0

Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

42 16 0
  • Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:29

Cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ hơn về những mối liên kết giữa chu kỳ kinh tế, các dòng vốn vào và các chính sách kinh tế vĩ mô, cụ thể là giữa các nhóm nước khác[r] (1)T Trrii mmưưaa,, nnưưcc ttrrúútt:: C Chhíínnhh ssáácchh kkiinnhh ttếế vvĩĩ mmơơ vvàà ccáácc ddnngg vvnn t thhuunn cchhuu kk Graciela L Kaminsky Đại học George Washington NBER Carmen M Reinhart Đại học Maryland, College Park và NBER Carlos A Végh UCLA NBER Tóm tắt Dựa mẫu nghiên cứu 104 nước, dẫn chứng bốn kiện thực tế định hình kiểu cách/mơ thức tương tác dịng vốn, sách ngân sách, sách tiền tệ Thứ nhất, dịng vốn vào rịng có tính thuận chu kỳ (nghĩa vay mượn bên tăng lên thời kỳ thuận lợi giảm xuống vào thời kỳ khó khăn) hầu OECD nước phát triển Thứ hai, sách thu chi ngân sách có tính thuận chu kỳ (nghĩa chi tiêu phủ tăng lên vào thời kỳ thuận lợi giảm xuống thời kỳ khó khăn) đa số nước phát triển Thứ ba, thị trường nổi, sách tiền tệ xem có tính thuận chu kỳ (nghĩa mức lãi suất sách giảm thấp vào thời kỳ thuận lợi tăng vào thời kỳ khó khăn) Thứ tư, nước phát triển, đặc biệt thị trường nổi, thời kỳ có dịng vốn vào thường gắn liền với sách kinh tế vĩ mơ mở rộng thời kỳ dòng vốn kèm với sách kinh tế vĩ mơ thu hẹp Do đó, nước này, thật chẳng khác tượng lâu không mưa, trời mưa nước đổ trút I DẪN NHẬP Bất kỳ chuyên gia khủng hoảng tài thị trường trích dẫn chứng phong phú để hỗ trợ quan điểm cho sách kinh tế vĩ mơ có tính thuận chu kỳ cao , thời điểm khó khăn bách Vào lúc hoạt động kinh tế thu hẹp (thường đáng kể) khủng hoảng, quan chịu trách nhiệm tài khoá cắt giảm thâm hụt ngân sách ngân hàng trung ương tăng lãi suất – làm trầm trọng thêm thu hẹp kinh tế Tuy nhiên, sách thuận chu kỳ xem giới hạn thời kỳ khủng hoảng nhiều nước phát triển Thực ra, cội rễ phần lớn khủng hoảng nợ thị trường thường tìm thấy việc phủ nước vung tay chi tiêu vay mượn nhiều tình hình thuận lợi nguồn vốn quốc tế dồi dào.1  Được phép in lại cho báo cáo thường niên NBER MACROECONOMICS ANNUAL 2004 nhà xuất MIT Kaminsky tham quan Viện nghiên cứu IMF Végh học giả thâm niên Phòng Nghiên cứu IMF viết Cả hai tác giả vơ biết ơn lịng hiếu khách IMF Kaminsky Végh xin cảm ơn hỗ trợ tài Viện Chính sách cơng trường đại học George Washington ban giám hiệu UCLA Các tác giả xin cảm ơn Peter Benczur, Mark Gertler, Gita Gopinath, Ayhan Kose, Pablo Lopez Murphy, Attila Raftai, Raghu Rajan, Alessandro Rebucci, Vincent R Reinhart, Roberto Rigobon, Kenneth S Rogoff, Evan Tanner, Guillermo Tolosa nhận xét đề xuất bổ ích, xin cảm ơn Eric Bang đặc biệt Ioannis Tokatlidis cơng việc trợ lý nghiên cứu xuất sắc Bài viết soạn thảo cho hội nghị lần thứ 19 NBER Kinh tế vĩ mô Mark Gertler Kenneth S Rogoff tổ chức Các quan điểm trình bày quan điểm riêng tác giả, IMF 1 (2)Gavin Perotti (1997) lần kêu gọi ý đến tượng sách ngân sách thuận chu kỳ thơng qua việc chứng minh sách ngân sách châu Mỹ Latinh có xu hướng mở rộng vào thời kỳ thuận lợi thu hẹp vào thời kỳ khó khăn Talvi Végh (2000) lập luận rằng, tượng đặc thù châu Mỹ Latinh, sách ngân sách thuận chu kỳ xem thông lệ giới phát triển giống sách ngân sách không theo chu kỳ kinh tế tiên tiến Sử dụng tiếp cận kinh tế lượng khác, Braun (2001) đến kết luận tương tự cho nước phát triển, ông phát chứng cho thấy sách ngân sách có tính nghịch chu kỳ nước OECD Lane (2003b) trình bày chứng tính thuận chu kỳ sách ngân sách nước phát triển so với nước OECD Trong mạch nghiên cứu, Gupta người khác (2004) tìm thấy chứng kinh tế lượng hỗ trợ cho tính thuận chu kỳ chi tiêu phủ nước phát triển, nhiên mức độ thuận chu kỳ thay đổi theo loại chi tiêu khác Người ta đưa số cách giải thích cho tính thuận chu kỳ sách ngân sách nước phát triển so với quốc gia công nghiệp Cùng với người khác, Favin Perotti (1997) lập luận nước phát triển đứng trước ràng buộc tín dụng ngăn họ khơng thể vay mượn vào thời kỳ khó khăn Vì thế, họ “buộc” phải hồn trả nợ vào thời kỳ khó khăn, điều địi hỏi sách ngân sách thu hẹp Ngược lại, Tornell Lane (1999) triển khai mơ hình kinh tế trị việc tranh giành nguồn vốn chung đơn vị khác (các bộ, tỉnh) dẫn đến gọi “hiệu ứng khao khát/tham lam” (voracity effect), chi tiêu ngân sách thật vượt nguồn thu cho trước (hay từ nguồn từ trời rơi xuống – windfall) Ứng với biến dạng trị vậy, Talvi Végh (2000) chứng minh nhà hoạch định sách tìm thấy việc trì thặng dư ngân sách tối ưu thời kỳ thuận lợi cách gia tăng chi tiêu phủ cắt giảm thuế suất Cuối cùng, Riascos Végh (2003) trình bày cách thức thị trường khơng hồn chỉnh giải thích cho sách ngân sách thuận chu kỳ kết trục trặc Ramsey mà bổ sung thêm yếu tố cọ xát Trên phương diện sách tiền tệ, chắn ta có ấn tượng nước phát triển thường thắt chặt ràng buộc tiền tệ vào lúc khó khăn (tìm đọc nghiên cứu Lane 2003b), cơng trình nghiên cứu thực nghiệm cách có hệ thống cịn hoi.2 Điều có lẽ khó khăn mà biết (thậm chí nước tiên tiến) việc mô tả đặc điểm thực nghiệm quan điểm sách tiền tệ Dựa vào số liệu 104 quốc gia giai đoạn 1960-2003, viết xem xét lại chứng tính thuận chu kỳ sách ngân sách, phạm vi hiểu biết chúng tơi, viết trình bày nỗ lực có hệ thống để chứng minh tư liệu thực nghiệm thuộc tính chu kỳ sách tiền tệ nước phát triển Nghiên cứu nỗ lực trước tìm hiểu chu kỳ sách ngân sách nhiều phương diện Thứ nhất, nghiên cứu cung cấp khung phân tích cách lý giải động thái nhiều báo ngân sách có tính bao quát, dẫn tới việc diễn giải lại số kết nghiên cứu trước tư liệu Thứ hai, nghiên cứu phân tích nước phân loại theo mức thu nhập 2 Lẽ dĩ nhiên, thời kỳ khó khăn định nghĩa riêng biệt khủng hoảng tiền tệ hay khủng hoảng ngân hàng, có khối lượng tư liệu ngày gia tăng sách tiền tệ nói chung bảo vệ lãi suất nói riêng (ví dụ nghiên cứu Aghion, Bacchetta, Banerjee (2001), Flood Jeanne (2000), Lahiri Végh (2003)) Tuy nhiên, chứng thực nghiệm lĩnh vực tương đối khơng có tính chất kết luận dứt khốt 3 (3)nhằm phản ánh kiện nước giàu liên tục tiếp cận thị trường vốn quốc tế, nước thu nhập thấp gần ln ln bị đóng cửa , nước thu nhập trung bình có mối quan hệ bấp bênh biến động với nguồn vốn quốc tế Thứ ba, nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng mối tương tác chu kỳ kinh tế, dịng vốn quốc tế, sách kinh tế vĩ mơ.4 Tiền đề chúng tơi chu kỳ dịng vốn gắn chặt với chu kỳ kinh tế chí ảnh hưởng đến sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt nước thu nhập trung bình Thứ tư, nghiên cứu đưa tiếp cận có tính chiết trung (dựa vào nhiều nguồn khác nhau) hướng đến định nghĩa thời kỳ “thuận lợi” (good times) “khó khăn” (bad times), đo lường quan điểm sách tiền tệ sách ngân sách thông qua triển khai nhiều báo Thứ năm, nghiên cứu phân chia mẫu điều tra theo nhiều bình diện, thơng qua (i) phân biệt tình khủng hoảng khác so với thời kỳ bình, (ii) xem xét chế tỷ giá hối đoái cố định cách tách biệt với chế linh hoạt, (iii) so sánh thời kỳ trước thời kỳ gần để đánh giá xem mức độ hội nhập thị trường vốn có làm thay đổi mơ thức mối quan hệ có tính chu kỳ hay khơng Cuối cùng, phân tích đưa kết nghiên cứu tầm quốc gia có tính tồn diện so với nỗ lực trước Bài viết tiếp tục sau Phần thảo luận khung khái niệm sử dụng để lý giải số liệu dịng vốn, sách ngân sách sách tiền tệ, mơ tả tiếp cận theo xác định chu kỳ kinh tế Phần III trình bày nhận định tổng quan phát chúng tơi, phần IV nêu chi tiết kiện định hình thơng qua phân loại nước theo mức thu nhập đầu người, loại hình chế tỷ giá hối đối, phân nhóm mẫu nghiên cứu có liên quan khác Phần V trình bày nhận xét kết luận II KHUNG KHÁI NIỆM Phần xây dựng khung khái niệm sử dụng để lý giải phát thực nghiệm phần sau Một cách cụ thể, thảo luận cách suy nghĩ thuộc tính chu kỳ dịng vốn, sách ngân sách, sách tiền tệ Việc tìm hiểu xuyên suốt tư liệu nghiên cứu nở rộ lĩnh vực tìm hiểu chu kỳ sách nước phát triển cho thấy cách tiếp cận nhiều lỏng lẻo việc định nghĩa khái niệm bản; điều thường làm cho việc thảo luận trở nên tương đối xác Ví dụ, sách ngân sách nghịch chu kỳ thường định nghĩa có thâm hụt ngân sách vào thời kỳ khó khăn thặng dư ngân sách vào thời kỳ thuận lợi (nghĩa có mối tương quan đồng biến thay đổi sản lượng thay đổi số dư ngân sách) Tuy nhiên, lập luận, cách định nghĩa khái niệm thật đáng tiếc thâm hụt ngân sách vào thời kỳ khó khăn quán với tiếp cận khác để ổn định hoá ngân sách Cũng theo mạch lập luận này, việc xem xét biến số ngân sách tỉ phần GDP – đa số thường làm tư liệu nghiên cứu – mang lại kết gây hiểu lầm quan điểm chu kỳ sách ngân sách bị chi phối động thái có tính chu kỳ sản lượng Trên tinh thần vấn đề khái niệm này, với rủi ro có lẽ đơi xuất cách hiển nhiên, chúng tơi trình bày cụ thể cách thức định nghĩa tính nghịch chu kỳ, thuận chu kỳ không theo chu kỳ II Các dịng vốn Chúng tơi định nghĩa thuộc tính chu kỳ dịng vốn sau (bảng 1): 4 (4)Bảng Các dòng vốn: Mối tương quan lý thuyết với chu kỳ kinh tế Các dòng vốn vào ròng Dòng vốn vào ròng/GDP Nghịch chu kỳ - - Thuận chu kỳ + +/0/- Khơng theo chu kỳ - i Các dịng vốn chảy vào đất nước gọi có tính nghịch chu kỳ mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ dịng vốn vào rịng sản lượng âm (hay nghịch biến) Nói cách khác, kinh tế vay mượn từ nước thời kỳ khó khăn (tức vốn chảy vào), cho vay/trả nợ thời kỳ thuận lợi (tức vốn chảy ra) ii Các dòng vốn có tính thuận chu kỳ mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ dịng vốn vào ròng sản lượng dương (hay đồng biến) Như vậy, kinh tế vay mượn từ nước thời kỳ thuận lợi (tức vốn chảy vào) cho vay/ trả nợ thời kỳ khó khăn (tức vốn chảy ra) iii Các dịng vốn khơng theo chu kỳ mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ dịng vốn vào rịng sản lượng khơng có ý nghĩa thống kê Như vậy, mô thức vay cho vay quốc tế khơng có quan hệ cách hệ thống với chu kỳ kinh tế Trong định nghĩa tự thể rõ ràng, phác hoạ thuộc tính có tính chu kỳ dịng vốn vào rịng tính theo tỷ phần so GDP (một số đo sử dụng phổ biến) chu kỳ kinh tế lại không rõ ràng Như cột bảng cho thấy, trường hợp dịng vốn vào có tính nghịch chu kỳ, tỉ lệ có tương quan âm với sản lượng thời kỳ thuận lợi (khó khăn), dịng vốn vào ròng giảm (tăng) GDP tăng (giảm) Tuy nhiên, trường hợp dịng vốn vào rịng có tính thuận chu kỳ, tỉ lệ có dấu thời kỳ thuận lợi (khó khăn), dịng vốn vào ròng tăng (giảm) GDP tăng (giảm) Trong trường hợp dịng vốn vào khơng theo chu kỳ, tỉ lệ chịu ảnh hưởng thay đổi GDP có tương quan âm Như vậy, tỉ lệ dòng vốn vào GDP mang lại báo mơ hồ tính chu kỳ dịng vốn vào rịng, có dấu dương (hay khơng), trường hợp đó, biểu thị dịng vốn có tính thuận chu kỳ Tuy nhiên, có dấu âm, ta khơng thể phân biệt liệu có tính thuận chu kỳ, nghịch chu kỳ, hay không theo chu kỳ Như vậy, định nghĩa chúng tơi thuộc tính có tính chu kỳ dịng vốn trọng vào việc xem xét liệu dịng vốn có xu hướng tăng cường hay “bình ổn” chu kỳ kinh tế Để làm rõ ý tưởng này, ta xem xét mơ hình nguồn lực tiêu chuẩn kinh tế mở nhỏ (khơng có tiền tệ) Khi khơng có biến dạng liên thời gian nào, hộ gia đình muốn trì việc tiêu dùng họ đặn theo thời gian Vì thế, để phản ứng trước cú sốc nguồn lực tiêu cực thời, kinh tế vay mượn từ nước ngồi để trì mức tiêu dùng lâu dài Trong suốt thời kỳ thuận lợi, kinh tế hồn trả nợ vay Như vậy, tiết kiệm có tương quan dương với chu kỳ kinh tế Vì thế, mơ hình tiêu chuẩn khơng có đầu tư, dịng vốn vào có tính nghịch chu kỳ có xu hướng giúp bình ổn chu kỳ kinh tế Lẽ tự nhiên, mơ hình thực tiêu chuẩn, đối ứng với việc vay mượn nghịch chu kỳ tài khoản vãng lai thuận chu kỳ (5)ảnh hưởng cú sốc suất Khi đó, cú sốc suất tích cực thời dẫn đến gia tăng tiết kiệm (vì động điều hồ tiêu dùng mơ tả đây) dẫn đến tăng đầu tư (vì sinh lợi vốn gia tăng) Nếu hiệu ứng đầu tư lấn lướt, việc vay mượn có tính thuận chu kỳ nhu cầu tài trợ việc đầu tư có khả sinh lợi bù trừ nhiều hiệu ứng tiết kiệm Cách giải thích thứ hai - đặc biệt phù hợp với nước thị trường – biến dạng liên thời gian việc tiêu dùng xảy sách thời (như chương trình bình ổn lạm phát hay sách tự hố thời; tìm đọc nghiên cứu Calvo, 1987 Calvo Végh 1999) Một hệ ngồi ý muốn sách thời làm cho việc tiêu dùng trở nên tương đối rẻ thời kỳ thuận lợi (thơng qua giảm giá tiêu dùng hiệu dụng), dẫn đến bùng nổ tiêu dùng, tài trợ vay mượn từ nước Trong trường hợp này, tiết kiệm giảm vào thời kỳ thuận lợi, làm cho dịng vốn có tính thuận chu kỳ.5 Khả thứ ba – phù hợp với nước thị trường – tình trạng sẵn có dòng vốn quốc tế thay đổi theo chu kỳ kinh tế Nếu nhà đầu tư nước phản ứng trước chứng tình hình cải thiện kinh tế địa phương cách giảm phí đền bù rủi ro quốc gia (country risk premiums) (có thể khuyến khích lãi suất thấp trung tâm tài chính), dân cư kinh tế nhỏ xem hội thời để tài trợ cho việc tiêu dùng rẻ họ giảm tiết kiệm.6 Ta nên nhớ bùng nổ tiêu dùng tài trợ dòng vốn vào nhiều kinh tế thị trường vào nửa đầu thập niên 90, vào thời xem ví dụ “vấn nạn dịng vốn vào”, nghiên cứu Calvo, Leiderman, Reinhart (1993, 1994) Cuối cùng, lưu ý thực tế, thay đổi dự trữ quốc tế phá vỡ mối liên kết vay mượn thuận chu kỳ thâm hụt tài khoản vãng lai (hay vay mượn nghịch chu kỳ thặng dư tài khoản vãng lai) phát sinh mơ hình liên thời gian thực Quả thật, ta nhớ lại đồng thức hạch toán cán cân toán bản: Thay đổi dự trữ quốc tế = Số dư tài khoản vãng lai + Số dư tài khoản vốn Vì thế, lấy ví dụ, dịng vốn vào rịng dương (thặng dư tài khoản vốn) không thiết gắn liền với số dư tài khoản vãng lai âm (thâm hụt tài khoản vãng lai) dự trữ quốc tế tăng Do đó, thuộc tính chu kỳ tài khoản vãng lai báo khơng hồn hảo thuộc tính chu kỳ dịng vốn II.2 Chính sách ngân sách Vì khái niệm tính chu kỳ sách có ý nghĩa quan trọng giúp hiểu hay hướng dẫn sách thực tế, cách có ý nghĩa để định nghĩa tính chu kỳ sách định nghĩa theo cơng cụ sách, kết tạo (nghĩa biến nội sinh) Vì thế, ta định nghĩa tính chu kỳ sách ngân sách theo chi tiêu phủ (g) thuế suất () (thay định nghĩa theo số dư ngân sách hay số thu thuế chẳng hạn) Ứng với định nghĩa này, sau ta xem xét ý nghĩa mặt chu kỳ biến nội sinh quan trọng số dư ngân sách bản, số thu thuế, biến ngân sách tính theo tỉ lệ phần trăm GDP Chúng ta định nghĩa tính chu kỳ sách sau (xem bảng 2) 5 Lane Tornell (1998) trình bày chứng thực nghiệm cho thấy tiết kiệm nước châu Mỹ Latinh thuờng có tính nghịch chu kỳ (nghĩa tiết kiệm giảm vào thời kỳ tốt đẹp ngược lại) 6 (6)Bảng Các báo thu chi ngân sách: Mối tương quan lý thuyết với chu kỳ kinh tế g  Số thu thuế Số dư ngân sách g/GDP Số thu thuế/GDP Số dư ngân sách bản/GDP Nghịch chu kỳ - + + + - +/0/- +/0/- Thuận chu kỳ + - +/0/- +/0/- +/0/- +/0/- +/0/- Không theo chu kỳ 0 + + - +/0/- +/0/- i Một sách ngân sách có tính nghịch chu kỳ liên quan đến chi tiêu phủ thấp (cao hơn) thuế suất cao (thấp hơn) vào thời kỳ thuận lợi (khó khăn) Chúng tơi gọi sách nghịch chu kỳ có xu hướng giúp bình ổn chu kỳ kinh tế (nghĩa sách ngân sách thu hẹp vào thời kỳ thuận lợi sách ngân sách mở rộng vào thời kỳ khó khăn) ii Một sách ngân sách có tính thuận chu kỳ liên quan đến chi tiêu phủ cao (thấp hơn) thuế suất thấp (cao hơn) vào thời kỳ thuận lợi (khó khăn) Ta gọi sách thuận chu kỳ có xu hướng tăng cường cho chu kỳ kinh tế (nghĩa sách ngân sách mở rộng vào thời kỳ thuận lợi thu hẹp vào thời kỳ khó khăn).7 iii Một sách ngân sách gọi khơng theo chu kỳ liên quan đến chi tiêu phủ không đổi thuế suất không đổi chu kỳ (hay nói xác hơn, trường hợp giới ngẫu nhiên, chi tiêu phủ thuế suất không thay đổi cách hệ thống với chu kỳ kinh tế) Chúng ta gọi sách sách khơng theo chu kỳ khơng tăng cường mà khơng bình ổn chu kỳ kinh tế Các mối tương quan thể qua định nghĩa trình bày hai cột đầu bảng Kế đến chuyển sang ý nghĩa định nghĩa tính chu kỳ sách ngân sách động thái số thu thuế, số dư ngân sách bản, tỉ lệ chi tiêu phủ GDP, số thu thuế GDP, số dư ngân sách GDP.8 Để làm điều này, ta sử dụng hai định nghĩa đây: Số thu thuế = Thuế suất x Cơ sở thuế Số dư ngân sách = Số thu thuế - Chi tiêu phủ (khơng kể chi tốn lãi vay) 7 Điều quan trọng cần lưu ý theo định nghĩa này, sách ngân sách thuận chu kỳ ngầm thể mối tương quan âm thuế suất sản lượng chu kỳ kinh tế Vì thế, thuật ngữ khác với thuật ngữ tư liệu nghiên cứu chu kỳ kinh tế thực, biến số tương quan dương (nghịch biến) với sản lượng gọi thuận chu kỳ (nghịch chu kỳ) 8 (7)Trước tiên, ta xem xét sách ngân sách khơng theo chu kỳ Vì thuế suất khơng đổi theo chu kỳ kinh tế, đồng thời sở thuế tăng lên vào thời kỳ thuận lợi giảm xuống vào thời kỳ khó khăn, nên số thu thuế có tương quan dương với chu kỳ kinh tế Điều tiếp đến ngụ ý số dư ngân sách tương quan dương với chu kỳ kinh tế Tỉ lệ chi tiêu phủ (khơng kể toán lãi vay) GDP tương quan âm với chu kỳ kinh tế chi tiêu phủ khơng thay đổi, theo định nghĩa, GDP cao (thấp) vào thời kỳ thuận lợi (khó khăn) Ứng với số thu thuế cao (thấp hơn) vào thời kỳ thuận lợi (khó khăn), mối tương quan tỉ lệ số thu thuế GDP chu kỳ kinh tế có tính mơ hồ (nghĩa là, tương quan dương, không, hay tương quan âm biểu thị bảng 2) Vì thế, mối tương quan tỉ lệ số dư ngân sách GDP với chu kỳ kinh tế mơ hồ Bây ta xem xét sách ngân sách thuận chu kỳ Vì theo định nghĩa, thuế suất giảm xuống (tăng lên) thời kỳ thuận lợi (khó khăn), sở thuế thay đổi theo hướng ngược lại, nên mối tương quan số thu thuế với chu kỳ kinh tế không rõ ràng Vì g tăng lên vào thời kỳ thuận lợi, nên nguyên tắc, mối tương quan g/GDP có giá trị Ứng với động thái mơ hồ tính chu kỳ số thu thuế, tính chu kỳ tỉ lệ số thu thuế GDP mơ hồ Tính chu kỳ tỉ lệ số dư ngân sách GDP mơ hồ Cuối cùng, ta xem xét sách ngân sách nghịch chu kỳ Theo định nghĩa, thuế suất cao vào thời kỳ thuận lợi thấp vào thời kỳ khó khăn; điều có nghĩa số thu thuế thay đổi đồng biến với chu kỳ kinh tế Điều tương tự với số dư ngân sách số thu thuế tăng (giảm) chi tiêu phủ giảm (tăng) thời kỳ thuận lợi (khó khăn) Tỉ lệ g/GDP thay đổi nghịch biến với chu kỳ kinh tế g giảm (tăng) vào thời kỳ thuận lợi (khó khăn) Vì số thu thuế tăng thời kỳ thuận lợi, nên động thái tỉ lệ số thu thuế GDP trở nên mơ hồ thế, động thái tỉ lệ số dư ngân sách GDP mơ hồ Ta suy số quan sát quan trọng từ bảng hữu ích báo khác phân biệt ba trường hợp: i Nhìn từ góc độ lý thuyết, báo tốt để ta xem xét chi tiêu phủ số thu thuế Theo định nghĩa, báo phân biệt rõ ràng ba trường hợp Như thể rõ qua bảng 2, khơng báo khác có khả phân biệt Tuy nhiên, thực tế, khơng có số liệu hệ thống thuế suất (có lẽ thuế suất lạm phát (inflation tax rate)), ta cịn chi tiêu phủ báo tốt ii Động thái có tính chu kỳ số thu thuế hữu ích phạm vi có mối tương quan âm hay zero với chu kỳ kinh tế Khi đó, báo khơng cịn mơ hồ sách ngân sách có tính thuận chu kỳ Nó cho thấy trường hợp, mức độ thuận chu kỳ trở nên cực đoan thời kỳ khó khăn chẳng hạn, tăng thuế suất tuyên bố bù trừ lấn át giảm sút sở thuế (8)thời kỳ thuận lợi, số thu thuế giảm giúp tăng cường ảnh hưởng chi tiêu phủ cao số dư ngân sách Ứng với định nghĩa chúng tơi tính chu kỳ sách ngân sách, khơng xác suy luận thâm hụt ngân sách vào thời kỳ khó khăn tín hiệu cho thấy sách ngân sách có tính nghịch chu kỳ Trên nguyên tắc, thâm hụt ngân sách vào thời kỳ khó khăn quán với trường hợp ba trường hợp (thuận, nghịch, không theo chu kỳ).9 iv Tỉ lệ số dư ngân sách GDP không giúp ta hiểu cách rõ ràng thuộc tính chu kỳ sách ngân sách Điều thú vị là, phần lớn tư liệu nghiên cứu (Gavin Perotti (1997), Braun (2001), Dixon (2003), Lane (2003b) Calderon Schmidth Hebbel (2003)) lại rút kết luận thông qua xem xét báo Ví dụ, Gavin Perotti (1997) tìm thấy phản ứng tỉ lệ thặng dư ngân sách GDP trước gia tăng điểm phần trăm tỉ lệ tăng trưởng sản lượng khơng khác khơng mặt thống kê châu Mỹ Latinh, xem báo sách ngân sách thuận chu kỳ Ngược lại, Calderon Schmidt Hebbel (2003b) tìm thấy ảnh hưởng nghịch biến hố cách sản lượng sai lệch số dư ngân sách so với trung bình mẫu lý giải điều sách ngân sách nghịch chu kỳ Tuy nhiên, ứng với định nghĩa chúng tơi, ta khơng thể rút kết luận (như thể rõ qua cột cuối bảng 2) v Tỷ số g/GDP hữu ích phạm vi mà có tương quan dương hay zero với chu kỳ kinh tế Chỉ đó, báo rõ ràng sách ngân sách có tính thuận chu kỳ Nói cách khác, việc phát tỷ số có tương quan âm với chu kỳ kinh tế không cho phép phân biệt ba trường hợp Một lần nữa, điều cho thấy ta cần thận trọng việc lý giải số tư liệu nghiên cứu mà dựa vào báo để rút kết luận vi Cuối cùng, động thái có tính chu kỳ tỉ lệ số thu thuế GDP khơng đặc biệt hữu ích việc chcỉ báo cho thuộc tính chu kỳ sách ngân sách động thái lý thuyết số đo mơ hồ trường hợp Tóm lại, thảo luận chúng tơi cho thấy cần phải thận trọng rút kết luận tính chu kỳ sách dựa vào số dư ngân sách hay tỉ lệ số dư ngân sách bản, chi tiêu phủ số thu thuế GDP Trên tinh thần này, dựa vào báo mà theo định nghĩa tính thuận chu kỳ, giúp mang lại số đo không mơ hồ quan điểm sách ngân sách: chi tiêu phủ thuế suất lạm phát (được dung biến đại diện cho thuế suất).10 Nhìn từ góc độ lý thuyết, có nhiều mơ hình khác hợp lý hố quan điểm khác sách ngân sách chu kỳ kinh tế Chính sách ngân sách nghịch chu kỳ hợp lý hố thơng qua sử dụng mơ hình Keynes truyền thống (cũ mới) với hàm mục tiêu mà thể việc sản lượng biến thiên hay tách rời xu hướng tăng (giảm) chi tiêu 9 Cũng lẽ đó, xem thật khơng khơn ngoan định nghĩa sách ngân sách thuận chu kỳ tương quan âm giữa sản lượng số dư ngân sách (như người ta làm tư liệu nghiên cứu) tương quan dương khơng qn với sách ngân sách thuận chu kỳ, định nghĩa 10 Lẽ dĩ nhiên, hồn tồn ý thức chắn khơng có trí việc thuế lạm phát có (9)phủ và/hay giảm (tăng) thuế suất làm mở rộng (thu hẹp) sản lượng Một sách ngân sách khơng theo chu kỳ hợp lý hố mơ hình tân cổ điển sách ngân sách tối ưu, kêu gọi thuế suất không đổi theo chu kỳ kinh tế (tìm đọc nghiên cứu Chari Kehoe (1999)) Nếu chi tiêu phủ nội sinh mơ hình (như cách cung cấp độ thỏa dụng trực tiếp), có động thái tối ưu theo cách tương tự tiêu dùng tư nhân khơng theo chu kỳ có thị trường hồn chỉnh (Riascos Végh (2003)) Chính sách ngân sách thuận chu kỳ hợp lý hố thơng qua viện dẫn biến dạng trị (Tornell Lane (1999) Talvi Végh (2000)), điều kiện ràng buộc vay mượn (Gavin Perotti (1997) Aizeman, Gavin Hausmann (1996)), hay thị trường không hồn chỉnh (Riascos Végh (2003)) III.3 Chính sách tiền tệ Thực nghiên cứu khái niệm tương tự cho sách tiền tệ khó khăn nhiều (i) cơng cụ sách tiền tệ phụ thuộc vào chế tỷ giá hối đoái (ii) chứng minh kết (nghĩa xác định động thái biến nội sinh) đòi hỏi