0

Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

7 11 0
  • Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:32

(1) Kiểm định về chi tiêu: đường IS dịch trái từ sụt giảm chi tiêu mang tính ngoại sinh [giảm niềm tin của người tiêu dùng từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán 1929.. Chính phủ thực[r] (1)M Mơơ hhììnnhh IISS--LLMM vvàà TTnngg ccuu AADD 1 Tóm tăt mơ hình IS-LM 2 Tiếp theo, cần:  Cách thức mơ hình IS-LM dùng để giải thích biến động Y (chi tiêu thực)  Sử dụng IS-LM thiết kế đường AD  Xem xét chuyển đổi từ ngắn hạn sang dài hạn  Ứng dụng mơ hình để giải thích Đại khủng hoảng 1929-33 3 Cách thức mơ hình IS-LM dùng để giải thích biến động Y (chi tiêu thực) với P số? Những biến đổi Y kết từ dịch chuyển đường IS và LM Chính sách tài khố: Xem xét tăng G: Vì vậy, GYr Chính sách tài khố vận hành nào? Y I r L Y G      (hiện tượng lấn át phần) Y IS(G2) r Y1 Y2 r2 r1 LM (2) Chính sách tiền tệ: Xem xét tăng M: Vì vậy, M Yr Chính sách tiền tệ vận hành nào? Y I r P M M      ( / ) (cơ chế truyền dẫn tiền)  Các cú sốc IS: biến ngoại sinh thay đổi cầu hàng hố dịch vụ Ví dụ: gia tăng lạc quan giới kinh doanh kéo theo dịch IS sang phải r Y   Các cú sốc LM: biến ngoại sinh làm thay đổi cầu tiền Ví dụ: tăng cầu tiền ngoại sinh kéo theo dịch LM lên (sang trái) Yr 4 Từ IS-LM thiết kế đường AD Độ dốc: tăng giá ảnh hưởng với Y? Giả sử P tăng từ P1 lên P2 ) / (M P P  : LM dịch lên (sang trái) Kinh tế học độ dốc âm AD: ) / (M P r I Y P     LM(M1) LM(M2) IS Y Y1 Y2 r1 r2 r A (3) Dịch chuyển AD? Các yếu tố (trừ P) làm dịch IS LM làm dịch đường AD Ví dụ: sách tài khố, sách tiền tệ… Xem xét tăng G:  Đường AD từ phân tích đại số: Giải phương trình IS LM tìm Y theo P C = C(Y-T) = a +b(Y-T) I = c – dr = I(r) G = G T = T P M P Ms  Y2 Y1 Y2 Y1 Y P r LM’(M/P2) LM(M/P1) AD Y P2 P1 AD(G1) AD’(G2) Y Y1 Y2 Y1 Y2 Y r P P1 IS(G1) IS’(G2) (4)IS: [( ) ] 1 dr T b G c a b Y             LM:                     P M f Y f e r Tính r cách thay phương trình LM vào phương trình IS Giải tìm Y theo P: AD:                              P M de b f d T b G c a de b f f Y ) ( ) ( Từ phương trình AD, rút ra:  Đường AD có độ dốc âm: PY  Chính sách tài khố mở rộng (G, T) hay sách tiền tệ mở rộng (M ) dịch chuyển đường AD sang phải (tăng Y với P cho trước) 5 Chúng ta phát triển lý thuyết tổng cầu AD Lý thuyết cân kinh tế vĩ mô yêu cầu kết hợp lý thuyết tổng cung Lý thuyết tổng cung từ mơ hình cổ điển sau: AS Y L K F Y  ( , )  đường dốc đứng toạ độ (Y, P)  Cân dài hạn (mơ hình cổ điển): ADY (hình 5.1)  Chúng ta thảo luận lý thuyết tổng cung ngắn hạn sau Bây giờ, giả sử P cố định ngắn hạn SRAS đường nằm ngang mức giá cố định P = P1 Trong dài hạn , P điều chỉnh để cân tổng cung tổng cầu Cân ngắn hạn: AD = SRAS (hình 5.2) 6 Các điều chỉnh ngắn hạn dài hạn ứng với tăng lên AD: Hình 5.1 Hình 5.2 SRAS AD AD LRAS P P1 Y Y1 Y Y P P1 (5)Bắt đầu cân dài hạn A: (Y, r1), (Y, P1)  Giả sử tăng G: IS dịch sang IS’; chuyển đến điểm B: (Y2, r1), (Y2, P1) Đây cân bằng ngắn hạn  Trong dài hạn, P điều chỉnh Khi P tăng, di chuyển dọc theo AD’, LM dịch sang LM’; chuyển đến điểm C: (Y, r3), (Y, P3) Đây cân dài hạn Ghi chú:  Trong ngắn hạn có tượng lấn át phần; dài hạn tường lấn át hồn tồn  Có biến số cần quan tâm: Y, r, P Mơ hình IS-LM tập trung vào Y r để lại P Mơ hình AS-AD tập trung vào Y P để lại r  Trong ngắn hạn, xem xét P cố định, Y r điều chỉnh để thoả IS = LM Trong dài hạn, Y = Y, r P điều chỉnh để thoả IS = LM Về tốn học: có phương trình với biến số chưa biết (Y, r, P); cần phương trình thứ ba Trong ngắn hạn, có P = P1; dài hạn ta có Y = Y 7 Đại khủng hoảng: Một câu chuyện lịch sử quan trọng kinh tế Mỹ châu Âu Giáo trình chọn cách giải thích dựa vào mơ hình IS-LM (đọc tài liệu để hiểu đẩy đủ hơn) a Dữ kiện:  Y giảm 30% 1929 1933  u từ 3,2% 1929 lên 25,2% 1933  M giảm từ 25% 1929 1933  P giảm 22% 1929 1933  i giảm từ 5,9% 1929 1,7% 1933 LS P Y Y r SRAS’ SRAS AD’(G2) AD(G1) P3 P1 Y Y Y2 Y2 IS(G1) IS’(G2) r3 r2 r1 LM’(M/P2) LM(M/P1) C A B (1) (2) A C B (1) (6) Giảm Y có nghĩa hàm ý ngắn hạn ngoại trừ trường hợp lập luận Ygiảm (không chắn) Do vậy, AD phải giảm (dịch trái)  Dịch trái AD (như giảm Y ngắn hạn) yêu cầu dịch trái IS hay LM  Khơng thể có suy luận trực tiếp thay đổi r từ thay đổi i b Một vài cách giải thích đề nghị sau: (có thể phần) (1) Kiểm định chi tiêu: đường IS dịch trái từ sụt giảm chi tiêu mang tính ngoại sinh [giảm niềm tin người tiêu dùng từ sụp đổ thị trường chứng khoán 1929 Chính phủ thực sách thắt chặt tài khố Tâm lý bầy đàn sụt giảm nghiêm trọng cầu nhà vào đầu năm 1930 Cùng với ngân hàng thất bại kéo theo phân bổ tín dụng] (2) M giảm dịch LM sang trái Trục trặc cách giải thích (ít 1931) cân tiền thực không giảm Do vậy, LM không dịch sang trái [M/P giảm 1931 1933] (3) M giảm làm Y giảm thơng qua giảm P Hai lý là:  Lý thuyết Giảm phát-Nợ: P giảm không mong đợi kéo theo phân phối lại thu nhập từ người vay đến người cho vay Nếu người cho vay có MPC thấp người vay, chi tiêu ròng giảm IS dịch trái  Hiệu ứng Fisher: (tác động P giảm không mong đợi): Nhớ lại i = r +πe Khi πe 0, ir Vì vậy, mơ hình IS-LM đơn giản giải thích khác I phụ thuộc r L phụ thuộc i Một cách phức tạp hơn, mơ hình IS-LM viết lại sau: IS: S(Y)I(r) LM: L(r ,Y) P M  e Tiếp theo, đường LM dịch có thay đổi πe Khi πe giảm, cầu tiền tăng kéo theo LM dịch lên [Ghi chú: cách tiếp cận khác với tài liệu, giữ r trục tung, đướng LM dịch, khơng phải IS Mankiw viết lại mơ hình IS-LM theo i, lãi suất danh nghĩa] IS: S(Y)I(ie) LM: L( Yi, ) (7)Theo đó, πe giảm, đường IS dịch trái thay LM Chúng ta sử dụng mơ hình IS-LM với r trục tung: suốt giai đoạn Đại khủng hoảng, πe giảm, dịch LM lên Bắt đầu từ A với πe =0: (Y1, r1), i = r Bây giờ, πe giảm đến π2 < LM dịch sang LM’, kinh tế chuyển đến điểm B: (Y2, r2), r > i i r Y M  e      , , LM’(πe=π2) LM(πe=0) IS Y Y2 Y1 r r2 i1 = r1 i2 B A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD, Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

Hình ảnh liên quan

 Cách thức mô hình IS-LM được dùng để giải thích biến động củ aY (chi tiêu - Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

ch.

thức mô hình IS-LM được dùng để giải thích biến động củ aY (chi tiêu Xem tại trang 1 của tài liệu.
 Cân bằng trong dài hạn (mô hình cổ điển): AD Y (hnh 5.1) - Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

n.

bằng trong dài hạn (mô hình cổ điển): AD Y (hnh 5.1) Xem tại trang 4 của tài liệu.
cầu chúng ta kết hợp lý thuyết tổng cung. Lý thuyết tổng cung từ mô hình cổ điển như - Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

c.

ầu chúng ta kết hợp lý thuyết tổng cung. Lý thuyết tổng cung từ mô hình cổ điển như Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Có 3 biến số cần quan tâm: Y, r, P. Mô hình IS-LM tập trung vào Y và r để lại P. Mô - Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

3.

biến số cần quan tâm: Y, r, P. Mô hình IS-LM tập trung vào Y và r để lại P. Mô Xem tại trang 5 của tài liệu.
Chúng ta sử dụng mô hình IS-LM với r trên trục tung: trong suốt giai đoạn - Bài đọc 10-2. Mô hình IS-LM và tổng cầu AD

h.

úng ta sử dụng mô hình IS-LM với r trên trục tung: trong suốt giai đoạn Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan