0

Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

19 16 0
 • Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 11:53

Chứng minh MI là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng. Bài 22: Cho đường tròn tâm O đường kính AB và[r] (1)BÀI GÓC NỘI TIẾP I Tóm tắt lý thuyết 1 Định nghĩa Góc có đỉnh nằm đường trịn hai cạnh chứa hai dây cung đường tròn gọi góc nội tiếp (BAC góc nội tiếp chắn cung nhỏ BC) Lưu ý: Cung nằm bên góc nội tiếp gọi cung bị chắn (BC gọi cung bị chắn) 2 Định lý Trong đường tròn, số đo góc nội tiếp nửa số đo cung bị chắn 3 Hệ Trong đường tròn: a) Các góc nội tiếp chắn cung b) Các góc nội tiếp chắn cung chắn cung c) Góc nội tiếp (nhỏ 90°) có số đo nửa số đo góc tâm chắn cung d) Góc nội tiếp chắn nửa đường trịn góc vng Minh họa: * Các góc nội tiếp chắn cung Nếu ABD CBD AD CD AD CD * Các góc nội tiếp chắn cung chắn cung Trên hình vẽ: sđ sđ 1sđ 2 ABD ACD AD (2)II Các dạng tập Dạng Chứng minh hai góc nhau, đoạn thẳng nhau, tam giác đồng dạng Phương pháp giải: Dùng Hệ phần Tóm tắt lý thuyết để chứng minh hai góc nhau, hai đoạn thẳng Bài 1: Cho đường trịn (O) điểm I khơng nằm (O) Qua điểm I kẻ hai dây cung AB CD (A nằm I B, C nằm I D) a) So sánh cặp góc ACI ABD; CAI C BD b) Chứng minh tam giác IAC IDB đồng dạng c) Chứng minh IA.IB = IC.ID Hướng Dẫn: a) HS tự chứng minh b) IACIDB(g.g) c) Sử dụng kết câu b) Bài 2: Cho nửa đường trịn (O) đường kính AB Lấy M điểm tuỳ ý nửa đường tròn (M khác A B) Kẻ MH vng góc với AB (H  AB) Trên nửa mặt phang bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ hai nửa đường tròn tâm O1, đường kính AH tâm O2, đường kính BH Đoạn MA MB cắt hai nửa đường tròn (O1) (O2) P Q Chứng minh: a) MH = PQ; b) Các tam giác MPQ MBA đồng dạng; c) PQ tiếp tuyến chung hai đường tròn (O1) (O2) Hướng Dẫn: a) MPHQ hình chữ nhật  MH = PQ b) Sử dụng hệ thức lượng tam giác vuông chứng minh đượcMP MAMQ MBMPQMBA c) PMHMBHPQHO QB2 PQlà tiếp tuyến (O2) Tương tự PQ tiếp tuyến Bài 3: Cho đường tròn (O) có dây cung AB, BC, CA Gọi M điểm cung nhỏ AB Vẽ dây MN song song với BC gọi s giao điểm MN AC Chứng minh SM = SC SN = SA (3)Do sđMB= sđMA = sđNCNASANSSASNSMSC Bài 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH nội tiếp đường trịn tâm O, đường kính AM a) Tính ACM b) Chứng minh BAHOCA c) Gọi N giao điểm AH với (O) Tứ giác BCMN hình gì? Vì sao? Hướng Dẫn: a) Ta có 90 ACM  (góc nội tiếp) b) ta có ABHAMC g g( ) , BAH OAC OCA OAC    BAH OCA   c) 90 ANMMNBC  hình thang / / BC MN   sđBN = sđCM CBN BCM   nên BCMN hình thang cân Dạng Chứng minh hai đường thẳng vng góc, ba điểm thẳng hàng Bài 1: Cho đường tròn (O) hai dây MA, MB vng góc với Gọi I, K điểm cung nhỏ MA MB a) Chứng minh ba điểm A, O, B thẳng hàng b) Gọi P giao điểm AK BI Chứng minh P tâm đ/tròn nội tiếp tam giác MAS (4)a) Chú ý: , , ( ) M A BO 90 AMB  ĐPCM b) Gợi ý: Chứng minh AK BI phân giác góc A, B tam giác MAB Bài 2: Cho (O), đường kính AB, điểm D thuộc đường tròn Gọi E điểm đối xứng với A qua D a) Tam giác ABE tam giác gì? b) Gọi K giao điểm EB với (O) Chứng minh OD  AK Hướng Dẫn: a) Chứng minh BAE cân B b) Chứng minh DO//BE (tính chất đường trung bình) Mà ( 90 ) AKBE AKB  AKDO Bài 3: Cho đường trịn (O), đường kính AB S điểm nằm bên ngồi đường trịn SA SB cắt đường tròn M, N Gọi P giao điểm BM AN Chứng minh SP  AB Hướng Dẫn: Chứng minh P trực tâm tam giác SAB Bài 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đưòng tròn (O), hai đường cao BD CE cắt H Vẽ đường kính AF a) Tứ giác BFCH hình gì? b) Gọi M trung điểm BC Chứng minh ba điểm H, M, F thẳng hàng c) Chứng minh OM = 2 AH (5)a) Chứng minh BFCH hình bình hành b) Sử dụng kết câu a), suy HF qua M c) Chú ý: OM đường trung bình AHF ĐPCM III Bài tập tự luyện Bài 1: Trên cạnh huyền BC tam giác vng ABC phía ngồi ta dựng hình vng với tâm điểm O Chứng minh AO tia phân giác góc BAC Hướng Dẫn: N M O C B A Vì O tâm hình vng nên BOC 900 Lại có BAC 900 suy bốn điểm A B O C, , , nằm đường trịn đường kính BC Đối với đường trịn ta thấy BAO BCO (cùng chắn BO) Mà BCO 450 BAO 450 Do BAC 900, nên CAO BAC BAO 450 Vậy BAO CAO , nghĩa AO tia phân giác góc vng BAC (đpcm) Bài 2: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn O Từ đỉnh A ta kẻ đường cao AH (H thuộc BC ) Chứng minh BAH OAC Hướng Dẫn: E H O D C B A (6)Theo gt ra, ta có: BAH ABC 900 (2) Lại AEC ABC (cùng chắn AC ) (3) Từ (1),(2) (3) suy BAH OAC (đpcm) Lưu ý: Cũng giải tốn theo hướng sau: Gọi D giao điểm tia AH với đường tròn O , chứng tỏ tứ giác BDEC hình thang cân Từ suy sđBDCE, dẫn đến BAD CAE, hay BAH OAC Bài 3: Cho tam giác đềuABC nội tiếp đường trịn O Trên cung BC khơng chứa A ta lấy điểm P (P khác B P khác C ) Các đoạn PA BC cắt Q a) Giả sử D điểm đoạn PA cho PD PB Chứng minh PDB b) Chứng minh PA PB PC c) Chứng minh hệ thức 1 PQ PB PC Hướng Dẫn: P O Q D C B A a)Trước tiên ta nhận thấy tam giác PBD cân P Mặt khác, BPD BPA BCA 600 (hai góc nội tiếp chắn AB đường tròn O ) Vậy nên tam giác PDB b)Ta có PB PD, để chứng minh PA PB PC ta chứng minh DA PC Thật vậy, xét hai tam giác BPC BDA có: BA BC (giả thiết), BD BP (do tam giác BPD đều) Lại ABD DBC 600, PBC DBC 600 Nên ABD PBC Từ BPC BDA (c.g.c), Dẫn đến DA PC (đpcm) (7)Ta thấy BPQ 600, APC ABC 600 (hai góc nội tiếp chắn cung AC ) Suy BPQ APC PBQ, PBC PAC (hai góc nội tiếp chắn PC ) Từ PBQ PAC (g.g) PQ PC PB PA, Hay PQ PA PB PC Theo kết câu b, ta có PA PB PC nên PQ PB PC PB PC Hệ thức tương đương với 1 PQ PB PC (đpcm) Bài 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn ( )O Đường phân giác góc A cắt đường trịn ngoại tiếp tam giác D Gọi I tâm vòng tròn nội tiếp tam giác ABC Chứng minh DB DC DI Hướng Dẫn: O I D C B A Ta ln có DB DC AD phân giác góc A Ta chứng minh tam giác DIB cân D Thật ta có: IBD IBC CBD Mặt khác CBD CAD (Góc nội tiếp chắn cung CD) Mà BAD CAD , IBC IBA (Tính chất phân giác) Suy IBD ABI BAI Nhưng BID ABI BAI (Tính chất góc ngồi) Như tam giác BDI cân D DB DI DC Bài 