0

Bài giảng 6. Phân phối xác suất liên tục

10 9 0
  • Bài giảng 6. Phân phối xác suất liên tục

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:07

 Khi sử dụng phân phối chuẩn tính gần đúng cho phân phối nhị thức, chúng ta đặt. = np[r] (1)1 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT LIÊN TỤC NỘI DUNG CHÍNH  Giới thiệu  Phân phối xác suất  Phân phối xác suất chuẩn  Tính gần phân phối chuẩn cho phân phối (2)3 GIỚI THIỆU  Một biến ngẫu nhiên liên tục giá trị ngẫu nhiên nhận giá trị khoảng hay tập hợp khoảng  Một Phân phối xác suất biến ngẫu nhiên liên tục đặc trưng Hàm mật độ xác suất (Probability Density Function – PDF) 4 GIỚI THIỆU  Các diện tích đường cong mật độ xác suất xác suất (3)5 GIỚI THIỆU  Một số phân phối xác suất phổ biến biến liên tục: • Phân phối (Uniform Distribution) • Phân phối chuẩn (Normal Distribution) PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀU  Hàm mật độ xác suất phân phối elsewhere b x a for a b 1 ) x ( f f(x) x Den sity (4)7 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐỀU  Giá trị kỳ vọng phương sai phân phối 12 a b dx ) x ( f x ) x ( Var 2 b a dx ) x ( f . x ) x ( E b a 2 b a PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN  Hàm mật độ xác suất phân phối chuẩn Với = Trung bình = Độ lệch chuẩn = 3.14159 e = 2.71828 X N ( , 2) (5)9 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN  Đường cong chuẩn • Dạng f(x) đối xứng, giống dạng hình chng • Đường cong chuẩn có tham số, Chúng xác định vị trí dạng phân phối PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN 1 (6)11 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN X 1 2 1< 2 12 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN a b x f(x) S P( a < X < b) = S P ( - < X < + ) = 68.26% P ( - < X < + ) = 95.44% (7)13 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN  Phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa • Phân phối xác suất chuẩn chuẩn hóa phân phối chuẩn có trung bình phương sai • Một biến ngẫu nhiên chuẩn chuẩn hóa Z biến tuân theo phânphối xác suất chuẩn chuẩn hóa Z N (0,12) PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN  Một biến chuẩn chuẩn hóa Nếu X N ( , 2) biến chuẩn chuẩn hóa Z có trung bình 0, phương sai Z N (0, 12) X Z a b x f(x) S (8)15 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN Z f(x) S -3 -2 -1 Za Zb 16 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN  X N( , 2) Z N (0, 12)  P (a < X < b) = P (Za< Z < Zb) = S X Z a (9)17 PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN  Sử dụng bảng diện tích đường cong chuẩn để tìm giá trị S Z S or S Z z f(x) S -3 -2 -1 Using table Using table TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN CHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨC  Khi gặp vấn đề phân phối nhị thức với số lần thử lớn, muốn tính gần xác suất phân phối nhị thức • n > 20 • np • n(1-p) (10)19 CHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨC  Khi sử dụng phân phối chuẩn tính gần cho phân phối nhị thức, đặt = np Vào trongđịnh nghĩa đường cong chuẩn ) p 1 ( np 20 TÍNH GẦN ĐÚNG PHÂN PHỐI CHUẨN CHO PHÂN PHỐI NHỊ THỨC  Nhân tố điều chỉnh liên tục giá trị 0.5, nghĩa cộng trừ vào giá trị X sử dụng phân phối xác suất chuẩn liên tục để tính gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng 6. Phân phối xác suất liên tục, Bài giảng 6. Phân phối xác suất liên tục

Hình ảnh liên quan

PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN - Bài giảng 6. Phân phối xác suất liên tục
PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CHUẨN Xem tại trang 5 của tài liệu.
• Dạng của f(x) đối xứng, giống dạng hình chuông - Bài giảng 6. Phân phối xác suất liên tục

ng.

của f(x) đối xứng, giống dạng hình chuông Xem tại trang 5 của tài liệu.
 Sử dụng bảng diện tích của đường cong chuẩn để tìm giá trị của S - Bài giảng 6. Phân phối xác suất liên tục

d.

ụng bảng diện tích của đường cong chuẩn để tìm giá trị của S Xem tại trang 9 của tài liệu.