0

Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

15 9 0
  • Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:57

Xung quanh nam châm b.[r] (1)(2)KI M TRA BÀI CŨỂ Bài 1: Trong thí nghi m phát hi n tác d ng t c a dòng n, dây d n AB ệ ệ ụ ủ ệ ẫ b trí nh th nào?ố ế a.T o v i kim nam châm m t góc b t kỳạ ộ ấ b Song song v i kim nam châmớ c Vng góc v i kim nam châmớ d T o v i kim nam châm m t góc nh nạ ộ ọ Bài 2: T trừ ường không t n t iồ đâu?ở a Xung quanh nam châm b Xung quanh dòng nệ c Xung quanh n tích đ ng yênệ ứ d Xung quanh Trái Đ tấ Bài 3: Có m t s pin đ lâu ngày m t đo n dây d n N u ộ ố ể ộ ẫ ế khơng có bóng đèn pin đ th , có cách ki m tra để ể ược pin cịn n hay khơng tay b n có m t kim nam châm?ệ ộ (3)(4)Bài 23: T PH - ĐỪ Ổ ƯỜNG S C TỨ Ừ (5)Bài 23: T PH - ĐỪ Ổ ƯỜNG S C TỨ Ừ I T PHỪ Ổ 1 THÍ NGHI M:Ệ Quan sát hình v sau:ẽ R c đ u m t l p m t s t lên t m ắ ề ộ ắ ấ nh a trong, ph ng Đ t t m ự ẳ ặ ấ nh a lên m t nam ự ộ châm r i gõ nh Quan sát hình ẹ nh m t s t v a đ c t o thành ả ắ ượ trên t m nh aấ ự C1: Các m t s t xung quanh nam châm ắ s p x p nh th nào?ắ ế ế - Nh n xét v m t đ đậ ề ậ ộ ường m t s t ắ vùng g n nam châm, vùng xa nam châmầ C1: M t s t đạ ắ ược x p thành nh ng ế ữ đường cong n i t c c sang ố ự c c c a nam châm.ự ủ G n nam châm đầ ường m t s t dày, xa nam ắ châm đường m t s t th a d nạ ắ ầ 2 K T LU N:Ế Ậ Trong t trừ ường c a nam ủ châm, m t s t đạ ắ ược s p x p thành ắ ế nh ng đữ ường cong n i t c c ố ự sang c c c a nam châm Càng ự ủ xa nam châm nh ng đữ ường th a d nư ầ Càng xa nam châm đường m t s t th a d nạ ắ ầ N i m t s t dày t trơ ắ ường m nh, n i m t s t th a t ắ trường y u.ế Các đường m t s t xung quanh ắ nam châm g i ọ t phừ ổ Từ phổ cho ta hình nh tr c quan ả ự v t trề ường - T i g n nam châm m t s t dày, xa ầ ắ nam châm m t s t th a?ạ ắ (6)Bài 23: T PH - ĐỪ Ổ ƯỜNG S C TỨ Ừ I.T PHỪ Ổ 1 Thí nghi mệ K t lu nế ậ II ĐƯỜNG S C TỨ Ừ 1 V xác đ nh chi u đẽ ị ề ường s c tứ a Hãy dùng bút chì tơ d c theo đọ ường m t s t n i t c c n sang c c c a nam ắ ố ự ọ ự ủ châm t m nh aấ ự Ta đường li n nét, bi u di n đề ể ễ ường s c c a t trứ ủ ường ( g i làọ đường s c tứ ) Mô t hình v sau:ả ẽ b Dùng kim nam châm nh đ t n i ỏ ặ ố ti p m t đế ộ ường s c t v a v ẽ C2: Nh n xét v s s p x p c a ậ ề ự ắ ế ủ kim nam châm n m d c theo m t đằ ọ ộ ường s c t ?ứ C2: Trên m i đỗ ường s c t kim nam châm đ nh hị ướng theo m t chi u ộ ề nh t đ nhấ ị Quy ước chi u đề ường s c t :ứ Chi u t c c Nam đ n c c B c ề ự ế ự ắ xuyên d c kim nam châm đọ ược đ t ặ cân b ng đằ ường s c t đóứ - Hãy dùng mũi tên đánh d u chi u ấ ề (7)(8)C3: Đường s c t có chi u vào ề c c t c c c a ự ự ủ nam châm? C3: Bên nam châm, đường s c t đ u có chi u điứ ề ề t c c B cừ ự ắ , vào c c Nam ự 2 K T LU NẾ Ậ : a Các kim nam châm n i đuôi d c ố ọ theo m t độ ường s c t C c B c c a kim ự ắ ủ n i v i c c Nam c a kim ố ự ủ b M i đỗ ường s c t có m t chi u xác đ nh ộ ề ị Bên nam châm, đường s c ứ t có chi u t c c B c, vào c c Nam ề ự ắ ự c a nam châmủ c N i t trơ ường m nh đạ ường s c t dày, n i t trơ ường y u đế ường s c t th aư (9)(10)C4:hình v cho hình nh t ph c a nam châm ch U ẽ ả ổ ủ ữ D a vào đó, v đự ẽ ường s c t c a nó.