5: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn ( )O AB AC Lấy điểm M thuộc cung BC không chứa điểm A Vẽ MH MK MI, , vng góc với BC AC AB MH MK MI (8)Trong tốn có tỷ số độ dài ta nghỉ đến tam giác đồng dạng định lý Thales Cách 1: Dựng đường thẳng qua A song song với BC cắt ( )O N GọiE giao điểm BC MN Ta có: AB NC Ta có đ đ 2 BME BMN s AB AN s NC AN AMC, MBC MAC BME AMCMH MK, hai đường cao tương ứng Nên: AC BE MK MH , Chứng minh tương tự ta có: AB CE MI MH Cộng hai đẳng thức ta có: BC AC AB MH MK MI Cách 2: Ta thấy MH MI, đường cao tam giác MBC MAB, Nhưng hai tam giác không đồng dạng với Điều giúp ta nghỉ đến việc lấy điểm E cạnh BC cho BMA DMC để tạo tam giác đồng dạng giữ hai đường cao tương ứng (Phần lời giải xin dành cho bạn đọc) Bài 6:Cho hai đường tròn (O; R) (O’; R’) cắt A B Vẽ cát tuyến CAD vng góc với AB Tia CB cắt (O’) E, tia BD cắt (O) F Chứng minh rằng: a) ∠CAF = ∠DAE b) AB tia phân giác ∠EAF c) CA.CD = CB.CE d) CD2 = CB.CE + BD.CF (9)Vì CD ⊥ AB => ∠CAB = 90o Mà ∠CAB = 1/2 sđ BC => sđ BC = 180o Vậy ba điểm B, O, C thằng hàng Chứng minh tương tự ta có B, O’, D thẳng hàng a) Chứng minh ∠CAF = ∠DAE Trong (O) ta có: ∠CAF = ∠CBF (góc nội tiếp chắn cung CF ) Trong (O’) ta có: ∠DAE = ∠DBE (góc nội tiếp chắn cung DE ) Mà ∠CBF = ∠DBE (đối đỉnh) => ∠CAF = ∠DAE b) AB tia phân giác ∠EAF Nối CF DE ta có: ∠CFB = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường trịn (O)) ∠BED = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O’)) Xét ΔCFB ΔDEB có: ∠CFB = ∠BED = 90o ∠CBF = ∠DBE (đối đỉnh) => ∠FCB = ∠EDB Mặt khác: ∠FAB = ∠FCB (góc nội tiếp (O) chắn cung FB ) ∠EAB = ∠EDB (góc nội tiếp (O’) chắn cung EB ) => ∠FAB = ∠EAB hay AB phân giác góc ∠EAF c) Chứng minh CA.CD = CB.CE Xét ΔCAE ΔCBD có: ∠C chung ∠CEA = ∠BDA (góc nội tiếp (O’) chắn cung AB) => ΔCAE ∼ ΔCBD (g.g) => CA/CB = CE/CD hay CA.CD = CB.CE (1) d) Chứng minh CD2 = CB.CE + BD.CF Chứng minh tương tự câu c) ta có: DA.DC = DB.DF (2) Từ (1) (2) suy ra: (10)⇔ CD2 = CB.CE + DB.DF Bài 7: Cho đường tròn (O; R) điểm M bên đường trịn Qua M kẻ hai dây cung AB CD vng góc với (C thuộc cung nhỏ AB) Vẽ đường kính DE Chứng minh rằng: a) MA.MB = MC.MD b) Tứ giác ABEC hình thang cân c) Tổng có giá trị khơng đổi M thay đổi vị trí đường trịn (O) Hướng Dẫn: a) Chứng minh MA.MB = MC.MD Xét ΔAMC ΔDMB có: ∠ACD = ∠ABD (góc nội tiếp chắn cung AD) ∠AMC = ∠BMD = 90o (gt) => ΔAMC ∼ ΔDMB (g.g) => MA/MD = MC/MB => MA.MB = MC.MD b) Chứng minh tứ giác ABEC hình thang cân Vì ∠DCE = 90o (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) => CD ⊥ CE CD ⊥ AB (gt) => AB // CE => Tứ giác ABEC hình thang (1) Mặt khác: CE AB hai dây song song đường tròn (O) chắn hai cung AC BE => ACBEAEBCABEBAC (2) Từ (1) (2) suy tứ giác ABEC hình thang cân c) Tổng có giá trị khơng đổi M thay đổi vị trí đường trịn (O) Ta có AEBC (cmt) => EA = BC (11)Do đó: MA2 + MB2 + MC2 + MD2 = (MA2+ MD2) + (MB2 + MC2) = AD2 + BC2 = DE2 = 4R2 không đổi Bài 8: Cho nửa đường trịn (O) đường