0

Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF

25 3 0
  • Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:03

-Khaûo saùt thoâng lieân thaát: vò trí, möùc ñoä vaø söï töông quan vôùi caùc ñaïi ñoäng maïch. -Khaûo saùt thaân vaø 2 nhaùnh ñoäng maïch phoåi- Vuøng pheåu thaát phaûi[r] (1)TOF có nhiều biến thể  TOF with Pulmonary Stenosis (TOF/PS) thường gặp  TOF with Pulmonary Atresia (TOF/PA) chiếm khoảng 20%  TOF with Absent Pulmonary Valve hiếm gặp  TOF with Common Atriventricular Canal (2)TOF/PS (3)Lịch sử  1672 Niel Stensen người mô tả TOF  1888 Fallot liên kết LS + bệnh học → “la maladie bleu”  1945 Blalock, Taussig, Thomas mở một kỷ nguyên PT tim TE  1954 Lillehei lần PT triệt để (4)Định nghóa TOF có dấu hiệu đặc trưng: 1 Hẹp đường thất P 2 VSD lổ lớn (Qp/Qs > 2.2 : 1.0) Phì đại thất P 4 ĐMC cỡi ngựa lên thất P (5)(6)(7)(8)(9) Bệnh sử tự nhiên phụ thuộc vào hẹp đường thất phải  Là nguyên nhân thường gặp trong nhóm bệnh tim bẩm sinh tím( chiếm 55-70%) (10)Đặc điểm bệnh học Hẹp đường thất P :  Dưới van (Phễu)  Tại van (van, vòng van)  Trên van (thân ĐMP, ĐMP nhánh) (11)Phân loại hình thái học hẹp đường thất P  Hẹp (phễu + van) → thường gặp nhaát  Hẹp (phễu + van + annulus) → thường gặp  Hẹp phễu đơn → gặp  Hẹp van ưu → gặp  ↓ sản đường thất P lan tỏa → (12)Đặc điểm bệnh học(tt) ĐỘNG MẠCH CHỦ CƯỠI NGỰA  Thường có  Mức độ cưỡi ngựa khác  Luôn có liên tục van và van động mạch chủ (13)Đặc điểm bệnh học(tt) THƠNG LIÊN THẤT  Ln ln có  Thường đơn độc , từ phần màng lan rộng đến phần phểu  Đôi khi, phối hợp với thông liên thất (14)CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT  THẤT PHẢI HAI ĐƯỜNG RA  KHÔNG LỖ VAN ĐMP KÈM THÔNG LIÊN THẤT  THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH (15)TỔN THƯƠNG PHỐI HỢP  Cung ĐMC bên phải  Còn ống động mạch  Tồn lỗ bầu dục  Bất thường tĩnh mạch chủ trái đổ về xoang vành (16)Đặc điểm lâm sàng  Xanh tím  Ngón tay dùi trống  Dấu Harzer  ÂTTT ổ van ĐMP + rung miu  T2 khơng tách đơi  Chậm phát triển thể chất tinh thần (17)Cận lâm sàng  Hb Hct thường ↑, tỉ lệ với ↓ SaO2  ↓ T.Cầu, Fibrinogen yếu tố đông máu  RLĐM  XQ phổi : “tim hình hài”, phổi sáng  ECG : dày thất P  SÂ tim hữu ích chẩn đốn  Thông tim angiocardiography dành (18)MỤC TIÊU SIÊU ÂM -Xác định mức độ cưỡi ngựa động mạch chủ -Khảo sát thông liên thất: vị trí, mức độ tương quan với đại động mạch -Khảo sát thân nhánh động mạch phổi- Vùng phểu thất phải -Khảo sát tổn thương phối hợp, đặc biệt bất thường động mạch vành (19)QUI TRÌNH SIÊU ÂM MẶT CẮT CẠNH TRỤC DỌC - Kích thước buồng tim, chức tâm thu thất trái - Hình ảnh động mạch chủ cưỡi ngựa - Hình ảnh CIV (2D) dịng màu chảy qua CIV( doppler màu ) (20)QUI TRÌNH SIÊU ÂM MẶT CẮT CẠNH TRỤC NGANG- NGANG VAN ÑMC - Khảo sát vùng phểu thất phải; van ĐMP ; thân nhánh ĐMP.Độ chênh áp lực thất phải – ĐMP - Khảo sát vị trí động mạch vành - Xác định thơng liên thất: vị trí, kích thước, chiều luồng thơng - Hình ảnh PDA (21)QUI TRÌNH SIÊU ÂM MẶT CẮT BUỒNG TỪ MỎM MẶT CẮT BUỒNG TỪ MỎM: - Khảo sát ĐMC cưỡi ngựa - Khảo sát CIV - Khảo sát tổn thương van ĐMC, mức độ hở van (22)(23)(24)(25)- Động mạch hinhanhykhoa.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF, Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF

Hình ảnh liên quan

Phân loại hình thái học hẹp đường ra thất P  - Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF

h.

ân loại hình thái học hẹp đường ra thất P Xem tại trang 11 của tài liệu.
 XQ phổi : “tim hình hài”, phổi sáng - Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF

ph.

ổi : “tim hình hài”, phổi sáng Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Hình ảnh động mạch chủ cưỡi ngựa - Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF

nh.

ảnh động mạch chủ cưỡi ngựa Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Hình ảnh PDA. - Tứ chứng Fallot với hẹp phổi (TOF-PS) >> Tải PDF

nh.

ảnh PDA Xem tại trang 20 của tài liệu.