phải sử dụng số mơ hình (ngầm ẩn) Vì mục đích nghiên cứu này, chúng tơi thấy cần định nghĩa hai chế tỷ giá hối đoái đủ: tỷ giá hối đoái cố định hay xác định trước, tỷ giá hối đoái linh hoạt (mà định nghĩa bao gồm chế tỷ giá hối đối phép có nhiều tính linh hoạt) Theo định nghĩa, chế tỷ giá hối đoái linh hoạt bao gồm chế thả hồn tồn (clean floats) (khá hiếm) thả có kiểm soát (dirty floats) (phổ biến hơn, chứng minh tư liệu nghiên cứu Reinhart Rogoff (2004)) Với giả định định, cơng cụ sách phổ biến bối cảnh hai chế tỷ giá hối đoái thể qua mức lãi suất ngắn hạn Ví dụ bật lãi suất tiền tệ liên bang Hoa Kỳ (federal funds rate); lãi suất liên ngân hàng qua đêm thiết lập mục tiêu sách Cục dự trữ liên bang Nhìn từ góc độ lý thuyết, chế tỷ giá hối đoái linh hoạt, sách tiền tệ chắn nghĩ đến hình thức số mức lãi suất ngắn hạn thay đổi cung tiền trực tiếp ảnh hưởng đến lãi suất Trong chế tỷ giá hối đoái cố định hay xác định trước, giả định cần thiết để mức lãi suất ngắn hạn xem cơng cụ sách tiền tệ có thay khơng hoản hảo tài sản nước tài sản nước ngồi (tìm đọc nghiên cứu Flood Leanne (2000) Lahiri Végh (2003)) Thật ra, thông lệ phổ biến ngân hàng trung ương nước tăng lãi suất ngắn hạn để bảo vệ chế tỷ giá hối đối cố định Vậy thì, ngun tắc, việc quan sát mối tương quan lãi suất ngắn hạn kiểm sốt sách chu kỳ kinh tế giúp ta xác định liệu sách tiền tệ có tính nghịch chu kỳ (lãi suất tăng vào thời kỳ thuận lợi giảm vào thời kỳ khó khăn, hàm ý mối tương quan dương hay đồng biến), thuận chu kỳ (lãi suất giảm vào thời kỳ thuận lợi tăng vào thời kỳ khó khăn, hàm ý mối tương quan âm hay nghịch biến), hay không theo chu kỳ (lãi suất không sử dụng cách có hệ thống chu kỳ kinh tế, thể khơng có tương quan), trình bày bảng Bảng Các báo tiền tệ: Mối tương quan lý thuyết với chu kỳ kinh tế Lãi suất ngắn hạn Tỉ lệ tăng trưởng tín dụng nội địa ngân hàng trung ương Số dư tiền thực (M1 M2) Lãi suất thực (10)Thuận chu kỳ - + + - Không theo chu kỳ 0 + - Mối tương quan kỳ vọng với biến số tiền tệ khác phức tạp Khi khơng có sách lãi suất chủ động, kỳ vọng số dư tiền thực (thể qua tổng khối tiền) cao vào thời kỳ thuận lợi thấp vào thời kỳ khó khăn (nghĩa tương quan dương với chu kỳ kinh tế) lãi suất thực thấp vào thời kỳ thuận lợi cao vào thời kỳ khó khăn (nghĩa tương quan âm với chu kỳ kinh tế).11 Chính sách lãi suất thuận chu kỳ sách giúp tăng cường xu hướng chu kỳ kinh tế.12 Một sách lãi suất nghịch chu kỳ nguyên tắc dẫn đến số dư tiền thực thấp lãi suất cao vào thời kỳ thuận lợi so với mốc so sánh sách khơng chủ động Trên ngun tắc, sách “ngược chiều gió” (leaning-against-the wind policy) hữu hiệu đến mức làm cho mối tương quan số dư tiền thực sản lượng trở nên khơng chí trở nên âm mối tương quan lãi suất thực chu kỳ kinh tế trở nên khơng chí trở nên dương (như trình bày bảng 3) Tóm lại – thể rõ ràng qua bảng 3- động thái chu kỳ số dư tiền thực lãi suất thực mang tính chất báo tính chu kỳ số trường hợp: i Mối tương quan âm hay zero (các cấu phần mang tính chu kỳ của) số dư tiền thực sản lượng cho thấy sách tiền tệ có tính nghịch chu kỳ Trong trường hợp này, số dư tiền thực giảm vào thời kỳ thuận lợi tăng vào thời kỳ khó khăn Ngược lại, nguyên tắc, mối tương quan dương số dư tiền thực sản lượng quán với quan điểm sách tiền tệ ii Mối tương quan dương hay zero (các cấu phần mang tính chu kỳ của) lãi suất thực sản lượng cho thấy sách tiền tệ có tính nghịch chu kỳ Trong trường hợp này, tính nghịch chu kỳ sách lên đến mức cực đoan lãi suất thực tăng lên vào thời kỳ thuận lợi giảm xuống vào thời kỳ khó khăn Ngược lại, nguyên tắc, mối tương quan âm lãi suất thực sản lượng quán với quan điểm sách tiền tệ Đáng tiếc thay, thực tế, chí sở liệu lớn thường chứa đựng thông tin lãi suất qua đêm hay lãi suất ngắn hạn số nước mà thơi Vì thế, lãi suất mà ta quan sát thực tế lãi suất dài hạn hơn, thế, bao gồm cấu phần mang tính chu kỳ nội sinh (ví dụ, thay đổi kỳ vọng lạm phát, phí đền bù thời hạn, hay phí đền bù rủi ro chu kỳ) Nếu tỉ lệ lạm phát theo hướng có tương quan dương đôi chút với chu kỳ kinh tế nước cơng nghiệp có tương quan âm với chu kỳ kinh tế nước phát triển, có thiên lệch hướng tới kết luận cho sách tiền tệ có tính nghịch chu kỳ nước công nghiệp thuận chu kỳ nước phát triển Để giảm thiên lệch này, chọn lãi suất qua đêm hay lãi suất liên ngân hàng 11 Tương quan âm lãi suất thực sản lượng phát sinh mơ hình nguồn lực kinh tế tiêu chuẩn (nghĩa mơ hình có sản lượng ngoại sinh) lãi suất thực cao tín hiệu cho thấy khan hàng hoá so với tương lai Tuy nhiên, kinh tế sản xuất chịu ảnh hưởng cú sốc công nghệ, mối quan hệ có dấu ngược lại Ngoài ra, cú sốc cầu dẫn đến lãi suất thực cao thời kỳ thuận lợi, ngược lại Ứng với khả khác này, suy luận quan điểm chu kỳ sách tiền tệ rút từ động thái lãi suất nên xem xét thận trọng 12 (11)Một cơng cụ sách thứ hai tỉ lệ tăng trưởng tín dụng nội địa ngân hàng trung ương chế tỷ giá hối đoái Lẽ tự nhiên, mức độ ảnh hưởng thay đổi tín dụng nội địa cụ thể sở tiền, lãi suất phụ thuộc vào chế tỷ giá hối đoái cụ thể Trong chế tỷ giá hối đoái xác định trước (cố định) có thay hồn hảo tài sản nội địa tài sản nước ngoài, cách tiếp cận tiền tệ cán cân tốn cho ta biết thay đổi tín dụng nội địa bù trừ xác thay đổi ngược lại dự trữ Tuy nhiên, có thay khơng hồn hảo tài sản nước nước ngồi, gia tăng tín dụng nội địa có ảnh hưởng lên sở tiền Điều chế tỷ giá thả có kiểm sốt, thay đổi dự trữ khơng bù trừ hồn tồn cho thay đổi tín dụng nội địa Trong bối cảnh này, sách tiền tệ nghịch chu kỳ có ý nghĩa làm giảm tỉ lệ tăng trưởng tín dụng nội địa thời kỳ thuận lợi ngược lại (nghĩa tương quan âm tỉ lệ tăng trưởng tín dụng nội địa chu kỳ kinh tế) Một sách tiền tệ thuận chu kỳ có ý nghĩa làm tăng tỉ lệ tăng trưởng tín dụng nội địa thời kỳ thuận lợi ngược lại (nghĩa tương quan dương) Một sách khơng theo chu kỳ không làm thay đổi tỉ lệ tăng trưởng tín dụng cách hệ thống theo chu kỳ kinh tế.13 Dĩ nhiên, thay đổi tăng trưởng tín dụng nội địa xem đối ứng với thay đổi lãi suất ngắn hạn, với giảm (tăng lên) tăng trưởng tín dụng nội địa dẫn đến tăng lên (giảm đi) lãi suất ngắn hạn Ngoài việc tính tốn mối tương quan trình bày bảng trên, chúng tơi cố gắng tìm hiểu xem sách tiền tệ có tính thuận chu kỳ, khơng theo chu kỳ, hay nghịch chu kỳ thông qua ước lượng quy tắc Taylor cho nước mà chúng tơi có số liệu (tìm đọc nghiên cứu Taylor (1993)) Theo Clarida, Gali Gertler (1999), xem xét hàm số có dạng sau: it = α + 1 (t - ) + 2 yct (1) trong it lãi suất ngắn hạn kiểm soát sách, (t - ) khoảng cách lạm phát thực tế trung bình mẫu , yctlà hố cách sản lượng, đo cấu phần mang tính chu kỳ sản lượng (nghĩa sản lượng thực tế trừ xu hướng) chia cho sản lượng thực tế Hệ số 2 phương trình (1) biểu thị quan điểm sách tiền tệ theo chu kỳ kinh tế (xem bảng 4) – mối quan ngại quan giám sát tiền tệ lạm phát, thể hệ số 1 Bảng Quy tắc Taylor Bản chất sách tiền tệ Dấu kỳ vọng 2 Nghịch chu kỳ + có ý nghĩa thống kê Thuận chu kỳ - có ý nghĩa thống kê Khơng theo chu kỳ Khơng có ý nghĩa thống kê Ta có vài nhận xét phương trình (1) Thứ nhất, ta giả định lạm phát công cụ dự báo tốt cho lạm phát tương lai Thứ hai, ta giả định tỉ lệ lạm phát trung bình điển hình tốt cho mục tiêu lạm phát ngầm ẩn hay cơng khai sở xét bình quân mà ngân hàng trung ương điều hành tỉ lệ lạm phát theo mục tiêu họ mong muốn Thứ ba, ứng với vấn đề tính 13 Tuy nhiên, thực tế, sử dụng tín dụng nội địa để đo lường quan điểm sách tiền tệ phức tạp nhiều (12)nội sinh tiềm tàng, mối quan hệ thể phương trình (1) có lẽ tốt nên lý giải mối quan hệ hợp dài hạn (long-run cointegrating relationship) Thứ tư, ước lượng chúng tơi dựa số liệu hàng năm, nên phương trình (1) khơng tính đến khả có hiệu chỉnh dần lãi suất danh nghĩa mức lãi suất mục tiêu Thứ năm, thông qua ước lượng phương trình (1), chúng tơi chắn khơng có ý muốn nói nước mẫu tuân theo loại quy tắc Taylor xuyên suốt mẫu nghiên cứu Đúng hơn, xem cách hữu ích để mô tả mối tương quan lãi suất ngắn hạn hố cách sản lượng ta kiểm sốt mục tiêu lạm phát ngầm ẩn hay cơng khai quan giám sát tiền tệ Cho đến có vơ số nghiên cứu ước lượng quy tắc Taylor, dù vậy, phần lớn giới hạn phạm vi nước phát triển Ví dụ, nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Clarida, Gali Gertler (1997) tường thuật thời kỳ sau năm 1979, hệ số biến số lạm phát lớn có ý nghĩa thống kê (cho thấy rằng, phản ứng trước gia tăng lạm phát kỳ vọng, ngân hàng trung ương tăng lãi suất danh nghĩa đủ để làm tăng lãi suất thực) hệ số hố cách sản lượng có giá trị dương có ý nghịa thống kê, ngoại trừ nước Mỹ Nói cách khác, sử dụng thuật ngữ trình bày bảng 4, từ năm 1979, Nhật Bản Đức theo đuổi sách tiền tệ nghịch chu kỳ (hạ lãi suất vào thời kỳ khó khăn tăng lãi suất vào thời kỳ thuận lợi) sách tiền tệ nước Mỹ không theo chu kỳ Tuy nhiên, thời kỳ trước năm 1979, Cục Dự trữ liên bang theo đuổi sách tăng trưởng nghịch chu kỳ (tìm đọc nghiên cứu Clarida, Gertler Gali (1999)) Đối với Peru, sử dụng thay đổi sở tiền biến phụ thuộc bổ sung thêm số hạng liên quan đến biến thiên tỷ giá hối đoái thực so với xu hướng, Moron Castro (2000) nhận thấy sách tiền tệ có tính nghịch chu kỳ Đối với Chile, Corbo (2000) phát sách tiền tệ khơng phản ứng trước sản lượng (nghĩa không theo chu kỳ) Theo tư liệu lý thuyết, có nghiên cứu sâu rộng cách thức làm suy quy tắc Taylor mặt lý thuyết bối cảnh mơ hình Keynes (ví dụ, tìm đọc nghiên cứu Clarida, Gertler Gali (1999)) Tư liệu hợp lý hố sách tiền tệ nghịch chu kỳ sở gia tăng (giảm sút) hố cách sản lượng (nghĩa sản lượng thực tế trừ xu hướng) kêu gọi lãi suất cao (thấp hơn) để giảm (tăng) tổng cầu Chính sách tiền tệ khơng theo chu kỳ hợp lý hố theo mơ hình tân cổ điển sách tiền tệ tối ưu, kêu gọi trì lãi suất danh nghĩa gần khơng (tìm đọc nghiên cứu Chari Kehoe (1999)) Chi phí thu thuế thơng thường giúp giải thích cách tối ưu cho mức thuế suất danh nghĩa có giá trị dương, khơng đổi theo chu kỳ kinh tế (tìm đọc nghiên cứu Calvo Végh (1999) tài liệu tham khảo đó) Một vài câu chuyện đưa nhằm giải thích sách ngân sách thuận chu kỳ đề cập sử dụng để giải thích sách tiền tệ thuận chu kỳ lãi suất danh nghĩa phần hệ thống sách sẵn có nhà lập kế hoạch Ramsey Cách giải thích sách tiền tệ thuận chu kỳ mà khơng dựa vào sách ngân sách bao gồm nhu cầu bảo vệ nội tệ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt (Lahiri Végh (2004)) – mà thời kỳ khó khăn kêu gọi lãi suất cao nhằm bảo vệ nội tệ khơng bị giá thêm – mơ hình lãi suất cao mang lại tín hiệu dự định nhà hoạch định sách (tìm đọc nghiên cứu Drazen (2000)) Trong mơ hình này, việc xây dựng “độ tin cậy” vào thời kỳ khó khăn kêu gọi lãi suất cao II.4 Đo lường thời kỳ “thuận lợi” “khó khăn” (13)trong điều kiện tốt gần thường khơng có, chí người ta cịn biết biến động kinh tế điểm uốn chu kỳ kinh tế Vì thế, để theo đuổi mục tiêu đánh giá quan điểm chu kỳ dịng vốn sách kinh tế vĩ mô, phải xây dựng số tiêu chí nhằm phân loại tình hình kinh tế thành thời kỳ “thuận lợi” “khó khăn” Sử dụng tiếp cận chiết trung để phân loại, tiến hành theo ba kỹ thuật khác nhau: tiếp cận phi thông số hai kỹ thuật sàng lọc thường sử dụng tư liệu nghiên cứu Tiếp cận phi thông số cốt yếu chia mẫu nghiên cứu thành thời kỳ, tăng