kính AB C điểm cung AB Lấy điểm M thuộc cung BC điểm N thuộc tia AM cho AN = BM Kẻ dây CD song song với AM a) Chứng minh ΔACN = ΔBCM b) Chứng minh ΔCMN vuông cân c) Tứ giác ANCD hình gì? Vì sao? Hướng Dẫn: a) Chứng minh ΔACN = ΔBCM Xét ΔACN ΔBCM có: AC = BC (vì C điểm cung AB) ∠CAN = ∠CBN (góc nội tiếp chắn cung CM) AN = BM (gt) => ΔACN = ΔBCM (c.g.c) b) Chứng minh ΔCMN vng cân Vì ΔACN = ΔBCM (chứng minh a) => CN = CM => ΔCMN cân C (1) Lại có ∠CMA = 1/2 sđAC = 1/2 90o = 45o (2) Từ (1) (2) => ΔCMN vng cân C Vì CD // AM nên tứ giác ADCM hình thang cân c) Tứ giác ANCD hình gì? Vì sao? Ta có: ∠DAM = ∠CMN = ∠CNM = 45o => AD // CN Vậy tứ giác ADCN hình bình hành Bài 9: Cho ΔABC cân A nội tiếp đường tròn (O) M điểm thuộc cung nhỏ AC Tia AM cắt BC N Chứng minh rằng: (12)b) ∠ACM = ∠ANC Hướng Dẫn: a) Chứng minh AB2 = AM.AN Vì ΔABC cân A =>∠ABC = ∠ACB Lại có ∠ACB = ∠AMB (góc nội tiếp chắn cung AB ) => ∠ABN = ∠AMB Do đó: ΔABM ∼ ΔANB (g.g) => AB/AN = AM/MB => AB2 = AN AM b) Chứng minh ∠ACM = ∠ANC Vì ΔABM ∼ ΔANB => ∠ABM = ∠ANB Mà ∠ABM = ∠ACM (góc nội tiếp chắn cung AM) Do đó: ∠ACM = ∠ANC Bài 10: Cho ΔABC có AD tia phân giác góc A Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC E đường thẳng song song với AC cắt AB F a) Tứ giác AEDF hình gì? Vì sao? b) Đường trịn đường kính AD cắt AB AC điểm M N Chứng minh: MN // EF Hướng dẫn: (13)b) Chứng minh: MN // EF ΔABC có AD tia phân giác góc A => ∠BAD = ∠CAD => MDND => ∠DAC = ∠MND (hai góc nội tiếp chắn hai cung nhau) Lại có: ∠AND = 90o (nội tiếp chắn nửa đường tròn) => ∠DAN + ∠ADN = 90o => ∠MND + ∠ADN = 90o => MN // AD Vì tứ giác AEDF hình thoi nên EF ⊥ AD => MN // EF Bài 11: Cho hai đường tròn (O; R) (O’; R’) tiếp xúc với A, (R > R') Qua điểm B (O’) vẽ tiếp tuyến với (O’) cắt (O) hai điểm M N, AB cắt (O) C Chứng minh rằng: a) MN ⊥ OC b) AC tia phân giác ∠MAN Hướng Dẫn: a) Chứng minh MN ⊥ OC Vì Δ O'AB cân O’ nên ∠O'AB = ∠O'BA => Δ OAC cân O nên ∠OAC = ∠OCA => ∠O'BA = ∠OCA mà hai góc vị trí đồng vị => O’B // OC Mặt khác MN tiếp tuyến (O’) B => O'B ⊥ MN Do OC ⊥ MN b) Chứng minh AC tia phân giác ∠MAN Trong đường tròn (O): => OC đường trung trực MN => CM = CN => CMCN=> ∠MAC = ∠NAC Hay AC tia phân giác ∠MAN Bài 12: Cho nửa đường trịn (O) đường kính AB C điểm cung AB M điểm bất kỳ cung BC, kẻ CH ⊥ AM a) Chứng minh ΔHCM vuông cân OH tia phân giác ∠COM (14)Hướng Dẫn: a) Chứng minh ΔHCM vuông cân OH tia phân giác ∠COM Vì C điểm cung AB => ∠CMA = o sđAC 45 2  => ΔHCM vuông cân H => CH = HM Dễ thấy ΔCOH = ΔMOH (c.c.c) => ∠COH = ∠MOH Vậy OH tia phân giác ∠COM b) Chứng minh MC // BD Dễ thấy ΔCOI = ΔMOI (c.g.c) nên CI = MI => ΔCMI cân M Do ∠CMI = ∠MCI Lại có ∠CMD = ∠CBD (góc nội tiếp chắn cung CD) Suy ∠MCB = ∠CBD, mà hai góc vị trí so le => MC // BD Bài 13: Qua điểm M nằm đường trịn (O) kẻ hai dây AB CD vng góc với Chứng minh rằng: a) Đường cao MH tam giác AMD qua trung điểm I BC b) Đường trung tuyến MI ΔBMC vng góc với AD Hướng Dẫn: a) Chứng minh Đường cao MH tam giác AMD qua trung điểm I BC Ta có ∠ADC = ∠ABC (góc nội tiếp chắn cung AC) (1) Lại có ∠AMH = ∠ADM (cùng phụ với góc ∠MAD) (15)Do IM = IB Chứng minh tương tự ta có: IM = IC Suy IB = IC = IM => I trung điểm BC b) Học sinh tự chứng minh Bài 14: Cho AB CD hai đường kính vng góc với đường trịn (O; R) Qua điểm M thuộc cung nhỏ AC (M ≠ A, M ≠ E)kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt AB, CD E, F a) Chứng minh: ∠MFO = 2.∠MBO b) Xác định vị trí điểm M cung nhỏ AC cho ∠FEO = 30o Khi tính độ dài đoạn thẳng OE, ME, EF theo R Hướng Dẫn: a) Chứng minh: ∠MFO = 2.∠MBO Ta có: ∠MOA = 2∠MBO (cùng chắn cung MA) Vì EF tiếp tuyến với (O) M nên OM ⊥ EF Ta có ∠MOA = ∠EFO (cùng phụ với góc ∠FEO ) Suy ∠EFO = 2∠MBO b) Tính độ dài đoạn thẳng OE, ME, EF theo R Ta có: ∠FEO = 30o ⇔ ∠MOA = 60o ⇔ ΔAOM nên AM = OA = R Vậy M ∈ (O) AM = R ∠FEO = 30o Khi ΔOME vng M nên ME = MO tan∠MOA = 3R ; OE = 2MO = 2R Vì ΔEOF vng O nên cos ∠FEO = EO/EF => EF = EO/cos ∠FEO = 2R / cos30o = 4R 3/3 Bài 15: Cho đường tròn (O) hai dây song song AB, CD Trên cung nhỏ AB lấy điểm M tùy ý Chứng minh AMCBMD Hướng Dẫn: (16)Bài 16: Cho đường tròn (O) hai dây cung AB, AC Qua A vẽ cát tuyến cắt dây BC D cắt (O) E Chứng minh AB2 = AD.AE Hướng Dẫn: Chứng minh được: ABDđồng dạng AEB (g-g)  ĐPCM Bài 17: Cho tam giác ABC có đường cao AH nội tiếp đường trịn (O), đường kính AD Chứng minh: AB.AC = AH.AD Hướng Dẫn: Xét tam giác đồng dạng để chứng minh Bài 18: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R), đường cao AH, biết AB = 8cm, AC = 15 cm, AH = 5cm Tính bán kính đưịng trịn (O) Hướng Dẫn: Sử dụng kết Bài  AO = 12cm Bài 19: Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường trịn (O) Vẽ đường kính MN  BC (điểm M thuộc cung BC không chứa A) Chứng minh tia AM, AN tia phân giác góc góc ngồi đỉnh A tam giác ABC Hướng Dẫn: Chứng minh BMMCAM phân giác Mặt khác: 90 MAN   AN phân giác Bài 20: Cho nửa (O) đường kính AB = 2R điểm C nằm ngồi nửa đường trịn phía với nửa mặt phẳng có bờ đường thẳng AB chứa nửa đường tròn CA cắt nửa đường tròn M, CB cắt nửa đường tròn N Gọi H giao điểm AN BM a) Chứng minh CH  AB b) Gọi I trung điểm CH Chứng minh MI tiếp tuyến nửa đường tròn (O) (17)a) HS tự chứng minh b) Gọi CHABK Chứng minh MIC cân I ICM IMC   Tương tự OMAOAM Chứng minh 90 IMO  ĐPCM Bài 21: Cho hai đường tròn (O) (O') cắt A B Vẽ đường kính AC AD hai đường trịn Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng Hướng Dẫn: 0 180 ABDABC  C, B, D thẳng hàng Bài 22: Cho đường tròn tâm O đường kính AB điểm C chạy nửa đường tròn Vẽ đường tròn (7) tiếp xúc với (O) C tiếp xúc với đường kính AB D a) Nêu cách vẽ đường trịn (I) nói b) Đường trịn (I) cắt cắt CA, CB điểm thứ hai M, N Chứng minh M, I, N thẳng hàng c) Chứng minh đường thẳng CD qua điểm nửa đường trịn (O) khơng chứa C Hướng Dẫn: a) Vẽ tiếp tuyến C cắt đường AB P Phân giác CPB cắt OC I Vẽ đường trịn tâm I bán kính IC, đường trịn cần tìm b) Do 90 ACB nên 90 MCN   MN đường kính (I)  ĐPCM c) Chứng minh MN//AB nên ID  MN (18)Bài 23: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB dây AC căng cung AC có số đo 600 a) So sánh góc tam giác ABC b) Gọi M, N điểm cung AC BC Hai dây AN BM cắt I Chứng minh tia CI tia phân giác góc ACB Hướng Dẫn: a) B300 A 600 C 900 b) Chứng minh tia AN, BM tia phân giác góc A B Bài 24: Cho tam giác ABC cân A (A900) Vẽ đường tròn đường kính AB cắt BC D, cắt AC E Chứng minh rằng: a) Tam giác DBE cân b) CBE 1BAC  Hướng Dẫn: a) DB DE DB DE b) CBE DAEBài 25: Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường trịn (O) Vẽ đường kính MN  BC (điểm M thuộc cung BC không chứa A) Chứng minh tia AM, AN tia phân giác đỉnh A tam giác ABC Hướng Dẫn: MN  BC  MB MCBài 26: Cho đường trịn (O) hai dây MA, MB vng góc với Gọi I, K điểm cung nhỏ MA MB Gọi P giao điểm AK BI a) Chứng minh ba điểm A, O, B thẳng hàng b) Chứng minh P tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB c) Giả sử MA = 12 cm, MB = 16 cm, tính bán kính đường trịn nội tiếp tam giác MAB Hướng Dẫn: a) AOB1800 b) AK, BI đường phân giác MAB c) AB = 20 cm Chứng minh r p a   r4cm Bài 27: Cho đường trịn (O) đường kính AB điểm C di động nửa đường tròn Vẽ đường trịn tâm I tiếp xúc với đường tròn (O) C tiếp xúc với đường kính AB D, đường trịn cắt CA CB điểm thứ hai M N Chứng minh rằng: a) Ba điểm M, I, N thẳng hàng b) ID  MN c) Đường thẳng CD qua điểm cố định, từ suy cách dựng đ/trịn (I) nói Hướng Dẫn: a) MCN900  MN đường kính b) Chứng minh O, I, C thẳng hàng; INC OBC  MN // AB; ID  AB c) Gọi E giao điểm đường thẳng CD với (O)  EA EB  E cố định Bài 28: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BD CE cắt H Vẽ đường kính AF a) Tứ giác BFCH hình gì? b) Gọi M trung điểm BC Chứng minh ba điểm H, M, F thẳng hàng c) Chứng minh OM 1AH 2  Hướng Dẫn: (19) b) Dùng tính chất hai đường chéo hình bình hành c) Dùng tính chất đường trung bình tam giác AHF Bài 29: Cho đường tròn (O) đường kính AB, M điểm nửa đường trịn, C điểm nửa đường tròn kia, CM cắt AB D Vẽ dây AE vng góc với CM F a) Chứng minh tứ giác ACEM hình thang cân b) Vẽ CH  AB Chứng minh tia CM tia phân giác góc HCO c) Chứng minh CD 1AE 2  Hướng Dẫn: a) Chứng minh FAC FEM vuông cân F  AE = CM; CAE AEM 450  AC // ME  ACEM hình thang cân b) HCM OMC OCM  c) HDC ODM  CD CH DH MD MO DO  1  CD ≤ MD  CD CM AE 1 2   Bài 30: Cho tam giác ABC nội tiếp đường trịn (O; R) Biết A a 900 Tính độ dài BC Hướng Dẫn: Vẽ đường kính BD BDC BAC a BC BD sinD2 sinR a Bài 31: Cho đường trịn (O) có hai bán kính OA OB vng góc Lấy điểm C đường tròn (O) cho 5 sd AC sdBC  Tính góc tam giác ABC Hướng Dẫn: Bài 32: Cho tam giác ABC cân A có góc A 500 Nửa đường trịn đường kính AC cắt AB D BC H Tính số đo cung AD, DH HC Hướng Dẫn: Bài 33: Cho đường trịn (O) có đường kính AB vng góc dây cung CD E Chứng minh rằng: CD24AE BE
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download, Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

