0

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

59 4 0
  • CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:46

b) Giúp học sinh củng cố, nâng cao các năng lực đã được hình thành, phát triển ở cấp trung học cơ sở:Phân tích, đánh giá được thái độ, hành vi của bản thân và người khác; tự điều chỉnh [r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN (Ban hành kèm theo Thông t ố 2/2/18/2TT BGDĐT (2)Hà Nội, 2018MỤC LỤC Trang I ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC II QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH III MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH IV YÊU CẦU CẦN ĐẠT V NỘI DUNG GIÁO DỤC 13 LỚP 18 LỚP 20 LỚP 22 LỚP 24 LỚP 26 LỚP 28 LỚP 31 LỚP 34 LỚP 37 LỚP 10 39 LỚP 11 44 LỚP 12 49 VI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 52 VII ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 53 (3)I ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC Giáo dục công dân (môn Đạo đức cấp tiểu học, môn Giáo dục công dân cấp trung học sở, môn Giáo dục kinh tế pháp luật cấp trung học phổ thông) giữ vai trị chủ đạo việc giúp học sinh hình thành, phát triển ý thức hành vi người công dân Thông qua học lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, môn Giáo dục công dân góp phần bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất chủ yếu lực cốt lõicủa người công dân, đặc biệt tình cảm, niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức quy định pháp luật, có kĩ sống lĩnh để học tập, làm việc sẵn sàng thực trách nhiệm công dân nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế Ở giai đoạn giáo dục bản: Đạo đức Giáo dục công dân môn học bắt buộc Nội dung chủ yếu môn học giáo dục đạo đức, kĩ sống, pháp luật kinh tế Những nội dung định hướng vào giáo dục giá trị thân, gia đình, quê hương, cộng đồng, nhằm hình thành cho học sinh thói quen, nếp cần thiết học tập, sinh hoạt ý thức tự điều chỉnh thân theo chuẩn mực đạo đức quy định pháp luật Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: Giáo dục kinh tế pháp luật môn học lựa chọn theo nguyện vọng định hướng nghề nghiệp học sinh Nội dung chủ yếu môn học học vấn phổ thông, kinh tế, pháp luật phù hợp với lứa tuổi; mang tính ứng dụng, thiết thực đời sống định hướng nghề nghiệp sau trung học phổ thông học sinh; lồng ghép với nội dung giáo dục đạo đức kĩ sống, giúp học sinh có nhận thức thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân Ở lớp 10, 11, 12, học sinh có định hướng theo học ngành Giáo dục trị, Giáo dục cơng dân, Kinh tế, Hành chính, Pháp luật, có quan tâm, hứng thú môn học chọn học số chuyên đềhọc tập Các chuyên đề nhằm tăng cường kiến thức kinh tế, pháp luật kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đáp ứng sở thích, nhu cầu định hướng nghề nghiệp học sinh II QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH (4)1 Chương trình mơn Giáo dục cơng dân bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm tính thực tiễn, xây dựng sở: đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước; thành tựu nghiên cứu tâm lí học, giáo dục học, đạo đức học, luật học, lí luận trị kinh tế học; kinh nghiệm nước quốc tế phát triển chương trình mơn Giáo dục công dân; giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam giá trị chung nhân loại; thực tiễn xã hội, giáo dục, điều kiện kinh tế truyền thống văn hoá Việt Nam, đa dạng đối tượng học sinh xét phương diện vùng miền, điều kiện khả học tập 2 Chương trình mơn Giáo dục cơng dân bảo đảm tính hệ thống Ở giai đoạn giáo dục bản, nội dung môn Đạo đức (cấp tiểu học) môn Giáo dục công dân (cấp trung học sở) xây dựng theo hướng đồng tâm phát triển,dựa mạch nội dung giáo dục đạo đức, kĩ sống, kinh tế, pháp luật xoay quanh mối quan hệ người với thân người khác, với cộng đồng, đất nước, nhân loại, công việc môi trường tự nhiên; mở rộng nâng cao dần từ cấp tiểu học đến cấp trung học sở Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, nội dung môn Giáo dục kinh tế pháp luật (cấp trung học phổ thông) xây dựng theo hướng phát triển tuyến tính, xoay quanh quan hệ kinh tế pháp luật, từ kinh tế vĩ mô đến kinh tế vi mơ, từ hệ thống trị pháp luật đến quyền nghĩa vụ công dân 3 Chương trình mơn Giáo dục cơng dân trọng tích hợp nội dung giáo dục nội môn học kĩ sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế tích hợp nhiều chủ đề giáo dục cần thiết như: mơi trường, bình đẳng giới, di sản văn hố, phịng chống tệ nạn xã hội, tài chính, Những nội dung gắn bó chặt chẽ với sống thực tiễn học sinh, gắn liền với kiện có tính thời đời sống đạo đức, pháp luật, kinh tế, trị, văn hoá, xã hội địa phương, đất nước giới 4 Chương trình mơn Giáo dục cơng dân xây dựng theo hướng mở Chương trình quy định yêu cầu cần (5)III MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH 1 Mục tiêu chung Chương trình mơn Giáo dục cơng dân góp phần hình thành, phát triển học sinh phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực trách nhiệm;các lực người công dân Việt Nam, đặc biệt lực điều chỉnh hành vi, lực phát triển thân, lực tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế – xã hội,nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhânvà yêu cầu nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bối cảnh tồn cầu hố cách mạng công nghiệp 2 Mục tiêu cấp tiểu học a) Bước đầu hình thành, phát triểnở học sinh hiểu biết ban đầu chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luậtvà cần thiết thực theo chuẩn mực quan hệ với thânvà người khác, với công việc, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên; thái độ tự trọng, tự tin; tình cảm hành vi tích cực: yêu gia đình, quê hương, đất nước; yêu thương, tơn trọng người; đồng tình với thiện, đúng, tốt, khơng đồng tình với ác, sai, xấu; chăm học, chăm làm; trung thực; cótrách nhiệm với thái độ, hành vi thân b) Giúp học sinh bước đầu nhận biết điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành vi thân; biết quan sát, tìm hiểu gia đình, quê hương, đất nước hành vi ứng xử; biết lập kế hoạch thực kế hoạch cá nhân,hình thành thói quen, nếp bản, cần thiết học tập, sinh hoạt 3 Mục tiêu cấp trung học sở (6)b) Giúp học sinh có tri thức phổ thơng, đạo đức, kĩ sống, kinh tế, pháp luật; đánh giá thái độ, hành vi thân người khác; tự điều chỉnh nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; thực cơng việc để đạt mục tiêu, kế hoạch hồn thiện, phát triển thân; biết cách thiết lập, trì mối quan hệ hồ hợp với người xung quanh, thích ứng với xã hội biến đổi giải vấn đề đơn giản đời sống cá nhân, cộng đồng phù hợp với giá trị văn hoá, chuẩn mực đạo đức, quy tắc cộng đồng, quy định pháp luật lứa tuổi 4 Mục tiêu cấp trung học phổ thông a) Giúp học sinh tiếp tục phát triển phẩm chất hình thành, phát triển cấp trung học sở:Có hiểu biết tình cảm, niềm tin giá trị đạo đứccủa dân tộc thời đại,đường lối phát triển đất nước Đảng quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ công dân; tích cực, tự giác học tập tham gia lao động, sản xuất phù hợp với khả thân;có trách nhiệm cơng dân thực đường lối Đảng pháp luật Nhà nước để góp phần bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; tơn trọng quyền, nghĩa vụ tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật; nhận thức, hành động theo lẽ phải sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống hành vi, tượng tiêu cực xã hội b) Giúp học sinh củng cố, nâng cao lực hình thành, phát triển cấp trung học sở:Phân tích, đánh giá thái độ, hành vi thân người khác; tự điều chỉnh nhắc nhở, giúp đỡ người khác điều chỉnh thái độ, hành vi theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; lập mục tiêu, kế hoạch hoàn thiện, phát triển thân thực công việc học tập, rèn luyện để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; có kiến thức phổ thơng, kinh tế, pháp luật; vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá, xử lí tượng, vấn đề, tình thực tiễn sống; có khả tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực quyền, nghĩa vụ công dân lĩnh vực đời sống xã hội hoạt động kinh tế; có kĩ sống, lĩnh để tiếp tục học tập, làm việc thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế IV YÊU CẦU CẦN ĐẠT (7)Môn Giáo dục cơng dân góp phần hình thành phát triển phẩm chất chủ yếu lực chung theo mức độ phù hợp với môn học, cấp học quy định Chương trình tổng thể 2 Yêu cầu cần đạt lực đặc thù Các lực hình thành, phát triển môn Giáo dục công dân(năng lực điều chỉnh hành vi, lực phát triển thân, lực tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế - xã hội) biểu đặc thù lực chung lực khoa học nêu Chương trình tổng thể Yêu cầu cần đạtvề lực nàyđối với cấp học sau: Năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông NĂNG LỰC ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI Nhận thức chuẩn mực hành vi – Nhận biết số chuẩn mực hành vi đạo đức pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổivà cần thiết việc thực theo chuẩn mực –Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ thân trì mối quan hệ hồ hợp với bạn bè – Nhận biết cần thiết giao tiếp hợp tác; trách nhiệm thân nhóm hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu thân giải vấn đề học – Nhận biết chuẩn mực đạo đức, pháp luật phổ thông, bản, phù hợp với lứa tuổi giá trị, ý nghĩa chuẩn mực hành vi –Có kiến thức để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ thân thích ứng với thay đổi sống – Nhận biết mục đích, nội dung, phương thức giao tiếp hợp tác việc đáp ứng nhu cầu thân giải vấn đề học tập, sinh hoạt ngày – Hiểu trách nhiệm công dân bảo vệ, xây dựng, hồn thiện hệ thống trị; chấp hànhHiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực quyền nghĩa vụ công dân lĩnh vực đời sống xã hội (8)Năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông tập, sinh hoạt ngày – Nhận biết cần thiết phải tiết kiệm tiền; nguyên tắc quản lí tiền; cách lập kế hoạch chi tiêu tiêu dùng thông minh – Có hiểu biết hội nhập kinh tế quốc tế Đánh giá hành vi thân và người khác – Nhận xét tính chất – sai, tốt – xấu, thiện – ác số thái độ, hành vi đạo đức pháp luật thân bạn bè học tập sinh hoạt – Thể thái độ đồng tình với thiện, đúng, tốt; khơng đồng tình với ác, sai, xấu – Nhận xét thái độ đối tượng giao tiếp; số đặc điểm bật thành viên nhóm để phân công công việc hợp tác – Đánh giá tác dụng tác hại thái độ, hành vi đạo đức pháp luật thân người khác học tập sinh hoạt – Đồng tình, ủng hộ thái độ, hành vi tích cực; phê phán, đấu tranh với thái độ, hành vi tiêu cực đạo đức pháp luật – Đánh giá bối cảnh giao tiếp, đặc điểm thái độ đối tượng giao tiếp; khả thân nguyện vọng, khả thành viên nhóm hợp tác – Phân tích, đánh giá thái độ, hành vi, việc làm thân người khác chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước – Đồng tình, ủng hộ thái độ, hành vi, việc làm phù hợp với chuẩn mực đạo đức chấp hành đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; phê phán, đấu tranh với thái độ, hành vi, việc làm vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật lĩnh vực đời sống xã hội Điều chỉnh hành vi – Tự làm việc nhà, trường theo phân công, hướng dẫn; không dựa dẫm, ý lại người khác – Tự thực công việc thân học tập sống; phê phán hành vi, thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại (9)Năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông – Bước đầu biết điều chỉnh nhắc nhở bạn bè điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành vi, thói quen thân phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật lứa tuổi; khơng nói làm điều xúc phạm người khác; không mải chơi, làm ảnh hưởng đến việc học hành việc khác; biết sửa chữa sai sót, khuyết điểm học tập sinh hoạt ngày – Thực số hoạt động cần thiết, phù hợp để nhận thức, phát triển, tự bảo vệ thân thiết lập, trì mối quan hệ hồ hợp với bạn bè – Bước đầu biết thực hành tiết kiệm sử dụng tiền hợp lí – Tự điều chỉnh nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè, người thân điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật lứa tuổi; sống tự chủ, khơng đua địi, ăn diện lãng phí, nghịch ngợm, càn quấy, không làm việc xấu (bạo lực học đường, mắc tệ nạn xã hội, ); biết rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế thân, hướng đến giá trị xã hội – Tự thực giúp đỡ bạn bè thực số hoạt động bản, cần thiết để nhận thức, phát triển, tự bảo vệ thân thích ứng với thay đổi sống – Tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện nước; bước đầu biết quản lí tiền, tạo nguồn thu nhập cá nhân chi tiêu hợp lí trong thực quyền, nghĩa vụ công dân thực đường lối, chủ trương Đảng, Nhà nước kinh tế - xã hội (10)Năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN Tự nhận thức bản thân Nhận biết số điểm mạnh, điểm yếu thân theo dẫn thầy giáo, cô giáo người thân Tự nhận biết sở thích, điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí quan hệ xã hội thân Tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, vai trò, giá trị, khả năng, điều kiện quan hệ xã hội thân Lập kế hoạch phát triển thân – Nêu loại kế hoạch cá nhân, cần thiết phải lập kế hoạch cá nhân, cách lập kế hoạch cá nhân – Lập kế hoạch cá nhân thân – Xác định lí tưởng sống thân; lập mục tiêu, kế hoạch học tập rèn luyện, kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp theo hướng dẫn – Xác định hướng phát triển phù hợp thân sau trung học sở với tư vấn thầy giáo, cô giáo người thân – Tự đặt mục tiêu, kế hoạch, biện pháp học tập, rèn luyện kế hoạch tài phù hợp thân – Bước đầu biết tạo lập, xây dựng ý tưởng cho hoạt động kinh doanh nhỏ; lựa chọn mô hình hoạt động kinh tế thích hợp tương lai thân – Xác định hướng phát triển phù hợp thân sau trung học phổ thông Thực kế hoạch phát triển thân – Thực công việc thân học tập sinh hoạt theo kế hoạch đề với hướng dẫn thầy giáo, cô giáo người thân – Kiên trì mục tiêu, kế hoạch học tập rèn luyện; tự thực công việc, nhiệm vụ thân học tập sinh hoạt ngày – Thực việc quản lí (11)Năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông – Có ý thức học hỏi thầy giáo, giáo, bạn bè, người khác học tập, làm theo gương tốt để hoàn thiện, phát triển thân chi tiêu tiền hợp lí theo kế hoạch đề – Điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch, phương pháp học tập, rèn luyện phù hợp với sống thay đổi; khắc phục sai sót, hạn chế thân trình thực mục tiêu, kế hoạch đề ra; lựa chọn môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp thân NĂNG LỰC TÌM HIỂU VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ – XÃ HỘI Tìm hiểu hiện tượng kinh tế – xã hội – Bước đầu nhận biết số khái niệm xã hội quan sát xã hội như: cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước, tốt – xấu, – Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu gia đình, quê hương, đất nước, hành vi ứng xử đời sống ngày với giúp đỡ thầy giáo, cô giáo người thân – Nhận biết vai trò tiền; cần thiết phải bảo – Hiểu số kiến thức phổ thông, đạo đức, kĩ sống, kinh tế, pháp luật – Nhận biết số tượng, kiện, vấn đề đời sống xã hội liên quan đến đạo đức, pháp luật, kĩ sống kinh tế phù hợp với lứa tuổi – Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thơng tin để tìm hiểu số tượng, kiện, vấn đề đạo đức, kĩ sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi (12)Năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông quản, tiết kiệm, sử dụng hợp lí tiền Việt Nam giới Tham gia hoạt động kinh tế – xã hội – Bước đầu nêu cách giải tham gia giải vấn đề đơn giản, phù hợp với lứa tuổivề đạo đức, pháp luật, kĩ sống học tập sinh hoạt ngày – Có cách cư xử, thói quen, nếp bản, cần thiết học tập, sinh hoạt – Đề xuất phương án phân công công việc phù hợp; thực nhiệm vụ thân; biết trao đổi, giúp đỡ thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ nhóm theo phân cơng, hướng dẫn – Tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi nhà trường, địa phương tổ chức –Lựa chọn, đề xuất cách giải tham gia giải vấn đề thường gặp số vấn đề đạo đức, kĩ sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi tình cá nhân, gia đình, cộng đồng – Hình thành, trì mối quan hệ hồ hợp với người xung quanh thích ứng với xã hội biến đổi – Nêu tình có vấn đề; hình thành ý tưởng học tập sống; có khả tham gia thảo luận, tranh luận số vấn đề đạo đức, kĩ sống, pháp luật, kinh tế phù hợp với lứa tuổi phù hợp với lứa tuổi – Biết lắng nghe phản hồi tích cực giao tiếp; đề xuất phương án tổ chức, chủ động –Vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá, xử lí tượng, vấn đề, tình thực tiễn sống; có khả tham gia thảo luận, tranh luậnvề số vấn đề đời sống xã hội đương đại liên quan đến đạo đức, pháp luật kinh tế – Có khả tham gia số hoạt động phù hợp với lứa tuổi để thực quyền, nghĩa vụ công dân lĩnh vực đời sống xã hội hoạt động kinh tế (13)Năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thơng hồn thành nhiệm vụ giao; khiêm tốn học hỏi giúp đỡ thành viên khác hoàn thành nhiệm vụ nhóm hợp tác giải vấn đề học tập, lao động hoạt động cộng đồng – Tham gia vận động người khác tham gia hoạt động kinh tế – xã hội, hoạt động phục vụ cộng đồng, hoạt động tuyên truyền thực đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước phù hợp với lứa tuổi nhà trường, địa phương tổ chức V NỘI DUNG GIÁO DỤC 1 Nội dung khái quát a) Nội dung khái quát cấp học Nội dung Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông Giáo dục đạo đức Yêu nước × × + Nhân × × + Chăm × × + Trung thực × × + Trách nhiệm × × + Giáo dục kĩ sống Kĩ nhận thức, quản lí thân × × (14)Nội dung Cấp tiểu học Cấp trung học sở Cấp trung học phổ thông Giáo dục kinh tế Hoạt động kinh tế × Hoạt động kinh tế Nhà nước × Hoạt động sản xuất kinh doanh × Hoạt động tiêu dùng × × × Giáo dục pháp luật Chuẩn mực hành vi pháp luật × Quyền nghĩa vụ cơng dân × × Hệ thống trị pháp luật × Chú thích: kí hiệu (×)biểu thị nội dung giáo dục chủ yếu; kí hiệu (+) biểu thị nội dung giáo dục lồng ghép. b) Nội dung khái quát cấp tiểu học Nội dung Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Yêu nước Yêu thương gia đình Quê hương em Em yêu Tổ quốc Việt Nam Biết ơn người lao động Biết ơn người có cơng với q hương, đất nước Nhân ái Quan tâm, chăm sóc người thân gia đình Kính trọng thầy giáo, giáo u quý bạn bè Quan tâm hàng xóm láng giềng Cảm thơng, giúp đỡ người gặp khó khăn Tôn trọng khác biệt người khác Chăm chỉ Tự giác làm việc Quý trọng thời gian Ham học hỏi Yêu lao động Vượt qua khó khăn Trung thực Thật Nhận lỗi sửa lỗi Giữ lời hứa Tôn trọng tài sản người khác (15)Nội dung Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Trách nhiệm - Sinh hoạt nếp - Thực nội quy trường, lớp Bảo quản đồ dùng cá nhân gia đình Tích cực hồn thành nhiệm vụ Bảo vệ công Bảo vệ môi trường sống GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG nhận thức, quản lí bản thân Tự chăm sóc thân Thể cảm xúc thân Khám phá thân Thiết lập trì quan hệ bạn bè Lập kế hoạch cá nhân tự bảo vệ Phòng, tránh tai nạn, thương tích Tìm kiếm hỗ trợ Xử lí bất hồ với bạn bè Phịng, tránh xâm hại GIÁO DỤC KINH TẾ Hoạt động tiêu dùng Quý trọng đồng tiền Sử dụng tiền hợp lí GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Chuẩn mực hành vi pháp luật Tuân thủ quy định nơi công cộng Tuân thủ quy tắc an tồn giao thơng Quyền bổn phận trẻ em c) Nội dung khái quát cấp trung học sở Nội dung Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Yêu nước Tự hào truyền thống gia đình, dịng họ Tự hào truyền thống quê hương Tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam Sống có lí tưởng Nhân ái Yêu thương con người Quan tâm, cảm thông chia sẻ Tôn trọng đa dạngcủa dân tộc Khoan dung (16)Nội dung Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 kiên trì cực sáng tạo hoạt động cộng đồng Trung thực Tơn trọng thật Giữ chữ tín Bảo vệ lẽ phải Khách quan côngbằng Trách nhiệm Tự lập Bảo tồn di sản văn hố Bảo vệ mơi trường tài ngun thiên nhiên Bảo vệ hồ bình GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Kĩ nhận thức, quản lí bản thân Tự nhận thức thân Ứng phó với tâm lí căng thẳng Xác định mục tiêu cá nhân Quản lí thời gian hiệu Kĩ tự bảo vệ Ứng phó với tình nguy hiểm Phòng, chống bạo lực học đường Phòng, chống bạo lực gia đình Thích ứng với thay đổi GIÁO DỤC KINH TẾ Hoạt động tiêu dùng Tiết kiệm Quản lí tiền Lập kế hoạch chi tiêu Tiêu dùng thông minh GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Quyền nghĩa vụ cơng dân Cơng dân nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phòng, chống tệ nạn xã hội Phịng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí Quyền trẻ em Quyền nghĩa vụ công dân gia đình Quyền nghĩa vụ lao động cơng dân Quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế d) Nội dung khái quát cấp trung học phổ thông Nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 GIÁO DỤC KINH TẾ Hoạt động nền kinh tế Nền kinh tế chủ thể kinh tế Cạnh tranh, cung, cầu kinh tế thị trường Tăng trưởng phát triển kinh tế (17)Nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 thị trường Hoạt động kinh tế Nhà nước Ngân sách nhà nước thuế Thị trường lao động, việc làm Bảo hiểm an sinh xã hội Hoạt động sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh mơ hình sản xuất kinh doanh Ý tưởng, hội kinh doanh lực cần thiết người kinh doanh Lập kế hoạch kinh doanh Tín dụng cách sử dụng dịch vụ tín dụng Đạo đức kinh doanh Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Hoạt động tiêu dùng Lập kế hoạch tài cá nhân Văn hố tiêu dùng Quản lí thu, chi gia đình GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Quyền nghĩa vụ công dân Quyền bình đẳng cơng dân Một số quyền nghĩa vụ công dân kinh tế Một số quyền dân chủ của công dân Quyền nghĩa vụ công dân văn hoá, xã hội Một số quyền tự của cơng dân Hệ thống chính trị pháp luật Hệ thống trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (18)Nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP Chuyên đề 10.1: Tình u, nhân, gia đình Chun đề 11.1:Phát triển kinh tế biến đổi môi trường tự nhiên Chuyên đề 12.1: Phát triển kinh tế biến đổi văn hoá, xã hội Chuyên đề 10.2:Mơ hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ Chuyên đề 11.2:Một số vấn đề pháp luật lao động Chuyên đề 12.2:Một số vấn đề Luật Doanh nghiệp Chuyên đề 10.3:Một số vấn đề pháp luật hình Chuyên đề 11.3:Một số vấn đề pháp luật dân Chuyên đề 12.3:Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 2 Nội dung cụ thể yêu cầu cần đạt lớp LỚP Nội dung Yêu cầu cần đạt Yêu thương gia đình – Nêu biểu tình yêu thươngtrong gia đình em – Nhận biết cần thiết tình yêu thương gia đình – Thực việc làm thể tình yêu thương người thân gia đình – Đồng tình với thái độ, hành vi thể tình yêu thương gia đình; khơng đồng tình với thái độ, hành vi khơng thể tình yêu thương gia đình Quan tâm, chăm sóc người thân gia đình – Nhận biết biểu quan tâm, chăm sóc người thân gia đình – Thể quan tâm, chăm sóc người thân gia đình hành vi phù hợp với lứa tuổi (19)Nội dung Yêu cầu cần đạt Tự giác làm việc – Nêu việc cần tự giác làm nhà, trường – Biết phải tự giác làm việc – Thực hành động tự giác làm việc nhà, trường Thật – Nêu số biểu tính thật – Biết phải thật – Thực lời nói việc làm thật như: khơng nói dối; nhặt rơi trả lại người đánh mất; không lấy đồ dùng người khác; biết nhận lỗi nói làm sai; – Đồng tình với thái độ, hành vi thật thà; khơng đồng tình với thái độ, hành vi không thật Sinh hoạt nếp – Nêu số biểu sinh hoạt nếp – Biết phải sinh hoạt nếp – Bước đầu hình thànhđược số nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt giờ; Thực nội quy trường, lớp – Nêu biểu thực nội quy trường, lớp – Biết phải thực nội quy trường, lớp – Thực nội quy trường, lớp – Nhắc nhở bạn bè thực nội quy trường, lớp Tự chăm sóc thân –Nêu việc làm tự chăm sóc thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, thể; ăn mặc chỉnh tề; (20)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Tự làm việc chăm sóc thân vừa sức Phịng, tránh tai nạn, thương tích –Nêu số tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp (đuối nước, bỏng, ngộ độc thực phẩm, ngã, điện giật, tai nạn giao thông, ) – Nhận biết nguyên nhân hậu tai nạn, thương tích – Thực số cách đơn giản phù hợp để phịng, tránh tai nạn, thương tích LỚP Nội dung Yêu cầu cần đạt Quê hương em – Nêu địa quê hương – Bước đầu nhận biết vẻ đẹp thiên nhiên người quê hương – Thực việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thể tình yêu quê hương: u thương gia đình; chăm sóc, bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên quê hương; kính trọng, biết ơn người có cơng với q hương;… Kính trọng thầy giáo, cô giáo yêu quý bạn bè – Nêu số biểu sựkính trọng thầy giáo,cô giáo yêu quý bạn bè – Thực hành động lời nói thể kính trọng thầy giáo, cô giáo yêu quý bạn bè – Sẵn sàng tham gia hoạt động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ bạn gặp khó khăn có hồn cảnh khơng may mắn, bạn vùng sâu vùng xa vùng bị thiệt hại thiên tai (21)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Thực việc sử dụng thời gian hợp lí Nhận lỗi sửa lỗi – Nêu số biểu nhận lỗi, sửa lỗi – Biết phải nhận lỗi, sửa lỗi – Thực việc nhận lỗi sửa lỗi – Đồng tình với việc biết nhận lỗi sửa lỗi; khơng đồng tình với việc nhận lỗi, sửa lỗi Bảo quản đồ dùng cá nhân gia đình – Nêu số biểu việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân gia đình – Biết phải bảo quản đồ dùng cá nhân gia đình – Thực việc bảo quản đồ dùng cá nhân gia đình – Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng cá nhân gia đình Thể cảm xúc thân –Phân biệt cảm xúc tích cực (thích, yêu, tự tin, vui vẻ, vui sướng, phấn khởi, ), cảm xúc tiêu cực (giận dữ, buồn chán, sợ hãi, tự ti, thất vọng, ) –Biết ảnh hưởng cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực thân người xung quanh – Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực Tìm kiếm hỗ trợ –Nêu số tình cần tìm kiếm hỗ trợ – Biết phải tìm kiếm hỗ trợ – Biết tìm kiếm hỗ trợ cần thiết Tuân thủ quy định nơi công cộng – Nêu số quy định cần tn thủ nơi cơng cộng – Biết phải tuân thủ quy định nơi công cộng (22)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Đồng tình với lời nói, hành động tn thủ quy định nơi cơng cộng; khơng đồng tình với lời nói, hành động vi phạm quy định nơi công cộng LỚP Nội dung Yêu cầu cần đạt Em yêu Tổ quốc Việt Nam – Biết Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc caViệt Nam – Nêu số nét vẻ đẹp đất nước, người Việt Nam – Nhận Tổ quốc Việt Nam phát triển mạnh mẽ – Thực hành vi, việc làm thể tình yêu Tổ quốc Việt Nam: nghiêm trang chào cờ hát Quốc ca; yêu quý, bảo vệ thiên nhiên; trân trọng tự hào truyền thống lịch sử, văn hóa đất nước – Tự hào người Việt Nam Quan tâm hàng xóm láng giềng – Nêu số biểu việc quan tâm đến hàng xóm láng giềng – Biết phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng – Quan tâm đến hàng xóm láng giềng lời nói, việc làm phù hợp – Đồng tình với lời nói, việc làm tốt;khơng đồng tình với lời nói, việc làm khơng tốt hàng xóm láng giềng Ham học hỏi – Nêu số biểu việc ham học hỏi – Nhận biết lợi ích việc ham học hỏi lứa tuổi – Thực việc làm thể ham học hỏi (23)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Biết phải giữ lời hứa – Thực giữ lời hứa lời nói, việc làm cụ thể – Đồng tình với lời nói, hành động thể việc giữ lời hứa; khơng đồng tình với lời nói, hành động khơng giữ lời hứa Tích cực hồn thành nhiệm vụ – Nêu số biểu tích cực hồn thành nhiệm vụ – Biết phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ – Hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, có chất lượng – Nhắc nhở bạn bè tích cực hồn thành nhiệm vụ Khám phá thân – Nêu số điểm mạnh, điểm yếu thân – Biết phải biết điểm mạnh, điểm yếu thân – Thực số cách đơn giản tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu thân – Rèn luyện để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu thân Xử lí bất hồ với bạn bè – Nêu số biểu bất hoà với bạn bè – Nhận biết lợi ích việc xử lí bất hồ với bạn bè – Thực số cách đơn giản, phù hợp để xử lí bất hồ với bạn bè – Sẵn sàng giúp bạn bè xử lí bất hồ với Tn thủ quy tắc an tồn giao thơng – Nêu số quy tắc an toàn giao thông thường gặp – Nhận biết cần thiết phải tn thủ quy tắc an tồn giao thơng – Tn thủ quy tắc an tồn giao thơng phù hợp với lứa tuổi (24)LỚP Nội dung Yêu cầu cần đạt Biết ơn người lao động – Nêu đóng góp số người lao động xung quanh – Biết phải biết ơn người lao động – Thể lòng biết ơn người lao động lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi – Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn người lao động Cảm thơng, giúp đỡ người gặp khó khăn – Nêu số biểu cảm thơng, giúp đỡ người gặp khó khăn – Biết phải cảm thơng, giúp đỡ người gặp khó khăn – Cảm thơng, giúp đỡ người gặp khó khăn lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi – Sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn phù hợp với khả thân Yêu lao động – Nêu số biểu yêu lao động – Biết phải yêu lao động – Tích cực, tự giác tham gia hoạt động lao động phù hợp với khả thân – Quý trọng người yêu lao động; khơng đồng tình với biểu lười lao động Tôn trọng tài sản người khác – Nêu số biểu tôn trọng tài sản người khác –Biết phải tơn trọng tài sản người khác – Thể thái độ tôn trọng tài sản người khác lời nói, việc làm cụ thể phù hợp (25)Nội dung Yêu cầu cần đạt Bảo vệ công – Nêu số biểu bảo vệ cơng – Biết phải bảo vệ cơng – Có việc làm cụ thể để bảo vệ công – Nhắc nhở người giữ gìn, bảo vệ cơng Thiết lập trì quan hệ bạn bè – Biết phải thiết lập trì quan hệ bạn bè – Nhận biết cách đơn giản để thiết lập, trì quan hệ bạn bè – Có quan hệ tốt với bạn bè trường học làng xóm, khối phố Quý trọng đồng tiền – Nêu vai trò tiền – Biết phải quý trọng đồng tiền – Biết bảo quản tiết kiệm tiền; mua sắm quần áo, đồ dùng, đồ chơi, quà bánh,… mức, phù hợp với hồn cảnh gia đình – Nhắc nhở bạn bè chi tiêu tiết kiệm Quyền bổn phận trẻ em – Kể số quyền bổn phận trẻ em – Biết phải thực quyền bổn phận trẻ em – Thực quyền bổn phận trẻ em phù hợp với lứa tuổi – Nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè thực quyền bổn phận trẻ em LỚP Nội dung Yêu cầu cần đạt (26)Nội dung Yêu cầu cần đạt với quê hương, đất nước – Biết phải biết ơn người có cơng với quê hương, đất nước – Thể lịng biết ơn lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi – Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn người có cơng với q hương, đất nước Tơn trọng khác biệt người khác – Kể số biểu tôn trọng khác biệt (về đặc điểm cá nhân, giới tính, hồn cảnh, dân tộc,…) người khác – Biết phải tơn trọng khác biệt người – Thể lời nói hành động thái độ tôn trọng khác biệt người khác – Khơng đồng tình với hành vi phân biệt đối xử khác biệt đặc điểm cá nhân, giới tính, hồn cảnh, dân tộc,… Vượt qua khó khăn – Nhận biết khó khăn cần phải vượt qua học tập sống – Kể số biểu vượt qua khó khăn – Biết phải vượt qua khó khăn – Biết vượt qua số khó khăn thân học tập sinh hoạt – Quý trọng gương vượt khó học tập sống Bảo vệ đúng, tốt – Nhận biết đúng, tốt cần bảo vệ – Biết phải bảo vệ đúng, tốt –Biết số cách đơn giản để bảo vệ đúng, tốt – Mạnh dạn bảo vệ đúng, tốt (27)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Biết phải bảo vệ môi trường sống – Biết bảo vệ môi trường sống nhà, trường, nơi công cộng việc làm cụ thể phù hợp với khả – Khơng đồng tình với hành vi gây ô nhiễm môi trường; nhắc nhở người thân, bạn bè bảo vệ môi trường sống Lập kế hoạch cá nhân – Nêu loại kế hoạch cá nhân – Biết phải lập kế hoạch cá nhân – Biết cách lập kế hoạch cá nhân lập kế hoạch cá nhân để thực công việc thân học tập sống Phòng, tránh xâm hại – Nêu số biểu xâm hại – Biết phải phòng, tránh xâm hại – Nêu số quy định pháp luật phòng, tránh xâm hại trẻ em – Thực số kĩ để phòng, tránh xâm hại Sử dụng tiền hợp lí – Nêu biểu việc sử dụng tiền hợp lí – Biết phải sử dụng tiền hợp lí – Nêu cách sử dụng tiền hợp lí – Thực việc sử dụng tiền hợp lí – Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí (28)Nội dung Yêu cầu cần đạt Tự hào truyền thống gia đình, dịng họ – Nêu số truyền thống gia đình, dịng họ – Giải thích cách đơn giản ý nghĩa truyền thống gia đình, dịng họ – Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dịng họ việc làm cụ thể phù hợp Yêu thương người – Nêu khái niệm biểu tình yêu thương người – Trình bày giá trị tình yêu thương người – Thực việc làm thể tình yêu thương người – Đánh giá thái độ, hành vi thể tình yêu thương người khác – Phê phán biểu trái với tình yêu thương người Siêng năng, kiên trì – Nêu khái niệm, biểu siêng năng, kiên trì – Nhận biết ý nghĩa siêng năng, kiên trì – Siêng năng, kiên trì lao động, học tập sống ngày – Đánh giá siêng năng, kiên trì thân người khác học tập, lao động – Quý trọng người siêng năng, kiên trì; góp ý cho bạn có biểu lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế Tôn trọng thật – Nhận biết số biểu tơn trọng thật –Hiểu phải tơn trọng thật – Ln nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè người có trách nhiệm – Khơng đồng tình với việc nói dối che giấu thật (29)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Liệt kê biểu người có tính tự lập – Hiểu phải tự lập – Đánh giá khả tự lập thân người khác – Tự thực nhiệm vụ thân học tập, sinh hoạt ngày, hoạt động tập thể trường sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại phụ thuộc vào người khác Tự nhận thức thân – Nêu tự nhận thức thân – Nhận biết ý nghĩa tự nhận thức thân – Tự nhận thức điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, mối quan hệ thân – Biết tôn trọng thân – Xây dựng kế hoạch phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu thân Ứng phó với tình nguy hiểm – Nhận biết tình nguy hiểm hậu tình nguy hiểm trẻ em – Nêu cách ứng phó với số tình nguy hiểm – Thực hành cách ứng phó trước số tình nguy hiểm để đảm bảo an toàn Tiết kiệm – Nêu khái niệm tiết kiệm biểu tiết kiệm (tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện, nước, ) – Hiểu phải tiết kiệm – Thực hành tiết kiệm sống, học tập (30)Nội dung Yêu cầu cần đạt quanh – Phê phán biểu lãng phí Cơng dân nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nêu khái niệm công dân; xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nêu quy định Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyền nghĩa vụ công dân – Bước đầu thực số quyền nghĩa vụ công dân Quyền trẻ em – Nêu quyền trẻ em; ý nghĩa quyền trẻ em việc thực quyền trẻ em; trách nhiệm gia đình, nhà trường, xã hội việc thực quyền trẻ em – Phân biệt hành vi thực quyền trẻ em hành vi vi phạm quyền trẻ em – Thực tốt quyền bổn phận trẻ em – Nhận xét, đánh giá việc thực quyền trẻ em thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ nhu cầu để thực tốt quyền trẻ em LỚP Nội dung Yêu cầu cần đạt Tự hào truyền thống quê hương – Nêu số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm quê hương (31)Nội dung Yêu cầu cần đạt hương – Phê phán việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp quê hương Quan tâm, cảm thông chia sẻ – Nêu biểu quan tâm, cảm thơngvà chia sẻ với người khác –Hiểu người phải quan tâm, cảm thôngvà chia sẻ với –Thường xuyên có lời nói, việc làm thể quan tâm, cảm thôngvà chia sẻ với người – Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, cảm thông chia sẻ với người khác; phê phán thói ích kỉ, thờ trước khó khăn, mát người khác Học tập tự giác, tích cực – Nêu biểu học tập tự giác, tích cực –Hiểu phải học tập tự giác, tích cực – Thực việc học tập tự giác, tích cực – Biết góp ý, nhắc nhở bạn chưa tự giác, tích cực học tập để khắc phục hạn chế Giữ chữ tín – Hiểu chữ tín gì, biểu giữ chữ tín phải giữ chữ tín – Phân biệt hành vi giữ chữ tín khơng giữ chữ tín – Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè người có trách nhiệm – Phê phán người khơng biết giữ chữ tín Bảo tồn di sản văn hoá – Nêu khái niệm di sản văn hoá số loại di sản văn hố Việt Nam – Giải thích ý nghĩa di sản văn hoáđối với người xã hội (32)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Nhận biết trách nhiệm học sinh việc bảo tồn di sản văn hoá – Liệt kê hành vi vi phạm pháp luật bảo tồn di sản văn hoá cách đấu tranh, ngăn chặn hành vi – Thực số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hố Ứng phó với tâm lí căng thẳng – Nêu tình thường gây căng thẳng – Nhận biết biểu thể bị căng thẳng – Nêu nguyên nhân ảnh hưởng căng thẳng – Nêu cách ứng phó tích cực căng thẳng – Thực hành số cách ứng phó tích cực căng thẳng Phòng, chống bạo lực học đường – Nêu biểu bạo lực học đường; nguyên nhân tác hại bạo lực học đường – Nêu số quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường – Biết cách ứng phó trước, sau bị bạo lực học đường – Tham gia hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường nhà trường, địa phương tổ chức – Phê phán, đấu tranh với hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường Quản lí tiền – Nêu ý nghĩa việc quản lí tiền hiệu (33)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Bước đầu biết quản lí tiền tạo nguồn thu nhập cá nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội – Nêu khái niệm tệ nạn xã hội loại tệ nạn xã hội phổ biến – Giải thích đượcnguyên nhân, hậu tệ nạn xã hội thân, gia đình xã hội – Nêu số quy định pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội – Thực tốt quy định pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội – Tham gia hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội nhà trường, địa phương tổ chức – Phê phán, đấu tranh với tệ nạn xã hội tuyên truyền, vận động người tham gia hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội Quyền nghĩa vụ công dân gia đình – Nêu khái niệm vai trị gia đình; quy định pháp luật quyền nghĩa vụ thành viên gia đình – Nhận xét việc thực quyền nghĩa vụ gia đình thân người khác – Thực nghĩa vụ thân ông bà, cha mẹ anh chị em gia đình việc làm cụ thể (34)Nội dung Yêu cầu cần đạt Tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam – Nêu số truyền thống dân tộc Việt Nam – Nhận biết giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam – Kể số biểu lòng tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam – Đánh giá hành vi, việc làm thân người xung quanh việc thể lòng tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam – Thực việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống dân tộc Tôn trọng đa dạng dân tộc –Nêu số biểu đa dạng dân tộc văn hoá giới – Hiểu ý nghĩa việc tôn trọng đa dạng dân tộc văn hoá giới – Thể lời nói việc làm thái độ tôn trọng đa dạng dân tộc văn hoá giới – Phê phán hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc văn hoá Lao động cần cù, sáng tạo – Nêu khái niệm cần cù, sáng tạo lao động số biểu cần cù, sáng tạo lao động – Giải thích ý nghĩa cần cù, sáng tạo lao động – Thể cần cù, sáng tạo lao động thân – Trân trọng thành lao động; quý trọng học hỏi gương cần cù, sáng tạo lao động; phê phán biểu chây lười, thụ động lao động Bảo vệ lẽ phải – Giải thích cách đơn giản cần thiết phải bảo vệ lẽ phải (35)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải; phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên – Giải thích cần thiết phải bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên – Nêu số quy định pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên; số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên – Nêu trách nhiệm học sinh việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên – Thực việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên việc làm phù hợp với lứa tuổi – Phê phán, đấu tranh với hành vi gây ô nhiễm môi trường phá hoại tài nguyên thiên nhiên Xác định mục tiêu cá nhân – Nhận biết mục tiêu cá nhân; loại mục tiêu cá nhân –Hiểu phải xác định mục tiêu cá nhân – Nêu cách xác định mục tiêu lập kế hoạch thực mục tiêu cá nhân – Xây dựng mục tiêu cá nhân thân kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu Phịng, chống bạo lực gia đình – Kể hình thức bạo lực gia đình phổ biến – Phân tích tác hại hành vi bạo lực gia đình cá nhân, gia đình xã hội – Nêu số quy định pháp luật phịng, chống bạo lực gia đình – Biết cách phịng, chống bạo lực gia đình (36)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Nêu cách lập kế hoạch chi tiêu –Lập kế hoạch chi tiêu tạo thói quen chi tiêu hợp lí –Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí Phịng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại – Kể tên số tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại; nhận diện số nguy dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại – Trình bày hậu tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại – Nêu quy định pháp luật phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại – Nhận biết trách nhiệm công dân việc phịng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại – Thực việc phịng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại – Nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ chất độc hại Quyền nghĩa vụ lao động công dân – Phân tích tầm quan trọng lao động đời sống người – Nêu số quy định pháp luật quyền, nghĩa vụ lao động công dân lao động chưa thành niên – Nêu số quyền nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng lao động; lập hợp đồng lao động có nội dung đơn giản người sử dụng lao động người lao động (37)LỚP Nội dung Yêu cầu cần đạt Sống có lí tưởng – Nêu khái niệm sống có lí tưởng – Giải thích ý nghĩa việc sống có lí tưởng – Nhận biết lí tưởng sống niên Việt Nam – Xác định lí tưởng sống thân nỗ lực học tập, rèn luyện theo lí tưởng Khoan dung – Nêu khái niệm khoan dung biểu khoan dung – Nhận biết giá trị khoan dung – Thực việc làm thể khoan dung tình cụ thể, phù hợp với lứa tuổi – Phê phán biểu thiếu khoan dung Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng –Hiểu hoạt động cộng đồng; nêu số hoạt động cộng đồng –Giải thích cần thiết phải tham gia hoạt động cộng đồng – Nhận biết trách nhiệm học sinh việc tham gia vào hoạt động cộng đồng – Tham gia tích cực, tự giác hoạt động chung cộng đồng phù hợp với lứa tuổi lớp, trường, địa phương tổ chức – Phê phán biểu thờ ơ, thiếu trách nhiệm với hoạt động cộng đồng Khách quan công – Nhận biết biểu khách quan, công (38)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Thể thái độ khách quan, công sống ngày – Phê phán biểu khơng khách quan, cơng Bảo vệ hồ bình – Nêu hồ bình bảo vệ hồ bình; biểu hồ bình – Giải thích cần phải bảo vệ hồ bình – Nhận biện pháp để thúc đẩy bảo vệ hồ bình – Biết lựa chọn tham gia hoạt động phù hợp để bảo vệ hồ bình – Phê phán xung đột sắc tộc chiến tranh phi nghĩa Quản lí thời gian hiệu –Hiểu quản lí thời gian hiệu – Nhận biết cần thiết phải quản lí thời gian hiệu – Nêu cách quản lí thời gian hiệu – Thực kĩ quản lí thời gian hiệu Thích ứng với thay đổi – Nêu số thay đổi có khả xảy sống thân gia đình – Nhận biết ý nghĩa việc thích ứng trước thay đổi sống – Nêu biện pháp để thích ứng với thay đổi sống – Thích ứng với số thay đổi (nếu có) sống thân Tiêu dùng thông minh – Nhận biết tiêu dùng thơng minh;lợi ích tiêu dùng thông minh – Đánh giá hành vi tiêu dùng thông minh thông minh (39)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Thực hành vi tiêu dùng thông minh số tình cụ thể – Khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùngthông minh Vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí – Nêu khái niệm vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí; loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí – Nêu ý nghĩa trách nhiệm pháp lí – Phân tích, đánh giá hành vi vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lí số tình cụ thể – Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tích cực ngăn ngừa đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật Quyền tự kinh doanh nghĩa vụđóng thuế – Nêu quy định pháp luật quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế – Phân tích, đánh giá hậu hành vi vi phạm pháp luật quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế – Nhận biết trách nhiệm công dân việc thực quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế – Vận động gia đình, người thân thực tốt quyền tự kinh doanh nghĩa vụ đóng thuế LỚP 10 Nội dung Yêu cầu cần đạt (40)Nội dung Yêu cầu cần đạt nền kinh tế – Nhận biếtđược vai trò chủ thể tham gia kinh tế – Nhận diện vai trò thân, gia đình với tư cách chủ thể tham gia kinh tế – Nhận biết trách nhiệm công dân việc tham gia vào hoạt động kinh tế – Tìm tịi, học hỏi tham gia vào hoạt động kinh tế phù hợp với lứa tuổi Thị trường chế thị trường – Nêu khái niệm thị trường, chế thị trường – Liệt kê loại thị trường chức thị trường – Nêu ưu điểm nhược điểm chế thị trường – Hiểu giá thị trường chức giá thị trường – Phê phán hành vi không tham gia thị trường – Tôn trọng tác động khách quan chế thị trường Ngân sách nhà nước thuế – Nêu khái niệm ngân sách nhà nước – Liệt kê đặc điểm vai trò ngân sách nhà nước – Giải thích nhà nước phải thu thuế – Gọi tên số loại thuế phổ biến – Nêu quy định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân việc thực pháp luật ngân sách pháp luật thuế – Ủng hộ hành vi chấp hành phê phán hành vi vi phạm pháp luật thu, chi ngân sách thuế Sản xuất kinh doanh mơ hình sản xuất kinh doanh – Nêu vai trò sản xuất kinh doanh (41)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Lựa chọn mô hình kinh tế thích hợp tương lai đối vớibản thân Tín dụng cách sử dụng dịch vụtín dụng – Nêu khái niệm, đặc điểm vai trị tín dụng – Kể tên số dịch vụ tín dụng mơ tả đặc điểm chúng – Nhận biết chênh lệch chi phí sử dụng tiền mặt mua tín dụng – Biết cách sử dụng số dịch vụ tín dụng cách có trách nhiệm Lập kế hoạch tài cá nhân – Nêu khái niệm kế hoạch tài cá nhân, loại kế hoạch tài cá nhân tầm quan trọng việc lập kế hoạch tài cá nhân – Nhận biết bước lập kế hoạch tài cá nhân – Lập kế hoạch tài cá nhân – Kiểm sốt tài cá nhân Hệ thống trị nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nêu được: + Đặc điểm, cấu trúc, nguyên tắc hoạt động hệ thống trị nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức hoạt động máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chức năng, cấu tổ chức hoạt động quan máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân – Phê phán, đấu tranh với hành vi chống phá Nhà nước hệ thống trị nước ta (42)Nội dung Yêu cầu cần đạt chủ nghĩa Việt Nam + Khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật đời sống xã hội + Hệ thống pháp luật văn pháp luật Việt Nam + Khái niệm hình thức thực pháp luật – Tự giác thực quy định pháp luật – Phân tích, đánh giá việc thực pháp luật số tình thực tiễn; phê phán hành vi vi phạm pháp luật Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Nêu được: + Khái niệm, đặc điểm, vị trí Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 trị, kinh tế, văn hố, giáo dục, khoa học, cơng nghệ, mơi trường; quyền người, quyền nghĩa vụ công dân; máy nhà nước – Thực nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp hành vi cụ thể, phù hợp với lứa tuổi – Phê phán hành vi vi phạm Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP Chun đề 10.1:Tình u, nhân, gia đình – Trình bày tình yêu chân số điều cần tránh tình u – Nêu khái niệm hôn nhân quy định pháp luật điều kiện kết hôn – Nêu khái niệm gia đình chức gia đình – Nêu điểm chế độ nhân gia đình nước ta – Trình bày yếu tố xây dựng gia đình hạnh phúc (43)Nội dung Yêu cầu cần đạt Chuyên đề 10.2: Mơ hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ – Nêu doanh nghiệp nhỏ; thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp nhỏ; lĩnh vực kinh doanh thích hợp với doanh nghiệp nhỏ – Nhận biết mục tiêu nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ cụ thể – Lập quy trình tổ chức, hoạt động doanh nghiệp nhỏ – Phân tích học thành cơng thất bại trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ cụ thể – Yêu thích hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động học hỏi quy trình sản xuất kinh doanh học thành công doanh nghiệp Chuyên đề 10.3: Một số vấn đề pháp luật hình – Nêu khái niệm, nguyên tắc pháp luật hình nội dung pháp luật hình liên quan đến người chưa thành niên – Nhận biết tác hại, hậu hành vi vi phạm pháp luật hình tình đơn giản thường gặp – Nêu ý kiến phân tích, đánh giá thảo luận, tranh luận số vấn đề đơn giản, thường gặp liên quan đến pháp luật hình – Tích cực, chủ động vận động người khác chấp hành quy định pháp luật hình (44)Nội dung Yêu cầu cần đạt Cạnh tranh, cung, cầu kinh tế thị trường – Cạnh tranh + Nêu khái niệm cạnh tranh + Giải thích nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh + Phân tích vai trị cạnh tranh kinh tế + Phê phán biểu cạnh tranh không lành mạnh – Cung, cầu mối quan hệ cung - cầu + Nêu khái niệm cung nhân tố ảnh hưởng đến cung + Nêu khái niệm cầu nhân tố ảnh hưởng đến cầu + Phân tích mối quan hệ vai trò quan hệ cung – cầu kinh tế + Phân tích quan hệ cung - cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể Lạm phát, thất nghiệp – Nêu khái niệm: lạm phát, thất nghiệp – Liệt kê loại hình lạm phát thất nghiệp – Giải thích nguyên nhân dẫn đến lạm phát, thất nghiệp – Mô tả hậu lạm phát, thất nghiệp kinh tế xã hội – Nêu vai trò Nhà nước việc kiểm soát kiềm chế lạm phát, thất nghiệp – Ủng hộ hành vi chấp hành phê phán hành vi vi phạm chủ trương, sách Nhà nước việc kiểm sốt kiềm chế lạm phát, thất nghiệp Thị trường lao động, việc làm – Nêu khái niệm: lao động, việc làm, thị trường lao động, thị trường việc làm – Chỉ mối quan hệ thị trường lao động thị trườngviệc làm (45)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Xác định trách nhiệm hoàn thiện thân để tham gia thị trường lao động lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp Ý tưởng, hội kinh doanh lực cần thiết người kinh doanh – Nêu ý tưởng kinh doanh hội kinh doanh – Giải thích tầm quan trọng việc xây dựng ý tưởng kinh doanh xác định, đánh giá hội kinh doanh – Nhận biết cần có ý tưởng kinh doanh; nguồn giúp tạo ý tưởng kinh doanh – Chỉ lực cần thiết người kinh doanh – Xây dựng ý tưởng kinh doanh dạng tập thực hành; phân tích ý tưởng kinh doanh lực kinh doanh thân Đạo đức kinh doanh – Nêu quan niệm, vai trò đạo đức kinh doanh – Chỉ biểu đạo đức kinh doanh – Biết tìm tịi, học hỏi phẩm chất đạo đức nhà kinh doanh – Vận động người thân gia đình thực đạo đức kinh doanh – Phê phán biểu vi phạm đạo đức kinh doanh Văn hoá tiêu dùng – Nêu vai trò tiêu dùng phát triển kinh tế – Nêu khái niệm vai trò văn hố tiêu dùng – Mơ tả số đặc điểm văn hoá tiêu dùng Việt Nam biện pháp xây dựng văn hoá tiêu dùng – Thực hành vi tiêu dùng có văn hố (46)Nội dung Yêu cầu cần đạt bạn bè, người thân làm người tiêu dùng có văn hố Quyền bình đẳng công dân – Nêu quy định pháp luật về: + Quyền bình đẳng cơng dân trước pháp luật (bình đẳng quyền, nghĩa vụ trách nhiệm pháp lí) + Bình đẳng giới lĩnh vực + Quyền bình đẳng dân tộc, tôn giáo – Nhận biết ý nghĩa quyền bình đẳng cơng dân đời sống người xã hội – Đánh giá hành vi vi phạm quyền bình đẳng cơng dân tình đơn giản cụ thể đời sống thực tiễn – Thực quy định pháp luật quyền bình đẳng cơng dân Một số quyền dân chủ của công dân – Nêu số quy định pháp luật về: + Quyền nghĩa vụ công dân tham gia quản lí nhà nước xã hội + Quyền nghĩa vụ công dân bầu cử ứng cử + Quyền nghĩa vụ công dân khiếu nại, tố cáo + Quyền nghĩa vụ công dân bảo vệ Tổ quốc – Nhận biết hậu hành vi vi phạm quyền dân chủ củacông dân – Tự giác thực quy định pháp luật quyền dân chủ cơng dân – Phân tích, đánh giá số hành vi thường gặp đời sống liên quan đến quyền dân chủ công dân (47)Nội dung Yêu cầu cần đạt công dân + Quyền bất khả xâm phạm thân thể + Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự vànhân phẩm + Quyền bất khả xâm phạm chỗ + Quyền bảo đảm an tồn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín + Quyền nghĩa vụ cơng dân tự ngơn luận, báo chí tiếp cận thông tin + Quyền nghĩa vụ công dân tự tín ngưỡng tơn giáo – Nhận biết hậu hành vi vi phạm quyền tự công dân – Hiểu trách nhiệm học sinh thực quyền tự cơng dân – Phân tích, đánh giá hành vi vi phạm quyền tự công dân số tình đơn giản – Tự giác thực quy định pháp luật quyền tự công dân hành vi cụ thể, phù hợp CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP Chuyên đề 11.1:Phát triển kinh tế biến đổi môi trường tự nhiên –Nêu tác động tiêu cực phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên, xác định nguyên nhân phát sinh tác động – Giải thích cần thiết phải giải vấn đề tác động tiêu cực phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên – Thực tập nghiên cứu trường hợp sống người bị ảnh hưởng xấu tác động tiêu cực phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên (48)Nội dung Yêu cầu cần đạt về pháp luật lao động luật lao động về: hợp đồng lao động, tiền lương tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, tranh chấp giải tranh chấp lao động – Phân tích, đánh giá hậu hành vi vi phạm pháp luật lao động tình đơn giản thường gặp; nêu ý kiến thuyết phục thảo luận, tranh luận số vấn đề đặt đời sống liên quan đến pháp luật lao động – Tích cực, chủ động vận động người xung quanh thực tốt pháp luật lao động Chuyên đề 11.3: Một số vấn đề về pháp luật dân – Nêu khái niệm, nguyên tắc số chế định cụ thể pháp luật dân sự: hợp đồng dân sự, nghĩa vụ dân sự, thừa kế di sản, sở hữu trí tuệ chuyển giao cơng nghệ, nhân gia đình – Nhận biết hậu hành vi vi phạm pháp luật dân tình cụ thể đơn giản thường gặp – Nêu ý kiến phân tích, đánh giátrong thảo luận, tranh luận số vấn đề đơn giản thường gặp liên quan đến pháp luật dân – Điều chỉnh hành vi pháp luật thân giải vấn đề liên quan đến quy định pháp luật dân – Tích cực, chủ động vận động người khác điều chỉnh hành vi pháp luật dân sự; phê phán hành vi vi phạm pháp luật dân (49)Nội dung Yêu cầu cần đạt Tăng trưởng phát triển kinh tế – Phân biệt tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế – Nêu tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế – Giải thích vai trị tăng trưởng phát triển kinh tế – Nhận biết mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững – Tham gia hoạt động góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế – Ủng hộ hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; phê phán, đấu tranh với hành vi, việc làm cản trở tăng trưởng, phát triển kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế – Nêu khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế – Giải thích hội nhập kinh tế quốc tế cần thiết quốc gia – Liệt kê hình thức hội nhập kinh tế quốc tế – Xác định trách nhiệm thân hội nhập kinh tế quốc tế – Ủng hộ hành vi chấp hành phê phán hành vi khơng chấp hành chủ trương, sách hội nhập kinh tế quốc tế Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bảo hiểm an sinh xã hội – Nêu khái niệm: bảo hiểm; an sinh xã hội vai trò bảo hiểm, an sinh xã hội – Giải thích cần thiết bảo hiểm an sinh xã hội – Liệt kê số loại hình bảo hiểm – Gọi tên số sách an sinh xã hội – Thực trách nhiệm công dân bảo hiểm an sinh xã hội việc làm cụ thể phù hợp (50)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Diễn giải bước lập kế hoạch kinh doanh – Lập kế hoạch kinh doanh mô tả kế hoạch kinh doanh thân hình thức tập thực hành Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Nêu khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Liệt kê hình thức thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Trình bày ý nghĩa việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Xác định trách nhiệm công dân tham gia điều hành doanh nghiệp – Phê phán biểu thiếu trách nhiệm xã hội số doanh nghiệp Quản lí thu, chi gia đình – Nêu quản lí thu, chi gia đình – Giải thích cần thiết phải quản lí thu, chi gia đình – Đánh giá thói quen chi tiêu mục tiêu tài gia đình – Tham gia lập kế hoạch thực kế hoạch thu, chi hợp lí gia đình Một số quyền nghĩa vụ công dân kinh tế – Nêu quy định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân kinh doanh, nộp thuế, sở hữu tài sản, tôn trọng tài sản người khác – Tự giác thực quy định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân kinh tế hành vi phù hợp – Phân tích, đánh giá hành vi vi phạm đơn giản thường gặp quyền nghĩa vụ công dân kinh tế; nhận biết tác hại, hậu hành vi vi phạm quyền nghĩa vụ công dân kinh tế Quyền nghĩa vụ cơng dân văn hố,xã hội (51)Nội dung Yêu cầu cần đạt – Tự giác thực quy định pháp luật quyền nghĩa vụ cơng dân văn hố, xã hội hành vi phù hợp – Phân tích, đánh giá hành vi vi phạm quyền nghĩa vụ cơng dân số tình đơn giản thường gặp văn hoá, xã hội; nhận biết tác hại, hậu hành vi vi phạm quyền nghĩa vụ cơng dân văn hố, xã hội Một số vấn đề pháp luật quốc tế – Nêu khái niệm, vai trò, nguyên tắc pháp luật quốc tế; mối quan hệ pháp luật quốc tế luật quốc gia – Nhận biết nội dung Công pháp quốc tế về: + Dân cư, lãnh thổ biên giới quốc gia, vùng biển thuộc chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia + Nguyên tắc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hợp đồng thương mại quốc tế – Phân tích, đánh giá số hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam pháp luật quốc tế đơn giản CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP Chuyên đề 12.1: Phát triển kinh tế biến đổi văn hoá, xã hội – Nêu biến đổi văn hoá, xã hội tác động phát triển kinh tế – Chỉ nguyên nhân biến đổi văn hoá, xã hội tác động phát triển kinh tế – Thực tập nghiên cứu tác động tích cực tiêu cực phát triển kinh tế đến văn hoá, xã hội; giải pháp hạn chế, khắc phục tác động tiêu cực (52)Nội dung Yêu cầu cần đạt Chuyên đề 12.2: Một số vấn đề Luật Doanh nghiệp – Nêu khái niệm Luật Doanh nghiệp nội dung Luật Doanh nghiệp – Nhận biết hậu hành vi vi phạm quy định Luật Doanh nghiệp – Phân tích, đánh giá, tham gia tranh luận số vấn đề đơn giản thường gặp đời sống liên quan đến Luật Doanh nghiệp –Tích cực, chủ động vận động người khác thực Luật Doanh nghiệp; phê phán hành vi vi phạm Luật Doanh nghiệp Chuyên đề 12.3: Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế – Bước đầu phân tích hội thách thức Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế – Nêu đường lối, sách hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước – Nêu thành tựu hạn chế trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam; số biện pháp sách áp dụng thực tế nhằm giải vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hố, xã hội q trình hội nhập kinh tế quốc tế –Trình bày khái niệm cơng dân tồn cầu vấn đề hợp tác quốc tế, giải xung đột quốc tế kinh tế bối cảnh tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế VI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC Mơn Giáo dục cơng dân hình thành, phát triển học sinh phẩm chất lực người công dân thông qua học lối sống, đạo đức, pháp luật, kinh tế, nghĩa chuyển giá trị văn hoá, đạo đức, kiến thức pháp luật, kinh tế thành ý thức hành vi người cơng dân Do vậy, giáo viên phải có phương pháp giáo dục phù hợp, cụ thể là: 1 Chú trọng tổ chức, hướng dẫn hoạt động để học sinh khám phá, phân tích, khai thác thơng tin, xử lí tình (53)nhàng, hiệu quả; coi trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm để học sinh tự phát chiếm lĩnh kiến thức mới, phát triển kĩ thái độ tích cực, sơ hình thành, phát triển phẩm chất lực người công dân tương lai 2 Kết hợp sử dụng phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học đại theo hướng tích cực hố hoạt động người học; tăng cường sử dụng phương pháp dạy học đặc thù môn học như: giải vấn đề, phân tích trường hợp điển hình kết hợp nêu gương công dân tiêu biểu; xử lí tình có tính thời đạo đức, pháp luật kinh tế sống ngày; thảo luận nhóm; đóng vai; dự án; 3 Kết hợp hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm cá nhân; dạy học lớp ngồi lớp, ngồi khn viên nhà trường; tăng cường thực hành, rèn luyện kĩ tình cụ thể đời sống; tích cực sử dụng phương tiện dạy học đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho học sinh 4 Phối hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình xã hội. VII ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC Đánh giá kết giáo dục đánh giá mức độ đạt học sinh phẩm chất lực so với yêu cầu cần đạt lớp học, cấp họcnhằm xác định vị trí ghi nhận tiến học sinh thời điểm định trình phát triển thân;đồng thời cung cấp thông tin để giáo viên điều chỉnh việc dạy học quan quản lí giáo dục thực phát triển chương trình Đánh giá kết giáo dục phải bảo đảm yêu cầu sau: 1 Kết hợp đánh giá thông qua nhiệm vụ học tập (bài kiểm tra dạng trắc nghiệm, vấn đáp tự luận, tập thực hành, tiểu luận, thuyết trình, tập nghiên cứu, dự án nghiên cứu, ) với đánh giá thông qua quan sát biểu thái độ, hành vi học sinh trình tham gia hoạt động học tập tổ chức lớp học, hoạt động nhóm, tập thể hay cộng đồng sinh hoạt, giao tiếp ngày (54)Tăng cường câu hỏi mở gắn với thực tiễn tập kiểm tra, đánh giá để học sinh thể phẩm chất lực Việc đánh giá thông qua quan sát biểu thái độ, hành vi ứng xử học sinh trình tham gia vào hoạt động học tập, sinh hoạt trường, nhà cộng đồng cần dựa phiếu nhận xét giáo viên, học sinh, gia đình tổ chức xã hội 2 Kết hợp đánh giá giáo viên với tự đánh giá đánh giá đồng đẳng học sinh, đánh giá phụ huynh học sinh và đánh giá cộng đồng, đánh giá giáo viên quan trọng nhất; coi trọng đánh giá tiến học sinh 3 Kết đánh giá sau học kì năm học học sinh kết tổng hợp đánh giáquá trình đánh giá tổng kết theo hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo VIII GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1 Giải thích thuật ngữ a) Một số thuật ngữ chuyên môn sử dụng chương trình – Giáo dục cơng dân q trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch giúp học sinh hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi người cơng dân, đặc biệt tình cảm, nhận thức, niềm tin, cách ứng xử, kĩ sống, lĩnh để phát triển sẵn sàng thực nghĩa vụ, trách nhiệm công dân nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế – Giáo dục đạo đức trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm giáo dục học sinh ý thức, hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội quy định pháp luật; sở hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất đạo đức chủ yếu lực cốt lõi người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân (55)thân; sở hình thành, phát triển cho học sinh phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân – Giáo dục pháp luật trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch giúp học sinh có ý thức, hành vi phù hợp với quy định pháp luật; có tri thức phổ thông, bản, thiết thực đời sống định hướng nghề nghiệp pháp luật, sở hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân – Giáo dục kinh tế trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch giúp học sinh có ý thức hoạt động kinh tế phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật; có tri thức phổ thông, bản, thiết thực đời sống định hướng nghề nghiệp kinh tế; sở hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu lực cốt lõi người công dân Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển cá nhân thực quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân – Năng lực điều chỉnh hành vilà lực nhận biết chuẩn mực hành vi, đạo đức, pháp luật; đánh giá hành vi ứng xử thân người khác; từ có cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật – Năng lực phát triển thân: lực tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch hoàn thiện thân nhằm nâng cao giá trị thân, đạt mục tiêu sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật – Năng lực tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế – xã hội: lực nhận thứccác tượng kinh tế - xã hội tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng, lao động sản xuất phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật lứa tuổi b) Một số từ ngữ mô tả mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt (56)Mức độ Động từ mô tả mức độ Biết - Phát biểu nêu (khái niệm, ý nghĩa số chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật; ) - Nêu được, liệt kê được, kể được, nhắc lại (biểu chuẩn mực hành vi đạo đức pháp luật; cách thể cảm xúc, thái độ; vai trò tin, cách sử dụng tin; tnh cần tm kiếm hỗ trợ, quy định pháp luật; ) - Nhận biết (sự cần thiết phải thực chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật; hậu tnh nguy hiểm, kh,ng an toàn; ) - Phân biệt (thái độ, hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật thái độ, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật; tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế; ) - Thu thập được, trích dẫn được, tm th,ng tn (vi hành vi, nhân vật, kiện, tnh đời sống ngày sách, báo, mạng Internet; để bổ sung liệu cho nội dung học nâng cao lực tự học) Hiểu - Trình bày được, mơ tả (hậu lạm phát, thất nghiệp; số nét văn hoá tiêu dùng Việt Nam; kế hoạch kinh doanh thân; ) - Giải thích được, diễn giải (ý nghĩa, cần thiết việc thực chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật; nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh; tính hai mặt cạnh tranh kinh tế; nguyên nhân lạm phát, thất nghiệp; vai trò tăng trưởng phát triển kinh tế; cần thiết phải giải vấn đề tác động phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên; cần thiết phải hội nhập kinh tế quốc tế; ) - Phân tích được, lí giải (một số tình đơn giản đời sống thực pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lí; học thành cơng thất bại trình kinh doanh doanh nghiệp nhỏ cụ thể; nỗ lực quyền người dân nhằm giải vấn đề môi trường phát sinh tác động thị hố phát triển kinh tế; ) - Đánh giá được, nhận xét (thái độ, hành vi thân người khác theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; tác hại hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật; số vấn đề đơn giản thường gặp pháp luật, kinh tế; số biện pháp sách áp dụng thực tế nhằm giải tác động phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên; ) (57)Mức độ Động từ mô tả mức độ luật kinh tế; nguyên nhân biến động văn hoá, xã hội tác động phát triển kinh tế; ) - Xác định (trách nhiệm thân với tư cách c,ng dân; lí tưởng sống thân; định hướng nghi nghiệp thân; ) - Thực (hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức quy định pháp luật; hành vi, hành động lành mạnh, tch cực để tự bảo vệ, phát triển thân; ) - Điiu chỉnh được, kiểm soát (cảm xúc, thái độ, hành vi, thói quen thân phù hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật lứa tuổi) - Thích ứng (những thay đổi sống) - Hình thành (nin nếp sinh hoạt) - Đồng tnh, ủng hộ nhắc nhở, khích lệ, giúp đỡ (người khác thực hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức pháp luật) - Kh,ng đồng tnh phê phán, phản đối (những thái độ, hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật) - Áp dụng được(các nguyên tắc, phương pháp quản lí tin tnh thực tế; biết cách tết kiệm, tạo quản lí ngân sách cá nhân) - Lập được, thiết kế được, xây dựng (mục têu, kế hoạch cá nhân để thực c,ng việc thân học tập sống; kế hoạch kinh doanh thân; kế hoạch thu, chi gia đình; ) - Có khả tham gia (một số hoạt động kinh tế – xã hộiphù hợp với lứa tuổi) - Đi xuất được, thực được, lựa chọn (giải pháp phù hợp để xử lí số tnh đạo đức, pháp luật, kinh tế,…) 2.Thời lượng thực chương trình a) Thời lượng thực chương trình lớp (theo số tiết học) (58)Ở cấp trung học phổ thơng, lớp có thêm 35 tiết/năm học cho chuyên đề học tập lựa chọn b) Thời lượng dành cho nội dung giáo dục lớp Thời lượng dành cho nội dung giáo dục tác giả sách giáo khoa giáo viên chủ động xếp vào yêu cầu cần đạt lớp thực tế dạy học Tỉ lệ % thời lượng nội dung giáo dụcnhư sau: Nội dung giáo dục Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp 5 Lớp Lớp 7 Lớp Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Giáo dục đạo đức 60% 55% 55% 55% 55% 35% 35% 35% 35% Giáo dục kĩ năng sống 30% 25% 25% 15% 25% 20% 20% 20% 20% Giáo dục kinh tế 10% 10% 10% 10% 10% 10% 45% 45% 45% Giáo dục pháp luật 10% 10% 10% 25% 25% 25% 25% 45% 45% 45% Thời lượng cịn lại chương trình dành cho hoạt động đánh giá định kì c) Thời lượng (số tiết) dành cho chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông,bao gồm thời lượng dành cho đánh sau: Tên chuyên đề học tập Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Chuyên đề 10.1: Tình u, nhân, gia đình 10 Chun 10.2: M, hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhỏ 15 Chuyên 10.3: Một số vấn vi pháp luật hình 10 (59)Chuyên 11.3: Một số vấn vi pháp luật dân 10 Chuyên 12.1: Phát triển kinh tế biến đổi văn hoá, xã hội 10 Chuyên 12.2: Một số vấn vi Luật Doanh nghiệp 10 Chuyên 12.3: Việt Nam tến trình hội nhập kinh tế quốc tế 15 3 Thiết bị dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

Hình ảnh liên quan

Chuyên đề 10.2:Mô hình sản xuất kinh doanh của  doanh nghiệp nhỏ - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

huy.

ên đề 10.2:Mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ Xem tại trang 18 của tài liệu.
– Bước đầu hình thànhđược một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ;... - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

c.

đầu hình thànhđược một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ; Xem tại trang 19 của tài liệu.
– Nhận biếtđược một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó. - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

h.

ận biếtđược một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó Xem tại trang 40 của tài liệu.
– Liệt kê được các loại hình lạm phát và thất nghiệp. - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

i.

ệt kê được các loại hình lạm phát và thất nghiệp Xem tại trang 44 của tài liệu.
Chuyên đi 10.2: M, hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ 15 - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

huy.

ên đi 10.2: M, hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ 15 Xem tại trang 58 của tài liệu.
Chuyên đi 10.3:Một số vấn đi vi pháp luật hình sự 10 - CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2018

huy.

ên đi 10.3:Một số vấn đi vi pháp luật hình sự 10 Xem tại trang 58 của tài liệu.