0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 6

6 35 0
  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:40

Bài tập 5: Phân tích hiệu quả của phép tu từ so sánh trong bài ca dao sau Cổ tay em trắng như ngà. Con mắt em liếc như là dao cau Miệng cười như thể hoa ngâu Cái khăn đội đầu như thể hoa[r] (1)Đ CỀ ƯƠNG ÔN T P T TU N 20 Đ N TU N 22 (H C KÌ II)Ậ NĂM H C: 2019 – 2020Ọ MÔN: NG VĂN – L P 6Ữ I KI N TH C TR NG TÂM.Ế STT Môn/L pớ Tuầ n Tr ng tâm ki n th cọ ế Ghi chú 01 Ng vănữ 6 20 - N m đ- HiÓu đắ ượượ n i dungc ý nghĩa cơng d ng c a phó tc ộ , ý nghĩa cña Bài h cụ ủ đường đ i đ u tiênờ ầ đ i v i D Mèn bàiố ế văn “Bài h c đọ ường đ i đ u tiên” - Tơ Hồi,ờ ầ nh ng đ c s c ngh thu t miêu t , kữ ặ ắ ệ ậ ả ể chuy n s d ng t ng ệ ụ ữ 02 Ng vănữ 6 21 - C ng c , nâng cao ki n th c v phép tu tso sánh.ủ ố ế ứ ề - N m đắ ược nh ng hi u bi t chung v vănữ ể ế ề miêu t ; nh ng yêu c u c a văn t c nh vàả ữ ầ ủ ả ả t ngả ười - C m nh n đả ậ ược s phong phú đ c đáoự ộ c a c nh thiên nhiên sông nủ ả ước vùng Cà Mau N m đắ ược ngh thu t t c nh sôngệ ậ ả ả nước “Sơng nước Cà Mau” c a tácủ gi Đồn Gi i.ả ỏ 03 Ng vănữ 6 22 - Th y đtưởng tấ ượượng, so sánh nh n xét vănc vai trò, tác d ng c a quan sát,ụậ ủ miêu t Bi t cách v n d ng y u t nàyả ế ậ ụ ế ố vi t văn miêu t ế ả - Hi u để ược n i dung, ý nghĩa c a truy nộ ủ ệ “B c tranh c a em gái tôi” - T Duy Anh N mứ ủ ắ ngh thu t k chuy n miêu t tâm líệ ậ ể ệ ả nhân v t tác ph m.ậ ẩ II BÀI T P V N D NG.Ậ 1 Bài t p tr c nghi m: ậ Hãy khoanh tròn vào ch tr ước đáp án nh t: Câu 1: Hãy l a ch n tr t t h p lí làm văn miêu t ?:ự ọ ậ ự ợ ả A tưởng tượng, nh n xét, so sánh, quan sát.ậ B quan sát, tưởng tượng, so sánh, nh n xét.ậ C quan sát, nh n xét, so sánh, tậ ưởng tượng D so sánh, nh n xét, quan sát, tậ ưởng tượng Câu 2: Phương th c bi u đ t văn b n ứ ể ả Sông nước Cà Mau phương th c?:ứ A t s ự ự B miêu t C bi u c m.ể ả D ngh lu n.ị ậ Câu 3: Nhân v t văn b n ả Bài h c đọ ường đ iờ đ u tiên ?:ầ (2)Câu 4: C u t o m t phép tu t So sánh g m có m y ph n?ấ ộ ấ ầ A m tB hai C ba D b nCâu 5: Ki u Phề ương nhân v t văn b n nào?ậ ả A Sông nước Cà Mau B Bài h c đọ ường đ i đ u tiên.ờ ầ C Vượt thác D B c tranh c a em gái tôi.ứ ủ Câu 6: Các từ : đã, đang, sẽ, r t, h i ơ thu c t lo i gìộ ? A đ ng t B danh t C tính t D phó t Câu 7: Văn b n “ả Bài h c đọ ường đ i d u tiên”ờ ầ trích t tác ph m nào?ừ ẩ A Quê n i B Đ t r ng phấ ương Nam C D mèn l u phiêu l u kí.ế ư Câu 8: n tẤ ượng chung v c nh ề ả “Sơng nước Cà Mau” gì?: A n ào, nh n nh p ồ ộ ị B sông nước hoang s , hùng vĩ C ph xá t p ố ấ n p.ậ Câu 9: Ai tác gi c a văn b n ả ủ ả “Bài h c đọ ường đ i đ u tiên”?:ờ ầ A Đoàn Gi i.B Võ Qu ng.C Tơ Hồi. Câu 10: Trong c m t : ừ “nhanh nh c t”ư ắ ; có s d ng phép tu t ngh thu t gì?ử ụ ệ ậ A n dẩ ụ B so sánh. C nhân hóa. D hoán d Câu 11: Trong phép tu t so sánh “nhanh nh c t”ư ắ b ph n n đi?ộ ậ ẩ A v t dùng đ so sánh.ậ ể B v t so sánhC phương di n so sánhệ D t so sánh.Câu 12: Trong câu: “ Càng đ d n v hổ ầ ề ướng mũi Cà Mau sơng ngịi, kênh r chạ càng b a giăng chi chít nh …”ủ ư (Trích Sơng nước Cà Mau - Ng Văn 6) Trong cácữ c m t sau, c m n vào d u ba ch m nh t:ụ ụ ề ấ ấ ấ A m c c i.B t vò.ơ C giăng lưới D m ng nh n.ạ ệ Câu 13: Văn miêu t gì?ả A Là lo i văn giúp ngạ ườ ọi đ c, người nghe hình dung đ c m, tính ch t n iặ ể ấ ổ b t c a s v t, s vi c, ngậ ủ ự ậ ự ệ ười, quang c nh…ả B Là lo i văn k cho ngạ ể ười nghe bi t nhân v t, s ki n, ậ ự ệ ường có cao trào, k ch tính truy nị ệ C Không xác đ nh đị ược D Lo i văn th hi n c m xúc.