Hình ảnh liên quan

Trên hình vẽ: AD CD sđAD sđCD sđABD sđCAD - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

r.

ên hình vẽ: AD CD sđAD sđCD sđABD sđCAD Xem tại trang 1 của tài liệu.
a) MPHQ là hình chữ nhật  MH = PQ - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

a.

MPHQ là hình chữ nhật  MH = PQ Xem tại trang 2 của tài liệu.
c) Gọ iN là giao điểm AH với (O). Tứ giác BCMN là hình gì? Vì sao? Hướng Dẫn: - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

c.

Gọ iN là giao điểm AH với (O). Tứ giác BCMN là hình gì? Vì sao? Hướng Dẫn: Xem tại trang 3 của tài liệu.
a) Tứ giác BFCH là hình gì? - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

a.

Tứ giác BFCH là hình gì? Xem tại trang 4 của tài liệu.
a) Chứng minh được BFCH là hình bình hành. b) Sử dụng kết quả câu a), suy ra HF đi qua M - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

a.

Chứng minh được BFCH là hình bình hành. b) Sử dụng kết quả câu a), suy ra HF đi qua M Xem tại trang 5 của tài liệu.
b) Tứ giác ABEC là hình thang cân. - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

b.

Tứ giác ABEC là hình thang cân Xem tại trang 10 của tài liệu.
Vì CD // AM nên tứ giác ADCM là hình thang cân. c) Tứ giác ANCD là hình gì? Vì sao? - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

n.

ên tứ giác ADCM là hình thang cân. c) Tứ giác ANCD là hình gì? Vì sao? Xem tại trang 11 của tài liệu.
a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao? - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

a.

Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao? Xem tại trang 12 của tài liệu.
Vì tứ giác AEDF là hình thoi nên EF ⊥ AD => MN// EF - Toán học lớp 9 Hình 9 Chương 3 Dạy thêm toán 9 - bài 3- hinh Chương 3.pdf download

t.

ứ giác AEDF là hình thoi nên EF ⊥ AD => MN// EF Xem tại trang 13 của tài liệu.