0

Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

22 8 0
  • Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:56

[r] (1)(2)Câu 1: Nêu cách t o t ph ? (5đạ ổ ) -> Có th thu để ượ ừc t ph b ng cách r c m t s t ổ ằ ắ ắ lên t m nh a đ t t trấ ự ặ ường gõ nh ẹ Câu 2: Nêu quy ước xác đ nh chi u c a đị ề ủ ường s c ứ t c a nam châm? (5đ)ừ ủ -> Bên nam châm, đường s c t có chi u t c c b c c a nam châm ề ự ắ ủ (3)(4)I)T ph , đ ổ ường s c t øc a ng dây có ứ ư ủ ố dòng n ch y qua : (5)C1) I) T ph , đ ổ ường s c t øc a ng dây có dịng ứ ư ủ ố đi n ch y qua : (6)12 V (7)-A C2)Nh n xét hình d ng đậ ường s c t ?ứ Là nh ng đữ ường cong khép kín, lịng ng ố dây đường s c t g n nh song song nhau.ứ ầ (8)C3) Gi ng nh nam châm, đố ường s c t đ u vào đ u kia.ầ ầ ( T nh ng v n đ tìm hi u trên, rút k t lu n ữ ấ ề ể ế ậ v t ph , đề ổ ường s c t c a ng dây?)ứ ủ ố (9)a.T ph bên ngồi ng dây có dịng n bên ngồi nam châm gi ng nhau. Trong lịng ng dây có đ ường søc tõ g n nh song ư song nhau. b.đường sức từ ca ống dây L nh ng ường cong khép kín, c Gièng nh­ nam châm, hai đầu ống dây , ®­ êng søc tõ cã chi u cïng ®i vµo đầu đầu kia. I.T ph , đ ổ ường s c t øc a ng dây có dịng ứ ư ủ ố đi n ch y qua : (10)II) Qui t c n m tay ph i : 1)Chi u đ ường s c t ph thu c y u t nàoứ ừ ộ ế ố (N u đ i chi u dòng n ng dây?)ế ổ ề ệ ố (11)II) Qui t c n m tay ph i : a)Đ t kim nam châm th lên đặ ường s c t øứ A B (12)• 1) Chi u đ ường s c t ph thu c y u t ứ ừ ộ ế ố nào? (N u đ i chi u dòng n ng dây?)ế ổ ề ệ ố N u đ i chi u dòng n ng dây chi u ế ổ ề ệ ố ề đường s c t thay đ i.ứ ổ 2) K t lu nế ậ : Chi u đề ường s c t ph thu c chi u dòng n ụ ộ ề ệ qua ng dây.ố (13)(14)(15)(16)(17)2)Quy t c n m tay ph i ả : N m bàn tay ph i, råi đ t cho ngón tay hắ ả ặ ướng theo chi u dòng n ch y qua vịng dây, ngón ề ệ tay cho·i ch chi u cđa đỉ ề ường s c t lòng (18)N S A B III)V N D NG : C4) >> > >> > > > > > > > > > I) T ph , đ ổ ường s c t øc a ng dây có dịng n ch y quaứ ư ủ ố : (19)5 2 3 4 Kim s ch saiố S N A B C6) Đ u A c a cu n dây c c b c, đ u B c a cu n ầ ủ ộ ự ắ ầ ủ ộ dây c c namự C5) (20)• 1) So sánh t ph đừ ổ ường s c t c a ng ủ ố dây có dịng n ch y qua v i nam ệ châm th ng?ẳ •2) Phát bi u quy t c n m tay ph i đ xác ể ắ ắ ả ể đ nh chi u đị ề ường s c t c a ng dây có ủ ố dòng n ch y qua?ệ (21)1-H c thu c quy t c n m tay ph i, v n d ng ọ ộ ắ ắ ả ậ ụ thành th o quy t c.ạ ắ 2-Hoàn ch nh t C1 –> C6 vào VBT.ỉ 3- Đ c ph n có th em ch a bi t.ọ ầ ể ế 4- Làm t p 1->5 SBT.ậ 5-Chu n b 25: S NHI M T C A S T, ẩ ị Ự Ễ Ừ Ủ Ắ THÉP – NAM CHÂM ĐI N.Ệ So n : a./ S t, thép nhi m t nh th nào?ạ ắ ễ ế (22)
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện, Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

C2)Nh n xét hình d ng các ậạ ường ừ - Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua | Lớp 9, Vật lý - Ôn Luyện

2.

Nh n xét hình d ng các ậạ ường ừ Xem tại trang 5 của tài liệu.