ạ ể ệ ả Câu 14: Nh n xét ch a v vai trò đ c m c a văn miêu t ?ậ ề ặ ể ủ ả A Giúp hình dung nh ng đ c m n i b t c a m t s v t, s vi c conữ ặ ể ổ ậ ủ ộ ự ậ ự ệ người B Làm hi n trệ ước m t nh ng đ c m n i b t c a m t s v t, s vi c, conắ ữ ặ ể ổ ậ ủ ộ ự ậ ự ệ người C B c l rõ l c quan sát c a ngộ ộ ự ủ ười vi tế D B c l rõ tâm tr ng c a ngộ ộ ủ ười, v t đậ ược miêu tả Câu 15: Khi vi t m t đo n văn t c nh mùa đông đ n, em không l a ch nế ộ ả ả ế ự ọ chi ti t sau đây?ế A Đêm dài, ngày ng nắ B B u tr i có màu xámầ C Cây c i tr i lá, kh ng khiuố ụ ẳ D N ng vàng r c r m i n o đắ ự ỡ ọ ẻ ường Câu 16: Khi miêu t em bé tu i t p t p nói, em không miêu t chiả ổ ậ ậ ả ti t sau đây?ế (3)B Gương m t b u bĩnh, đáng yêuặ ầ C Đôi m t to tròn, long lanhắ D Làn da tr ng h ng, b b mắ ụ ẫ 2 Bài t p t lu n:ậ ự ậ * Phó t : ừ Là nh ng t chuyên kèm đ ng t , tính t đ b sung ý nghĩa cho ừ ể ổ đ ng t , tính t ộ G i ý:ợ Bài t pậ 1: Xác đ nh phân lo i phó t câu sau.ị a Ai i chua ng t t ng,ơ Non xanh nước b c xin đ ng quên nhau!ạ (Ca dao) b Th r i D Cho t t t th Tôi ồ ế ắ ắ ương l m V a thắ ương v a ăn năn t iừ mình Giá tơi khơng trêu ch C c đâu đ n n i Cho t vi c gì.ị ố ế (Tơ Hồi) Bài t pậ 2: Thu t l i vi c D Mèn trêu ch C c d n đ n ch t th m thậ ệ ế ị ố ẫ ế ế ả ương c a Dủ ế Cho t b ng m t đo n văn ng n t ba đ n năm câu Ch phó t đắ ằ ộ ắ ế ỉ ược dùng đo n văn y cho bi t em dùng phó t đ làm gì.ạ ấ ế ể G i ý:ợ M t hôm, th y ch C c ộ ấ ị ố ki m m i, D Mèn c t gi ng đ c m t câu ế ấ ọ ọ ộ c nh khoé ch r i chui t t ị ọ vào hang Ch C c ị ố r tấ b c, tìm k dám trêu mình.ự ẻ Không th y D Mèn, nh ng ch C c trông th y D Cho t ấ ế ị ố ấ ế ắ loay hoay trướ ửc c a hang Ch C c trút c n gi n ị ố ậ lên đ u D Cho t.ầ ế ắ * So sánh: Là đối chiếu vật, việc với vật, việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho diễn đạt. Gợi ý: (4)Ví dụ 2: rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vô tận. Ví dụ 3: Con mèo vằn vào tranh, to hổ nét mặt lại vô dễ mến. (5)Bài Phép so sánh sau có đặc biệt: Mẹ già chuối hương Như xôi nếp một, đường mía lau (Ca dao) Bài Tìm phân tích phép so sánh (theo mơ hình so sánh) câu thơ sau: b) Quê hương chùm khế ngot Cho trèo hái ngày Quê hương đường học Con rợp bướm vàng bay (Đỗ Trung Quân) Bài 3: Hãy tìm phép so sánh câu ca dao sau : A Qua cầu ngả nón trông cầu Cầu dịp em sầu nhiêu B Qua đình ngả nón trơng đình Đình ngói ta thương nhiêu Bài tập 4: Phân tích hiệu phép tu từ so sánh thơ sau: Sau mưa bụi tháng ba Lá tre đỏ lửa thiêu Bầu trời rừng rực ráng treo Tưởng ngựa sắt sớm chiều bay. Bài tập 5: Phân tích hiệu phép tu từ so sánh ca dao sau Cổ tay em trắng ngà Con mắt em liếc dao cau Miệng cười thể hoa ngâu Cái khăn đội đầu thể hoa sen * Bài học đường đời (Dế Mèn phiêu lưu kí) - Tơ Hồi. (6)* Sơng nước Cà Mau (Đất rừng phương Nam - Đoàn Giỏi. Viết đoạn văn trình bày cảm nhận em vùng Cà Mau qua Sông nước Cà Mau – Đoàn Giỏi. * Văn miêu tả - quan sát, tưởng tượng, so sánh nh n xét văn miêu ậ tả. Khuôn m t m hi n lên tâm trí em, n u t khuôn m t c a m ặ ẹ ệ ế ả ặ ủ ẹ em ý t i đ c m n i b t nào?ớ ặ ể ổ ậ * “B c tranh c a em gái tôi ” – T Duy Anh.ạ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 6, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 6

Hình ảnh liên quan

Bài 2. Tìm và phân tích phép so sánh (theo mô hình của so sánh) trong các câu thơ sau: - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 6

i.

2. Tìm và phân tích phép so sánh (theo mô hình của so sánh) trong các câu thơ sau: Xem tại trang 5 của tài liệu.