trưởng GDP thực hàng năm cao trung vị (“thời kỳ thuận lợi”) thời kỳ tăng trưởng giảm xuống mức trung vị (“thời kỳ khó khăn”) Trung vị phù hợp điểm nguỡng giới hạn tính sở nước Sau đó, chúng tơi tính “biên độ” chu kỳ theo biến số khác thông qua so sánh động thái biến số xem xét vào thời kỳ thuận lợi thời kỳ khó khăn Chúng tơi lưu ý rằng, cho dù tăng trưởng mức trung vị khơng thiết tín hiệu suy thối, việc giới hạn định nghĩa suy thoái phạm vi liên quan đến thời kỳ tăng trưởng GDP âm định nghĩa hẹp thời kỳ khó khăn nước có tỉ lệ tăng trưởng dân số nhanh (chiếm đa số mẫu nghiên cứu), tăng trưởng suất nhanh, hay nước gặp suy thoái theo tiêu chuẩn NBER Tiếp cận có điểm hấp dẫn khơng sử dụng thông số không gặp phải vấn đề ước lượng thông thường phát sinh tất biến số xem xét biến nội sinh tiềm Hai tiếp cận khác bao gồm việc tách chuỗi số liệu theo thời gian thành xu hướng ngẫu nhiên cấu phần mang tính chu kỳ thơng qua sử dụng hai lọc phổ biến: lọc Hodrick- Prescott (HP) thường gặp lọc dải thông (band-pass) triển khai nghiên cứu Baxter King (1999) Sau tách hai chuỗi số liệu thành xu hướng cấu phần mang tính chu kỳ, báo cáo mối tương quan đơi cấu phần mang tính chu kỳ GDP, dòng vốn vào ròng, báo ngân sách tiền tệ cho nhóm bốn nhóm thu nhập Các mối tương quan sử dụng để thiết lập thay đổi đồng thời lúc, có lĩnh vực màu mỡ cho nghiên cứu tương lai phân tích mơ thức nhân tiềm ẩn mặt thời gian III BỨC TRANH TỔNG QUÁT Phần trình bày tổng quan kiện định hình kiểu cách/mơ thức mà chúng tơi phát hiện, việc phân tích chi tiết kết thực phần tiếp theo.14 Mục đích so sánh nước OECD nước phát triển (nghĩa nước OECD) tổng hợp phát theo dạng kiện định hình kiểu cách/mơ thức Cần nhấn mạnh không cố gắng xác định thông số “cơ cấu” tảng hay “cú sốc” dẫn tới kiện đặn thực nghiệm này, mà cố gắng tìm hiểu mối tương quan “dưới dạng rút gọn” ẩn dấu số liệu mà thơi Các phát chúng tơi tóm tắt theo bốn kiện định hình kiểu cách hay mô thức sau đây: Sự kiện số Các dịng vốn vào rịng có tính thuận chu kỳ hầu OECD nước phát triển 14 Số liệu bao gồm 104 nước giai đoạn 1960-2003 (ngày bắt đầu chuỗi số liệu khác (14)Điều minh hoạ hình 1, biểu thị mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ dòng vốn vào ròng GDP Như thể qua biểu đồ, phần lớn nước biểu thị mối tương quan dương, cho thấy nước có xu hướng vay mượn vào thời kỳ thuận lợi hồn trả vào thời kỳ khó khăn Sự kiện số Chính sách ngân sách nước OECD nhìn chung có tính nghịch chu kỳ, hoặc không theo chu kỳ Ngược lại rõ ràng, sách ngân sách nước phát triển chủ yếu có tính thuận chu kỳ Các hình 2-4 minh hoạ khác biệt quan trọng sách ngân sách nước tiên tiến nước phát triển Hình mơ tả mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ GDP thực chi tiêu phủ thực Như thể rõ qua biểu đồ, phần lớn nước OECD có tương quan âm phần lớn nước phát triển có tương quan dương Hình trình bày khác biệt thay đổi phần trăm chi tiêu phủ tăng trưởng GDP mức trung vị (thời kỳ thuận lợi) tăng trưởng GDP mức trung vị (thời kỳ khó khăn) Đồ thị mang lại số đo biên độ chu kỳ sách ngân sách: số âm lớn cho thấy tăng trưởng chi tiêu phủ thực cao đáng kể vào thời kỳ khó khăn (và sách nghịch chu kỳ), số dương lớn cho thấy tăng trưởng chi tiêu chi phí thực thấp đáng kể vào thời kỳ khó khăn (và sách thuận chu kỳ) Trong mẫu chúng tơi, trường hợp cực đoan tính thuận chu kỳ ứng với Liberia; nước này, tăng trưởng chi tiêu phủ thực vào thời kỳ thuận lợi cao 32,4 điểm phần trăm so với thời kỳ khó khăn, trường hợp cực đoan tính nghịch chu kỳ Sudan Đan Mạch, đó, tăng trưởng chi tiêu phủ thực thời kỳ suy thối thấp điểm phần trăm Hơn nữa, chu kỳ biến động – Aguiar Gopinath (2004) chứng minh số nước thị trường lớn – thân cấu phần xu hướng sản lượng biến động mạnh, mà điều thể số đo biên độ Cuối cùng, hình trình bày mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ sản lượng thuế lạm phát Mối tương quan âm cho thấy sách ngân sách có tính thuận chu kỳ ngầm thể thuế suất lạm phát thấp vào thời kỳ thuận lợi Hình cho thấy rõ ràng hầu OECD có tương quan dương (chính sách nghịch chu kỳ) hầu phát triển có tương quan âm (chính sách thuận chu kỳ) Sự kiện số Chính sách tiền tệ hầu OECD có tính nghịch chu kỳ, chính sách tiền tệ nước phát triển phần lớn có tính thuận chu kỳ khơng theo chu kỳ Điều minh hoạ hình thơng qua lãi suất cho vay danh nghĩa Kết phù hợp với lãi suất danh nghĩa khác (bao gồm số đo khác lãi suất sách), mơ tả phần Chúng sử dụng lãi suất cho vay tương quan mạnh với lãi suất sách, đồng thời mức độ bao trùm số liệu toàn diện Sự kiệnsố Tại nước phát triển, chu kỳ dòng vốn chu kỳ sách kinh tế vĩ mơ tăng cường lẫn (chúng gọi mối quan hệ đồng biến tượng “trời mưa , nước trút”) (15)không phải xu hướng chung cho nước OECD Theo mạch nhận định tương tự, hình cho thấy nước phát triển, tương quan cấu phần mang tính chu kỳ dịng vốn vào rịng thuế lạm phát hầu hết tương quan âm, khơng có xu hướng rõ rệt nước OECD Cuối cùng, hình thể chủ yếu mối tương quan âm cấu phần mang tính chu kỳ dịng vốn vào rịng lãi suất cho vay danh nghĩa nước phát triển, cho thấy dòng vốn chu kỳ sách tiền tệ tăng cường lẫn Điều xem ngược lại nước OECD IV BẰNG CHỨNG THÊM VỀ CHU KỲ KINH TẾ, CHU KỲ DỊNG VỐN VÀ CHU KỲ CHÍNH SÁCH Phần xem xét sâu xa bốn kiện trình bày phần thơng qua xem xét định nghĩa khác sách tiền tệ ngân sách, sử dụng phương pháp khác để xác định mơ thức có tính chu kỳ hoạt động kinh tế, dòng vốn quốc tế, sách kinh tế vĩ mơ, phân chia mẫu theo số bình diện Nói cụ thể ra, thảo luận phần II đây, sử dụng ba tiếp cận khác để định nghĩa thời kỳ thuận lợi thời kỳ khó khăn: tiếp cận phi thông số cho phép định lượng biên độ chu kỳ hai kỹ thuật lọc tiêu chuẩn hơn: lọc Hodrick- Prescott lọc dải thông IV Các dòng vốn Các bảng từ đến trình bày chứng bổ sung kiện số (nghĩa dòng vốn vào rịng có tính thuận chu kỳ hầu OECD nước phát triển) Bảng Biên độ chu kỳ dòng vốn Dòng vốn vào ròng/GDP Các nước Thời kỳ thuận lợi (1) Thời kỳ khó khăn (2) Biên độ (1)-(2) OECD 0,5 0,4 0,1 Các nước thu nhập trung bình cao 4,4 3,0 1,4 Các nước thu nhập trung bình thấp 4,2 3,0 1,2 Các nước thu nhập thấp 3,9 3,6 0,3 Chú thích: Dịng vốn vào rịng/GDP biểu thị theo tỉ lệ phần trăm Thời kỳ thuận lợi (khó khăn) định nghĩa năm mà tăng trưởng GDP cao (thấp hơn) trung vị Nguồn: IMF, Triển vọng kinh tế giới Bảng cho thấy tỉ lệ dòng vốn vào ròng GDP vào thời kỳ thuận lợi có xu hướng lớn so với thời kỳ khó khăn tất nhóm nước; điều biểu thị dịng vốn vào rịng có tính thuận chu kỳ (nhớ lại bảng tương quan dương tỉ lệ dòng vốn vào GDP GDP thực có nghĩa dịng vốn vào rịng có tính thuận chu kỳ).1516 Tỉ lệ dịng vốn vào GDP thời kỳ khó khăn giảm nhiều kinh tế thu nhập trung bình cao (1,4 phần trăm GDP) Điều xem khơng có ngạc nhiên ta lưu ý nhóm nước tiếp cận với thị trường vốn tư nhân quốc tế cách không liên tục, phần lịch sử vỡ nợ hàng loạt họ.17 15 Dựa vào số liệu 33 nước nghèo khoảng thời gian 25 năm, Pallage Robe (2001) kết luận viện trợ nước ngồi có tính thuận chu kỳ; điều quán với thông điệp chung 16 Chúng nhận thấy rằng, hai nhóm nước thu nhập trung bình, thâm hụt tài khoản vãng lai những thời kỳ thuận lợi lớn so với thời kỳ khó khăn; điều qn với dịng vốn vào có tính thuận chu kỳ 17 (16)Xu hướng thứ hạng tín dụng quốc tế Chỉ số nhà đầu tư thể chế (Institutional Investor Index), giúp ta hiểu thêm tiếp cận thị trường vốn 18 Như thảo luận nghiên cứu Reinhart, Rogoff Savastano (2003), thứ hạng thấp (các nước thu nhập thấp), xác suất vỡ nợ đủ cao để nước hoàn toàn bị đóng cửa trước thị trường vốn tư nhân quốc tế, thứ hạng cao dấu hiệu tiếp cận thị trường không bị gián đoạn Các quan sát xác nhận bảng Bảng cho thấy thực chất khơng có khác biệt thứ hạng tín dụng thời kỳ thuận lợi thời kỳ khó khăn kinh tế OECD giàu có nước thu nhập thấp Sự khác biệt lớn thứ hạng tín dụng thời kỳ thuận lợi thời kỳ khó khăn nước thu nhập trung bình; nước thứ hạng tín dụng có tính thuận chu kỳ (nghĩa thứ hạng cao vào thời kỳ thuận lợi thứ hạng thấp vào thời kỳ khó khăn) Bảng Thứ hạng tín dụng quốc tế Thứ hạng nhà đầu tư thể chế Các nước Thời kỳ thuận lợi (1) Thời kỳ khó khăn (2) Biên độ (1)-(2) OECD 78,5 78,4 0,1 Các nước thu nhập trung bình cao 42,2 40,4 1,8 Các nước thu nhập trung bình thấp 32,9 30,8 2,1 Các nước thu nhập thấp 24,2 24,2 0,0 Chú thích: Thời kỳ thuận lợi (khó khăn) định nghĩa năm có tăng trưởng GDP cao (thấp hơn) trung vị Nguồn: Nhà đầu tư thể chế IMF, Triển vọng kinh tế giới Mô thức “chữ U” thể rõ tính biến động thứ hạng tín dụng Bảng trình bày số liệu thống kê mô tả tăng trưởng thứ hạng nhà đầu tư thể chế Ta không ngạc nhiên thấy thứ hạng kinh tế OECD ổn định nhiều (hệ số biến thiên 0,06) tăng trưởng ổn định thế, với hệ số biến thiên 0,8 Bất chấp kiện sản lượng biến động nhóm kinh tế thu nhập thấp (với hệ số biến thiên 1,6, gấp hai lần nhóm nước OECD), thứ hạng tín dụng nhóm nước ổn định nhiều so với hai nhóm nước thu nhập trung bình (với hệ số biến thiên 0,18 0,23) Bảng Thứ hạng tín dụng GDP thực: Số liệu thống kê mô tả Các nước Số liệu thống kê OECD Thu nhập trung bình cao Thu nhập trung bình thấp Thu nhập thấp Chỉ số nhà đầu tư có tổ chức: 1979-2003 Hệ số biến thiên 0,06 0,22 0,23 0,18 Trung bình 79,9 41,5 32,0 21,8 Tăng trưởng GDP thực: 1960-2003 Hệ số biến thiên 0,80 1,20 1,20 1,60 Trung bình 3,90 4,90 4,70 3,30 Nguồn: Nhà đầu tư thể chế IMF, Triển vọng kinh tế giới 18 Thứ hạng nhà đầu tư có tổ chức, biên soạn hai năm lần, dựa vào thông tin cung cấp nhà (17)Cuối cùng, bảng trình bày mối tương quan (sử dụng hai lọc khác nhau) cấu phần mang tính chu kỳ GDP thực dịng vốn vào ròng.19 Các mối tương quan đồng biến có ý nghĩa thống kê tất bốn nhóm nước hai lọc Ta không ngạc nhiên thấy tương quan thể mạnh nước OECD thu nhập trung bình cao, thể yếu nước thu nhập thấp Các kết khẳng định ý tưởng dòng vốn vào thật có tính thuận chu kỳ nước công nghiệp nước phát triển Bảng Mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ dòng vốn vào ròng GDP thực Mối tương quan Các nước Bộ lọc HP Bộ lọc dải thông OECD 0,30* 0,25* Các nước thu nhập trung bình cao 0,35* 0,26* Các nước thu nhập trung bình thấp 0,24* 0,20* Các nước thu nhập thấp 0,16* 0,10* Chú thích: Dấu (*) thể ý nghĩa thống kê mức 10 phần trăm Nguồn: IMF, Thống kê tài quốc tế Triển vọng kinh tế giới IV.2 Chính sách ngân sách Về kiệnsố (nghĩa sách ngân sách nước OECD nói chung có tính nghịch chu kỳ, không theo chu kỳ, nước phát triển, sách ngân sách chủ yếu có tính thuận chu kỳ), bảng cho ta số đo biên độ chu kỳ sách ngân sách thơng qua trình bày chênh lệch thay đổi chi tiêu phủ thực GDP tăng trưởng mức trung vị GDP tăng trưởng mức trung vị, ứng với sáu số đo khác chi tiêu phủ Theo định nghĩa này, biên độ dương cho thấy chi tiêu phủ có tính thuận chu kỳ Thuế lạm phát bao gồm báo ngân sách lại, với biên độ âm thể thuế suất thuận chu kỳ Như lập luận phần 2, chi tiêu phủ thuế suất lạm phát báo tốt để xem xét khả phân biệt quan điểm khác tính chu kỳ sách (nhớ lại bảng 3) Các báo khác, số dư ngân sách hay số thu thuế, truyền đạt thơng tin Khía cạnh ấn tượng bảng là, thể qua cột cuối cùng, biên độ chu kỳ chi tiêu ngân sách nước OECD lớn đáng kể ứng với số đo chi tiêu ngân sách Điều cho thấy rằng, đặc biệt với hai nhóm nước thu nhập trung bình, sách ngân sách thuận chu kỳ, mà thuận chu kỳ cách rõ rệt Ngược lại, số liệu tương ứng nước OECD tương đối nhỏ, dù có giá trị dương; xét bình qn, điều thể sách ngân sách không theo chu kỳ Hơn nữa, dựa vào tính tốn biên độ chu kỳ chi tiêu ngân sách theo nước làm tảng cho bảng (được minh hoạ hình 3), kết luận sách ngân sách nước ngồi OECD có tính thuận chu kỳ xác nhận Ví dụ, chi tiêu phủ trung ương thực, 94% nước thu nhập thấp có biên độ dương Đối với nước thu nhập trung bình thấp, số 91% Ấn tượng hơn, nước nhóm nước thu nhập trung bình cao 19 (18)có sách ngân sách thuận chu kỳ Ngược lại, với nước OECD, có chia nước thuận chu kỳ nghịch chu kỳ Bảng Biên độ chu kỳ sách ngân sách Tăng báo ngân sách Các báo ngân sách Thời kỳ thuận lợi (1) Thời kỳ khó khăn (2) Biên độ (1)-(2) Các nước OECD Chính phủ trung ương: Chi tiêu (WEO) 3,4 3,1 0,3 Chi hành trừ toán lãi vay 4,2 2,8 1,4 Chi hàng hoá dịch vụ 3,0 2,0 1,0 Chi tiền lương tiền công 2,6 1,3 1,3 Ngân sách phủ hợp Chi tiêu (WEO) 3,6 3,2 0,4 Chi hành trừ toán lãi vay 4,1 3,5 0,6 Thuế lạm phát, /(1 + ) 4,5 5,4 -0,9 Các nước thu nhập trung bình cao Chính phủ trung ương: Chi tiêu (WEO) 8,1 0,0 8,1 Chi hành trừ toán lãi vay 9,6 -0,1 9,7 Chi hàng hoá dịch vụ 8,1 -0,3 8,4 Chi hàng hoá dịch vụ 8,3 0,4 7,9 Ngân sách phủ hợp Chi tiêu (WEO) 6,9 -0,1 7,0 Chi hành trừ toán lãi vay 7,6 1,8 5,8 Thuế lạm phát, /(1 + ) 10,9 13,1 -2,2 Các nước thu nhập trung bình thấp Chính phủ trung ương: Chi tiêu (WEO) 6,7 2,7 4,0 Chi hành trừ toán lãi vay 9,3 3,1 6,2 Chi hàng hoá dịch vụ 9,7 3,6 6,1 Chi hàng hoá dịch vụ 8,9 4,2 4,7 Ngân sách phủ hợp Chi tiêu (WEO) 6,4 2,5 3,9 Chi hành trừ toán lãi vay 8,5 -2,1 10,6 Thuế lạm phát, /(1 + ) 8,7 10,1 -1,4 Các nước thu nhập thấp Chính phủ trung ương: Chi tiêu (WEO) 8,3 -0,2 8,5 Chi hành trừ toán lãi 5,0 0,5 4,5 Chi hàng hoá dịch vụ 5,1 0,6 4,5 Chi tiền lương tiền công 4,0 0,8 3,2 Ngân sách phủ hợp Chi tiêu (WEO) 7,3 -0,5 7,8 Chi hành trừ toán lãi vay 5,7 -0,4 6,1 (19)Chú thích: Tất số liệu lấy từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Thống kê tài chính phủ trừ có ghi khác Sự gia tăng báo chi tiêu ngân sách tỉ lệ phần trăm tăng trưởng thực bình quân hàng năm Số liệu thuế lạm phát nhân cho 100 Sự gia tăng thuế lạm phát tiêu biểu cho thay đổi bình quân báo Thời kỳ thuận lợi (khó khăn) định nghĩa năm có tăng trưởng GDP (dưới) mức trung vị Nguồn: IMF, Thống kê tài chính phủ, Triển vọng kinh tế giới (WEO) Chuyển sang thuế suất lạm phát, /(1 + ), bốn nhóm nước thể sách ngân sách thuận chu kỳ Biên độ lớn nhóm nước thu nhập thấp (3 điểm phần trăm) nhỏ nhóm nước OECD (0,9 điểm phần trăm).20 Ta khơng ngạc nhiên thấy gia tăng thuế suất lạm phát đạt cao thời kỳ suy thoái (13,1 phần trăm) nước thu nhập trung bình cao (bao gồm nước lạm phát cao kinh niên Argentina, Bazil, Uruguay) đạt thấp nước OECD mức 5,4 phần trăm Bảng 10 Mối tương quan sách ngân sách, GDP thực, dịng vốn vào rịng Chính phủ trung ương Chi tiêu chính phủ hợp Chi phủ hợp trừ thanh toán lãi vay Thuế lạm phát Các nước Chi tiêu Chi tiêu trừ thanh toán lãi vay Chi hàng hoá dịch vụ lương Chi tiền tiền công Bộ lọc HP Tương quan với GDP thực OECD -0,13* -0,05 -0,06 -0,15* -0,06 -0,07 0,16* Thu nhập trung bình cao 0,38* 0,10 0,08 0,01 0,43* 0,10 -0,15* Thu nhập trung bình thấp 0,22* 0,13 0,07 0,03 0,20* 0,12 -0,09* Thu nhập thấp 0,38* 0,24* 0,54* 0,59* 0,37* 0,17* -0,20* Tương quan với dòng vốn vào ròng OECD 0,03 0,05 0,04 0,04 0,09 0,03 0,04 Thu nhập trung bình cao 0,25* 0,22* 0,28* 0,27* 0,25* 0,20* -0,31* Thu nhập trung bình thấp 0,16* 0,11 0,13 0,12 0,18* 0,13 -0,14* Thu nhập thấp 0,20* 0,05 0,20 0,37 0,24* -0,16 -0,09* Bộ lọc dải thông Tương quan với GDP thực OECD -0,05 -0,15* -0,11 -0,20* -0,02 -0,12 0,15* Thu nhập trung bình cao 0,53* 0,19* 0,23* 0,13 0,44* 0,23* -013* Thu nhập trung bình thấp 0,29* 0,29* 0,26* 0,23* 0,23* 0,23* -0,10* Thu nhập thấp 0,46* 0,42* 0,53* 0,59* 0,34* 0,32* -0,16* Tương quan với dòng vốn vào ròng OECD 0,07 0,08 0,05 0,04 0,14* 0,00 0,02 Thu nhập trung bình cao 0,19* 0,12 0,28* 0,25* 0,16* 0,09 -0,25* Thu nhập trung bình thấp 0,14* 0,08 0,05 0,10 0,16* 0,11 -0,10* Thu nhập thấp 0,19* 0,25* 0,27* 0,39* 0,22* 0,13 -0,07* Chú thích: Dấu (*) biểu thị ý nghĩa thống kê mức 10 phần trăm Nguồn: IMF, Triển vọng kinh tế giới 20 (20)Bảng 10 trình bày tương quan đôi cho số đo chi tiêu trình bày bảng cho thuế suất lạm phát Về mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ GDP chi tiêu phủ, đặc điểm đáng ý kết trình bày bảng 10 là: ba nhóm nước phát triển, tồn 36 mối tương quan trình bày bảng 10 (18 mối tương quan lọc) tương quan dương sử dụng chuỗi số liệu chi tiêu hay loại lọc Ngược lại, toàn 12 mối tương quan nước OECD tương quan âm (cho dù thấp) Điều ý muốn nói mối quan hệ chi tiêu ngân sách chu kỳ kinh tế mối quan hệ chặt chẽ (một vài số liệu bảng 10 cho thấy tương quan thấp, khác không khơng có ý nghĩa thống kê, qn với xu hướng không theo chu kỳ định nghĩa bảng 2) Tuy nhiên, ta xem xét kết này, ta thấy rõ ràng nước ngồi OECD (chí theo tập thực nghiệm này), sách ngân sách dứt khốt có tính thuận chu kỳ.21 Về thuế lạm phát, kết ứng với hai lọc trùng nhau: mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ GDP thuế lạm phát tương quan dương có ý nghĩa thống kê nước OECD (cho thấy sách ngân sách nghịch chu kỳ), tương quan âm có ý nghĩa thống kê tất nước nhóm nước phát triển (cho thấy sách ngân sách thuận chu kỳ) Bảng 10 trình bày chứng mối quan hệ dòng vốn sách ngân sách Tiền đề chúng tơi là: chu kỳ dịng vốn ảnh hưởng đến sách kinh tế vĩ mơ nước phát triển, đặc biệt kinh tế biến động cao, bao gồm nước thu nhập trung bình cao Vì mục đích này, sử dụng hai lọc HP dải thơng, chúng tơi trình bày mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ biến số ngân sách dòng vốn vào ròng Điểm bật là, tất ngoại trừ 36 mối tương quan (18 mối tương quan lọc) nước OECD tương quan dương, số có 21 mối tương quan khác không đáng kể Đây chứng rõ ràng hỗ trợ cho ý tưởng chu kỳ chi tiêu ngân sách quan hệ đồng biến với chu kỳ dòng vốn vào (sự kiện số 4.) Bằng chứng đặc biệt mạnh nước thu nhập trung bình cao (với 10 số 12 mối tương quan có ý nghĩa thống kê) Dĩ nhiên chúng tơi khơng có ý muốn rút suy luận tính nhân từ mối tương quan đơi này, không hợp lý kỳ vọng mối quan hệ nhân xem hợp lý từ dịng vốn sang chi tiêu ngân sách - vấn đề rõ ràng cần tìm hiểu nhiều Ngạc nhiên chứng cho thấy mối quan hệ chu kỳ chi tiêu ngân sách dòng vốn quan trọng nước thu nhập thấp (phần lớn nước tiếp cận với thị trường vốn quốc tế) Xem bổ ích ta tìm hiểu xem thử kết nhờ mối quan hệ chu kỳ giá hàng hoá chi tiêu phủ đến mức độ nào.22 Ngược hẳn với nước phát triển, mối tương quan nước OECD khơng có ý nghĩa thống kê khác không , ngoại trừ ngoại lệ; điều cho thấy khơng có quan hệ chu kỳ dịng vốn chi tiêu ngân sách Bảng 10 cho thấy thuế lạm phát có ý nghĩa thống kê tương quan âm với chu kỳ dòng vốn tất nước phát triển (và hai lọc) Phỏng đốn chúng tơi là: thuế lạm phát mang lại hình thức tài trợ khác tình hình thị trường vốn xấu Đối với nước OECD, mối tương quan khơng có nghĩa thống kê khác không 21 Về việc tính tốn theo nước làm sở cho bảng 10, ta nên lưu ý rằng, ví dụ chi tiêu phủ trung ương thực, 91% mối tương quan nước phát triển tương quan dương (cho thấy sách ngân sách thuận chu kỳ), 65% mối tương quan nước OECD tương quan âm (cho thấy sách ngân sách nghịch chu kỳ), minh hoạ hình 22 (21)IV.3 Chính sách tiền tệ Để chứng minh qua tư liệu kiện số (nghĩa sách tiền tệ có tính nghịch chu kỳ hầu OECD phần lớn có tính thuận chu kỳ nước phát triển), thực công việc báo ngân sách, ra, ước lượng biến thể quy tắc Taylor, mô tả phần II Bảng 11 trình bày tập thực nghiệm thực bảng ứng với năm chuỗi lãi suất danh nghĩa sử dụng nghiên cứu Như thảo luận phần II, cơng cụ sách ngắn hạn, lãi suất liên ngân hàng (hoặc số nước lãi suất tín phiếu kho bạc hay suất chiết khấu), báo tốt quan điểm sách tiền tệ Trong trường hợp này, biên độ âm có nghĩa sách tiền tệ thuận chu kỳ Sự khác nước OECD nhóm nước khác thật ấn tượng Đối với nước OECD, lãi suất giảm vào thời kỳ suy thoái tăng vào thời kỳ mở rộng (ví dụ, lãi suất liên ngân hàng giảm bình quân 0,7 phần trăm hay 70 điểm thời kỳ suy thoái) Ngược hẳn lại, nước OECD, phần lớn lãi suất danh nghĩa giảm vào thời kỳ mở rộng tăng vào thời kỳ suy thối (ví dụ, lãi suất liên ngân hàng nước thu nhập trung bình cao tăng thêm 2,3 phần trăm hay 230 điểm vào thời kỳ suy thoái) Như vậy, xu hướng nước ngồi OECD nhìn chung cho thấy sách tiền tệ thuận chu kỳ.23 Bảng 12 trình bày mối tương quan cấu phần mang tính chu kỳ GDP thực, dịng vốn vào, năm mức lãi suất danh nghĩa bảng Về quan điểm chu kỳ sách tiền tệ, chứng xem thuyết phục nước OECD (chính sách tiền tệ nghịch chu kỳ), đó, tồn 10 mối tương quan tương quan dương có mối tương quan có ý nghĩa thống kê Cũng có chứng sách tiền tệ thuận chu kỳ nước thu nhập trung bình cao (tồn 10 mối tương quan tương quan âm có mối tương quan có ý nghĩa thống kê) Đối với hai nhóm nước cịn lại, chứng có tính chất lẫn lộn hơn; tình trạng thiếu ý nghĩa thống kê phản ánh kiện chuỗi số liệu lãi suất có thời gian ngắn hơn.24 Chuyển sang mối tương quan dòng vốn vào ròng lãi suất bảng 12, lần nữa, chứng mạnh nước OECD (với toàn 10 mối tương quan tương quan dương có nghĩa thống kê), rõ ràng cho thấy lãi suất cao gắn liền với dòng vốn vào Đối với nước thu nhập trung bình cao, số 10 mối tương quan tương quan âm khơng có ý nghĩa thống kê khác không (một lần nữa, chuỗi số liệu thời gian ngắn lại nhược điểm quan trọng) Tuy nhiên, chấp nhận điều chứng gợi ý hội chứng “trời mưa, nước trút” Bảng 11 Biên độ chu kỳ sách tiền tệ 23 Phụ lục bảng trình bày kết tương tự với kết bảng 11 cho lãi suất thực biến số tổng tiền tệ thực Nói khái quát, lãi suất thực nước OECD có tương quan dương với chu kỳ (nghĩa lãi suất thực nhìn chung tăng vào thời kỳ thuận lợi giảm vào thời kỳ khó khăn) Trên nguyên tắc, điều quán với sách tiền tệ nghịch chu kỳ (nhớ lại bảng 3) Ngược lại, với nước thu nhập trung bình cao trung bình thấp, lãi suất thực xem có tương quan âm với chu kỳ Các kết quán với kết Neumeyer Perri (2004) Các kết nước thu nhập thấp khó lý giải chúng tương tự với nước OECD Các kết số dư tiền thực phụ lục bảng phù hợp với kết trước chúng tôi: vào thời kỳ thuận lợi, số dư tiền thực tăng nhiều so với thời kỳ khó khăn Tuy nhiên, tương quan dương không cho phép rút dự đốn quan điểm sách tiền tệ (nhớ lại bảng 3) 24 Điều quan trọng cần cảnh báo độc giả số liệu lãi suất nước OECD khơng đồng (22)Tăng lãi suất danh nghĩa Các báo ngân sách Thời kỳ tốt đẹp (1) Thời kỳ khó khăn (2) Biên độ (1)-(2) Các nước OECD Lãi suất liên ngân hàng 0,3 -0,7 1,0 Lãi suất tín phiếu kho bạc 0,2 -0,4 0,6 Suất chiết khấu 0,5 -0,5 1,0 Lãi suất cho vay 0,0 -0,3 0,3 Lãi suất tiền gửi 0,1 -0,3 0,4 Các nước thu nhập trung bình cao Lãi suất liên ngân hàng* -2,2 2,3 -4,5 Lãi suất tín phiếu kho bạc -2,6 -1,5 -1,1 Suất chiết khấu -1,5 2,7 -4,2 Lãi suất cho vay -4,0 2,1 -6,1 Lãi suất tiền gửi* 0,7 1,0 -0,3 Các nước thu nhập trung bình thấp Lãi suất liên ngân hàng -0,8 -0,1 -0,7 Lãi suất tín phiếu kho bạc -0,7 1,1 -1,8 Suất chiết khấu 0,5 0,5 0,0 Lãi suất cho vay -1,0 0,4 -1,4 Lãi suất tiền gửi -0,5 -0,5 0,0 Các nước thu nhập thấp Lãi suất liên ngân hàng -1,3 1,5 -2,8 Lãi suất tín phiếu kho bạc -1,0 0,5 -1,5 Suất chiết khấu -0,8 0,2 -1,0 Lãi suất cho vay -4,7 0,2 -4,9 Lãi suất tiền gửi -1,6 0,2 -1,8 Chú thích: Tăng lãi suất xác định theo thay đổi bình quân hàng năm lãi suất (với lãi suất biểu thị điểm phần trăm) Thời kỳ thuận lợi (khó khăn) định nghĩa năm có tăng trưởng GDP (dưới) mức trung vị * Trung vị báo cáo thay cho giá trị bình quân, giá trị bình quân bị biến dạng hay nhiều thời kỳ lạm phát cao (hay siêu lạm phát) Nguồn: IMF, Triển vọng kinh tế giới Thống kê tài quốc tế Ứng với khó khăn hiển nhiên (thậm chí nước tiên tiến Hoa Kỳ) việc mô tả thực nghiệm quan điểm sách tiền tệ, chúng tơi thực công việc bổ sung để kiểm tra độ mạnh cho tất nhóm nước Một cách cụ thể, ước lượng quy tắc Taylor nêu phần II Bảng 13 trình bày kết cho ba mức lãi suất danh nghĩa mà nguyên tắc, đóng vai trị cơng cụ sách (lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tín phiếu kho bạc, suất chiết khấu) Hãy nhớ lại sách nghịch chu kỳ địi hỏi phải có B2 dương có ý nghĩa thống kê, kết sau.25 Thứ nhất, chính sách tiền tệ nước OECD xem có tính nghịch chu kỳ (thể qua hệ số dương có ý nghĩa thống kê hai ba yếu tố) Thứ hai, có chứng tính thuận chu kỳ sách tiền tệ nước thu nhập trung bình (thể qua hệ số âm có nghĩa thống kê phép hồi qui lãi suất tín phiếu kho bạc) Như vậy, thơng điệp chung quán với kết bảng 11 12 25 (23)Bảng 12 Các mối tương quan sách tiền tệ, GDP thực, dòng vốn vào ròng Lãi suất danh nghĩa Các nước Liên ngân hàng Tín phiếu kho bạc Chiết khấu Cho vay Tiền gửi Bộ lọc HP Tương quan với GDP thực OECD 0,28* 0,39* 0,37* 0,23* 0,21* Thu nhập trung bình cao -0,24* -0,09 -0,02 -0,24* -0,21* Thu nhập trung bình thấp 0,02 0,00 0,04 0,07 0,01 Thu nhập thấp -0,12 -0,02 0,04 -0,02 -0,10 Tương quan với dòng vốn vào ròng OECD 0,14* 0,25* 0,20* 0,19* 0,11* Thu nhập trung bình cao -0,11 -0,24 0,11 -0,13 -0,09 Thu nhập trung bình thấp 0,04 0,03 0,07 0,05 0,00 Thu nhập thấp 0,01 0,06 0,03 -0,11 0,05 Bộ lọc dải thông Tương quan với GDP thực OECD 0,12 0,13* 0,23* 0,01 0,06 Thu nhập trung bình cao -0,23 -0,14 -0,10 -0,10 -0,13* Thu nhập trung bình thấp 0,19* 0,00 -0,03 0,03 -0,03 Thu nhập thấp -0,09 -0,04 -0,07 -0,07 -0,08 Tương quan với dòng vốn vào ròng OECD 0,16* 0,28* 0,19* 0,16* 0,13* Thu nhập trung bình cao -0,05 -0,17 0,08 -0,18 -0,11 Thu nhập trung bình thấp 0,30* -0,03 0,11 0,00 -0,07 Thu nhập thấp 0,12 0,07 0,02 -0,11 0,04 (24)Bảng 13 Quy tắc Taylor Hồi qui it = α + 1 (t – ) + 1yct + ut it = Lãi suất ngắn hạn Định nghĩa lãi suất cho t –  = Tỉ lệ lạm phát trừ trung bình mẫu yct = Cấu phần mang tính chu kỳ GDP thực (bộ lọc HP) chia cho sản lượng thực tế Biến phụ thuộc (số quan sát) 1 2 R 2 Các nước OECD Lãi suất liên ngân hàng (663) 0,56* 0,02 0,27 Lãi suất tín phiếu kho bạc (503) 0,60* 0,12* 0,39 Suất chiết khấu (758) 0,49* 0,15* 0,25 Các nước thu nhập trung bình cao Lãi suất liên ngân hàng (187) 4,84* -0,31 0,48 Lãi suất tín phiếu kho bạc (152) 0,32* -0,12* 0,04 Suất chiết khấu (413) 0,43* -0,11 0,01 Các nước thu nhập trung bình thấp Lãi suất liên ngân hàng (250) 0,81* -0,19 0,34 Lãi suất tín phiếu kho bạc (218) 0,44* -0,27* 0,11 Suất chiết khấu (686) 1,21* 0,26 0,42 Các nước thu nhập thấp Lãi suất liên ngân hàng (282) 0,38* 0,18* 0,09 Lãi suất tín phiếu kho bạc (258) 0,29* 0,11 0,17 Suất chiết khấu (951) 6,03* 1,59 0,22 Chú thích: Các phương trình ước lượng số liệu nhóm với hiệu ứng cố định Dấu (*) biểu thị ý nghĩa thống kê mức 10 phần trăm Nguồn: IMF, Triển vọng kinh tế giới, Thống kê tài quốc tế IV.4 Các chế tỷ giá hối đoái, hội nhập thị trường vốn, khủng hoảng Trong phần này, chia mẫu theo ba bình diện khác nhằm đánh giá xem kết chúng tơi có bị hay khơng bị ảnh hưởng khả lưu chuyển vốn thị trường giới, chế tỷ giá hối đoái tại, diện khủng hoảng Trước tiên, để xem thử hội nhập thị trường vốn gia tăng khứ gần có ảnh hưởng đến xu hướng chu kỳ biến số hay không, chia mẫu làm hai giai đoạn (1960-1979 1980-2003) thực tất công việc thực nghiệm vừa mô tả phần Kế đến, chia mẫu theo số đo tính linh hoạt tỷ giá hối đối thực tế Cuối cùng, chúng tơi chia mẫu thành thời kỳ bình thời kỳ khủng hoảng tiền tệ Điều giúp khẳng định liệu kết tính thuận chu kỳ có chịu ảnh hưởng mức độ tình khủng hoảng cực đoan khơng Các kết cho phần trình bày bảng 14 thảo luận lần lượt.26 a Giai đoạn 1960-1979 so với giai đoạn 1980-2003 Bốn kết đạt ta chia mẫu hai giai đoạn 1960-1979 1980-2003 sau Thứ nhất, cách quán nước thu nhập trung bình cao, dịng vốn có tính thuận chu kỳ hai giai đoạn, với mối tương quan tăng lên giai đoạn sau Thứ hai, quan điểm chu kỳ chi tiêu phủ xem không thay đổi hai giai đoạn nước 26 (25)OECD (nghĩa sách ngân sách có tính thuận chu kỳ hai giai đoạn) nước OECD xem không theo chu kỳ giai đoạn trước 1980 chuyển sang nghịch chu kỳ giai đoạn sau năm 1980 Thứ ba, thuế lạm phát xem không theo chu kỳ giai đoạn trước 1980 chuyển sang nghịch chu kỳ rõ rệt nước OECD thuận chu kỳ nhóm cịn lại sau năm 1980 Thứ tư, sách tiền tệ xem chuyển từ tính chất khơng theo chu kỳ sang nghịch chu kỳ với nước OECD Do thiếu số liệu nước phát triển nên ta không so sánh với giai đoạn trước Bảng 14 Các đặc điểm chu kỳ dịng vốn vào rịng, sách ngân sách chính sách tiền tệ Tương quan với GDP thực Dịng vốn vào rịng Chính sách ngân sách Chính sách tiền tệ Các nước Chi ngân sách trung ương Thuế lạm phát Lãi suất cho vay Trước 1980 Sau 1980 Trước 1980 Sau 1980 Trước 1980 Sau 1980 Trước 1980 Sau 1980 OECD Kcsl 0,38* -0,19 -0,14* 0,11 0,22* 0,04 0,25* Thu nhập trung bình cao 0,25* 0,38* 0,43* 0,33* -0,04 -0,16* Kcsl -0,23* Thu nhập trung bình thấp 0,28* 0,26* 0,39* 0,19* -0,01 -0,12* Kcsl 0,03 Thu nhập thấp 0,20* 0,17* 0,43* 0,38* -0,08 -0,23* Kcsl 0,03 Cố định Linh hoạt Cố định Linh hoạt Cố định Linh hoạt Cố định Linh hoạt OECD 0,35* 0,40* -0,09 -0,19 0,11 0,26* 0,13 0,38* Thu nhập trung bình cao 0,39* 0,35* 0,39* 0,22* -0,15* -0,26* -0,12 -0,06 Thu nhập trung bình thấp 0,21* 0,34* 0,24* 0,31* 0,04 -0,15* 0,06 0,29* Thu nhập thấp 0,27* 0,20* 0,40* 0,28* -0,13* -0,21* -0,01 0,01 Kh hoảng Th bình Kh hoảng Th bình Kh hoảng Th bình Kh hoảng Th bình OECD Kcsl 0,37* Kcsl -0,13* Kcsl 0,17* Kcsl 0,23* Thu nhập trung bình cao 0,56* 0,36* 0,38* 0,41* -0,41* -0,14* Kcsl -0,22* Thu nhập trung bình thấp 0,57* 0,28* 0,05 0,24* -0,15 -0,06* Kcsl 0,08 Thu nhập thấp 0,14 0,14* 0,30* 0,32* -0,09 -0,09* Kcsl -0,06 Chú thích: Tất mối tương quan tính thơng qua sử dụng lọc HP Trước 1980: Bao gồm quan sát từ năm 1960 đến 1979 Sau 1980: Bao gồm quan sát từ năm 1980 đến 2003 Cố định: Bao gồm năm có chế tỷ giá hối đoái cố định cố định có điều chỉnh Linh hoạt: Bao gồm năm có chế thả có quản lý thả tự Khủng hoảng: Bao gồm năm có tỉ lệ giá đồng tiền hàng tháng 25 phần trăm hay cao mà cao 10 phần trăm so với tỉ lệ giá tháng trước hai năm sau phá giá Thanh bình: Bao gồm năm khơng xác định năm khủng hoảng Dấu (*) biếu thị ý nghĩa thống kê mức 10 phần trăm Kcsl: Khơng có số liệu Nguồn: IMF, Triển vọng kinh tế giới Thống kê tài quốc tế b Cơ chế tỷ giá hối đoái cố định so với thả (26)Các kết phân tích sau Thứ nhất, khơng có khác biệt rõ tương quan dòng vốn vào ròng chu kỳ GDP thực hai nhóm chế tỷ giá Thứ hai, ta khơng tìm thấy khác biệt chi tiêu phủ Thứ ba, thuế lạm phát xem có tính nghịch chu kỳ với nước OECD có tính thuận chu kỳ với nước OECD chế tỷ giá linh hoạt Cuối cùng, sách tiền tệ có tính nghịch chu kỳ nhóm nước OECD chế tỷ giá linh hoạt c Thời kỳ khủng hoảng so với thời kỳ bình Chúng tơi định nghĩa thời kỳ khủng hoảng tiền tệ thời kỳ tỉ lệ giá đồng tiền hàng tháng 25% hay cao mà cao 10% so với tỉ lệ giá tháng trước Những năm (cũng hai năm khủng hoảng) xem xét tách riêng so với thời kỳ bình Ý tưởng để kiểm tra xem kết chúng tơi có bị ảnh hưởng khủng hoảng hay không Bảng 14 cho thấy điều dứt khốt khơng Quả thật, kết xem - không mạnh – thời kỳ bình Vì thế, chúng tơi kết luận thông điệp viết không phụ thuộc vào việc có thời kỳ khủng hoảng mẫu nghiên cứu V NHẬN XÉT ĐÚC KẾT Chúng nghiên cứu thuộc tính chu kỳ dịng vốn vào, sách tiền tệ sách ngân sách cho 104 nước giai đoạn 1960-2003 Cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu để hiểu rõ mối liên kết chu kỳ kinh tế, dòng vốn vào sách kinh tế vĩ mơ, cụ thể nhóm nước khác tình khác (và đặc biệt hạn chế số liệu địa phương) Với cân nhắc này, phát chúng tơi tóm tắt sau: i) Các dịng vốn vào rịng có tính thuận chu kỳ phần lớn nước OECD nước phát triển ii) Chính sách ngân sách có tính thuận chu kỳ hầu phát triển đặc biệt rõ rệt nước thu nhập trung bình cao iii) Cho dù cịn sơ bộ, chúng tơi tìm thấy chứng tính thuận chu kỳ sách tiền tệ nước phát triển, đặc biệt nước thu nhập trung bình cao Cũng có chứng sách tiền tệ nghịch chu kỳ nước OECD iv) Đối với nước phát triển, đặc biệt nước thu nhập trung bình cao, chu kỳ dịng vốn chu kỳ kinh tế vĩ mô tăng cường lẫn (hội chứng “trời mưa, nước trút”) (27)không thể tránh khỏi là: nước phát triển, đặc biệt kinh tế thị trường nổi, cần tìm chế giúp cho sách vĩ mơ thực cách trung tính hay có tính bình ổn chu kỳ kinh tế Thật ra, có chứng cho thấy thị trường tiếng biết hoạch định sách cách khéo léo (ta nhớ trường hợp Chile) “dần dần” kết thúc sách thuận chu kỳ chuyển sang thực sách ngân sách trung tính nghịch chu kỳ (tìm đọc nghiên cứu Calderon Schmidt- Hebbel (2003)) Trong trường hợp cụ thể Chile, việc ban hành luật ngân sách thiết kế đặc biệt để khuyến khích tiết kiệm phủ vào thời kỳ thuận lợi xem có ích nỗ lực Cuối cùng, đáng để nhấn mạnh mục tiêu thực nghiệm cốt chỗ tính tốn mối tương quan “dạng rút gọn” (trên tinh thần tư liệu chu kỳ kinh tế thực) không phải xác định quy tắc sách hay thơng số cấu Các kiểu ma sát mà người ta cần đưa vào mơ hình cân tổng thể nhằm giải thích hội chứng “trời mưa, nước trút” xác nhận qua nghiên cứu chủ đề nghiên cứu sâu xa Tóm lại, chúng tơi hy vọng điểm hợp thức mặt thực nghiệm nhận thấy viết thúc nhà lý thuyết xem xét lại mơ hình mà khơng cịn phù hợp với kiện thực tế, thúc nhà thực hành xem xét lại số liệu kỹ thuật tinh xảo Tài liệu tham khảo Aghion, Phillipe, Philippe Bacchetta and Abhijit Banerjee, “ Currency Crises and Monetary Policy in an Economy with Credit Constraints,” European Economic Review, Vol 45 (2001), pp 1121-1150 Aizenman, Joshua, Michael Gavin, and Ricardo Hausmann, «Optimal Tax Policy with Endogenous Borrowing Constraints,» NBER Working Paper No 5558 (1996) Aguiar, Mark, and Gita Gopinath, “ Emerging Market Business Cycles: The Cycle is the Trend,” mimeo (University of Chicago, 2004) Baxter, Marianne, and Robert G King “Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series.” Review of Economics and Statistics 81 (1999): 575–93 Braun, Miguel, “Why Is Fiscal Policy Procyclical in Developing Countries” (mimeo, Harvard University, 2001) Calderon, Cesar and Klaus Schmidt-Hebbel, “Macroeconomic Policies and Performance in Latin America,” Journal of International Money and Finance, Vol 22 (2003), pp 895-923 Calvo, Guillermo A «On the Costs of Temporary Policy,» Journal of Development Economics, Vol 27 (1987), pp 245-262 Calvo, Guillermo A., Leonardo Leiderman, and Carmen M