0

Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple

9 3 0
  • Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:30

Thông tin cấp độ công ty về giá trị gia tăng thuần túy thì không có sẵn vì các công ty niêm yết nói chung không công bố giá trị tiền lương của “lao động trực tiếp” (người lao động [r] (1)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang A Aii tthhuu ttóómm ggiiáá ttrr ttrroonngg hh tthhnngg pphháátt mmiinnhh đ đii mmii ttooàànn ccuu?? N Ngghhiiêênn ccuu ttììnnhh hhuunngg iiPPoodd ccaa AAppppllee Dẫn nhập Phát minh đổi xem yếu tố then chốt cho sức cạnh tranh Hoa Kỳ, chẳng người biết người thu tóm giá trị từ phát minh thành công Bài viết báo cáo sơ nghiên cứu giúp trả lời câu hỏi cho ví dụ cụ thể phát minh đổi Ở đây, chúng tơi trình bày khung phân tích sử dụng khung phân tích để xem xét thành viên gia đình iPod Apple, phần hệ thống sinh thái lớn mạnh làm đảo lộn mơ hình kinh doanh ngành điện tử tiêu dùng, máy tính, cơng nghiệp giải trí iPod ví dụ hoàn hảo sản phẩm phát minh toàn cầu, kết hợp công nghệ từ Hoa Kỳ, Nhật Bản số quốc gia châu Á Trong khứ, công ty điện tử lớn thiết kế phát triển sản phẩm riêng họ, thường sử dụng cấu phần linh kiện sản xuất nội cơng ty Những cơng ty có tính nội hóa cao tạo thu tóm tỷ trọng lớn giá trị phát minh đổi mới, chủ yếu nước nhà Từ đến nay, chuỗi cung ngành điện tử toàn cầu chia tách xuyên ranh giới công ty biên giới nước (Sturgeon, 2002; Dedrick Kraemer, 1998) Những công ty trước sản xuất hầu hết sản phẩm nội công ty, IBM HP, doanh nghiệp khởi nghiệp mà khơng có lực sản xuất, tổ chức gia cơng sản xuất bên ngồi chí cịn phát triển sản phẩm bên ngồi, mạng lưới nhà sản xuất gia cơng tồn cầu (contract manufacturers, CM) nhà sản xuất thiết kế gốc (original design manufacturers, ODM) Thậm chí cơng ty nội hóa hàng dọc Hàn Quốc Nhật Bản dựa vào nhà cung ứng bên thiết bị, linh kiện chính, cơng đoạn lắp ráp sau Ngày nay, việc tạo sản phẩm thành cơng ngành điện tử tồn cầu trải rộng cải vượt ngồi cơng ty dẫn đầu, nghĩa cơng ty có thương hiệu xuất sản phẩm, công ty lãnh trách nhiệm việc nhận thức, phối hợp tiếp thị sản phẩm Trong công ty dẫn đầu cổ đông người dự trù hưởng lợi việc qui hoạch chiến lược cơng ty, sản phẩm dịch vụ bổ trợ hưởng lợi (2)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang Trong viết này, xây dựng khung khổ để đo lường biểu thị giá trị tạo dọc theo chuỗi cung trình bày kết sơ từ việc phân tích sản phẩm iPod cụ thể Apple Khung khái niệm Trong phạm vi chuỗi cung, nhà sản xuất mua yếu tố đầu vào làm tăng giá trị, giá trị sau trở thành phần chi phí cơng đoạn sản xuất Tổng giá trị gia tăng tất nhà sản xuất chuỗi cung giá sản phẩm cuối Điểm bắt đầu tự nhiên để ước lượng giá trị trình bày chuỗi cung cho thấy hoạt động liên quan trình từ nguyên vật liệu đến người tiêu dùng cuối Hình trình bày chuỗi cung ước lệ cho sản phẩm điện tử chung Hình Chuỗi cung hàng điện tử nói chung Mỗi sản phẩm có nhiều linh kiện giá trị thấp, tụ điện điện trở với giá vài xu Cho dù nhà sản xuất linh kiện có lợi nhuận, họ chiếm tỷ trọng nhỏ tổng giá trị dọc theo chuỗi cung, đóng góp tương đối phát minh đổi Ta dự kiến nhà cung ứng đầu vào nói chung nhận biên lợi nhuận họ phải cạnh tranh với sản phẩm thay gần Hầu hết sản phẩm điện tử chứa vài linh kiện giá trị cao, hình, ổ cứng hay mạch tích hợp Các linh kiện này, thân chúng hệ thống phức tạp, có nhiều khả hàm chứa tri thức trí tuệ giúp làm cho sản phẩm sau trở nên khác biệt mang lại biên lợi nhuận cao tương ứng Do chi phí cao, đầu vào thường chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng giá trị gia tăng Phát minh đổi xảy nhanh linh kiện này, giải thích cho phần lớn đổi nhanh chóng sản phẩm cuối iPod Các linh kiện phức tạp có chuỗi cung đa quốc gia riêng chúng Ví dụ, mạch tích hợp bán cơng ty Hoa Kỳ sản xuất nhà thầu Đài Loan đóng gói bao bì cuối Hàn Quốc trước vận chuyển đến nhà máy lắp ráp sản phẩm Nhiều đầu vào chi phí thấp Sản xuất Phân phối, bán hàng Vật tư, nguyên liệu Một đầu vào chi phí cao Cơng ty có thương hiệu Nhà phân phối IP, thiết kế, tiếp thị Bán hàng trực tuyến, qua điện thoại Người tiêu dùng Bán lẻ (3)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang Để lắp ráp linh kiện thành sản phẩm cuối cùng, nhiều công ty đa quốc gia Flaxtronics, Solectron, Foxconn, Quanta, Compal cung ứng dịch vụ lắp ráp Các nhà lắp ráp cạnh tranh khốc liệt với để có hội đạt khối lượng lớn, làm hạn chế biên lợi nhuận họ Thậm chí nhà sản xuất lớn nội hóa hàng dọc Sony Toshiba gia cơng ngồi phần lớn công đoạn sản xuất họ CM ODM Cuối cùng, đỉnh chuỗi cung, cơng ty dẫn đầu đóng góp kiến thức thị trường, tài sản sở hữu trí tuệ, kỹ quản lý chi phí tích hợp hệ thống, thương hiệu mà giá trị phản ánh danh tiếng chất lượng, phát minh đổi mới, dịch vụ khách hàng Các công ty hàng đầu tạo giá trị thơng qua đưa phát minh đổi người khác vào sản phẩm mà người tiêu dùng thấy hữu ích khả dụng Sử dụng sơ đồ làm hướng dẫn, ta tính giá trị gia tăng công đoạn chuỗi cung thông qua ước lượng giá bán sản phẩm đầu công đoạn trừ chi phí tất đầu vào mua vào Một nghiên cứu cấp độ sản phẩm nghiên cứu thực hiện, cho phép ta phân tích giá trị ngầm ẩn sản phẩm phát minh thấy rõ giá trị phân phối nhiều người tham gia chuỗi cung Tổng hợp số liệu cấp cơng ty này, ta có giá trị ước lượng ban đầu việc phân phối giá trị theo quốc gia Kết thú vị nhà quản lý, nhà học thuật, nhà hoạch định sách quan tâm đến giá trị thu tóm nhà phát minh đổi Nguồn số liệu cách tiếp cận phân tích Số liệu cấp độ sản phẩm khó thu thập trực tiếp từ cơng ty ngành điện tử, vốn bảo vệ thông tin thỏa thuận định họ ký kết cách nghiêm ngặt thường đòi hỏi kín tiếng nhà cung ứng nhà