0

Nghiên cứu xử lý chất thải rắn đô thị bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí

119 1,029 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:13

. từ quan điểm đó, đề tài Nghiên cứu xử lý chất thải đô thị bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí với mong muốn đưa ra phương pháp xử lý chất thải rắn phù hợp về mặt môi trường cũng. quản lý và công tác quản lý chất thải đô thị 4 1.2. Các phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị 11 (1.) Xử lý chất thải bằng công nghệ ép kiện: 11 (2.) Phương pháp ổn định chất thải rắn bằng. HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Việt Hà NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH BÁN HIẾU KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý chất thải rắn đô thị bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí, Nghiên cứu xử lý chất thải rắn đô thị bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí, , CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm