0

Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập

8 11 0
  • Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:54

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển Kinh tế tập thể tại Việt Nam qua đó đưa ra một vài giải pháp hữu ích giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh nhằm phát triển khu vực kinh tế này. NGÀNH KINH TẾ Giải pháp phát triển kinh tế tập thể Việt Nam thời kỳ hội nhập Development solutions for collective economic in Vietnam period of integration Trần Thị Hằng Email: tranhang.k48neu@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 18/12/2019 Ngày nhận sửa sau phản biện: 5/3/2020 Ngày chấp nhận đăng: 30/3/2020 Thị Hằng Tóm tắt Hội nhập kinh tế quốc tế với hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN hiệp định tự thương mại tạo áp lực cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi khu vực kinh tế, có khu vực Kinh tế tập thể phải nâng cao lực cạnh tranh Tuy nhiên, phát triển Kinh tế tập thể cịn gặp nhiều khó khăn, cản trở lớn quy mô vốn nhỏ, quy mô sản xuất nhỏ, sức tiêu thụ thị trường giảm Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng phát triển Kinh tế tập thể Việt Nam qua đưa vài giải pháp hữu ích giúp nâng cao hiệu hoạt động lợi cạnh tranh nhằm phát triển khu vực kinh tế Từ khóa: Kinh tế tập thể; hợp tác xã; thời kỳ hội nhập Abstract International economic integration with the formation of the ASEAN Economic Community and free trade agreements has created increasing pressure on competition to require economic sectors, including the collective economic sector must improve our competitiveness However, the development of the collective economy still faces many difficulties and major obstacles due to small capital size, small scale of production, and reduced consumption of the market This study aims to assess the current situation of collective economic development in Vietnam, thereby offering some useful solutions to improve operational efficiency and competitive advantage to develop this economic sector Keywords: Collective economic; cooperation; period of integration ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh tế tập thể (KTTT) khẳng định phận thiếu kinh tế, đóng góp 10% GDP nước đặc biệt có vai trị quan trọng mục tiêu kinh tế tăng trưởng bền vững, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo cải thiện mơi trường KTTT có vai trị quan trọng với kinh tế - xã hội Thực tế chứng minh, giai đoạn phát triển, KTTT luôn có đóng góp quan trọng Bước sang thời kỳ đổi mới, KTTT cịn nhiều khó khăn nỗ lực, tự đổi vươn lên ngày thể vai trò, chất HTX, đặc biệt từ có Luật HTX năm 2012 thể tư mơ hình HTX kiểu mới, hạt nhân hợp tác, góp phần hồn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh ngày gay gắt Đến nay, KTTT có nhiều chuyển biến, nhiều loại hình phát triển đa dạng lĩnh vực, bước phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân phát triển kinh tế xã hội đất nước, điều khẳng định Nghị 13 chủ trương đắn giúp HTX bước khỏi tình trạng yếu Người phản biện: PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh TS Nguyễn Minh Tuấn Theo đánh giá ông Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, 10 năm qua, khu vực KTTT tiếp tục phát triển số lượng, Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 61 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC chất lượng hiệu Kinh tế tập thể phát triển tất lĩnh vực nông - lâm - ngư diêm nghiệp, giao thông vận tải, quản lý chợ, dịch vụ thương mại, vệ sinh môi trường, HTX trường học, y tế, du lịch khắp tỉnh, thành, địa bàn nước Khu vực góp phần quan trọng giải việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xố đói, giảm nghèo, bảo vệ mơi trường, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn thời kỳ CNH, HĐH hội nhập quốc tế Năm 2019, nước có khoảng 1.500 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị thị trường nước nước ngồi, áp dụng cơng nghệ cao, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn sản phẩm, ký kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm dài hạn với doanh nghiệp Các HTX giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật, thông tin tiêu thụ sản phẩm,… góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương Từng bước trưởng thành khẳng định hiệu mơ hình kinh tế, số 19.500 HTX 369.000 tổ hợp tác, đến nay, số HTX hoạt động hiệu thuộc loại khá, giỏi chiếm 55% trở lên, khơng cịn HTX tồn hình thức, không hoạt động Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực HTX đạt mức 6,5 - 7,5%/năm Trong có khoảng 100 HTX coi có quy mô lớn Tổng giá trị tài sản HTX khoảng 5.873 tỷ đồng, bình qn HTX có 58 tỷ đồng, thu hút tham gia 133.000 xã viên, trực tiếp giải việc làm cho 43.568 lao động [6] Để đạt kết sản xuất kinh doanh khả quan, HTX phải vượt qua nhiều khó khăn, cản trở lớn quy mơ vốn nhỏ, quy mô sản xuất nhỏ, sức tiêu thụ thị trường giảm CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ Ở VIỆT NAM 2.1 Chủ trương, pháp luật phát triển Kinh tế tập thể KTTT thành phần kinh tế nước ta, KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nịng cốt hợp tác xã, dựa sở hữu thành viên sở hữu tập thể; liên kết rộng rãi người lao động, hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc thành phần kinh tế, không giới hạn qui mô, lĩnh vực địa bàn (trừ số lĩnh vực có quy định riêng); phân phối theo lao động, theo vốn góp mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm [2] Phát triển KTTT chủ trương lớn Ðảng Nhà nước, đồng thời nghiệp khó khăn, phức tạp địi hỏi phải kiên trì Nghị số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ Trung ương khóa IX nêu rõ quan điểm cho phát triển mơ hình tổ chức HTX nước ta là: “KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt HTX, dựa sở hữu thành viên sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi người lao động, hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc thành phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực địa bàn” Mục tiêu “đưa kinh tế tập thể thoát khỏi yếu nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày lớn GDP kinh tế” [4] Sau 15 năm triển khai Nghị quyết, Đảng Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chế, sách nhằm củng cố nâng cao hiệu HTX Luật Hợp tác xã 2003, Quốc hội thông qua kỳ họp thứ IV - khóa XI ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2004, xây dựng khung khổ pháp luật cho HTX phát triển, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho thành lập phát triển HTX phù hợp với chế thị trường q trình hội nhập quốc tế Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành 12 nghị định, định thi hành Luật HTX; ngành 39 thông tư, văn hướng dẫn thực nghị định, định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Luật Hợp tác xã 2012, Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2012, thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, tiếp tục làm rõ chất, nguyên tắc, tổ chức hoạt động HTX, tạo hành lang pháp lý quan trọng, hoàn chỉnh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động phát triển Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật HTX, Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn triển khai thi hành Luật Ngoài ra, Chính phủ, bộ, ngành cịn ban hành sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể như: Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 phê duyệt Kế hoạch đổi mới, phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác nơng nghiệp 62 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 NGÀNH KINH TẾ Trên sở Báo cáo tổng kết năm thực Nghị số 13-NQ/TW (khóa IX) Ban Bí thư Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 tăng cường lãnh đạo, thực Nghị Trung ương (khóa IX) tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu KTTT Để triển khai thực Chỉ thị số 20-CT/ TW ngày 02/1/2008, Chính phủ ban hành Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 18/9/2007 việc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực xóa nợ đọng HTX Và Nghị định số 151/2007NĐ-CP ngày 10/10/2007 tổ chức hoạt động tổ hợp tác, ban hành 12 Nghị định Quyết định thi hành pháp luật KTTT Phát triển KTTT đường lối chiến lược quán giai đoạn cách mạng Đảng Nhà nước ta Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đề nhiều quan điểm chủ trương đổi tổ chức hợp tác xã Tính đến nay, liên quan trực tiếp tới việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Chính phủ ban hành 05 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 định 02 thị, bộ, ngành ban hành 13 thơng tư, 03 định, 01 thị Ngồi ra, Chính phủ ban hành 08 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 09 định, bộ, ngành ban hành 06 thông tư, 03 định 01 thị theo lĩnh vực phân công quản lý, có nội dung liên quan hỗ trợ triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 Mặc dù số văn ban hành chậm so với yêu cầu đến nay, hệ thống văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 ban hành theo nhiệm vụ phân cơng Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết số điều Luật Hợp tác xã năm 2012 [6] Ở địa phương, tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp ban hành nhiều văn đạo triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 địa bàn nhiều hình thức Đã có 53/63 tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết, kết luận, thị tỉnh ủy, HĐND tỉnh, tồn 63/63 tỉnh, thành phố có định, thị, văn UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012 Tại 61/63 tỉnh có kế hoạch, chương trình, đề án nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 42/63 tỉnh, thành phố có sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo đặc thù địa phương Qua cho thấy quan tâm đạo cấp ủy Đảng, quyền việc đẩy mạnh công tác thực thi Luật Hợp tác xã năm 2012 văn hướng dẫn, góp phần khuyến khích khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển 2.2 Chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể Theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012, Nhà nước có sách hỗ trợ hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã (Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ mới; Tiếp cận vốn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Tạo điều kiện tham gia chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), sách ưu đãi (Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế khác theo quy định pháp luật thuế; Ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định pháp luật phí lệ phí) Riêng hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, ngồi việc hưởng sách hỗ trợ, ưu đãi quy định nêu trên, cịn hưởng sách hỗ trợ, ưu đãi khác (Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã theo quy định pháp luật đất đai; Ưu đãi tín dụng; Vốn, giống gặp khó khăn thiên tai, dịch bệnh; Chế biến sản phẩm) Các sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ban hành tồn diện, có tác động tích cực đến phát triển KTTT Các tỉnh, thành phố ban hành định, kế hoạch, đề án đổi mới, phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, vận dụng chủ trương, sách Nhà nước phát triển HTX, phù hợp với điều kiện địa phương Luật Hợp tác xã năm 2012 văn pháp luật có liên quan tạo thay đổi tư chất HTX cách thức tổ chức hoạt động HTX theo nguyên tắc thị trường Khuyến khích phát triển HTX kiểu mới, chất HTX, mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia, tạo chế sách phù hợp cho HTX, liên hiệp HTX phát triển, bước đầu có tác động tích cực Các HTX dần tự đổi mới, hỗ trợ thành viên tổ chức sản xuất kinh doanh, chỗ dựa vững cho thành viên, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần thành viên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước [1] Tuy nhiên, hệ thống chế, sách ban hành nhiều, nguồn lực HTX thiếu, khó tiếp cận Chỉ có - 10% số HTX tiếp cận sách hỗ trợ đất đai làm trụ sở, nhà xưởng; 18% HTX có nhu cầu vay vốn tín dụng Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 63 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC vay vốn, trung bình với mức vay 326 triệu đồng/ HTX [6] Nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ phát triển HTX cịn thấp, chưa bố trí đủ theo u cầu Sự hỗ trợ, giúp đỡ Nhà nước chưa đủ mạnh, chưa có tác động tích cực thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển Những địa phương nghèo, ngân sách Trung ương cân đối, nguồn ngân sách thực quy định pháp luật, sách hỗ trợ KTHT khó khăn THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ Ở VIỆT NAM 3.1 Tình hình phát triển Kinh tế tập thể Theo báo cáo Liên minh HTX Việt Nam, thời điểm 31/12/2018, nước có 103.435 tổ hợp tác Trong đó, có 69.520 tổ hợp tác hoạt động lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 67,2%/tổng số tổ hợp tác), 33.915 tổ hợp tác hoạt động lĩnh vực phi nông nghiệp (chiếm 32,8%/tổng số tổ hợp tác nước) Tới năm 2019 số lượng tổ hợp tác, HTX tăng cao so với năm 2018 Cụ thể, nước thành lập 9.500 tổ hợp tác, tăng 11% so với năm 2018, đạt 136% so với kế hoạch So với thời điểm 31/12/2003, số tổ hợp tác tăng 17.840 tổ hợp tác Trong đó, tổ hợp tác nơng nghiệp tăng 6.126 tổ, phi nông nghiệp tăng 1.714 tổ Trong 15 năm qua có khoảng 1.200 tổ hợp tác chuyển thành HTX [5] Biểu đồ Số lượng tổ hợp tác giai đoạn 2003-2020 Có thể thấy, năm 2019, khu vực KTTT phát triển nhanh số lượng chất lượng Sự phát triển KTTT góp phần vừa đạt mục tiêu đổi mới, phát triển nâng cao hiệu KTTT, vừa góp phần hồn thành tiêu chí số 13 xây dựng nông thôn Dự kiến tới năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam đạt mục tiêu thành lập 5.000 tổ hợp tác, 2.500 HTX, 20 liên minh HTX; tổng số HTX hoạt động có hiệu đạt 60% tổng số HTX;… Hiện khu vực tổ hợp tác thu hút 1.285.106 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 1.091.015 lao động, doanh thu bình quân tổ hợp tác năm 2018 230 triệu đồng/năm, lãi bình quân 35 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân cho lao động thường xuyên tổ hợp tác 26 triệu đồng/năm So với thời điểm năm 2003 tỷ lệ tăng tương ứng là: Số lượng thành viên tăng 8,1%, số lao động làm việc cho tổ hợp tác tăng 11,2%, doanh thu bình quân tăng 5,1%, lãi bình quân tăng 3,1% thu nhập bình quân người lao động làm việc tổ hợp tác tăng 21% so với năm 2003 Tổ hợp tác đa dạng tên gọi hình thức hoạt động, như: tổ dịch vụ, tổ chị em vay vốn, hội quán (Đồng Tháp), câu lạc ngành nghề, sản phẩm, hội trang trại,… để tương trợ khuyến nông, khuyến công, Tổ hợp tác chủ yếu hoạt động theo mùa vụ (giúp làm đất, thu hoạch, ) theo vụ việc (vay vốn) Có khoảng 30% tổ hợp tác có lao động làm việc thường xuyên tổ hợp tác có hưởng tiền công, tiền lương theo hợp đồng lao động từ tổ hợp tác Cơ chế tổ chức quản lý tổ hợp tác bước hoàn thiện chặt chẽ hơn; số tổ hợp tác có tài sản dùng chung, thành viên tham gia góp vốn, góp sức, có quy chế nội dung hoạt động, có chứng thực quyền địa phương ngày tăng, có nhiều tổ hợp tác phát triển lên thành hợp tác xã Tổ hợp tác với tư cách tổ chức trung gian, kết nối hộ gia đình, sở sản xuất nhỏ lẻ trước phát triển thành hợp tác xã doanh nghiệp, hình thức sản xuất phù hợp với tình hình điều kiện kinh tế nước ta nay, đặc biệt khu vực nơng nghiệp, nơng thơn Đây mơ hình kinh tế hợp tác không phức tạp, quy mô không lớn; hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ tự nguyện; hình thành sở nhu cầu hộ kinh doanh người lao động; thuận tiện việc liên kết, hợp tác với thành viên đủ điều kiện để áp dụng sản xuất theo chuỗi giá trị sản 64 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 NGÀNH KINH TẾ phẩm; phù hợp với xu hướng phát triển chung; tiền đề sở cho phát triển doanh nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao Tuy nhiên, q trình phát triển THT cịn số hạn chế số tổ hợp tác có đăng ký với quyền địa phương chiếm khoảng 39% tổng số tổ hợp tác nước, THT hoạt động mà khơng có điều lệ (chỉ có hợp đồng hợp tác) thiếu tính bền vững Hoạt động THT chủ yếu theo mùa vụ, vụ việc, nên hiệu kinh tế chưa cao (chỉ có khoảng 30% tổ hợp tác có lao động làm việc thường xuyên, thu nhập tổ hợp tác thấp, bình quân khoảng 230 triệu đồng/THT/năm; thu nhập bình quân người lao động khoảng 26 triệu đồng/người/năm, thấp nhiều so với mặt xã hội tại) Tính liên kết, hợp tác tổ hợp tác (giữa tổ viên với tổ viên, tổ hợp tác với tổ viên) tổ hợp tác với tổ hợp tác khác với thành phần kinh tế khác hạn chế dẫn đến lực cạnh tranh tổ hợp tác yếu 3.2 Tình hình phát triển HTX Đến cuối năm 2018, nước có 22.568 HTX (tăng 7.641 HTX, tương ứng 34% so với năm 2003) Trong đó, có 13.712 HTX nơng nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp diêm nghiệp), 7.563 HTX phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, vận tải, xây dựng, nhà ở, dược, trường học, tin học, ), 1.183 quỹ tín dụng nhân dân [6] Biểu đồ Số lượng phát triển khu vực, vùng miền năm 2018 Trong năm 2019, nước thành lập 2.640 HTX, tăng 12% so với năm 2018, vượt 6% so với kế hoạch Đưa tổng số HTX nước lên 24.618 HTX, có 15.495 HTX nơng nghiệp, chiếm 64,1%; 2.435 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chiếm 9,9% Số HTX thành lập chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tập trung chủ yếu thành phố lớn, tỉnh Nam Bộ, Bắc Trung Bộ số tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên; xuất số hợp tác xã thành lập ngành nghề, lĩnh vực mà trước chưa có, như: hợp tác xã vệ sinh môi trường, kinh doanh, khai thác quản lý chợ; số hợp tác xã thành lập với xã viên thuộc nhóm đối tượng xã hội khác nhau, phụ nữ, niên, người tàn tật, cựu chiến binh, Quy mơ, vốn loại hình HTX phát triển nhiều Quy mô tổ chức hoạt động HTX mở rộng hơn, nhiều hợp tác xã nhỏ cấp thôn hợp thành HTX quy mơ tồn xã (khu vực đồng sông Hồng sông Cửu Long) Vốn hoạt động HTX tăng đáng kể, bình quân HTX có vốn hoạt động khoảng 2,6 tỷ đồng/1HTX (so với 470 triệu đồng/HTX năm 2003) Các loại hình hợp tác xã thành lập nhiều hơn, thời điểm 31/12/2018 nước có khoảng 600 hợp tác xã môi trường, 317 hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ, hợp tác xã nhà ở, 11 hợp tác xã trường học, Số lao động làm việc thường xuyên hợp tác xã tăng Tại thời điểm 31/12/2018 có khoảng 2.400.000 lao động làm việc thường xuyên HTX (tăng khoảng 400.000 người so với 31/12/2003) Tổ chức quản lý điều hành hoạt động hợp tác xã bước cải thiện Tại thời điểm 31/12/2018, hầu hết HTX thành lập trước Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực tổ chức lại chuyển đổi theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012 Theo đó, tất HTX tổ chức thống máy, gồm quản lý HTX Hội đồng quản trị ban kiểm soát kiểm soát viên; điều hành hoạt động hợp tác xã giám đốc/tổng giám đốc Người đại diện theo pháp luật HTX Chủ tịch Hội đồng quản trị (trước Trưởng Ban quản trị - chủ nhiệm HTX) Bộ máy quản lý điều hành hoạt động hợp tác xã Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 65 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực tính cơng khai, minh bạch HTX Một số HTX hình thành doanh nghiệp HTX (Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Dương Liễu, Hà Nội, Hợp tác xã Rạch Gầm Tiền Giang, ) nhằm mở rộng hoạt động HTX theo hướng chuyên nghiệp bước đáp ứng nhu cầu thành viên thị trường Biểu đồ Số lượng HTX hoạt động có hiệu Số HTX hoạt động có hiệu tăng dần qua năm Năm 2003 có 5.615 HTX hoạt động hiệu (chiếm 35%), năm 2013 có 6.723 HTX, chiếm 36% tổng số HTX, năm 2018 có 9.891 HTX (chiếm 44,1% tổng số HTX), hoạt động trung bình chiếm 45%, HTX hoạt động yếu chiếm 11%) Nhờ triển khai đồng giải pháp, số lượng HTX hoạt động theo luật dần thích nghi với chế thị trường nên thống kê cho thấy, năm 2019 có 60% tổng số HTX hoạt động hiệu Hiện nay, có 34/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ HTX hoạt động hiệu chiếm từ 50% trở lên Tỷ lệ HTX hoạt động hiệu vùng Tây Bắc chiếm 50%, Đông Bắc 36,2%, Đồng sông Hồng 50,8%, Bắc Trung Bộ 30,2%, Duyên Hải Nam Trung Bộ 72,3%, Tây Nguyên 46,7%, Đông Nam Bộ 25,4%, Đồng sông Cửu Long 69,9% Sau HTX tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX cung ứng nhiều dịch vụ đầu vào, đầu cho thành viên với qui mô lớn hơn, đảm bảo chất lượng vật tư, dịch vụ, giá thấp 8% so với hộ tư nhân Các HTX nơng nghiệp cung ứng dịch vụ (vật tư, tưới tiêu, khuyến nông) nhiều 16 dịch vụ đầu vào đầu cho thành viên giống, vật tư, tưới tiêu, khai thác sở hạ tầng, làm đất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, Các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cung ứng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến tập trung phân tán theo hộ gia đình tiêu thụ sản phẩm; HTX vận tải chủ yếu cung ứng dịch vụ làm thủ tục hành cho phương tiện giao thông thành viên, số HTX vận tải đường thủy, đường có tài sản sở hữu chung lớn cung ứng đầy đủ dịch vụ cho thành viên; loại hình HTX khác cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu cho thành viên, đồng thời người lao động Tuy nhiên, từ thực Nghị số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 đến có khoảng 7.000 HTX giải thể, chuyển đổi sang loại hình tổ chức kinh tế khác (doanh nghiệp, tổ hợp tác) Một số HTX tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã chất lượng, hiệu hoạt động chưa nâng cao đáng kể (tập trung khu vực Đồng sông Hồng khu vực Bắc miền Trung) Đặc biệt, số hợp tác xã hoạt động thực hiệu quả, chất chưa nhiều (tính chung nước, số HTX hoạt động hiệu 49%, nông nghiệp tỷ lệ thấp nhiều, khoảng 25-30%) Một nguyên nhân lớn dẫn tới việc hoạt động thiếu hiệu HTX thiếu nguồn vốn Tồn quốc có gần 20.000 HTX khoảng 2% số HTX tiếp cận vốn vay, phần lớn tự xoay xở Lý khiến HTX, HTX nông nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay cho xuất phát từ hai phía Về phía HTX, phổ biến thiếu phương án, thiếu dự án vay vốn khả thi, cịn tài sản chấp khơng có, HTX quy mô nhỏ lại nghèo thiếu vốn đối ứng,… Về phía ngân hàng, nguyên nhân rõ định kiến với HTX kiểu cũ, thiếu niềm tin HTX, mục tiêu chủ yếu hoạt động phải bảo tồn vốn cho vay 3.3 Tình hình phát triển Liên hiệp Hợp tác xã Tại thời điểm 31/12/2018, nước có 74 liên hiệp hợp tác xã (tăng 51,2% so với năm 2003) Số liên hiệp hợp tác xã thành lập năm 2017 trở lại (có 36 liên hiệp hợp tác xã thành lập năm 2017-2018) Các liên hiệp hợp tác xã thành lập chủ yếu vùng Đồng sông Hồng (18 LHHTX), Đông Nam Bộ (14 LHHTX) Đồng sông Cửu Long (10 LHHTX), [6] Các LHHTX thành lập chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp Các LHHTX thu hút nhiều thành viên tạo việc làm, thu nhập cho người lao động 66 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 NGÀNH KINH TẾ làm việc thường xuyên LHHTX 74 liên hiệp HTX thu hút 555 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 18.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 5-7 triệu đồng/người/tháng Doanh thu bình quân LHHTX đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm Trong nông nghiệp, doanh thu bình quân khoảng 150 - 350 triệu đồng/năm Năm 2019, nước thành lập 16 liên hiệp HTX liên hiệp HTX thành lập gặp khơng khó khăn sở vật chất (nhà làm việc, kho, nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị,…) thiếu nguồn vốn góp khơng tiếp cận nguồn vốn vay hợp lý Ngồi ra, vai trị liên hiệp HTX HTX thành viên mờ nhạt Bộ máy quản lý, điều hành hoạt động liên hiệp HTX tổ chức theo quy định Luật Hợp tác xã Hầu hết LHHTX tổ chức máy, gồm: Quản lý (Đại hội thành viên - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát/ kiểm soát viên) Điều hành hoạt động (Giám đốc Tổng giám đốc LH HTX) dụng công nghệ cao Trong thời gian tới cần tập trung tư vấn, hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, LHHTX xã ứng dụng công nghệ nâng cao suất, chất lượng sản phẩm Xây dựng nhân rộng HTX kiểu mới, dựa nhu cầu hợp tác tự nguyện thành viên, lợi ích thành viên, HTX cộng đồng Chú trọng xây dựng HTX kiểu nơng nghiệp vùng có sản phẩm có lợi cạnh tranh Qua giúp hạn chế rủi ro mùa vụ cho HTX GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ Thứ ba, đẩy mạnh mơ hình liên doanh, liên kết, hình thành chuỗi giá trị doanh nghiệp HTX Xây dựng mơ hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm: Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân Trong đó, HTX nơng dân liên kết xây dựng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn cho hệ thống sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu Xây dựng kênh tiêu thụ chuỗi giá trị thông qua loại bỏ bớt tác nhân trung gian người sản xuất doanh nghiệp, rút ngắn độ dài kênh tiêu thụ Nhìn bối cảnh chung, Việt Nam ngày phát triển không ngừng, hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, với hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN hiệp định tự thương mại hệ tạo áp lực cạnh tranh ngày gay gắt đòi hỏi khu vực kinh tế, có khu vực KTTT phải khơng ngừng nâng cao lực cạnh tranh KTTT có thành cơng bước đầu phát triển chưa tương xứng tiềm năng, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng Do đó, thời gian tới cần thực đồng giải pháp sau: Thứ tư, tăng khả tiếp cận tín dụng nâng cao hiệu sử dụng vốn cho LHHTX, HTX Trong đó, trước hết phải nâng cao lực HTX tiếp cận vốn vay, đẩy mạnh xây dựng mơ hình HTX kiểu gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực địa phương vùng miền Mặt khác, cần tranh thủ nguồn lực tài từ hệ thống quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương hệ thống quỹ địa phương, kênh vốn quan trọng cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho HTX, tranh thủ vốn giá rẻ từ hệ thống ngân hàng thương mại Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng rà sốt sách ban hành phân tán nhiều văn quy phạm pháp luật, cịn thiếu tính khả thi để sửa đổi, bổ sung, đồng hóa cụ thể hóa Luật HTX, nhằm cải thiện hiệu lực Luật sách hỗ trợ phát triển KTTT sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 Bên cạnh đó, địa phương cần nghiên cứu, vận dụng tối đa chế sách Chính phủ sở thực tiễn địa phương, ngành, lĩnh vực để kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay chế, sách trước khơng cịn phù hợp, khơng hiệu tạo điều kiện để KTTT phát triển mạnh KẾT LUẬN Thứ hai, xây dựng nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp ứng Kết nghiên cứu cho thấy, KTTT có vai trị quan trọng với kinh tế - xã hội, góp phần giải việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ mơi trường, giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đồn kết tồn dân tộc, xây dựng nơng thơn thời kỳ CNH, HĐH hội nhập quốc tế Tuy nhiên, KTTT có thành cơng bước đầu, phát triển chưa tương xứng tiềm năng, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng Quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, sở vật chất cịn nghèo nàn thiếu vốn hoạt động tính liên kết với thành phần kinh tế khác hạn chế nguyên nhân dẫn đến lực cạnh tranh cịn yếu Trên sở đó, giải pháp đặt thời gian tới tăng cường xây dựng nhân rộng mơ hình hợp Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 67 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC tác xã kiểu mới, ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đồng thời, cần đẩy mạnh mơ hình liên doanh, liên kết, hình thành chuỗi giá trị doanh nghiệp HTX để nâng cao hiệu hoạt động lợi cạnh tranh khu vực kinh tế [3] Hồ Văn Vĩnh (2015), Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta, Tạp chí Cộng sản, số - 2015 [4] Liên minh HTX Việt Nam (2016), Phát triển kinh tế tập thể điều kiện Việt Nam đổi hội nhập quốc tế, Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO [5] Liên minh HTX Việt Nam (2019), Báo cáo thường niên 2018, tháng 3/2019 [6] Liên minh HTX Việt Nam (2019), Báo cáo Tổng kết 15 năm thực Nghị số 13NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao kinh tế tập thể [1] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật Hợp tác xã năm 2012 [2] Vương Đình Huệ (2015), Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển nâng cao hiệu kinh tế tập thể, thực thắng lợi Nghị Hội nghị Trung ương khóa IX, Tạp chí Cộng sản điện tử THƠNG TIN TÁC GIẢ Trần Thị Hằng - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân + Năm 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững, chất lượng lao động - Email: tranhang.k48neu@gmail.com - Điện thoại: 0984696418 68 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 ... thực quy định pháp luật, sách hỗ trợ KTHT khó khăn THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ Ở VIỆT NAM 3.1 Tình hình phát triển Kinh tế tập thể Theo báo cáo Liên minh HTX Việt Nam, thời điểm 31/12/2018,... thị trường giảm CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ Ở VIỆT NAM 2.1 Chủ trương, pháp luật phát triển Kinh tế tập thể KTTT thành phần kinh tế nước ta, KTTT với nhiều hình thức hợp... kinh tế [3] Hồ Văn Vĩnh (2015), Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta, Tạp chí Cộng sản, số - 2015 [4] Liên minh HTX Việt Nam (2016), Phát triển kinh tế tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập, Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập

Hình ảnh liên quan

3.1. Tình hình phát triển Kinh tế tập thể - Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập

3.1..

Tình hình phát triển Kinh tế tập thể Xem tại trang 4 của tài liệu.
3.2. Tình hình phát triển HTX - Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập

3.2..

Tình hình phát triển HTX Xem tại trang 5 của tài liệu.
3.3. Tình hình phát triển Liên hiệp Hợp tác xã - Giải pháp phát triển kinh tế tập thể ở Việt Nam thời kỳ hội nhập

3.3..

Tình hình phát triển Liên hiệp Hợp tác xã Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan