0

Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

5 10 0
  • Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 10:45

Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng tính toán, rèn luyện kỹ năng giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2020 – 2021 Mơn: Tốn Phần I Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời viết chữ đứng trước phương án vào làm Câu Một đa giác có tổng số đo tất góc 2700o Hỏi đa giác có đường chéo? A 119 B 238 C 210 D 17 2 Câu Phân tích đa thức x  4x   9y thành nhân tử kết là: A  x  3y  2 x  3y  2 C  x  3y  2 x  3y   B  x  3y  2 x  3y   D  x  3y  2 x  3y  2 Câu Mẫu thức chung hai phân thức A x  x  1 C  x  1 D 3x  x  1   30o Khi độ dài cạnh Câu Cho hình thoi ABCD, độ dài đường chéo AC  6cm;ABD hình thoi bao nhiêu? A 6cm B 12cm C 3cm D 3cm B 3x  x  1 x  x  1  x  1   Câu Kết phép tính 3x  4x  A 12x  2x 2 2 2  x   B 12x  2x C 12x  2x D 12x  Câu Phân tích đa thức 2x  3x      3x  thành nhân tử kết A  2x    3x  C  x  1 3x   2 x B  x  1 3x   D  x  2  3x  Câu Cho tam giác ABC có chu vi 24cm Khi độ dài đường trung bình tam giác bao nhiêu? A 12cm B 8cm C 6cm D 4cm Câu Biết chu vi hình chữ nhật 26m tỉ số hai cạnh 1,6 Hỏi diện tích hình chữ nhật bao nhiêu? A 41,6m2 D 20,8m2 B 160m2 C 40m2 Câu Nếu cạnh hình chữ nhật tăng thêm 20% điện tích tăng thêm A 400% B 144% C 44% D 40% Câu 10 Một mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài cạnh 5m đường chéo dài 13m Hỏi diện tích mảnh vườn bao nhiêu? A 65m2 B 130m2 C 75m2 D 60m2 2 Câu 11 Cho hai đơn thức A  12x y B  6x y Kết phép chia A cho B 2 2 C 2xy A 2x y B 2x y D 2xy Câu 12 Kết phép tính  xy  2 xy  3 2 A x y  5xy  2 C x y  xy  2 B x y  xy  2 D x y  5xy  Mã đề 105 1  Câu 13 Khai triển biểu thức  2x   ta 2  1 1 2 2 A 2x  2x  B 4x  4x  C 4x  2x  D 4x  x  4 4 3x  3x Câu 14 Kết rút gọn phân thức x  2x  3x 3x 3x 3x A B C D x 1 1 x x 1 x 1 Câu 15 Tứ giác MNPQ hình bình hành A MN / /PQ MP  NQ C MP  NQ MP / / NQ B MN  PQ MP  NQ D MN  PQ MN / /PQ  N   40o Số đo góc hình bình hành Câu 16 Cho hình bình hành MNPQ có M   70o ; N   110o ;P  70o ;Q   110o   110o ; N   70o ;P  70o ;Q   110o A M C M   70o ; N   110o ;P  110o ;Q   70o   110o ; N   70o ;P  110o ;Q   70o B M D M Câu 17 Đa thức P  x   x  4x  5x  a chia hết cho x  giá trị a C 5 A 2 B 4 D 1 3 Câu 18 Cho a  b  1;ab  2 Khi giá trị biểu thức a  b A B C 7 D 5 16x y3 Câu 19 Cho phân thức phân thức sau đây? 24x3 y 2y3 2y2 24x3 y A B C 3x 3x 16x y3 3x  Câu 20 Tổng hai phân thức 3x  x 1 x  x  x  A B C x 1 x 1 x 1 Phần II Tự luận (6 điểm) Câu Thực phép tính a) x  3x  4  3x  1 b) 2x D 3y2 D x 3 x 1 1 x 5   x x  x  5x Câu Tìm giá trị x, biết: 2x  x  1  x   Câu Bác An muốn lát gạch hoa kín nhà hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m viên gạch hình vng có kích thước 40cm x 40cm Hỏi bác An cần mua viên gạch để lát kín đó? (Coi diện tích mạch vữa không đáng kể) Câu Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm H Các đường vng góc với AB B vng góc với AC C cắt D a) Chứng minh tứ giác BDCH hình bình hành   BHC   180o b) Chứng minh BAC c) Chứng minh điểm A, B, D, C cách điểm 1 bc ac ab Câu Cho    với a  0, b  0;c  Chứng minh    a b c a b c SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2020 – 2021 Mơn: Tốn Phần I Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời viết chữ đứng trước phương án vào làm Câu Một đa giác có tổng số đo tất góc 2700o Hỏi đa giác có đường chéo? A 119 B 238 C 210 D 17 2 Câu Phân tích đa thức x  4x   9y thành nhân tử kết là: A  x  3y  2 x  3y  2 C  x  3y  2 x  3y   B  x  3y  2 x  3y   D  x  3y  2 x  3y  2 Câu Mẫu thức chung hai phân thức A x  x  1 C  x  1 D 3x  x  1   30o Khi độ dài cạnh Câu Cho hình thoi ABCD, độ dài đường chéo AC  6cm;ABD hình thoi bao nhiêu? A 6cm B 12cm C 3cm D 3cm B 3x  x  1 x  x  1  x  1   Câu Kết phép tính 3x  4x  A 12x  2x 2 2 2  x   B 12x  2x C 12x  2x D 12x  Câu Phân tích đa thức 2x  3x      3x  thành nhân tử kết A  2x    3x  C  x  1 3x   2 x B  x  1 3x   D  x  2  3x  Câu Cho tam giác ABC có chu vi 24cm Khi độ dài đường trung bình tam giác bao nhiêu? A 12cm B 8cm C 6cm D 4cm Câu Biết chu vi hình chữ nhật 26m tỉ số hai cạnh 1,6 Hỏi diện tích hình chữ nhật bao nhiêu? A 41,6m2 D 20,8m2 B 160m2 C 40m2 Câu Nếu cạnh hình chữ nhật tăng thêm 20% điện tích tăng thêm A 400% B 144% C 44% D 40% Câu 10 Một mảnh vườn hình chữ nhật có độ dài cạnh 5m đường chéo dài 13m Hỏi diện tích mảnh vườn bao nhiêu? A 65m2 B 130m2 C 75m2 D 60m2 2 Câu 11 Cho hai đơn thức A  12x y B  6x y Kết phép chia A cho B 2 2 C 2xy A 2x y B 2x y D 2xy Câu 12 Kết phép tính  xy  2 xy  3 2 A x y  5xy  2 C x y  xy  2 B x y  xy  2 D x y  5xy  Mã đề 105 1  Câu 13 Khai triển biểu thức  2x   ta 2  1 1 2 2 A 2x  2x  B 4x  4x  C 4x  2x  D 4x  x  4 4 3x  3x Câu 14 Kết rút gọn phân thức x  2x  3x 3x 3x 3x A B C D x 1 1 x x 1 x 1 Câu 15 Tứ giác MNPQ hình bình hành A MN / /PQ MP  NQ C MP  NQ MP / / NQ B MN  PQ MP  NQ D MN  PQ MN / /PQ  N   40o Số đo góc hình bình hành Câu 16 Cho hình bình hành MNPQ có M   70o ; N   110o ;P  70o ;Q   110o   110o ; N   70o ;P  70o ;Q   110o A M C M   70o ; N   110o ;P  110o ;Q   70o   110o ; N   70o ;P  110o ;Q   70o B M D M Câu 17 Đa thức P  x   x  4x  5x  a chia hết cho x  giá trị a C 5 A 2 B 4 D 1 3 Câu 18 Cho a  b  1;ab  2 Khi giá trị biểu thức a  b A B C 7 D 5 16x y3 Câu 19 Cho phân thức phân thức sau đây? 24x3 y 2y3 2y2 24x3 y A B C 3x 3x 16x y3 3x  Câu 20 Tổng hai phân thức 3x  x 1 x  x  x  A B C x 1 x 1 x 1 Phần II Tự luận (6 điểm) Câu Thực phép tính a) x  3x  4  3x  1 b) 2x D 3y2 D x 3 x 1 1 x 5   x x  x  5x Câu Tìm giá trị x, biết: 2x  x  1  x   Câu Bác An muốn lát gạch hoa kín nhà hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m viên gạch hình vng có kích thước 40cm x 40cm Hỏi bác An cần mua viên gạch để lát kín đó? (Coi diện tích mạch vữa khơng đáng kể) Câu Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm H Các đường vng góc với AB B vng góc với AC C cắt D a) Chứng minh tứ giác BDCH hình bình hành   BHC   180o b) Chứng minh BAC c) Chứng minh điểm A, B, D, C cách điểm 1 bc ac ab Câu Cho    với a  0, b  0;c  Chứng minh    a b c a b c ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Phần I Trắc nghiệm Mỗi câu 0,2 điểm Câu Đáp án mã đề 101 Đáp án mã đề 103 Đáp án mã đề 105 C C A C B C D C B B B A D C A C C B D B D A D C B B C 10 B D D 11 D D C 12 C A B 13 A A C 14 A A D 15 B A D 16 A A D 17 C D A 18 B D B 19 D B B 20 A C A Phần II Tự luận Câu Nội dung a) Thực phép tính:  x  3x  4  3x  1 x Đáp án mã đề 107 D C B B A B C A D D C C C D B B A A A D  3x  4  3x  1  3x  x  9x  3x  12x   3x  10x  15x  Câu 1 điểm Điểm kín đó? (Coi diện tích mạch vữa khơng đáng kể) Đổi 40cm  0, 4m Diện tích nhà : 4.10  40(m ) Diện tích viên gạch 0, 42  0,16(m ) Ta có: 40 : 0,16  250 Vậy cần 250 viên gạch để lát kín nhà H x 5 x  x 5  x  x  5 x5 Câu điểm Câu điểm   2x  1 x  1  Mã đề 105 0,25 0,25 0,25   ACD   90o Trong tứ giác ABDC có ABD 0,25   BHC   180o b) Chứng minh BAC   BDC   BAC   ACD   360o nên BAC   BDC   180o ABD 0,25   BHC   180o Vậy BAC c) Chứng minh điểm A, B, D, C cách điểm Gọi O trung điểm AD Xét ABD vuông A có: BO đường trung tuyến ứng với cạnh huyền 0,25 AD nên BO  OA  OD  AD CMTT: CO  OA  OD  AD Do đó: OB  OC  OA  OD  AD 0,25 0,25 0,25  x  2x   1     Vậy S   ;1  2  x   x  Bác An muốn lát gạch hoa kín nhà hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m viên gạch hình vng có kích thước 40cm x 40m Hỏi bác An cần mua viên gạch để lát a) Chứng minh tứ giác BDCH hình bình hành Vì H trực tâm ABC  BH  AC;CH  AB Lại có CD  AC;BD  AB  BH / /DC;CH / /BD Vậy BDCH hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)   BDC  Mà BDCH hình bình hành nên BHC 0,25 Tìm giá trị x, biết: 2x  x  1  x   Câu điểm C D 0,25 2x  x  1  x    2x  x  1   x  1  O B b) Thực phép tính:  0,25 0,25 0,25 A 0,25 1 x 5   x x  x  5x 1 x 5 x5 x x 5      x x  x  5x x  x  5 x  x  5 x  x  5 0,25 0,5 Câu điểm 0,25 0,25 Vậy điểm A, B, C, D cách điểm O 1 Cho    với a  0, b  0;c  a b c bc ac ab Chứng minh    a b c Cách Với x  y  z   x    y  z   x  y3  z     y  z    y3  z 0,25 ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Phần I Trắc nghiệm Mỗi câu 0,2 điểm Câu Đáp án mã đề 101 Đáp án mã đề 103 Đáp án mã đề 105 C C A C B C D C B B B A D C A C C B D B D A D C B B C 10 B D D 11 D D C 12 C A B 13 A A C 14 A A D 15 B A D 16 A A D 17 C D A 18 B D B 19 D B B 20 A C A Phần II Tự luận Câu Nội dung a) Thực phép tính:  x  3x  4  3x  1 x Đáp án mã đề 107 D C B B A B C A D D C C C D B B A A A D  3x  4  3x  1  3x  x  9x  3x  12x   3x  10x  15x  Câu 1 điểm Điểm kín đó? (Coi diện tích mạch vữa khơng đáng kể) Đổi 40cm  0, 4m Diện tích nhà : 4.10  40(m ) Diện tích viên gạch 0, 42  0,16(m ) Ta có: 40 : 0,16  250 Vậy cần 250 viên gạch để lát kín nhà H x 5 x  x 5  x  x  5 x5 Câu điểm Câu điểm   2x  1 x  1  Mã đề 105 0,25 0,25 0,25   ACD   90o Trong tứ giác ABDC có ABD 0,25   BHC   180o b) Chứng minh BAC   BDC   BAC   ACD   360o nên BAC   BDC   180o ABD 0,25   BHC   180o Vậy BAC c) Chứng minh điểm A, B, D, C cách điểm Gọi