thầu thông qua thỏa thuận bảo mật thông tin Đối với nhiều sản phẩm điện tử, danh mục linh kiện giá thành cơng xưởng sẵn có từ nhà phân tích ngành Các báo cáo “phân tích” thể thành phần sản phẩm vào thời điểm cụ thể Báo cáo phân tích dùng để ước lượng giá trị gia tăng sản phẩm thông qua lấy giá bán buôn trừ giá đầu vào (4)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang Hình Các cấu phần giá trị gia tăng lợi nhuận gộp Giá bán - Đầu vào mua - Giá vốn hàng bán - Lao động trực tiếp - Tiếp thị quản lý - Tiếp thị quản lý - Nghiên cứu phát triển - Nghiên cứu phát triển - Khấu hao - Khấu hao - Lợi nhuận ròng - Lợi nhuận ròng Lợi nhuận gộp khơng tồn giá trị gia tăng, lợi nhuận gộp khơng bao gồm chi phí lao động trực tiếp Thay thế, lợi nhuận gộp cho ta thấy giá trị mà công ty (không kể lao động trực tiếp) thu tóm từ vai trị cơng ty chuỗi giá trị, mà dùng để chi trả cho cổ đông (cổ tức), đầu tư vào tăng trưởng tương lai (nghiên cứu phát triển), toán chi phí khấu hao, chi trả chi phí gián tiếp (tiếp thị quản lý phí) Trong trường hợp iPod, cơng ty dẫn đầu Apple gia cơng ngồi tồn hoạt động sản xuất, giá trị gia tăng tính từ báo cáo phân tích nhiều gần giống lợi nhuận gộp Vì lợi nhuận gộp không bao gồm tiền lương lao động trực tiếp, nên tránh mơ hồ mặt địa lý nơi lắp ráp sản phẩm so với nơi đặt trụ sở cơng ty Khía cạnh lắp ráp nước phân phối giá trị cần tìm hiểu cách khác, phân tích địa điểm, số lượng tiền lương công việc Chuỗi cung iPod: nhìn ban đầu Để bắt đầu phân tích chuỗi cung, chúng tơi thu thập số báo cáo phân tích cho kiểu máy iPod khác từ công ty Portelligent Inc Các báo cáo dựa vào việc tháo rã sản phẩm thực tế nhận diện nhà cung ứng biết Một báo cáo Portelligent trình bày chi tiết linh kiện máy iPod hệ thứ năm Apple dung lượng 30 gigabyte (GB), gọi Video iPod, đưa bán vào tháng 10-2005 Bảng trình bày 10 yếu tố đầu vào đắt iPod 30 GB dựa vào ước lượng Portelligent Mười yếu tố đầu vào bảng 1, bao gồm chi phí lắp ráp kiểm nghiệm, tổng cộng 123,12 USD, chiếm 4/5 tổng chi phí đầu vào ước lượng iPod 144,40 USD phụ kiện Đầu vào đắt đỏ ổ cứng 30 GB từ Toshiba, với chi phí ước lượng 73 USD, thân chiếm 50 phần trăm tổng chi phí đầu vào Để ước lượng giá trị Toshiba thu tóm được, ta sử dụng lợi nhuận gộp cơng ty Điều khơng xác với cơng ty Toshiba vốn sản xuất nhiều sản phẩm, từ chip nhớ phương tiện phát điện, đủ cho ước lượng ban đầu Dựa vào báo cáo thu nhập Toshiba, lợi nhuận gộp năm tài khóa kết thúc vào tháng 3-2006 26,5 phần trăm doanh số ròng.1 Để so sánh, lợi 1 Tỷ lệ lợi nhuận gộp tính từ số liệu trang web http://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/finance/pl.htm Giá trị (5)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang nhuận gộp năm 2005 từ hai công ty hàng đầu sản xuất ổ cứng, Seagate Western Digital, 23,3 phần trăm 19,1 phần trăm.2 Sử dụng lợi nhuận gộp chung Toshiba, thừa nhận công ty nằm số nhà sản xuất hàng đầu ngành công nghiệp ổ cứng, giá trị thu tóm Toshiba dành cho Nhật Bản từ iPod khoảng 20 USD Bảng Các yếu tố đầu vào đắt iPod 30GB hệ thứ năm, năm 2005 Linh kiện Nhà cung ứng Địa điểm trụ sở công ty Địa điểm sản xuất Giá thành công xưởng ước lượng (USD) % chi phí trong tổng chi phí (%) Tỷ lệ lợi nhuận gộp (%) Giá trị thu tóm ước lượng (USD) Ổ cứng Toshiba Nhật Bản Trung Quốc 73,39 51 26,5 19,45 Module hình Toshiba-Matsushita Nhật Bản Nhật Bản 20,39 14 28,7 5,85 Bộ xử lý video/ đa phương tiện Broadcom Hoa Kỳ Đài Loan hay Singapore 8,36 52,5 4,39 CPU Portal Player PortalPlayer Hoa Kỳ Hoa Kỳ hay Đài Loan 4,94 44,8 2,21 Đưa vào, kiểm nghiệm lắp đặt Inventec Đài Loan Trung Quốc 3,70 3 0,11 Cục pin Không biết 2,89 0,00 Driver hình Renesas Nhật Bản Nhật Bản 2,88 24 0,69 Bộ nhớ SDRAM di dộng 32MB Samsung Hàn Quốc Hàn Quốc 2,37 28,2 0,67 Vỏ hộp phần lưng máy Không biết 2,30 26,5 PCB bo mạch chủ Không biết 1,90 28,7 Tổng 10 đầu vào đắt 123,12 85 33,37 Tất đầu vào khác 21,28 15 Tổng tất đầu vào iPod 144,40 100 Nguồn: Portelligent, Inc., 2006 tính tốn tác giả Đầu vào có giá trị thứ hai hình, xuất phát từ Toshiba- Matsushita Display, công ty liên doanh hai công ty điện tử Nhật Bản Giá thành công xưởng ước lượng 20,39 USD 2 (6)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang lợi nhuận gộp bình quân Toshiba Matsushita 28,7 phần trăm, qui thành giá trị 5,85 USD mà Nhật Bản thu tóm Kế đến hai chip vi xử lý từ hai công ty Hoa Kỳ, Broadcom PortalPlayer, điều khiển việc sử dụng video đảo chiều quản lý chức iPod Lợi nhuận gộp họ năm 2005 52,5 phần trăm 44,8 phần trăm, dẫn đến ước lượng 6,60 USD giá trị gán cho công ty Hoa Kỳ Con số xác so với giá trị ước lượng cho Toshiba hay Matsushita Broadcom PortalPlayer cơng ty sản xuất chíp hồn tồn Cách làm tương tự thực cho tất đầu vào khác bảng mà gán cho cơng ty niêm yết đại chúng Ngồi 10 đầu vào trình bày trên, Video iPod cịn có 400 đầu vào với giá trị từ hai USD đến chưa tới penny, với giá trị bình quân 0,05 USD linh kiện Trong số 10 đầu vào trình bày bảng 1, có ba linh kiện, trị giá tổng cộng 7,09 USD, khơng có nhãn mác nhà cung ứng, vấn đề định danh nhà cung ứng trở nên phổ biến với khoản mục giá trị thấp Vì Apple đặc biệt nhạy cảm sở cung ứng họ, nên cần phải có nghiên cứu thực địa tìm hiểu khác để đưa đốn có hiểu biết Đối với linh kiện có giá trị cao, chúng tơi nghiên cứu lên cấp độ chuỗi cung để ước lượng giá trị thu tóm nhà cung ứng nhà cung ứng linh kiện đó, có ý nghĩa xuyên biên giới Trong trường hợp chíp điều khiển PortalPlayer, việc sản xuất chíp gia cơng ngồi thực Công ty sản xuất bán dẫn Đài Loan (TSMC), công ty Đài Loan, hay thực LSI Logic, công ty Mỹ Việc sản xuất chíp thường chiếm phần ba giá xuất xưởng chíp, khoảng 1,63 USD giá vốn hàng