0

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Dao động cơ (lớp 12). 40 câu

4 13 0
  • Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Dao động cơ (lớp 12). 40 câu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:47

Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng với biên độ A... Biết trong mỗi chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn lớn gấp hai lần thời g[r] (1)THẦY HOÀNG MICHAEL Phone: 0909.928.109 Email:dieusply1024@gmail.com BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 2017 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Phạm vi: CHƯƠNG – DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lị xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc A. k m B m k C 1 m kD 1 k mCâu 2: Lực phục hồi tác dụng lên vật lắc lị xo dao động điều hịa A ln hướng xa vị trí cân B có độ lớn không đổi C hướng vị trí cân D có độ lớn tỉ lệ thuận với độ biến dạng lò xo. Câu 3: Hai dao động có phương trình là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) (cm) x2 = 10cos(2πt + 0,5π) (cm) Độ lệch pha hai dao động có độ lớn A 0,25π. B 1,25π. C 0,50π. D 0,75π. Câu 4: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40t − x) (mm) Biên độ sóng A mm. B mm. C π mm. D 40 mm. Câu 5: Trong dao động cưỡng thì A gia tốc, vận tốc li độ biến thiên điều hòa theo thời gian. B gia tốc, vận tốc li độ giảm dần theo thời gian. C gia tốc li độ biến thiên điều hòa vận tốc biến đổi theo thời gian. D gia tốc khơng đổi cịn vận tốc li độ biến thiên điều hòa theo thời gian. Câu 6: Phát biểu sau độ lệch pha li độ, vận tốc, gia tốc dao động điều hòa? A Gia tốc chậm pha /2 so với li độ. B Li độ nhanh pha /2 so với vận tốc. C Li độ chậm pha 3/2 so với vận tốc. D Vận tốc nhanh pha 3/2 so với gia tốc. Câu 7: Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng: A Động vật đạt cực địa vật vị trí biên B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Thế động vật biến thiên với tần số tần số li độ D Cứ chu kì vật, có thời điểm động Câu 8: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số Biết dao động thứ có biên độ 1A cm = trễ pha /2 p so với dao động tổng hợp Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ biên độ dao động thứ dao động tổng hợp có li độ cm Biên độ dao động tổng hợp A 12cm B 18cm C 6 cm D 9 cm Câu 9: Khi vật dao động điều hòa thì: A gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân B lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên C vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân D lực kéo tác dụng lên vật có giá trị cực đại vật vị trí cân Câu 10: Một chất điểm dao động điều hóa trục Ox , gốc tọa độ O vị trí cân Biết phương trình vận tốc vật v = 20 cos(4πt + π/6) (cm/s) Phương trình dao động vật có dạng: A x = 5cos(4πt - π/6) B x = 5cos(4πt + 5π/6) C x = 5cos(4πt - π/3) D x = 5cos(4πt + 2π/3) (2)Câu 11: Một vật dao động điều hòa vs biên độ A vận tốc cực đại vmax Chu kì dao động vật A 2πA/vmax B Avmax//π C 2πAvmax D 2πvmax/A Câu 12: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Quãng đường mà vật một khoảng thời gian chu kì dao động T là: A s = 2A B s = 8A C s = A D s = 4A Câu 13: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương giá trị li độ x vận tốc v là: A x > v > B x < v > C x > v < D x < v < Câu 14: Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad nơi có gia tốc trọng trường Khi vật qua vị trí li độ dài √3 cm có