0

Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

18 8 0
  • Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:55

[r] (1)BÀI 27 (2)Bài 27 L c đi n t Thí nghi m -xtét cho th y dòng n tác ệ Ơ d ng l c lên kim nam châm Ngụ ượ ạc l i, li u nam châm có tác d ng l c lên dòng ệ đi n hay khơng ?ệ (3)Đóng cơng t c K, đo n ắ dây d n AB d ch ẫ ị chuy n.ể I Tác d ng c a t trụ ủ ường lên dây d n ẫ có dịng nệ 1.Thí nghi m (Hình 27.1) C1 2 K t lu nế Ch ng t đo n dây ứ ỏ d n AB ch u tác d ng ẫ ị ụ c a m t l c đó.ủ ộ ự T trừ ường tác d ng l c lên dây d n AB ụ ự ẫ có dịng n ch y qua đ t t ệ ặ (4)II Chi u c a l c n t Qui t c bàn tay tráiề ủ ự ệ ừ 1 Chi u c a l c ủ ự đi n t ph ệ ừ thu c vào nh ng y u t ?ế ố a) Thí nghi mệ b) K t lu nế Chi u c a l c n t tác ề ủ ự ệ d ng lên dây d n AB ph ụ ẫ ụ thu c vào chi u dòng ộ ề (5)2 Qui t c bàn tay trái Đ t cho các hặ ướng vào lòng bàn tay, chi u t ề c tay đ n ngón tay gi a ổ ế ữ hướng theo ngón tay chỗi 90o ch chi u c aỉ ề ủ bàn tay trái đường s c tứ ừ chi u dòng n (6)Ki m tra xem ể chi u chuy n ề đ ng lúc ộ đ u c a dây ầ d n AB ẫ thí nghi m ệ ở hình 27.1 Chi u đề ường s c tứ ừChi u dòng nề Chi u l c tề ự ừ (7)* Luy n t p Qui t c bàn tay tráiệ ậ Chi u đề ường s c tứ ừ Chi u dòng nề Chi u l c tề ự ừ (8)N S III V n d ngậ A B C2 Chi u ề đường s c ứ từ Chi u ề dòng nệ (9)N S A B C3 Chi u ề đường s c ứ từ Chi u ề dòng nệ F Các c c ự c a nam ủ châm (10)(11)S N O Các c p l c n t tác d ng lên AB CD ặ ự ệ ụ có tác d ng làm quay khung dây theo chi u ụ ề kim đ ng h ồ (12)N A B C D O’ Các c p l c n t tác d ng lên AB CD ặ ự ệ ụ khơng có tác d ng làm quay khung dây.ụ (13)N S O O’ D C B A Các c p l c n t tác d ng lên AB CD ặ ự ệ ụ có tác d ng làm quay khung dây theo chi u ụ ề ngược v i chi u kim đ ng h ề ồ (14)Ghi nhớ  Dây d n có dịng n ch y ẫ ệ qua đ t t trặ ường không song song v i đớ ường s c t ch u tác d ng c a ị ụ ủ l c n t ự ệ (15)N S A B Bài t p Bài 1 F Bi u di n l c ể ễ ự n t tác d ng ệ ụ vào dây d n AB ẫ S N A B F Bi u di n l c ể ễ ự n t tác d ng ệ ụ vào dây d n AB ẫ (16)A B C D N S Bài 2 Bi u di n l c ể ễ ự n t tác ệ d ng lên ụ c nh AB CD c a khung ủ dây Các c p l c ặ ự làm cho khung có xu (17)Bài 3 S N + S N I F F I Xác đ nh ị chi u c a ề ủ l c n ự ệ từ Xác đ nh ị chi u c a ề ủ dòng n ệ I Xác đ nh ị chi u ề đường s c ứ t vàừ tên t c cừ ự F N S (18) -***** -I- L c tự ừ 1 Thí nghi m A B B trí thí ố nghi mệ C1 2 K t lu nế Đóng cơng t c K, kim nam châm quay l ch kh i ắ ệ ỏ hướng cũ Lúc tr l i cân b ng, kim nam châm khơng ằ cịn n m song song v i dây d n AB nằ ẫ ữa Dòng n ch y qua dây d n th ng hay dây d n có ệ ẫ ẳ ẫ hình d ng b t kì đ u tác d ng l c (g i ấ ề ụ ự ọ l c tự ừ) lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện, Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

1.Thí ngh im (Hình ệ - Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

1..

Thí ngh im (Hình ệ Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình 27.1 - Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

hình 27.1.

Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 27.5a - Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình 27.5a.

Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 27.5b - Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình 27.5b.

Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 27.5c - Lực điện từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình 27.5c.

Xem tại trang 13 của tài liệu.