bán PortalPlayer qui cho Đài Loan hay Hoa Kỳ Lợi nhuận gộp TSMC năm 2005 44 phần trăm, LSI Logic 43 phần trăm, khoảng 0,70 USD giá trị thu tóm cách Ngồi ra, PortalPlayer nhượng quyền cấu phần thiết kế chip, lõi xử lý, từ công ty Anh tên gọi ARM, phí nhượng quyền vào khoảng từ 0,35 USD đến 2,00 chip (phí thấp với thỏa thuận khối lượng lớn), mà gần lợi nhuận gộp túy gán cho nước Anh.3 Ta cần thực việc phân tích cấp độ thứ ba tương tự cho linh kiện phức tạp khác ổ cứng, bao gồm số đầu vào gia cơng bên ngồi, bao gồm chip, đĩa, động cơ, gắn đầu Tuy nhiên, việc điều chỉnh cấp độ thứ ba có xu hướng khơng đáng kể Ở đầu cực bên chuỗi cung, giá bán lẻ iPod 30 GB vào thời điểm phân tích Portelligent 299 USD Chênh lệch 154,60 USD giá bán lẻ chi phí đầu vào tiếp tục tách thành chi phí bán lẻ, phân phối, lợi nhuận Apple.4 Chúng ước lượng 25 phần trăm chiết khấu bán buôn cho sản phẩm này, với 10 phần trăm dành cho nhà phân 3 Ước lượng phí nhượng quyền lấy từ nghiên cứu Jim Turley, “Embedded Processors, Part One,” 1-11-2002, http://www.exremetech.com/print_article/0,3998,a=21014,00.asp 4 Lẽ dĩ nhiên, Apple giữ lại phần tỷ trọng lợi nhuận bán lẻ lượng hàng bán thông qua cửa hàng Apples (7)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang phối 15 phần trăm dành cho nhà bán lẻ.5 Vì phần lớn giá vốn hàng bán nhà phân phối nhà bán lẻ giá bán buôn hay giá phân phối, nên lợi nhuận gộp kết hợp gần chiết khấu bán buôn Dựa giá trị này, lợi nhuận gộp Apple sản phẩm 80 USD, chiếm 36 phần trăm giá bán buôn ước lượng 224 USD.6 Lợi nhuận 80 USD lớn giá một đầu vào riêng lẻ nào, nên dứt khốt phải lớn giá trị gia tăng đối tác Và doanh số thu thông qua trang web riêng Apple hay điểm bán trực tiếp công ty, công ty giữ lại tỷ trọng giá trị chí cịn nhiều Bảng sau tóm tắt phân tích sản phẩm iPod 30 GB hệ thứ năm Bảng giả định sản phẩm bán thông qua điểm bán lẻ Hoa Kỳ Bảng Phân bố địa lý 190 USD giá trị thu tóm sản phẩm iPod có giá bán 299 USD (hết sức sơ bộ) Hoa Kỳ Nhật Bản Hàn Quốc Tổng Phân phối bán lẻ 75 USD 75 USD Apple 80 USD 80 USD Bảy đầu vào xác định bảng USD 26 USD USD 34 USD Các nhà cung ứng PortalPlayer USD* USD Tổng 163 USD 26 USD 1 USD 190 USD Chú thích: Trong bảng này, ta giả định sản phẩm bán Hoa Kỳ * Các nhà cung ứng PortalPlayer tọa lạc Đài Loan Nguồn: Tính tốn tác giả Vẫn cịn nhiều yếu tố đầu vào để đánh giá Những đầu vào chủ yếu có giá trị thấp, với tổng chi phí 21,28 USD tổng chi phí đầu vào 144,40 USD Ngay đầu vào chưa phân tích có biên lợi nhuận gộp 50 phần trăm, vốn khơng đạt được, gần toàn đầu vào mang lại 10,64 USD (tức nửa 21,28 USD), cho nơi Một tỷ trọng định “giá vốn hàng bán” 53,94 USD ổ cứng Toshiba (bằng 73,39 USD trừ 19,45 USD giá trị thu tóm Toshiba) sau cộng vào bảng, có khả nằm cột Nhật Bản, sau phân tích nhà cung ứng Toshiba lợi nhuận họ Hình thể việc thống phân tích giờ, để đến mức giá bán lẻ 299 USD Các hộp màu xanh tương ứng với giá trị trình bày bảng Hình Xem xét thành phần giá bán lẻ iPod 30 GB hệ thứ năm dựa vào phân tích cho đến 5 Lợi nhuận gộp “không đến 15 phần trăm” việc bán hàng Apple nhận định nghiên cứu Damon Darlin, “The iPod Ecosystem,” New York Times, 3-2-2-2006, chiết khấu bán bn Apple chí phải lớn chừng Giá trị ước lượng phân phối lấy từ vấn ngành 6 75 phần trăm 299 USD 224,25 USD, ước lượng giá bán buôn nhận Apple; trừ (8)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang Nguồn: Tính tốn tác; xem giải thích Lợi nhuận gộp áp đảo Apple cho thấy sản phẩm iPod cụ thể này, Hoa Kỳ thu tóm phần lớn giá trị Trong trường hợp sản phẩm bán lẻ nước khác, tỷ trọng đáng kể phần Hoa Kỳ dịch chuyển sang nơi khác Đối với sản phẩm bán Nhật Bản tổng giá trị thu tóm cơng ty Nhật Bản chí cịn lớn phần Hoa Kỳ, phụ thuộc vào danh tính cơng ty phụ trách việc phân phối Tuy nhiên, nên nhớ lợi nhuận gộp đầu vào dòng thứ ba hình khơng bao gồm lao động trực tiếp, vốn phần giá vốn hàng bán 83 USD Lao động trực tiếp, mà phần lớn nằm bên nước Mỹ, bao gồm phép phân tích giá trị gia tăng lý tưởng khơng tính đến giai đoạn nghiên cứu vấn đề khơng có sẵn số liệu.7 Địa điểm lao động trực tiếp khác với địa điểm trụ sở hầu hết công ty điện tử Ví dụ, nhà sản xuất gia công Đài Loan di dời phần lớn nhà xưởng sang Trung Quốc thập niên vừa qua, giữ lại phần hoạt động công nghiệp chế tạo cao cấp Đài Loan vài nhà xưởng lắp ráp vùng chi phí thấp Đơng Âu Trong trường hợp ổ cứng iPod, Toshiba di dời hoạt động sản xuất chế tạo ổ cứng từ Nhật Bản sang Philippines Trung Quốc Kết luận Như vậy, ta nói việc thu tóm giá trị phát minh đổi mới, dựa vào phân tích ban đầu này? Thứ nhất, người thắng lớn Apple, công ty Mỹ, với chủ yếu người lao 7 Các vấn đề tiền lương người lao động dự trù đề tài nghiên cứu tương lai LỢI NHUẬN GỘP CHI PHÍ Giá bán lẻ Giá bán buôn Chi phí đầu vào Giá vốn hàng bán đầu vào Lợi nhuận bán lẻ 45USD 33USD Lợi nhuận phân phối 30USD Lợi nhuận gộp Apple 80USD Lợi nhuận gộp đầu vào Lợi nhuận gộp 1USD cho nhà cung ứng PortalPlayer Giá bán buôn trả cho Apple 224 USD Giá vốn hàng bán đầu vào 83 USD Chi phí tất đầu vào 144 USD Chi phí khác chip PortalPlayer, 4USD Chi phí cịn phải phân tích đầu vào 78USD (9)Eric A Morris Biên dịch: Kim Chi Hiệu đính: Thảo Trang động cổ đơng Mỹ gặt hái lợi ích Nếu iPod chế tạo Sony hay Samsung, giá trị Hoa Kỳ đáng kể Thứ hai, nhà sản xuất linh kiện quan trọng có giá trị cao thu tóm phần giá trị lớn Đối với Video iPod 30 GB, linh kiện giá trị cao ổ cứng hình, hai cung ứng công ty Nhật Bản Các nhà cung ứng Hoa Kỳ cung ứng hai chip vi xử lý giá trị Thứ ba, số liệu thống kê thương mại cho ta thơng tin dễ khiến ta hiểu lầm nhiêu Đối với máy iPod 300 USD bán Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại Hoa Kỳ so với Trung Quốc, vốn biến động mặt trị, tăng thêm khoảng 150 USD (giá xuất xưởng) Thế nhưng, giá trị gia tăng sản phẩm thơng qua lắp ráp Trung Quốc có lẽ nhiều vài USD Trong phần giá trị thu tóm Apple cao ngành, diễn tiến chung thu tóm giá trị iPod có tính chất tương đối tiêu biểu Ngày nay, không đất nước riêng lẻ nguồn gốc phát minh đổi cơng ty Hoa Kỳ cần làm việc với đối tác quốc tế để đưa sản phẩm thị trường Các cơng ty thu tóm lợi nhuận tương xứng với giá trị tăng thêm mà họ đưa vào bảng tính chuỗi cung Đây đơn thực tế kinh doanh kỷ 21, tin tốt nhiều công ty Mỹ dành thắng lợi chơi mang cho kinh tế Hoa Kỳ lợi ích đáng kể Chừng mà thị trường Hoa Kỳ động, với công ty phát minh đổi nghiệp chủ dám chấp nhận rủi ro, đổi tồn cầu cịn tiếp tục tạo giá trị cho nhà đầu tư Mỹ mang đến việc làm lương cao cho người lao động có tri thức Nhưng công ty trở nên tự mãn hay tập trung, có vơ số đối thủ cạnh tranh nước sẵn sàng chiếm chỗ họ Nếu điều xảy ra, lợi ích từ hệ thống đổi tồn cầu nhanh chóng rời xa nước Mỹ Tài liệu tham khảo Darlin, Damon (2006) The iPod Ecosystem New York Times, February 3, 2006 Dedrick, Jason, and Kenneth L Kraemer (1998) Asia’s Computer Challenge: Threat or Opportunity for the United States and the World? New York: Oxford University Press Portelligent Inc (2006) Apple iPod Video, 30GB Multimedia Player - Report #150- 061118-JEf Austin, TX: Portelligent Inc Sturgeon, Timothy J (2002) Modular Production Networks: A New American Model of Industrial Organization Industrial and Corporate Change 11(3): 451–96
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple, Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Chuỗi cung hàng điện tử nói chung - Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple

Hình 1..

Chuỗi cung hàng điện tử nói chung Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Các cấu phần của giá trị gia tăng và lợi nhuận gộp - Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple

Hình 2..

Các cấu phần của giá trị gia tăng và lợi nhuận gộp Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Các yếu tố đầu vào đắt nhất trong một chiếc iPod 30GB thế hệ thứ năm, năm 2005 - Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple

Bảng 1..

Các yếu tố đầu vào đắt nhất trong một chiếc iPod 30GB thế hệ thứ năm, năm 2005 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng lợi nhuận gộp đối với những đầu vào trong dòng thứ ba của hình 2 không bao gồm lao động trực tiếp, vốn là một phần trong giá vốn hàng bán 83 USD - Bài đọc 7. Ai thu tóm giá trị trong hệ thống phát minh đổi mới toàn cầu? Nghiên cứu tình huống iPod của Apple

uy.

nhiên, nên nhớ rằng lợi nhuận gộp đối với những đầu vào trong dòng thứ ba của hình 2 không bao gồm lao động trực tiếp, vốn là một phần trong giá vốn hàng bán 83 USD Xem tại trang 8 của tài liệu.