0

Bài 17. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

1 10 0
  • Bài 17. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:35

Điểm là trung điểm cạnh.[r] (1)Câu 45: [HH11.C3.2.BT.d] (THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Lần - 2018 - BTN) Cho hình hộp chữ nhật , , Điểm trung điểm cạnh Một tứ diện có hai đỉnh nằm đường thẳng , hai đỉnh , nằm đường thẳng qua điểm cắt đường thẳng điểm Khoảng cách A B C D Lời giải Chọn B Do tứ diện nên ta có hay Ta có: Và Khi đó, Vậy Vậy điểm trung điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 17. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

hình hộp chữ nhật ,. Điểm là trung điểm cạnh - Bài 17. Bài tập có đáp án chi tiết về hai đường thẳng vuông góc | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

hình h.

ộp chữ nhật ,. Điểm là trung điểm cạnh Xem tại trang 1 của tài liệu.