0

Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

8 11 0
  • Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:50

Nghiên cứu này là một đóng góp cho sự hiểu biết về phản ứng của benzyne với nhiều gốc tự do và phân tử nhỏ trong khí quyển và sự đốt cháy. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nghiên cứu chế phản ứng phân tử benzyne (C6H4) với gốc hydroxyl (OH) Study mechanism on the reaction of benzyne (C6H4) with hydroxyl radical (OH) Vũ HoVũ Hoàng Phương, Lê Văn Thuỷ Email: hphuong_hp@yahoo.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 1/4/2019 Ngày nhận sửa sau phản biện: 24/6/2019 Ngày chấp nhận đăng: 28/6/2019 Tóm tắt Các chế phản ứng benzyne C6H4với gốc hydroxyl OH nghiên cứu phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) B3LYP với hàm sở 6-311 ++ G(d,p) 6-311++ G(3df,2p) Từ thiết lập bề mặt (PES) hệ phản ứng Kết tính tốn cho thấy sản phẩm phản ứng là: C5H5+ CO, C5H3CO + H2, C5H4CO + H, C5H2CHO + H2, C5H5+ CO, C5H3+ H2CO, C5H3+ H2CO, C5H3CO + H2, C5H3CO + H2 Tuy nhiên, hình thành C5H5+CO thuận lợi C5H3+ H2CO khó khăn Nghiên cứu đóng góp cho hiểu biết phản ứng benzyne với nhiều gốc tự phân tử nhỏ khí đốt cháy Từ khóa: Gốc hydroxyl; benzyne; aryne; chế phản ứng; thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) Abstract The reaction mechanism of the benzyne C6H4 and hydroxyl radical OH has been studied by the Density Functional Theory (DFT) using the B3LYP functional in conjunction with the 6-311 ++ G(d,p) and 6-311 ++ G(3df,2p) basis sets The potential energy surface (PES) for the C6H4 + OH system was also established Calculated results indicate that products of this reaction can be: C5H5+ CO, C5H3CO + H2, C5H4CO+ H, C5H2CHO + H2, C5H5 + CO, C5H3 + H2CO,C5H3 + H2CO, C5H3CO + H2, C5H3CO + H2 However, the formation of are C5H5 + CO the most favorable and C5H3CO + H2 is very difficult This study is a contribution to the understanding of the reaction of the benzyne with many small radicals and molecules in the atmosphere and combustion chemistry Keywords: Hydroxyl radical; benzyne; aryne; reaction mechanism; density functional theory (DFT) GIỚI THIỆU CHUNG Thập kỷ qua chứng kiến hồi sinh hợp chất aryne nhờ đời tiền chất 2-trimethylsilylaryl triflate [1, 2] cho phép tạo aryne điều kiện nhẹ dễ kiểm sốt Các aryne có vai trị quan trọng tổng hợp hữu ích loại thuốc thử [3] điều chế hợp chất dị vòng quan trọng Tuy nhiên chế phản ứng aryne ứng dụng tiếp tục tìm tịi, nghiên cứu thêm [4] Benzyne (C6H4) aryne đơn giản Nó xuất trình phân hủy nhiệt phenyl (C6H5) trình gốc phản ứng với gốc tự khác H, OH, CH3… [5] Người phản biện: TS Bùi Văn Ngọc PGS.TS Đỗ Thị Bích Thủy tto0 → C6H4 + H C6H5  → C6H4 + H2O C6H5 + OH  → C6H4 + H2 C6H5 + H  Nghiên cứu Ikawa cộng [6], benzyne dẫn xuất có khả phản ứng với salicylaldehydes tổng hợp hợp chất xanthenes, xanthones xanthols có ứng dụng quan trọng phẩm nhuộm, dược phẩm [7] Ngồi ra, bezyne cịn sản phẩm trung gian quan trọng trình hình thành hợp chất đa vịng thơm [8] cịn tìm thấy đám mây Taurus Molecular Cloud (TCM-1) Đây đám mây phân tử lạnh nằm khu vực chịm Taurus hệ mặt trời [9] Cơng thức hóa học benzyne sau: 92 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH HĨA HỌC - CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM (DFT) B3LYP với hàm sở 6-311++G(d,p) 6-311++G(3df,2p) Các tính tốn hóa