0

Thực hành một số phép tu từ cú pháp | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

21 8 0
  • Thực hành một số phép tu từ cú pháp | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:04

*Tác dụng: Tác dụng: Thông tin về thái độ ngạc nhiên Thông tin về thái độ ngạc nhiên và tình cảm thương mến của người viết đối và tình cảm thương mến của người viết đối với đối tượng[r] (1)Bài Bài giảnggiảng Ngữ Ngữ vănvăn Lớp (2)I I PhépPhép lặplặp cúcú pháppháp :: 1/150 1/150 a a ĐọcĐọc SGKSGK:: “S “Sựự ththậtật llàà ttừừ mmùaùa thu nthu năăm 1940, nm 1940, nướcước ta ta đã đã ththànhành thuthuộộc c địađịa ccủaủa NhNhậtật l lậpập nên chn chếế độ độ Dân chn chủủ CCộngộng hhòaòa”.”. ((HHồồ ChChíí Minh,TuyMinh,Tuên n ngngơơn n ĐộĐộc lc lậpập)) v (3)Những câu có lặp kết cấu cú pháp Những câu có lặp kết cấu cú pháp là: là: “sự thật nước ta không phải”“sự thật nước ta không phải” “sự thật là“sự thật dân tadân ta đãđã không phải”chứ không phải” TP phụ CN VN1 Từ Ngữphủ định+VN2 TP phụ CN VN1 Từ Ngữphủ định+VN2 ““Dân ta đánh đổ xiềng xích để ”Dân ta đánh đổ xiềng xích để ” ””Dân taDân ta lại đánh đổlại đánh đổ chế độ quân chủchế độ quân chủ mà”mà” (4)  Tác dụngTác dụng :: Tạo cho lời tuyên Tạo cho lời tuyên ngôn âm h ngôn âm hưưởng ởng đđanh thép hùng anh thép hùng hồn, thích hợp với việc khẳng hồn, thích hợp với việc khẳng đ định ịnh đđộc lập Việt Nam, ộc lập Việt Nam, đ đồng thời khẳng ồng thời khẳng đđịnh thắng lợi ịnh thắng lợi của Cách mạng tháng Tám của Cách mạng tháng Tám đ đánh ánh đđổ chế ổ chế đđộ thực dân chế ộ thực dân chế đ (5)b Đọc tập SGK : b Đọc tập SGK : Đoạn thĐoạn thơơ đđã lặp cú pháp ã lặp cú pháp + +Kết cấu : CKết cấu : C V ( câu khẳng V ( câu khẳng đđịnh)ịnh) ““Trời xanh Trời xanh đđây ây Núi rừng Núi rừng đđâyây là chúng tacủa chúng ta”” CN VN CN VN **Lặp từ ngữLặp từ ngữ :: + +Những cánh đồng thơm mátNhững cánh đồng thơm mát Nh Nhữngững ngngảả đườngđường bbátát ngngátát Nh Nhữngững ddịngịng ssơơngng đỏđỏ nnặngặng phphùù sasa (6)** Tác dụngTác dụng :: Khẳng Khẳng đđịnh mạnh mẽ ịnh mạnh mẽ chủ quyền bộc lộ chủ quyền bộc lộ cảm xúc sung s cảm xúc sung sưướng , tự hào , sảng ớng , tự hào , sảng khoái khoái đđối với thiên nhiên , ối với thiên nhiên , đđất nất nưước ớc khi giành khi giành đưđược quyền làm chủ ợc quyền làm chủ đđất ất n (7)c Đọc tập SGK: c Đọc tập SGK: ““Nhớ lớp học i tờ.Nhớ lớp học i tờ. Đồng khuya Đồng khuya đđuốc sáng liên hoanuốc sáng liên hoan Nhớ ngày tháng c Nhớ ngày tháng cơơ quan quan Gian nan Gian nan đđời ca vang núi ời ca vang núi đđèo èo Nhớ tiếng mõ rừng chiều Nhớ tiếng mõ rừng chiều Chày Chày đđêm nện cối êm nện cối đđều ều đđều suối xa…ều suối xa…”” Tố Hữu Tố Hữu –– Việt BắcViệt Bắc *Đoạn thơ vừ lặp từ ngữ vừa lặp cú pháp *Đoạn thơ vừ lặp từ ngữ vừa lặp cú pháp :: + cặp lục bát lặp từ “ Nhớ sao” + cặp lục bát lặp từ “ Nhớ sao” +Lặp kết cấu cú pháp kiểu câu cảm thán : +Lặp kết cấu cú pháp kiểu câu cảm thán : Nhớ lớp học i tờNhớ lớp học i tờ (8)*TÁC DỤNG: *TÁC DỤNG: Bi Biểuểu hihiệnện nnỗiỗi nhnhớớ da dida diếtết ccủaủa ngngườiười ra (9)2/151: So sánh t 2/151: So sánh tưượng lặp cú ợng lặp cú pháp