Reinhart, “ Capital Inflows and Real Exchange Rate Appreciation in Latin America: The Role of External Factors,” IMF Staff Papers, Vol 40 (1993), pp 108-151 Calvo, Guillermo A., Leonardo Leiderman, and Carmen M Reinhart, “ The Capital Inflows Problem: Concepts and Issues,” Contemporary Economic Policy, Vol XII (1994), pp 54-66 Calvo, Guillermo A and Carlos A Végh, «Inflation Stabilization and BOP Crises in Developing Countries» in John Taylor and Michael Woodford, eds., Handbook of Macroeconomics (Volume C; North Holland, 1999), pp 1531-1614 Chari, V.V and Patrick Kehoe, “Optimal Fiscal and Monetary Policy,” NBER Working Papers No 6891 (1999) Clarida, Richard, Jordi Gali, and Mark Gertler, “Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence,” NBER Working Paper No 6254 (1997) Clarida, Richard, Jordi Gali, and Mark Gertler, “ The Science of Monetary Policy; A New Keynesian Perspective,” Journal of Economic Literature, Vol 37 (1999), pp 1161-1707 Corbo, Vittorio, “Monetary Policy in Latin America in the 90s,” Central Bank of Chile Working Paper No 78 (2000) (28)Observer, Vol 4, No 2, July 1989, 143-165 Dixon, Jay, “Voracity, Volatility, and Growth” (mimeo, UCLA, 2003) Drazen, Alan, “ Interest Rate and Borrowing Defense Against Speculative Attack,” Carnegie- Rochester Series on Public Policy, Vol 53 (2000) Flood, Robert P and Olivier Jeanne, “An Interest Rate Defense of a Fixed Exchange Rate?” IMF Working Paper No 00/159 (2000) Gavin, Michael, and Roberto Perotti, “ Fiscal Policy in Latin America,” NBER Macroeconomics Annual (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997), pp 11-61 Gupta, Sanjeev, Benedict Clements, Bernardin Akitoby, and Gabriela Inchauste, “ The Cyclicality of Government Spending in Developing Countries” (mimeo, IMF, 2004) Lahiri, Amartya and Carlos A Végh, “Delaying the Inevitable: Interest Rate Defense and BOP Crises,» Journal of Political Economy, Vol 111 (2003), pp 404-424 Lahiri, Amartya and Carlos A Végh, “On the Non-Monotonic Relation between Interest Rates and the Exchange Rate,” mimeo (New York Fed and UCLA, 2004) Lane, Philip, “ The Cyclical Behavior of Fiscal Policy: Evidence from the OECD” Journal of Public Economics, Vol 87 (2003a), pp 2661-2675 Lane, Philip, “ Business Cycles and Macroeconomic Policy in Emerging Market Economies” (mimeo, Trinity College, Dublin, 2003b) Lane, Philip and Aaron Tornell, “Why Aren’ t Latin American Savings Rates Procyclical? Journal of Development Economics, Vol 57 (1998), pp 185-200 Moron, Eduardo and Juan Francisco Castro, 2000, “Uncovering Central Bank’s Monetary Policy Objective: Going Beyond the Fear of Floating,” (mimeo, Universidad del Pacifico) Neumeyer, Pablo A., and Fabrizio Perri, “ Business Cycles in Emerging Economies: The Role of Interest Rates,” NBER Working Paper No 10837 (2004) Pallage, Stephane, and Michel A Robe, “ Foreign Aid and the Business Cycle,” Review of International Economics, Vol (2001), pp 637-668 Phelps, Edmund (1973), “ Inflation in the Theory of Public Finance,” Swedish Journal of Economics, Vol (75), pp 67-82 Reinhart, Carmen M and Kenneth S Rogoff “ The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation.” Quarterly Journal of Economics, Vol CXIX No 1, February 2004, 1-48 Reinhart, Carmen M., Kenneth S Rogoff, and Miguel A Savastano “Debt Intolerance,” in William Brainard and George Perry, eds., Brookings Papers on Economic Activity, Vol.1 Spring 2003, 1-74 Riascos, Alvaro and Carlos A Végh, “ Procyclical Fiscal Policy in Developing Countries: The Role of Incomplete Markets” (mimeo, UCLA and Banco Republica, Colombia, 2003) Talvi, Ernesto, and Carlos A Végh, “ Tax Base Variability and Procyclical Fiscal Policy,” NBER Working Paper No 7499 (2000), forthcoming Journal of Development Economics Taylor, John, “Discretion versus Policy Rules in Practice,” Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol 39 (1993), pp 195-214 Tornell, Aaron and Philip Lane, «The Voracity Effect,» American Economic Review, Vol 89 (1999), pp 22-46 (29)PHỤ LỤC: CHỈ SỐ VỀ TÍNH CHU KỲ CỦA CHÍNH SÁCH NGÂN SÁCH Bài viết tìm hiểu thuộc tính chu kỳ nhiều báo sách ngân sách Bây xây dựng số đo tóm tắt thuộc tính chu kỳ sách ngân sách Chỉ số tổng hợp sử dụng để xếp hạng nước theo quan điểm sách nước nghiên cứu thực nghiệm tương lai, giúp giải thích biến thiên nước thơng qua sử dụng nhiều biến số kinh tế, trị, thể chế Tuy việc chọn lọc cấu phần số tổng hợp trọng số cấu phần thiết mang tính tuỳ ý, báo chọn sở giúp ta nhận thức rõ ràng quan điểm chu kỳ sách Chỉ số sách ngân sách tổng hợp ký hiệu cf xây dựng sau (xem phụ lục bảng 5): cf = 0,40 g + 0,40 Percentile {ag – bg} – 0,20  trong g tương quan (HP) cấu phần mang tính chu kỳ GDP thực chi tiêu của phủ trung ương, ag tăng trưởng bình qn chi tiêu phủ trung ương GDP mức trung vị, bg tăng trưởng bình qn chi tiêu phủ trung ương GDP dưới mức trung vị (như trình bày bảng 9),  tương quan (HP) GDP thực thuế lạm phát, /(1 + ) (như trình bày bảng 9) Như vậy, ag – bg cho ta số đo biên độ của chu kỳ chi tiêu ngân sách mà mối tương quan không bộc lộ Để chuẩn hố số đo biên độ – cho nằm khoảng từ -1 đến +1 có đơn vị mối tương quan – phân phối quan sát giá trị dương giá trị âm vào nhóm số thập phân (percentile) sau gán giá trị số thập phân cho đất nước quan sát Ví dụ, thể qua phụ lục bảng 5, Argentina có biên độ 5,35 điểm phần trăm (nghĩa tỉ lệ tăng trưởng chi tiêu phủ vào thời kỳ tốt đẹp cao 5,35 điểm phần trăm so với thời kỳ khó khăn) Quan sát tương ứng nhóm thứ 17 tất quan sát có giá trị dương Vì thế, chúng tơi gán cho Argentina giá trị 0,17 Hai cấu phần cho trọng số cao (0,40) số tổng hợp, nhiều nước mẫu nghiên cứu (gồm nước phát triển phát triển) không dựa nhiều vào thuế lạm phát, thuế lạm phát gán trọng số 0,20 Vì thế, cấu phần số cf giới hạn giá trị từ -1 đến +1, +1 thuận chu kỳ nhiều (30)Hình Các mối tương quan quốc gia cấu phần mang tính chu kỳ dịng vốn vào ròng GDP thực, 1960-2003 (31)Hình Các mối tương quan quốc gia cấu phần mang tính chu kỳ chi tiêu phủ thực GDP thực, 1960-2003 Chú thích: Các đậm màu nước OECD sáng màu nước OECD Các cấu phần mang tính chu kỳ ước lượng thơng qua sử dụng lọc Hodrick Prescott (HP) Tương quan dương biểu thị sách ngân sách thuận chu kỳ Chi tiêu phủ thực định nghĩa chi tiêu phủ trung ương, giảm phát theo hệ số giảm phát GDP (32)Chú thích: Các đậm màu nước OECD sáng màu nước OECD Các cấu phần mang tính chu kỳ ước lượng thơng qua sử dụng lọc Hodrick Prescott (HP) Biên độ chu kỳ sách ngân sách biểu thị chênh lệch (tính điểm phần trăm) tăng trưởng chi tiêu phủ thực thời kỳ thuận lợi thời kỳ khó khăn Chi tiêu phủ thực định nghĩa chi tiêu phủ trung ương, giảm phát theo hệ số giảm phát GDP (33)Hình Biên độ chu kỳ sách ngân sách, 1960-2003 Chú thích: Các đậm màu nước OECD sáng màu nước OECD Các cấu phần mang tính chu kỳ ước lượng thơng qua sử dụng lọc Hodrick Prescott (HP) Tương quan dương biểu thị sách ngân sách thuận chu kỳ (34)Hình Các mối tương quan quốc gia cấu phần mang tính chu kỳ thuế lạm phát và GDP thực, 1960-2003 Chú thích: Các đậm màu nước OECD sáng màu nước OECD Các cấu phần mang tính chu kỳ ước lượng thông qua sử dụng lọc Hodrick Prescott (HP) Tương quan dương biểu thị sách tiền tệ nghịch chu kỳ (35)Hình Các mối tương quan quốc gia cấu phần mang tính chu kỳ lãi suất cho vay danh nghĩa GDP thực, 1960-2003 Chú thích: Các đậm màu nước OECD sáng màu nước ngồi OECD Các cấu phần mang tính chu kỳ ước lượng thông qua sử dụng lọc Hodrick Prescott (HP) Chi tiêu phủ thực định nghĩa chi tiêu phủ trung ương, giảm phát theo hệ số giảm phát GDP (36)Hình Các mối tương quan quốc gia cấu phần mang tính chu kỳ chi tiêu phủ thực dịng vốn vào rịng, 1960-2003 (37)Hình Các mối tương quan quốc gia cấu phần mang tính chu kỳ thuế lạm phát dòng vốn vào rịng, 1960-2003 (38)Hình Các mối tương quan quốc gia cấu phần mang tính chu kỳ lãi suất cho vay danh nghĩa dòng vốn vào ròng, 1960-2003 Phụ lục bảng Nguồn số liệu Chỉ báo Nguồn 1 Bên Tài khoản tài (dịng vốn vào rịng) Thứ hạng nhà đầu tư thể chế IMF, Triển vọng kinh tế giới (WEO) Nhà đầu tư thể chế 2 Ngân sách Chính phủ trung ương: Chi tiêu Chi hành, chi hành trừ toán lãi vay, chi hàng hoá dịch vụ, chi tiền lương tiền cơng Chính phủ hợp nhất: Chi tiêu Chi hành, chi hành trừ toán lãi vay, chi hàng hoá dịch vụ, chi tiền lương tiền công Thuế lạm phát, /(1 + ) IMF, WEO IMF, Thống kê tài chính phủ (GFS) IMF, WEO IMF, GFS IMF, Thống kê tài quốc tế (IFS) 3 Tiền tệ Tín dụng nội địa, M0, M1, M2, Lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tín phiếu kho bạc, suất chiết khấu, lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi IMF, IFS 4 Số liệu khác GDP thực Hệ số giảm phát GDP Chỉ số giá tiêu dùng IMF, WEO IMF, WEO IMF, IFS (39)Phụ lục bảng Các nước mẫu nghiên cứu Các nước thu nhập thấp (40) Các nước thu nhập trung bình thấp (25) Các nước thu nhập trung bình cao (18) Các nước OECD (21) Chú thích: Tổng số nước 104 (40)Phụ lục bảng Biên độ chu kỳ lãi suất thực Tăng lãi suất thực Lãi suất thực Thời kỳ thuận lợi (1) Thời kỳ khó khăn (2) Biên độ (1) – (2) Các nước OECD Lãi suất liên ngân hàng 0,1 -0,2 0,3 Lãi suất tín phiếu kho bạc 0,4 -0,2 0,6 Suất chiết khấu 0,3 -0,4 0,7 Lãi suất cho vay -0,1 0,1 -0,2 Lãi suất tiền gửi 0,0 0,0 0,0 Các nước thu nhập trung bình cao Lãi suất liên ngân hàng* 2,2 3,1 -0,9 Lãi suất tín phiếu kho bạc -2,8 1,6 -4,4 Suất chiết khấu -1,0 2,6 -3,6 Lãi suất cho vay -2,5 1,7 -4,2 Lãi suất tiền gửi* 1,1 0,8 0,3 Các nước thu nhập trung bình thấp Lãi suất liên ngân hàng -0,4 0,4 -0,8 Lãi suất tín phiếu kho bạc -0,6 1,1 -1,7 Suất chiết khấu 0,4 -0,4 0,8 Lãi suất cho vay* -0,6 1,0 -1,6 Lãi suất tiền gửi* -0,4 -0,1 -0,3 Các nước thu nhập thấp Lãi suất liên ngân hàng 1,3 0,1 1,2 Lãi suất tín phiếu kho bạc 4,8 -0,9 5,7 Suất chiết khấu* 1,1 -2,3 3,4 Lãi suất cho vay* -1,4 -0,2 -1,2 Lãi suất tiền gửi* 0,4 -1,0 1,4 Chú thích: Tăng lãi suất thực định nghĩa thay đổi bình quân hàng năm lãi suất thực (với lãi suất thực biểu thị điểm phần trăm) Thời kỳ thuận lợi (khó khăn) định nghĩa năm có tăng trưởng GDP (dưới) mức trung vị * Trung vị báo cáo thay cho giá trị bình quân, giá trị bình quân bị biến dạng lạm phát cao (hay siêu lạm phát) (41)Phụ lục bảng Biên độ chu kỳ tổng tiền thực Tăng tổng tiền thực Tổng tiền thực Thời kỳ thuận lợi (1) Thời kỳ khó khăn (2) Biên độ (1) – (2) Các nước OECD M0 3,2 0,8 2,4 M1 5,4 4,0 1,4 M2 6,6 3,3 3,3 Các nước thu nhập trung bình cao M0 7,7 3,0 4,7 M1 8,3 1,0 7,3 M2 11,5 3,3 8,2 Các nước thu nhập trung bình thấp M0 6,2 2,4 3,8 M1 5,9 2,4 3,5 M2 8,2 4,5 3,7 Các nước thu nhập thấp M0 4,3 0,8 3,5 M1 3,2 0,9 2,3 M2 6,7 1,4 5,3 (42)Phụ lục bảng Chỉ số tính chu kỳ sách ngân sách Tương quan cấu phần mang tính chu kỳ GDP thực Biên độ chu kỳ chi tiêu phủ trung ương Chỉ số tính chu kỳ sách ngân sách 0,4*(1)+0,4*(4)-0,2*(2) Các nước Chi tiêu phủ trung ương thực (1) Thuế lạm phát (2) Mức (điểm phần trăm) (3) Dạng số thập phân (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ, Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Các dòng vốn: Mối tương quan lý thuyết với chu kỳ kinh tế - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Bảng 1..

Các dòng vốn: Mối tương quan lý thuyết với chu kỳ kinh tế Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Các chỉ báo thu chi ngân sách: Mối tương quan lý thuyết với chu kỳ kinh tế - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Bảng 2..

Các chỉ báo thu chi ngân sách: Mối tương quan lý thuyết với chu kỳ kinh tế Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các bảng từ 5 đến 7 trình bày những bằng chứng bổ sung về sự kiệnsố 1 (nghĩa là các dòng vốn vào ròng có tính thuận chu kỳ tại hầu hết các nước OECD và các nước đang phát triển) - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

c.

bảng từ 5 đến 7 trình bày những bằng chứng bổ sung về sự kiệnsố 1 (nghĩa là các dòng vốn vào ròng có tính thuận chu kỳ tại hầu hết các nước OECD và các nước đang phát triển) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 6. Thứ hạng tín dụng quốc tế - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Bảng 6..

Thứ hạng tín dụng quốc tế Xem tại trang 16 của tài liệu.
Mô thức “chữ U” cũng thể hiện rõ trong tính biến động của thứ hạng tín dụng. Bảng 7 trình bày số liệu thống kê mô tả cơ bản về tăng trưởng và thứ hạng nhà đầu tư thể chế - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

th.

ức “chữ U” cũng thể hiện rõ trong tính biến động của thứ hạng tín dụng. Bảng 7 trình bày số liệu thống kê mô tả cơ bản về tăng trưởng và thứ hạng nhà đầu tư thể chế Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 10. Mối tương quan giữa chính sách ngân sách, GDP thực, và các dòng vốn vào ròng - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Bảng 10..

Mối tương quan giữa chính sách ngân sách, GDP thực, và các dòng vốn vào ròng Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 13. Quy tắc Taylor - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Bảng 13..

Quy tắc Taylor Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 14. Các đặc điểm về chu kỳ của các dòng vốn vào ròng, chính sách ngân sách và chính sách tiền tệ   - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Bảng 14..

Các đặc điểm về chu kỳ của các dòng vốn vào ròng, chính sách ngân sách và chính sách tiền tệ Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 1. Các mối tương quan quốc gia giữa cấu phần mang tính chu kỳ của các dòng vốn vào ròng và GDP thực, 1960-2003 - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Hình 1..

Các mối tương quan quốc gia giữa cấu phần mang tính chu kỳ của các dòng vốn vào ròng và GDP thực, 1960-2003 Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 2. Các mối tương quan quốc gia giữa cấu phần mang tính chu kỳ của chi tiêu chính phủ thực và GDP thực, 1960-2003 - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Hình 2..

Các mối tương quan quốc gia giữa cấu phần mang tính chu kỳ của chi tiêu chính phủ thực và GDP thực, 1960-2003 Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 3. Biên độ của chu kỳ chính sách ngân sách, 1960-2003. - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Hình 3..

Biên độ của chu kỳ chính sách ngân sách, 1960-2003 Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 7. Các mối tương quan quốc gia giữa các cấu phần mang tính chu kỳ của thuế lạm phát và các dòng vốn vào ròng, 1960-2003 - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Hình 7..

Các mối tương quan quốc gia giữa các cấu phần mang tính chu kỳ của thuế lạm phát và các dòng vốn vào ròng, 1960-2003 Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 8. Các mối tương quan quốc gia giữa cấu phần mang tính chu kỳ của lãi suất cho vay danh nghĩa và các dòng vốn vào ròng, 1960-2003 - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

Hình 8..

Các mối tương quan quốc gia giữa cấu phần mang tính chu kỳ của lãi suất cho vay danh nghĩa và các dòng vốn vào ròng, 1960-2003 Xem tại trang 38 của tài liệu.
Phụ lục bảng 2. Các nước trong mẫu nghiên cứu Các  nước  thu  nhập  - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

h.

ụ lục bảng 2. Các nước trong mẫu nghiên cứu Các nước thu nhập Xem tại trang 39 của tài liệu.
Phụ lục bảng 3. Biên độ của chu kỳ lãi suất thực - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

h.

ụ lục bảng 3. Biên độ của chu kỳ lãi suất thực Xem tại trang 40 của tài liệu.
Phụ lục bảng 4. Biên độ của chu kỳ tổng tiền thực - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

h.

ụ lục bảng 4. Biên độ của chu kỳ tổng tiền thực Xem tại trang 41 của tài liệu.
Phụ lục bảng 5. Chỉ số về tính chu kỳ của chính sách ngân sách Tương quan giữa các cấu  - Bài đọc 22-2. Trời mưa, nước trút: Chính sách kinh tế vĩ mô và các dòng vốn thuận chu kỳ

h.

ụ lục bảng 5. Chỉ số về tính chu kỳ của chính sách ngân sách Tương quan giữa các cấu Xem tại trang 42 của tài liệu.