học thực Trung tâm Khoa học tính tốn - Đại học Sư phạm Hà Nội KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Dự đốn chế phản ứng Hình Cơng thức cấu tạo benzyne Liên kết ba hình thành C3-C4 làm tăng mật độ eletron khu vực hai nguyên tử C Gốc hydroxyl (OH) gốc tự hoạt động Gốc có mặt phổ biến trình đốt cháy nguyên, nhiên liệu hoạt động núi lửa Ngoài ra, người ta cịn tìm thấy gốc hydroxyl đám mây bụi Khi gặp benzyne có trung tâm phản ứng giàu electron, gốc phản ứng với benzyne tạo nhiều sản phẩm khác Trong hướng phản ứng có hướng thuận lợi, có hướng khó khăn, có sản phẩm hình thành thân thiện với mơi trường, đồng thời tạo sản phẩm có khả gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống, nên để chọn lọc hướng phản ứng mong muốn, cần khảo sát chất trình phản ứng Vì vậy, nghiên cứu phản ứng để tìm điều kiện phù hợp điều khiển phản ứng theo hướng có lợi mục tiêu nghiên cứu Hệ benzyne ban đầu có cấu trúc phẳng, đối xứng nên dự đoán sản phẩm có cấu trúc đối xứng, phẳng thơm hướng ưu tiên mặt lượng Với đặc điểm hệ vòng thơm, việc phá vỡ liên kết C-C dự đốn khó khăn Tác nhân công vào trung tâm C3-C4 khu vực giàu electron tương đối thuận lợi yếu tố khơng gian hình Hình Hướng phản ứng C6H4 OH Phản ứng C6H4 với OH điều kiện tiêu chuẩn dự đốn tạo thành sản phẩm, kí hiệu từ P1 đến P9, theo đường phản ứng sau: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phản ứng benzyne gốc hydroxyl nghiên cứu điều kiện tiêu chuẩn, pha khí Các nội dung cần khảo sát bao gồm: - Từ cấu trúc chất phản ứng (RA), phân tích khả mà phản ứng xảy - Tối ưu hóa cấu trúc chất phản ứng (RA), trung gian (IS), trạng thái chuyển tiếp (TS), sản phẩm tạo thành (P) Hình Các đường phản ứng C6H4 OH - Dùng phương pháp HF để khảo sát sơ cấu trúc TS, IS, sau làm xác phương pháp B3LYP/6-311++G(3df,2p), tính lượng điểm đơn cấu tử tính thơng số nhiệt động chúng Trong đó: - Thiết lập bề mặt đầy đủ dựa lượng tương quan Dùng phương pháp B3LYP với hàm sở 6-311++G(3df,2p) để tối ưu hóa cấu trúc, xác định tham số cấu trúc (bao gồm dạng hình học phân tử, độ dài liên kết, góc liên kết, tần số dao dộng) chất phản ứng, sản phẩm trung gian, trạng thái chuyển tiếp, sản phẩm tạo thành hệ chất nghiên cứu Kết đưa hình - Giải thích chế phản ứng, xác định đường phản ứng ưu tiên sản phẩm dễ hình thành Về phần mềm, sử dụng Gaussian 09 [10] kết hợp: Gaussview, Chemcraft Với phương pháp hóa học lượng tử, dùng thuyết phiếm hàm mật độ RA: chất phản ứng; TS: trạng thái chuyển tiếp; IS: sản phẩm trung gian; P: sản phẩm phản ứng Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 93 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 94 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Hình Hình học số cấu trúc (độ dài liên kết (Å), góc liên kết (0)) Các giá trị tham số cấu trúc cho biết thay đổi góc, độ dài liên kết ứng với việc tạo phức chất hay sản phẩm trung gian, trạng thái chuyển tiếp, sản phẩm Như kết luận có phù hợp với dự đốn chế ban đầu hay khơng Dựa kết thu tạo thành sản phẩm phản ứng hình 4, dự đốn có hướng phản ứng xảy sau: C6H4 + OH → C5H5 + CO C6H4 + OH → C5H3CO + H2 C6H4 + OH → C5H4CO + H C6H4 + OH → C5H2CHO + H2 C6H4 + OH → C5H5 + CO C6H4 + OH → C5H3 + H2CO C6H4 + OH → C5H3 + H2CO C6H4 + OH → C5H3CO + H2 C6H4 + OH → C5H3CO + H2 (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Các sản phẩm 6, 7, có cơng thức phân tử cơng thức hóa học khác mơ tả hình Dựa cấu tạo sản phẩm tạo thành nhận thấy có mặt sản phẩm nhóm andehit, xeton, sản phẩm 2, 3, 4, 8, Đây chất sinh có hại cho môi trường, điều kiện nhiệt độ, áp suất, nồng độ giúp hạn chế xuất sản phẩm 3.2 Xây dựng bề mặt năng, giải thích chế phản ứng Bề mặt đầy đủ hệ nghiên cứu C6H4và OH thiết lập dựa việc tính lượng tương đối chất trung gian, trạng thái chuyển tiếp sản phẩm theo hệ chất tham gia phản ứng Như hình thành sản phẩm P1, dựa tính tốn lượng điểm đơn (Eo), lượng điểm không (ZPE) lượng tương đối (∆E) cấu tử phản ứng trình bày bảng Bảng Năng lượng cấu tử đường phản ứng Cấu tử C 6H E0 (au) ZPE (kcal/mol) Eo + ZPE (kcal/mol) ∆E (kcal/mol) -230,9895178 47,03 -145503,27 - OH -75,7656399 5,32 -47735,57 - C6H4+OH (PA) -306,7551577 52,35 -193238,83 0,0 CO+ C5H5 (P1) -306,8860451 51,84 -193321,80 -81,43 IS1 -306,7588097 53,14 -193240,37 -1,55 TS1/2 -306,7580638 52,64 -193240,38 -1,54 IS2 -306,8914314 57,41 -193319,79 -80,96 TS2/3 -306,8266915 53,76 -193282,55 -43,71 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 95 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Bảng (Tiếp theo) E0 (au) ZPE (kcal/mol) Eo + ZPE (kcal/mol) ∆E (kcal/mol) IS3 -306,9063005 56,74 -193329,81 -90,98 TS3/4 -306,8507634 54,86 -193296,64 -57,81 IS4 -306,8554834 55,40 -193299,09 -60,26 TS4/5 -306,8431423 55,01 -193291,70 -52,86 IS5 -306,8743399 56,03 -193310,37 -71,53 TS5/P1 -306,8650399 54,44 -193306,04 -67,21 Cấu tử Đơn vị: (au) = 627,5 (kcal/mol) Mà dựa vào thiết lập bề mặt biễu diễn hình Hình Bề mặt hệ phản ứng tạo sản phẩm P1 Tương tự hình thành sản phẩm cịn lại, bề mặt sản phẩm hình thành biểu diễn qua hình Hình Bề mặt hệ phản ứng tạo sản phẩm lại Trên bề mặt hệ phản ứng benzyne gốc hydroxyl, sản phẩm tạo thành kí hiệu từ P1, P2, P3… P9 tương ứng với sản phẩm đường phản ứng Năng lượng hệ chất tham gia phản ứng ban đầu C6H4 + OH qui ước 96 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH HĨA HỌC - CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Gốc OH bền dễ tham gia phản ứng Khi gặp phân tử C6H4 có trung tâm C3-C4 giàu electron, gốc OH dễ dàng cơng vào vị trí để hình thành liên kết C-O mà không qua trạng thái chuyển tiếp (hình 3) Chất trung gian IS1 hình thành có liên kết C-O với độ dài lớn 2,138 Å có lượng cao (-1,55 kcal/mol) nên bền Bởi vậy, nhanh chóng chuyển thành chất trung gian tương ứng IS2 (-80,96 kcal/mol).Từ IS2 có khả phản ứng để tạo thành hai chất trung gian IS3 (-90,98kcal/mol) IS6 (-23,80 kcal/mol) lượng thấp đứng sau P1 Trong TS 10/P5 (-11,62 kcal/mol) có lượng thấp so với TS khác Điều chứng tỏ hình thành sản phẩm dễ dàng, ưu tiên thứ hai sau sản phẩm P1 Sản phẩm P1 (-81,43 kcal/mol) có lượng thấp hình thành từ nhiều TS có hàng rào lượng thấp theo sơ đồ: 3.3 Nhận xét 1/2 2/3 3/ RA  → IS1 → IS2 → IS3 → 4/5 5/ P1 IS4 → IS5  → P1 Mặt khác tạo thành sản phẩm P1 gồm C5H5 (vòng) gốc CO (hình 5) C5H5 có tính đối xứng cao, sản phẩm dự đoán sản phẩm ưu tiên Điều phù hợp với giá trị lượng thấp P1 so với sản phẩm khác Sản phẩm P2 (31,75 kcal/mol) có lượng cao hình thành từ chất trung gian cuối IS8 Sự tạo thành P2 dự đoán tương đối khó khăn hai nguyên tử hydro H4 H5 vị trí gần đối xứng qua trục C6-O1 Để tạo P2, nguyên tử H4 phải xoay 180o để nằm phía với H5 Quá trình tiêu tốn nhiều lượng, sau khoảng cách H4 C6 bị kéo xa từ độ dài 1,085 A lên 1,335 A TS8/P2 Còn khoảng cách H5 O1 bị kéo từ 0,973 A lên 1,399 A TS8/P2 Hai nguyên tử H4 H5 tiến lại gần hình thành liên kết, tách tạo thành P2 o o o o Sản phẩm P3 (-43,51 kcal/mol) có lượng thấp, hình thành thơng qua nhiều giai đoạn trung gian IS1– IS2– IS6 –- IS7 Đặc biệt hình thành trực tiếp từ IS7 thơng qua TS7/P3 (-29,6 kcal/mol) có lượng thấp Chính P3 sản phẩm chiếm ưu Các sản phẩm P4 (25,36 kcal/mol), P6 (34,25 kcal/mol), P7 (31,75 kcal/mol) có lượng cao trải qua nhiều TS chứng tỏ hình thành sản phẩm khó khăn Trong hình thành sản phẩm P6 khó khăn có lượng cao Thơng qua sơ đồ phản ứng nhận thấy trình hình thành sản phẩm P5 (-47,21 kcal/mol) có Hai sản phẩm đồng phân cấu tạo P8 (-33,53 kcal/ mol), P9 (-31,75 kcal/mol) thông qua TS13/P8 (17,02 kcal/mol) TS15/P9 (18,57 kcal/ mol) P8, P9 có lượng thấp nên dễ dàng tạo thành, hai giá trị TS lại lớn, nên so với P1, P3, P5 sản phẩm P8, P9 ưu tiên Trên bề mặt Dựa vào bề mặt (PES) hệ phản ứng ta nhận thấy: Đường phản ứng có TS có hàng rào lượng thấp qua TS nhất, kết luận mặt động học sản phẩm P1 chiếm ưu Các sản phẩm P3, P5 sản phẩm ưu tiên tạo thành Hai đường phản ứng có hàng rào lượng cao, việc tạo sản phẩm P6, P7 tương đối khó khăn mặt động học Kết phù hợp với dự đoán ban đầu ưu tiên sản phẩm tạo thành Kết phân tích bề mặt cho thứ tự ưu tiên sản phẩm sau: P1 > P5> P3> P8 > P9 > P2 >P4 >P7 > P6 Về mặt nhiệt động học Các thông số nhiệt động hiệu ứng nhiệt ΔH, đẳng áp đẳng nhiệt ΔG xác định lý thuyết điều kiện tiêu chuẩn Các giá trị phản ứng hình thành sản phẩm từ P1÷P9 bảng Bảng Các giá trị thông số nhiệt động ΔHo (kcal/mol) ΔGo (kcal/mol) RA (C6H4+OH) 0,0 0,0 P1(C5H5+CO) -83,30 -84,17 P2(C5H3CO+H2) -31,16 -30,26 P3(C5H4CO+H) -44,98 -34,29 P4(C5H2CHO+H2) 26,21 26,41 P5(C5H5+CO) -47,36 -48,49 P6(C5H3+H2CO) 34,41 31,77 P7(C5H3+H2CO) 34,41 31,77 P8(C5H3CO+H2) -32,98 -32,01 P9(C5H3CO+H2) -31,16 -30,26 Đường phản ứng Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 97 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Kết tính bảng cho thấy nhiệt động học: - Các sản phẩm P1, P2, P3, P5, P8, P9 có giá trị ΔGo ˂ 0, hướng phản ứng tạo sản phẩm có khả xảy ra, việc tạo sản phẩm P1 (C5H5+CO) thuận lợi có giá trị ΔGo âm Trong sản phẩm P6, P7 có ΔGo>0 nên chứng tỏ hình thành sản phẩm khó khăn - Dựa theo giá trị đẳng áp, thứ tự ưu tiên sản phẩm sau: TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Xiao, X., Wang, T., Xu, F., & Hoye, T.R (2018), Cu(I)-Mediated Bromoalkynylation and Hydroalkynylation Reactions of Unsymmetrical Benzynes: Complementary Modes of Addition Angewandte Chemie Vol 130, 16802 – 16808 [2] Roy, T., Gaykar, R.N., Bhattacharjee, S., & Biju, A.T (2019), The aryne Sommelet-Hauser rearrangement.ChemicalCommunications Chem Commun Vol 55, 3004-3007 [3] Shi, J., Li, Y., & Li, Y (2017), Aryne multifunctionalization with benzdiyne and benztriyne equivalents, Chemical Society Reviews,46(6), 1707-1719 [4] Karmakar, R., & Lee, D (2016), Reactions of arynes promoted by silver ions, Chemical Society Reviews, 45(16), 4459-4470 [5] C Wentrup (2010), The benzyne strory, Australian journal of chemistry, Vol 63, 979-986 [6] Ikawa, T., Masuda, S., Nakajima, H., & Akai, S (2017), 2-(Trimethylsilyl)phenyl Trimethylsilyl Ethers as Stable and Readily Accessible Benzyne Precursors, The Journal of Organic Chemistry, 82(8), 4242-4253 [7] García-López, J.-A., & Greaney, M F (2016), Synthesis of biaryls using aryne intermediates, Chemical Society Reviews, 45(24), 6766-6798 [8] Wei-Hua Wang, Hong-Wei Wan, Guang-Fen Du, Bin Dai and Lin He* (2019), Synthesis of Benzo[b]fluoranthenes and Spiroacridines from Fluorene-Derived Alkenes and N-Arylimines via a Tandem Reaction with Benzynes, Org Lett.21,10, 3496-3500 [9] Hirahara, Y., Suzuki, H., Yamamoto, S., Kawaguchi, K., Kaifu, N., Ohishi, M (1992), Mapping observations of sulfurcontaining carbon-chain molecules in Taurus Molecular Cloud (TMC-1), Astrophysical Journal Vol 394, No 2, 539-551 P1 > P5 > P3 > P8 > P9, P2 > P4 > P6, P7 Kết tính tốn hồn tồn phù hợp với kết phân tích bề mặt KẾT LUẬN Đã thiết lập toàn chế phản ứng, cấu trúc trung gian, trạng thái chuyển tiếp, sản phẩm xác định dạng hình học Chín sản phẩm tạo thành theo thứ tự gồm C5H5+CO, C5H3CO+H2, C5H4CO+H, C5H2CHO+H2, C5H5+CO, C5H3+H2CO, C5H3+H2CO, C5H3CO+H2, C5H3CO+H2 hình thành từ hệ chất ban đầu giải thích cách chi tiết đầy đủ Trong số sản phẩm tạo thành P1 (C5H5+CO) sản phẩm dễ hình thành qua TS có lượng thấp, sau đến sản phẩm P3, P5 ưu tiên Các sản phẩm P6, P7 khó tạo phải vượt qua hàng rào lượng cao lượng hệ chất tham gia phản ứng Các thông số nhiệt động hiệu ứng nhiệt nhiệt động tính toán Kết cho thấy thứ tự ưu tiên sản phẩm phản ứng phù hợp tốt với kết bề mặt [10] M.J Frisch, G.W Trucks, H.B Schlegel, J.A Pople (2009), Gaussian, Inc., Pittsburgh PA 98 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 LIÊN NGÀNH HÓA HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Vũ Hồng Phương - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội + Năm 2014: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hóa lý thuyết hóa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa KHCB, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Hóa học đại cương, hóa lý, hóa lượng tử, vật liệu ứng dụng - Email: hphuong_sp@yahoo.com - Điện thoại: 0972345737 Lê Văn Thủy - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2007: Tốt nghiệp ngành Sư phạm hóa học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ chun ngành Hóa vơ cơ, Trường Đại học Sư phạm Thái Ngun - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa KHCB, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Chitosan, ứng dụng chitosan, bentonit, ứng dụng số vật liệu kim loại - Email: levanthuydhsd@gmail.com - Điện thoại: 0915500553 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 99 ... C5H3CO + H2 C6H4 + OH → C5H3CO + H2 (P 1) (P 2) (P 3) (P 4) (P 5) (P 6) (P 7) (P 8) (P 9) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) Các sản phẩm 6, 7, có cơng thức phân tử cơng thức hóa học khác mơ tả hình Dựa... Hướng phản ứng C6H4 OH Phản ứng C6H4 với OH điều kiện tiêu chuẩn dự đốn tạo thành sản phẩm, kí hiệu từ P1 đến P9, theo đường phản ứng sau: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phản ứng benzyne gốc hydroxyl nghiên. .. hệ phản ứng tạo sản phẩm lại Trên bề mặt hệ phản ứng benzyne gốc hydroxyl, sản phẩm tạo thành kí hiệu từ P1, P2, P3… P9 tương ứng với sản phẩm đường phản ứng Năng lượng hệ chất tham gia phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH), Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Công thức cấu tạo của benzyne - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Hình 1..

Công thức cấu tạo của benzyne Xem tại trang 2 của tài liệu.
Liên kết ba hình thành giữa C3-C4 làm tăng mật độ eletron ở khu vực hai nguyên tử C này. - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

i.

ên kết ba hình thành giữa C3-C4 làm tăng mật độ eletron ở khu vực hai nguyên tử C này Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 4. Hình học của một số cấu trúc (độ dài liên kết (Å), góc liên kết (0)) - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Hình 4..

Hình học của một số cấu trúc (độ dài liên kết (Å), góc liên kết (0)) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Năng lượng của các cấu tử trong đường phản ứng 1 - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Bảng 1..

Năng lượng của các cấu tử trong đường phản ứng 1 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tương tự như vậy đối với sự hình thành các sản phẩm còn lại, bề mặt thế năng của các sản phẩm hình thành được biểu diễn qua hình 6. - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

ng.

tự như vậy đối với sự hình thành các sản phẩm còn lại, bề mặt thế năng của các sản phẩm hình thành được biểu diễn qua hình 6 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 5. Bề mặt thế năng của hệ phản ứng tạo ra sản phẩm P1 - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Hình 5..

Bề mặt thế năng của hệ phản ứng tạo ra sản phẩm P1 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 2. Các giá trị thông số nhiệt động - Nghiên cứu cơ chế phản ứng của phân tử benzyne (C6H4 ) với gốc hydroxyl (OH)

Bảng 2..

Các giá trị thông số nhiệt động Xem tại trang 6 của tài liệu.