0

Ôn tập phần làm văn | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

10 11 0
  • Ôn tập phần làm văn | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:05

Mỗi thể loại của tác phẩm văn học thường gắn với một phương thức biểu đạt nhất định:. - Thơ thường gắn với phương thức biểu cảm[r] (1)Bài giảng điện tử Ngữ văn 12 Bài: ÔN TẬP (2)KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hãy nêu phương thức biểu đạt học? Câu 2: Hãy nêu cách nhận biết phương thức tự phương thức nghị luận? Câu 3: Thế miêu tả nội tâm? Sáu phương thức: Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành - Phương thức tự sự: Nhân vật cốt truyện - Nghị luận: Luận điểm, luận cách lập luận Là cách tái ý nghĩ, cảm xúc diễn biến tâm trạng nhân vật (3)4 4 Ứng dụng Ứng dụng đđể thành lập vể thành lập văăn tự sựn tự C C TậpTập làmlàm văn:n: ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN   MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 1 Hệ thống hoá kiến thức v Hệ thống hoá kiến thức văăn tự sựn tự 2 2 Rèn luyện kĩ n Rèn luyện kĩ năăng phân tích vng phân tích văăn tự có sử dụng n tự có sử dụng yếu tố miêu tả, nghị luận yếu tố miêu tả, nghị luận 3 (4)SO SÁNH CÁC NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN SO SÁNH CÁC NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN TỰ TỰ SỰ SỰ LỚP LỚP 9 VỚI CÁC LỚP DVỚI CÁC LỚP DƯƯỚIỚI I Giống nhau: I Giống nhau:   NhânNhân vậtvật:: NhânNhân vậtvật chính,chính, nhânnhân vậtvật phụ phụ ởở tấttất cảcả vvăănn bảnbản tựtự sựsự   SựSự việcviệc:: SựSự việcviệc chính,chính, sựsự việcviệc phụphụ ởở tất tất cảcả vvăănn bảnbản II Khác nhau: II Khác nhau:   LớpLớp 66:: TựTự sựsự đưđượcợc họchọc nhnhưư mộtmột ph phươươngng thứcthức riêng,riêng, đđộcộc lậplập  LớpLớp 88:: TựTự sựsự kếtkết hợphợp biểubiểu cảmcảm miêumiêu tả,tả, nh nhưưngng chủchủ yếuyếu miêumiêu tảtả ngoạingoại hìnhhình vàvà hành hành đđộngộng củacủa nhânnhân vậtvật  LớpLớp 99:: TựTự sựsự kếtkết hợphợp đđầyầy đđủủ hhơơnn trongtrong đ đóó đđặcặc biệtbiệt làlà miêumiêu tảtả nộinội tâmtâm vàvà sựsự chuyển chuyển đđổiổi ngôingôi kểkể trongtrong vvăănn bảnbản tựtự sựsự Về nhân vật?   HHưướng dẫnớng dẫn Ơû lớp phương thức tự có kết hợp phương thức khác không? Ơû lớp phương thức tự có kết hợp phương thức khác khơng? Ơû lớp phương thức tự có kết hợp phương thức khác không? (5)THẢO LUẬN NHÓM THẢO LUẬN NHÓM (Thời gian thảo luận là: (Thời gian thảo luận là: 5 phút)phút) I Ph I Phươương thức chính:ng thức chính: Vì Vì cáccác yếuyếu tốtố kháckhác chỉchỉ là nhữngnhững yếuyếu tốtố bổbổ trợtrợ nhằm nhằm làmlàm nổinổi bậtbật phphươươngng chính màmà thơithơi II Thực tế II Thực tế Trong Trong thựcthực tếtế rấtrất ítít cócó v văănn bảnbản sửsử dụngdụng mộtmột ph phươươngng thứcthức biểubiểu đđạtạt H ướng dẫnớng dẫn Giải thích văn có đầy đủ yếu tố miêu tả, biểu cảm nghị luận mà gọi văn tự sự? Theo em, liệu có văn vận dụng phương thức biểu đạt hay (6)LẬP BẢNG THEO MẪU. LẬP BẢNG THEO MẪU. (KHẢÛ NĂNG KẾT HỢP Ở CÁC PH (KHẢÛ NĂNG KẾT HỢP Ở CÁC PHƯƠƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT Đà HỌC)NG THỨC BIỂU ĐẠT Đà HỌC) STT STT Kieåu Kiểu văn văn chính chính Các yếu tố kết hợp với văn chính Các yếu tố kết hợp với văn chính Tự Tự Miêu Miêu tả tả Nghị Nghị luận luận Biểu Biểu cảm cảm Thuyết Thuyết minh minh Điều Điều hành hành 1 Tự sựTự 2 Miêu tảMiêu tả 3 Nghị luậnNghị luận 4 Biểu cảmBiểu cảm 5 Thuyết Thuyết minhminh 6 Điều hànhĐiều hành X X X X X X X X X X X X X (7)Luyện tập Xác định phương thức biểu đạt văn sau: STT STT Tên tác phẩmTên tác phẩm Tác giảTác giả Phương thức Phương thức biểu đạt biểu đạt 1 1 Cô TôCô Tô Nguyễn TuânNguyễn Tuân 2 2 Truyện cũ phủ Truyện cũ phủ chúa Trịnh chúa Trịnh Phạm Đình Hổ Phạm Đình Hổ 3 3 Ơng đồƠng đồ Vũ Đình LiênVũ Đình Liên 4 4 Làng Làng Kim LânKim Lân 5 5 Đồng chíĐồng chí Chính HữuChính Hữu 6 6 Cố hươngCố hương Lỗ TấnLỗ Taán Miêu tả Tự Biểu cảm Biểu cảm (8)Dựa vào kết phần luyện tập nhận xét mối quan hệ phương thức biểu đạt thể loại tác phẩm Hướng dẫn Mỗi phương thức biểu đạt thường gắn liền với thể loại tác phẩm văn học? Định hướng Mỗi thể loại tác phẩm văn học thường gắn với phương thức biểu đạt định: - Thơ thường gắn với phương thức biểu cảm -Truỵên gắn với phương thức tự (9)Hướng dẫn nhà Bố cục văn (Câu hỏi số 10 sgk) Mối quan hệ lí thuyết phần tập làm văn với văn (Sự tích hợp) văn bản tự học (Câu hỏi 11 sgk) Từ văn phần Tiếng Việt giúp em viết văn tự (Câu (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập phần làm văn | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện, Ôn tập phần làm văn | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

như ưng ng chủ chủ yếu yếu miêu miêu tả tả ngoại ngoại hình hình và và hành - Ôn tập phần làm văn | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

nh.

ư ưng ng chủ chủ yếu yếu miêu miêu tả tả ngoại ngoại hình hình và và hành Xem tại trang 4 của tài liệu.
LẬP BẢNG THEO MẪU.LẬP BẢNG THEO MẪU. - Ôn tập phần làm văn | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện
LẬP BẢNG THEO MẪU.LẬP BẢNG THEO MẪU Xem tại trang 6 của tài liệu.