0

Nghiên cứu xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng phương pháp đất ngập nước kết hợp diệt khuẩn bằng nano bạc

128 27 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2021, 08:55

... ? ?Nghiên cứu xử lý nƣớc thải ao nuôi tôm phƣơng pháp đất ngập nƣớc kết hợp diệt khuẩn nano bạc? ?? II.NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Xây dựng mơ hình đất ngập nƣớc  Khảo sát hiệu xử lý nƣớc thải tổng hợp. .. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu xử lý nƣớc thải ao nuôi tơm phƣơng pháp kết hợp mơ hình ĐNN kiến tạo với diệt khuẩn nano bạc từ đƣa phƣơng pháp xử lý. .. đầu xử lý nƣớc thải tổng hợp cho kết xử lý cao Từ kết chúng tơi tiến hành xử lý nƣớc thải ao ni tơm thật hiệu xử lý chất ô nhiễm cao Nƣớc thải sau đƣợc xử lý mơ hình ĐNN tiếp tục đƣợc diệt khuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý nước thải ao nuôi tôm bằng phương pháp đất ngập nước kết hợp diệt khuẩn bằng nano bạc ,

Từ khóa liên quan