O trung điểm AD Xét ABD vng A có: BO đường trung tuyến ứng với cạnh huyền 0,25 AD nên BO  OA  OD  AD CMTT: CO  OA  OD  AD Do đó: OB  OC  OA  OD  AD 0,25 0,25 0,25  x  2x   1     Vậy S   ;1  2  x   x  Bác An muốn lát gạch hoa kín nhà hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m viên gạch hình vng có kích thước 40cm x 40m Hỏi bác An cần mua viên gạch để lát a) Chứng minh tứ giác BDCH hình bình hành Vì H trực tâm ABC  BH  AC;CH  AB Lại có CD  AC;BD  AB  BH / /DC;CH / /BD Vậy BDCH hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)   BDC  Mà BDCH hình bình hành nên BHC 0,25 Tìm giá trị x, biết: 2x  x  1  x   Câu điểm C D 0,25 2x  x  1  x    2x  x  1   x  1  O B b) Thực phép tính:  0,25 0,25 0,25 A 0,25 1 x 5   x x  x  5x 1 x 5 x5 x x 5      x x  x  5x x  x  5 x  x  5 x  x  5 0,25 0,5 Câu điểm 0,25 0,25 Vậy điểm A, B, C, D cách điểm O 1 Cho    với a  0, b  0;c  a b c bc ac ab Chứng minh    a b c Cách Với x  y  z   x    y  z   x  y3  z     y  z    y3  z 0,25  x  y3  z  3xyz 1 1 1 Áp dụng đẳng thức ta có        a b c a b c abc bc ac ab abc abc abc Do đó:       abc 3 a b c a b c abc 1 1 1 1 Cách            a b c b c a b c bc a 1 1 CMTT:    ;    a c ac b a b ab c Thay vào vế trái c b a b c a a a b b c c  2  2  2      6 b c b a a c b c c a b a  1 1 1  1  a     b     c      1     b c c a b a 1 1 1 1 3 Cách              a b c b c a b c b c bc a 1  1  1              a b c bc  b c  bc  a  abc bc ac ab 1 1 3 Ta có    abc      abc a b c abc a b c  Mã đề 105 0,25 0,5 ... Câu Đáp án mã đề 10 1 Đáp án mã đề 10 3 Đáp án mã đề 10 5 C C A C B C D C B B B A D C A C C B D B D A D C B B C 10 B D D 11 D D C 12 C A B 13 A A C 14 A A D 15 B A D 16 A A D 17 C D A 18 B D B 19 ... C 10 B D D 11 D D C 12 C A B 13 A A C 14 A A D 15 B A D 16 A A D 17 C D A 18 B D B 19 D B B 20 A C A Phần II Tự luận Câu Nội dung a) Thực phép tính:  x  3x  4  3x  1? ?? x Đáp án mã đề 10 7... ; N   11 0o ;P  70o ;Q   11 0o   11 0o ; N   70o ;P  70o ;Q   11 0o A M C M   70o ; N   11 0o ;P  11 0o ;Q   70o   11 0o ; N   70o ;P  11 0o ;Q   70o B M D M Câu 17 Đa thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định, Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

Hình ảnh liên quan

Bác An muốn lát gạch hoa kín một nền nhà là một hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m  bằng các viên gạch hình vuông có kích thước  - Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

c.

An muốn lát gạch hoa kín một nền nhà là một hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m bằng các viên gạch hình vuông có kích thước Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bác An muốn lát gạch hoa kín một nền nhà là một hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m  bằng các viên gạch hình vuông có kích thước  - Đề thi học kì 1 môn Toán 8 năm 2020-2021 có đáp án - Sở GD&ĐT Nam Định

c.

An muốn lát gạch hoa kín một nền nhà là một hình chữ nhật có kích thước 4m x 10m bằng các viên gạch hình vuông có kích thước Xem tại trang 4 của tài liệu.