª Thanh Phong 10.04.04 02/10/1994 Kinh Nam Sinh häc 20.75 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 18 Nguyễn Thị Thu H−êng 10.04.03 20/11/1994 Kinh N÷ Sinh häc 18.50 K.KhÝch 12 THPT chuyªn Quang Trung (2)Sè TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 10-Tỉnh Bình Phớc Cục Khảo thí Kiểm định Chất lợng giáo dc Ngày sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 19 Lê Xuân Thanh 10.05.05 08/03/1994 Kinh Nam Tin häc 20.15 Ba 12 THPT chuyªn Quang Trung 20 TrÞnh Minh NhËt 10.05.04 28/10/1995 Kinh Nam Tin học 14.85 K.Khích 11 THPT chuyên Quang Trung 21 Châu Thị Phợng 10.06.05 01/06/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 22 Đặng Thị Tùng Linh 10.06.01 03/04/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 16.00 Nhì 12 THPT chuyên Quang Trung 23 Bùi Lê Phơng Thảo 10.06.06 11/05/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 14.00 Ba 12 THPT chuyên Quang Trung 24 Đinh Thị Thùy Linh 10.06.02 05/03/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 25 Nguyễn Thị Phơng 10.06.04 12/01/1994 Kinh Nữ Ngữ văn 12.50 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 26 Võ Thị Mỹ Dung 10.07.02 01/02/1994 Kinh Nữ Lịch sử 15.00 Ba 12 THPT chuyên Quang Trung 27 Nguyễn Thị Xuân 10.07.08 12/07/1995 Kinh Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 11 THPT chuyên Quang Trung 28 Bùi Thị ánh Hồng 10.07.03 22/09/1994 Kinh Nữ Lịch sử 13.75 Ba 12 THPT chuyên Quang Trung 29 Lơng Huyền Ngọc 10.07.05 13/05/1994 Kinh Nữ Lịch sử 11.75 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 30 Lê Thị Hà Phơng 10.07.06 01/09/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.00 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 31 Đỗ Thị Cẩm Loan 10.07.04 20/06/1995 Kinh Nữ Lịch sử 13.50 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung 32 NguyÔn Ngäc Minh Vy 10.07.07 16/01/1994 Kinh Nữ Lịch sử 12.25 K.Khích 12 THPT chuyên Quang Trung 33 Nguyễn Bá Dân 10.08.01 02/12/1995 Kinh Nam Địa lí 14.50 Ba 11 THPT chuyên Quang Trung 34 Đoàn Thị Thu Huyền 10.08.05 29/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 18.00 Nhất 12 THPT chuyên Quang Trung 35 Hà Phơng Minh Hạnh 10.08.03 28/09/1994 Kinh Nữ Địa lí 14.00 Ba 12 THPT chuyên Quang Trung 36 Nguyễn Thị Huệ 10.08.04 16/09/1994 Kinh Nữ Địa lí 16.75 Nhì 12 THPT chuyên Quang Trung (3)Số TT Họ tên thí sinh báo danhSố Dân tộc Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT Năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo 10-Tỉnh Bình Phớc Cc Kho thớ Kiểm định Chất lợng giáo dục Ngµy sinh Nam/ Nữ Môn thi Điểm Giải Lớp Trờng (THPT) 37 Nguyễn Thị Minh 10.08.06 08/06/1994 Kinh Nữ Địa lí 18.00 Nhất 12 THPT chuyên Quang Trung 38 Trần Trọng Thiªn 10.09.04 21/04/1994 Kinh Nam T Anh 13.30 K.KhÝch 12 THPT chuyên Quang Trung 39 Phan Trần Hồng Trâm 10.09.06 14/01/1994 Kinh Nữ T Anh 14.00 Ba 12 THPT chuyên Quang Trung Danh sách gồm 39 thí sinh Hà Nội, ngày tháng năm 2012 KT Ch tch Hi ng Trần Văn Kiên Phú Ch tịch Hội đồng phã cơc tr−ëng cơc kh¶o thÝ kđclgd
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Phước - Học Toàn Tập, Đề thi Kết quả HSG Quốc Gia 2012 Tỉnh Bình Phước - Học Toàn Tập

Từ khóa liên quan