ứ ủ C4: kho ng gi a hai t Ở ả ữ c c c a nam châm ch U, ự ủ ữ đường s c t g n ầ (11)Quan sát hình vẽ C5: Hình v cho bi t chi u ẽ ế ề m t độ ường s c t c a ủ nam châm th ng Hãy xác ẳ đ nh tên t c c c a nam ị ự ủ châm C5: Đ u A c a nam châm c c B c, ầ ủ ự ắ đ u B c c namầ ự A A BB (12)Quan sát hình vẽ C6: Hình cho hình nh t ph c a hai nam châm đ t ả ổ ủ ặ g n Hãy v m t s đầ ẽ ộ ố ường s c t ch rõ chi u c a ỉ ề ủ chúng (13)Bài 23: T PH - ĐỪ Ổ ƯỜNG S C TỨ Ừ I T PHỪ Ổ 1 Thí nghi m:ệ 2 K t lu nế ậ : T phừ ổ hình nh tr c quan c a t trả ự ủ ường ( đường s c t ) Có th thu đứ ể ượ ừc t ph b ng cách r c m t s t ổ ằ ắ ắ lên t m nh a đ t t trấ ự ặ ường gõ nh ẹ II ĐƯỜNG S C TỨ Ừ V xác đ nh chi u đẽ ị ề ường s c tứ N S 2 K t lu nế ậ : Các đường s c t có chi u ề nh t đ nh bên nam châm, ấ ị Ở chúng nh ng đữ ường cong t c c ự B c, vào c c Nam c a nam châmắ ự ủ III V N D NGẬ Ụ C4: C5: (14)Hướng d n h c sinh t h c:ẫ ọ ự ọ 1 T PH LÀ GÌ ? CĨ TH T O RA T PH B NG Ừ1 T ph gì? Có th t o t ph ừ ổ Ể Ạ ể ạỔ Ằ CÁCH NÀO ?ừ ổ b ng cách nào?ằ 2 Chi u c a đề ủ ường s c t đứ ược quy ước nh th nào?ư ế H c , thu c ghi nh , đ c thêm ọ ộ ớ ọ ph n có th em ch a bi t.ầ ể ư ế (15)
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện, Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

trường. Vy làm th nào đ có th hình ể - Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

tr.

ường. Vy làm th nào đ có th hình ể Xem tại trang 4 của tài liệu.
Quan sát hình v sau: ẽ - Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình v sau: ẽ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Mô t trên hình v sau: ẽ - Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

t.

trên hình v sau: ẽ Xem tại trang 6 của tài liệu.
C4:hình v cho hình nh t ph ca nam châm ch U. ữ - Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

4.

hình v cho hình nh t ph ca nam châm ch U. ữ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Quan sát hình vẽ - Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình vẽ Xem tại trang 11 của tài liệu.
Quan sát hình vẽ - Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình vẽ Xem tại trang 12 của tài liệu.
2. Kt lu :T ph ừổ là hình nh tr c quan at tr ủừ ường ( các đường s c t ). Có th  thu đứ ừểượ ừ c t  ph  b ng cách r c m t s t ổ ằắạ ắ - Từ phổ-Đường sức từ | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

2..

Kt lu :T ph ừổ là hình nh tr c quan at tr ủừ ường ( các đường s c t ). Có th thu đứ ừểượ ừ c t ph b ng cách r c m t s t ổ ằắạ ắ Xem tại trang 13 của tài liệu.