tốc độ 14 cm/s Chiều dài lắc đơn : A 1m B 0,8m C 0,4m D 0,2m Câu 15: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ thành phần a 2a dao động tổng hợp có biên độ 3a Hai dao động thành phần A lệch pha 2/3 B pha với nhau. C vuông pha với D lệch pha 5/6 Câu 16: Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hịa với phương trình :x = 5cos(10t + /3)cm Chiều dài tự nhiên lị xo 20cm Tính lực đàn hồi lị xo lị xo có chiều dài 23cm Biết khối lượng vật nặng 100g Lấy 2 = 10. A 30N B 2N C 3N D 300N Câu 17: Một lắc lò xo, Khi vật đứng yên vị trí cân người ta truyền cho vật nặng vận tốc v = 62,8cm/s dọc theo trục lò xo để vật dao động điều hoà Biết biên độ dao động 5cm Lấy π = 3,14, chu kì dao động lắc là A 1,5s. B 0,5s. C 0,25s. D 0,75s. Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox với chu kì T = 12s, vị trí cân và mốc gốc tọa độ Tính từ lúc vật có li độ dương lớn nhất, thời điểm mà động vật A 3,0s. B 1,5s. C 1,2s. D 2,0s. Câu 19: Một lắc lò xo treo vào điểm cố định, dao động điều hịa theo phương thẳng đứng với chu kì 2,4 s Trong chu kì, tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo A 0,1 s B 0,2 s C 0,3 s D 0,4 s. Câu 20: Hai dao động điều hòa phương x1 = A1cos(t + 1) x2 = A2cos(t + 2), hình vẽ đường đồ thị (I) biểu diễn dao động thứ đường đồ thị (II) biểu diễn dao động tổng hợp hai dao động Phương trình dao động thứ hai A x2 = √7 cos(2t + 0,714)cm B x2 = √3 cos(t + 0,714)cm C x2 = √7 cos(t + 0,714)cm D x2 = √3 cos(2t + 0,714)cm Câu 21: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động A hàm bậc thời gian. B biến thiên điều hịa theo thời gian. C khơng đổi theo thời gian. D hàm bậc hai thời gian Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, gốc tọa độ O vị trí cân với biên độ A. Tại vị trí vật có li độ x = A/2 tỉ số động dao động là: A 3/4 B 2/3 C 1/2 D ¼ 2 (3)Câu 23: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,4 s Biết chu kỳ dao động, thời gian lò xo bị giãn lớn gấp hai lần thời gian lò xo bị nén Chiều dài quỹ đạo vật A cm B cm C 16 cm D 32 cm Câu 24: Đối với lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ chiều dài  lắc chu kì dao động T A đường hyperbol B đường parabol C đường elip D đường thẳng Câu 25 (Đề minh họa Bộ GD 2017): Một chất điểm dao động điều hòa theo quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì s Tốc độ trung bình chất điểm từ thời điểm t0 chất điểm qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến thời điểm gia tốc chất điểm có độ lớn cực đại lần thứ (kể từ t0) A 27,3 cm/s. B 28,0 cm/s. C 27,0 cm/s. D 26,7 cm/s. Câu 26 (Đề minh họa Bộ GD 2017): Một lắc lị xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lị xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua vị trí có li độ cm, lắc có động A 0,024 J. B 0,032 J. C 0,018 J. D 0,05 Câu 27 (Đề minh họa Bộ GD 2017): Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 5o Khi vật nặng qua vị trí cân người ta giữ chặt điểm dây treo, sau vật tiếp tục dao động điều hịa với biên độ góc α0 Giá trị α0 A 7,1o. B 10o. C 3,5o. D 2,5o. Câu 28 (Đề minh họa Bộ GD 2017: Khảo sát thực nghiệm lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 216 g lị xo có độ cứng k, dao động tác dụng ngoại lực F = F0cos2πft, với F0 không đổi f thay đổi Kết khảo sát ta đường biểu diễn biên độ A lắc theo tần số f có đồ thị hình vẽ Giá trị k xấp xỉ A 13,64 N/m. B 12,35 N/m. C 15,64 N/m. D 16,71 N/m. Câu 28: Một vật dao động điều hịa chu kì T s = Tại thời điểm t 0, = vật vị trí cân theo chiều dương Thời điểm động lắc lần thứ 2016 A 4032 s B 4033 s C 2016 s D 4031 s Câu 29: Một vật m = 100 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương trình x1 = 6cos(10t + π/6) cm, x2 = A2cos(10t + 2π/3) cm Cơ điều hòa vật 0,05 J Biên độ A2 A 4 cm B 12 cm C 8 cm D 6 cm Câu 31: Một lắc đơn dao động điều hoà Trong khoảng thời gian Δt thực 10 dao động Khi thay đổi độ dài lắc lượng 15(cm) khoảng thời gian Δt trên, lắc thực 15 dao động Độ dài ban đầu lắc là? A 29(cm) B 27(cm) C 28(cm) D 30(cm) Câu 32: Một vật có khối lượng m kg, = dao động điều hòa với chu kì T = 0,2π (s) với biên độ dao động cm Cơ dao động vật A W = 4.10-2 J B W = 2.10-3 J C W = 2.10-4 J D W = 4.10-3 J. Câu 34: Kết thực nghiệm cho hình vẽ biểu diễn phụ thuộc bình phương chu kỳ dao động T2 lắc đơn theo chiều dài  Lấy π= 3,14. Kết luận sau khơng xác. A Gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm 9,89 m/s2 B Tỉ số bình phương chu kỳ dao động với chiều dài lắc đơn 2 T l số không đổi. (4)C Bình phương chu kỳ dao động điều hịa lắc đơn tỉ lệ thuận với chiều dài nó. D Chu kỳ dao động điều hịa tỉ lệ thuận với bậc hai chiều dài lắc đơn. Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lị xo giãn cm Chọn gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Lấy g = 10 m/s2 Biết vật dao động điều hịa với phương trình   x 10 cos( t    2) cm Thời gian ngắn kể từ lúc t = đến lúc lực đẩy lò xo cực đại là A / 20 s.  B 3 / 20 s.   C 3 / 10 s.   D / 10 s.  Câu 36: Một vật dao động điều hịa đoạn thẳng dài L, chu kì T Quãng đường lớn mà vật đi khoảng thời gian 5T/4 A (4+ ) L B (2+ 2 / ) L C 5L D (2+ 3/2) L. Câu 37: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo trục Ox có phương trình x = 10cos(4πt + π/2) (x đo cm, t đo s) Động vật dao động tuần hồn với chu kì A 0,25 s B s C 1,5 s. D 0,5 s. Câu 38: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục tọa độ Ox vật đạt gia tốc lớn li độ x1 Sau đó, vật qua điểm có li độ x2, x3, x4, x5, x6, x7 khoảng thời gian Δt = 0,05(s) Biết thời gian vật từ x1 đến x7 hết nửa chu kì, Tốc độ vật qua x3 20π cm/s Tìm biên độ dao động? A A=12cm B A=6cm C A=4√3cm D A=4cm Câu 39: Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Ban đầu vật qua O, đến thời điểm t1=π/6 s vật chưa đổi chiều chuyển động động giảm lần so với lúc đầu, đến thời điểm t2= 5π/12s vật quãng đường 12cm Tốc độ ban đầu vật là: A 24 cm/s. B cm/s. C 16 cm/s. D 12 cm/s. Câu 40: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số hai đường thẳng song song kề cách cm song song với Ox có đồ thị li độ hình vẽ Vị trí cân hai chất điểm đường thẳng qua gốc tọa độ vuông góc với Ox Biết t2 - t1 = s Kể từ lúc t=0, hai chất điểm cách 5√3cm lần thứ 2016 A 6047 6 s B 12095 12 s. C 3022 3 s D 2015 2 s. -Hết -https://www.facebook.com/groups/1196550103696010/? ref=bookmarks Tp Huế tháng 10 năm 2017 O x(cm) t1 5 t2 t 5√3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Dao động cơ (lớp 12). 40 câu, Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Dao động cơ (lớp 12). 40 câu

Hình ảnh liên quan

độ như hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường  - Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Dao động cơ (lớp 12). 40 câu

nh.

ư hình vẽ. Vị trí cân bằng của hai chất điểm đều ở trên một đường Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan