0

Thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

9 18 0
  • Thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:49

[r] (1) TH C HÀNH: CH T O NAM Ế Ạ (2)nam châm, ho c t trặ ừ ường c a dòng n m t chi u.ủ ệ ộ ề Đ nh n bi t chi c kim b ng thép b nhi m t hay ch a ta có cách ể ậ ế ế ằ ị ễ ừ ư sau: Có nh ng cách đ nh n bi t chi c kim b ng thép b nhi m t ữ ể ậ ế ế ằ ị ễ ừ hay ch a?ư Nêu cách xác đ nh tên t c c m t ng dây có dịng n ch y qua ị ừ ự ộ ố ệ ạ chi u dòng n vòng dây b ng m t kim nam châm.ề ệ ằ ộ * Cách 1: Treo kim thăng b ng m t s i dây khơng xo n xem có ằ ộ ợ ắ ch hỉ ướng Nam - B c hay không.ắ * Cách 2: Đ a kim l i g n m t s t xem kim có hút m t s t hay khơng.ư ạ ầ ạ ắ ạ ắ (3)I CHU N B Ẩ + ng dây A ( 200 vòng).ố + ng dây B ( 300 vòng).ố + Hai ngu n n ( 6V 3V).ồ ệ + Công t c.ắ + Hai đo n dây d n (1 b ng thép,1 b ng ẫ ằ ằ đ ng)ồ + đo n ch ( m i đo n dài 15cm)ạ ỉ ỗ + bút d + giá thí nghi m.ệ TH C HÀNH: CH T O NAM CHÂM VĨNH C U, Ế Ạ NGHI M L I T TÍNH C A NG DÂY CĨ DỊNG ĐI N Ủ Ố BÀI 29 (4)I CHU N B Ẩ II N I DUNG TH C HÀNH.Ộ 1 Ch t o nam châm vĩnh c uế Bước 1: B trí thí nghi m nh hình v ố ệ ẽ ( v i ngu n n 3V).ớ ồ ệ Bước 2: Đ t đ ng th i đo n dây thép ặ đ ng d c lịng ng dây, đóng cơng ọ ố t c n kho ng phút ắ ệ ả K Bước 3: M công t c, l y đo n kim ở ắ ấ ạ lo i kh i ng dây ỏ ố Bước 4: Th t tính đ xác đ nh xem ể ị đo n kim lo i tr thành nam châm ạ (b ng cách l n lằ ầ ượt treo m i đo n b ng ỗ ằ m t s i ch không xo n giá (nh hình ộ ợ ỉ ắ v )ẽ (5)I CHU N B Ẩ TH C HÀNH: CH T O NAM CHÂM VĨNH C U, Ế Ạ NGHI M L I T TÍNH C A NG DÂY CĨ DÒNG ĐI N Ủ Ố BÀI 29 II N I DUNG TH C HÀNH.Ộ 1 Ch t o nam châm vĩnh c uế 2 Nghi m l i t tính c a ng dây có ệ ủ ố dòng n ch y qua.ệ Bước 1: Đ t nam châm m i lòng ặ ng dây B ( nh hình v ) cho nam ố ẽ châm n m song song v i m t ph ng ằ ặ ẳ c a vòng dâyủ K Bước 2: Đóng khố K (cho dịng n ệ qua ng dây v i ngu n n 6V) Quan ố ệ sát hi n tệ ượng, xác đ nh tên t c c c a ị ự ủ ng dây chi u dòng n ch y qua ố ề ệ ng dây r i ghi k t qu vào b ng ố ế ả ả Bước 3: Đ i c c c a ngu n n, xác ổ ự ủ ệ đ nh l i c c c a ng dây đ i ị ự ủ ố ổ chi u dòng n -> ghi k t qu vào ề ệ ế ả (6)I CHU N B Ẩ II N I DUNG TH C HÀNH.Ộ 1 Ch t o nam châm vĩnh c uế 2 Nghi m l i t tính c a ng dây có ệ ủ ố dòng n ch y qua.ệ III VI T BÁO CÁO TH C HÀNH.Ế - M i cá nhân hoàn thành báo cáo ỗ theo m u (SGK/81)ẫ - Đ i di n nhóm báo cáo k t ệ ế (7)K T QU TH C HÀNH K T QU TH C HÀNH 1 K t qu ch t o nam châm vĩnh c u ( B ng 1):ế ế ạ K t quế L n TNầ Th i ờ gian làm nhi m ễ t ừ (phút) Th nam châm Sau đ ng cân b ng, ử đo n dây d n n m theo phạ ương nào? Đo n dây ạ nào đã thành nam châm vĩnh c u?ử L n 1ầ L n 2ầ L n 3ầ V i đo n dây đ ngớ 2 V i đo n dây thépớ 2 Nam-B cắ Nam-B cắ Nam-B cắ Thép. 2 K t qu nghi m l i t tính c a ng dây có dịng n ( B ng 2):ế ạ ừ ủ ố Nh nậ xét L n TNầ Có hi n tệ ượng x y v i ả nam châm đóng cơng t c K ?ắ Đ u c a ng dây t c c b c?ầ ừ ựủ ốắ Chi u dòng di n ề ch y vòng ạ dây m t đ u nh t ở đ nh.ị 1 Nam châm quay n m d c ằ theo tr c ng dâyụ ố Đ u ng dây g n ầ ố t c c b c c a ừ nam châm. 2 (Đæ i c c ự ngu n ồ đi nệ ) Nam châm quay n m d c ằ theo tr c ng dâyụ ố Đ u ng dây g n ầ ố t c c B c c a ừ nam châm. (8)I CHU N B Ẩ II N I DUNG TH C HÀNH.Ộ 1 Ch t o nam châm vĩnh c uế 2 Nghi m l i t tính c a ng dây có ệ ủ ố dòng n ch y qua.ệ III VI T BÁO CÁO TH C HÀNH.Ế Công vi c v nhà * Chu n b 31: “Hi n tẩ ị ệ ượng c m ả ng n t ” ứ ệ - M i nhóm chu n b đinamô xe ỗ ẩ ị đ pạ (9)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện, Thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Bước 1: B trí thí ngh im nh hình ẽ ( v i ngu n đi n 3V).ớồệ - Thực hành Chế tạo nam châm vĩnh cửu nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

c.

1: B trí thí ngh im nh hình ẽ ( v i ngu n đi n 3V).ớồệ Xem tại trang 4 của tài liệu.