câu v pháp câu văăn xuôi , n xuôi , những câu th những câu thơơ tập với kết cấu ở tập với kết cấu của thể loại sau: của thể loại sau: a. a.Tục ngữ :Tục ngữ : “Bán anh em xa , mua làng giềng gầnBán anh em xa , mua làng giềng gần”” ““Gần mực Gần mực đđen, gần en, gần đđèn rạngèn rạng””   Phép lặp cú pháp nhờ phép Phép lặp cú pháp nhờ phép đđối chặt ối chặt chẽ số l chẽ số lưượng tiếng, kết cấu ợng tiếng, kết cấu ngữ pháp vế : (10)b Câu b Câu đđối :ối : ““Cụ già Cụ già ăăn củ ấu non.n củ ấu non. Chú bé trèo Chú bé trèo đđại lớnại lớn”” Phép lặp cú pháp Phép lặp cú pháp đđòi hỏi mức òi hỏi mức đđộ chặt ộ chặt chẽ cao: số tiếng nhau chẽ cao: số tiếng nhau,, hhơơn n phép lặp phối hợp với phép phép lặp phối hợp với phép đđốiối,, đđối ối ứng tiếng hai vế ứng tiếng hai vế + +về từ loại “ loại : ấu>< về từ loại “ loại : ấu>< đđại”; ại”; + +về nghĩa : vế dùng từ về nghĩa : vế dùng từ đ đồng nghĩa, trái nghĩa tồng nghĩa, trái nghĩa tươương ứng “ấung ứng “ấu = = non, trái nghĩa với già; non, trái nghĩa với già; đđại = lớn tráiại = lớn trái nghĩa với bé”. (11)c Th c Thơơ ĐĐưường luật:ờng luật: ““Ta dại, ta tìm nTa dại, ta tìm nơơi vắng vẻ, i vắng vẻ, Ng Ngưười khôn, ngời khôn, ngưười ời đđến chốn lao xaoến chốn lao xao”” ( Nguyễn Bỉnh Khiêm ( Nguyễn Bỉnh Khiêm –– Nhàn).Nhàn). Phép lặp thPhép lặp thơơ ĐĐưường ờng đđòi hỏiòi hỏi ở mức chặt chẽ cao: mức chặt chẽ cao: + Kết cấu ngữ pháp giống nhau. + Kết cấu ngữ pháp giống nhau. + Số l + Số lưượng tiếng nhau.ợng tiếng nhau. + Các tiếng + Các tiếng đđối từ loạivà ối từ loạivà nghĩa “ ta >< ng nghĩa “ ta >< ngưười ;dại>< khôn; ời ;dại>< khôn; vắng vẻ>< lao xao”. (12)II: Phép liệt kê. II: Phép liệt kê. Hiệu phép lặp cú pháp phối Hiệu phép lặp cú pháp phối hợp với phép liệt kê. hợp với phép liệt kê. a/152 :Đọc SGK. a/152 :Đọc SGK. **Kết cấuKết cấu : Hồn cảnh: Hồn cảnh + “+ “thìthì”” + + giải giải pháp. pháp. **Tác dụngTác dụng : Nhấn mạnh khẳng : Nhấn mạnh khẳng đ định ịnh đđối ối đđãi chu ãi chu đđáo , áo , đđầy nghĩa ầy nghĩa tình Trần Quốc Tuấn tình Trần Quốc Tuấn đđối với ối với ttưướng sĩ hồn cảnh khó ớng sĩ hồn cảnh khó kh (13)b.152 : Đọc SGK. b.152 : Đọc SGK. Phép lặp cú pháp k Phép lặp cú pháp kếtết hhợpợp vvớiới phphépép liliệtệt k kêê đoạn văn có:trong đoạn văn có: * * KKếtết ccấuấu:: CC V phối hợp với phép liệt kê V phối hợp với phép liệt kê :: HHàngàng loloạtạt ccââu ku kểể ttộiội ácác ccủaủa gigiặcặc PhPhápáp “ “ Ch Chúngúng ch chúngúng ” ” * * Tác dụngTác dụng :: Vạch trần tội ác Vạch trần tội ác thực dân Pháp , mặt tên kẻ thù thực dân Pháp , mặt tên kẻ thù của dân tộc. (14)III: Phép chêm xen. III: Phép chêm xen. 1.Bài tập 1/152: 1.Bài tập 1/152: a a Thị Nở xích lại Đặt bàn tay lên ngực Thị Nở xích lại Đặt bàn tay lên ngực ((thị suy nghĩ thị suy nghĩ đđến xongến xong), thị ), thị hỏi : hỏi : Vừa thổ ? Vừa thổ ? (Nam Cao, Chí Phèo) (Nam Cao, Chí Phèo) * Phần ngo * Phần ngoặcặc đơđơn ln làà phphầnần chchêêm xen.m xen **TTácác ddụngụng : B: Bổổ sung thsung thôông tin , thng tin , thểể hihiệnện nh nhậnận xxétét ccủaủa ngngườiười viviếtết vvềề đầuđầu ócóc kkémém hi (15)b Chí Phèo hình nh b Chí Phèo hình nhưư đđã trơng trã trơng trưước thấy ớc thấy tuổi tuổi giàgià củacủa hắnhắn, , đđói rét ốm ói rét ốm đđau, au, cô cô đđộc, ộc, cái đđáng sợ háng sợ hơơn n đđói ói rét ốm rét ốm đđauau (Nam Cao, Chí Phèo) (Nam Cao, Chí Phèo) * Phần chêm xen nằm cuối * Phần chêm xen nằm cuối câu,được tách dấu phẩy câu,được tách dấu phẩy trước trước **Tác dụngTác dụng : Bổ sung thông tin, thể : Bổ sung thông tin, thể hiện đánh giá người viết đối hiện đánh giá người viết đối với việc nói trước với việc nói trước ((Sự Sự cơ độc thật đáng sợ (16)C C “Có ngờ”“Có ngờ” và “thương q thơi”“thương q thôi” là phần chêm xen, nằm cuối câu, tách phần chêm xen, nằm cuối câu, tách dấu ngoặc đơn ra dấu ngoặc đơn * *Tác dụng:Tác dụng: Thông tin thái độ ngạc nhiên Thông tin thái độ ngạc nhiên tình cảm thương mến người viết đối tình cảm thương mến người viết đối tượng với đối tượng D D “Lâm thời phủ nước VN mới, đại “Lâm thời phủ nước VN mới, đại biểu cho toàn thể d biểu cho toàn thể dâân tn tộcộc VN”VN” > Ph> Phầnần chchêêm m xen n xen nằmằm ởở gigiữaữa ccââu, tu, táchách bra bằngằng ddấuấu phphẩyẩy * *TTácác ddụngụng: : BBổổ sung thsung thêêm thm thôông tin vng tin vềề chchủủ ththểể ccủaủa ngngườiười nnóiói –– ChChúngúng ttơơii chchínhính phphủủ nnướcước VN m (17)Tóm lại Tóm lại : Vị trí, vai trị, tác dụng phép : Vị trí, vai trị, tác dụng phép chêm xen : chêm xen : **Vị tríVị trí: : Nằm cuối câu.Nằm cuối câu * *Vai trịVai trị:: BBình diện nghĩa tình thái câu thể ình diện nghĩa tình thái câu thể nhìn nhận hiện nhìn nhận đđánh giá ngánh giá ngưười nói, ời nói, ng ngưười viết ời viết đđối với việc, tối với việc, tưượng mà ợng mà thành phần khác biểu thành phần khác biểu **Dấu câuDấu câu tách biệttách biệt: : DDấu () dấu phẩy.ấu () dấu phẩy * *Tác dụngTác dụng:: GGiải thích, ghi cho từ ngữ iải thích, ghi cho từ ngữ đđi i tr trưước, bổ sung thêm sắc thái sắc thái tình ớc, bổ sung thêm sắc thái sắc thái tình cảm, cảm xúc ng (18)Củng cố Củng cố :: ** Làm tậpLàm tập:: Đọc Đọc c4 cââu thu thơơ sau :sau : C Côô ggáiái nhnhưư chchùmùm hoa lhoa lặngặng llẽẽ Nh Nhờờ hhươương thng thơơm nm nóiói hhộộ ttìnhình yêuu ((Anh vAnh vơơ ttìnhình anh chanh chẳngẳng bibiếtết đđiiềuều T Tơơi i đãđã đếnđến vvớiới anh ranh rồiồi đấyđấy )) ((Hương ThầmHương Thầm Phan Thị Thanh NhànPhan Thị Thanh Nhàn)) Xác định phép tu từ sử dụng câu Xác định phép tu từ sử dụng câu (19)  TrảTrả lờilời:: + + PhépPhép tu tu từtừ: : phépphép chêm xen, chêm xen, phầnphần đặtđặt trong trong ngoặcngoặc đơn.đơn. + + TácTác dụngdụng thểthể hiệnhiện mộtmột cáchcách kínkín đáođáo tếtế nhị nhị lờilời nóinói thầmthầm kínkín củacủa cơ gáigái đốiđối vớivới chàng chàng trai “hương thơm, trai “hương thơm, chùmchùm hoa” hoa” làlà cách (20)Dặn dò: Dặn dò:  (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành một số phép tu từ cú pháp | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện, Thực hành một số phép tu từ cú pháp | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

b. Chí Phèo hình nh - Thực hành một số phép tu từ cú pháp | Lớp 12, Ngữ văn - Ôn Luyện

b..

Chí Phèo hình nh Xem tại trang 15 của tài liệu.