0

Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

22 18 0
  • Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:28

[r] (1)(2)(3)* B n ph n:ổ -Trong gia đình: + Yêu quý, kính tr ng, hi u th o, l i, giúp đ ông, bà, cha, m ọ ể ả ỡ ẹ + Yêu thương đùm b c, chăm sóc giúp đ anh, ch , em.ọ ỡ ị - Trong xã hôi: + Yêu quê hương đ t nấ ước, có ý th c xây d ng b o v T qu ự ả ệ ổ ố + Tôn tr ng pháp lu t, th c hi n n p s ng văn minh, tr t t , an toàn c ng đ ngọ ậ ự ệ ế ố ậ ự ộ + Tôn tr ng l phép v i ngọ ễ ườ ới l n, thương yêu em nh , đoàn k t v i b n.ỏ ế + Chăm ch h c t p rèn luy n đ o đ cỉ ọ ậ ệ ứ CÂU 1: Em nêu quy n c a tr em?ề CÂU 2: Em nêu b n ph n c a tr em?ổ * Các quy n:ề - Quy n đề ược khai sinh có qu c t ch.ố ị - Quy n đề ượ ốc s ng chung v i cha m đớ ẹ ược hưởng s chăm sóc c a cácự ủ thành viên gia đình - Quy n đề ược h c tâp, vui ch i, tham gia ho t đ ng văn hóa, th thaoọ ộ ể - Quy n đề ược b o v , chăm sóc s c kh e giáo d c.ả ệ ứ ỏ ụ (4)Thiên nhiên bi t im l ng nh ng bi t ế ư ế ph n ng d d i, bi t đòi n nh ng ả ứ ữ ộ ế (5)Ch s thông tinỉ ố hi n tr ng r ng 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 2000-ệ liên quan đ n 1960 1970 1980 1990 1997 2001ế môi trường T l ( % ) đỉ ệ ộ che ph c a 41% 29% 28,7% 27,2% 28,8% 33,2%ủ ủ r ng qu nừ ầ th t p trungể ậ Khôi Khôi H u qu v mơi Phịng Suy Kém R t ph c d n ph c d n ậ ả ề ấ ụ ầ ụ ầ trường h gi m tính tính năngộ ả cao rõ r t phòng h phòng hệ ộ ộ (6)Nguyên nhân d n đ n đ che ph c a r ngẫ ế ủ ủ ừ b suy gi m?ị - Do chi n tranh.ế - Khai thác r ng b a bãi.ừ - Lâm t c hoành hành.ặ (7)? S ki n nói v v n đ gì?ự ệ ở ề ấ - gi sáng ngày 3- 10- 2000:ờ + C n lũ ng quét b n N n Co i- Sìn H - Lai Châu Bi n ố ả ậ ỏ ế b n thành bình đ a.ả ị + C n lũ quét làm 40 ngơ ười ch t, 25 ngế ườ ị ươi b th ng, 43 nhà hàng trăm gia súc, gia c m b lũ vùi l p.ầ ị ấ - Đ u tháng 10- 2000: t nh Đ k L kầ ở ỉ + huy n Krông Nô m a làm ng p 120 cà phê, 40 lúa, Ở ệ ậ 200 nhà (8)(9)Hình Hình Hình 2 (10)(11)Hình Hình Hình Khoáng s n, cát, đ ng v t ả ộ ậ G quý, đ ng th c v t ỗ ộ ự ậ M ch nạ ước ng m, m khoáng s n ầ ỏ ả Mu i, th y h i s n, khoáng s n ố ủ ả ả ả (12)(13)Em so sánh s gi ng khác gi a môi trự ố ường tài nguyên thiên nhiên? -Gi ng nhauố : Đ u nh ng y u t có t nhiên tác đ ng ề ữ ế ố ự ộ đ n đ i s ng ngế ố ười -Khác nhau: + Môi trường: * G m có y u t có s n t nhiên:ồ ế ố ẵ ự ( đ t, nấ ước, khơng khí, r ng, bi n )ừ ể * G m y u t ngồ ế ố ườ ại t o ra: ( đường sá, c u c ng, nhà máy )ầ ố + Tài nguyên thiên nhiên: * G m y u t có s n t nhiên mà ế ố ẵ ự người khai thác đ ph c v cu c s ng ể ụ ụ ộ ố Tài nguyên thiên nhiên m t b ph n thi t y u c a môi ộ ộ ế ế trường (14)TH O LU N Nước khơng khí m t nh ng y u t c u thành ộ ữ ế ố ấ lên môi trường V y t nậ ước khơng khí người ta (15)(16)Môi trường tài ngun thiên nhiên có vai trị nh th đ i v i đ i s ng ngư ế ố ố ười? - T o c s v t ch t đ phát tri n kinh t , văn hóa, xã h iạ ậ ấ ể ể ế ộ - T o cho ngạ ười nhi u phề ương ti n s ng, phát tri n trí tu , ệ ố ể ệ đ o đ c.ạ ứ (17)Bài t p 1: Trong hành vi sau đây, hành vi gây ô ậ nhi m phá h y môi trễ ường? 1 Khai thác th y, h i s n b ng ch t n ủ ả ả ằ ấ ổ Săn b t đ ng v t quý, hi m r ng.ắ ộ ậ ế 3 Đ ch t th i công nghi p tr c ti p vào ngu n nổ ấ ả ệ ự ế ước Khai thác g theo chu kì, k t h p c i t o r ng.ỗ ế ợ ả (18)Bài t p 2: Khoanh tròn nh ng đáp án sau đây?ậ 1 Môi trường tài nguyên thiên nhiên cung c p nguyên ấ v t li u cho ngành xây d ng.ậ ệ ự 2 Môi trường tài ngun thiên nhiên khơng có nh ưởng đ n cu c s ng ngế ộ ố ười 3 Môi trường tài nguyên thiên nhiên cung c p lấ ương th c ự th c ph m đ trì s s ng c a ngự ẩ ể ự ố ủ ười (19)(20)(21)(22) HƯỚNG D N BÀI T P V NHÀ - H c làm t p e, g.ọ - Tìm hi u qui đ nh c a nhà nể ướ ề ảc v b o v môi trệ ường và tài nguyên thiên nhiên. - Tìm hi u bi n pháp đ h n ch h u qu môi trể ể ạ ế ậ ường ô
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện, Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình 3 Hình 4 Hình 2Hình 1 - Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình 3.

Hình 4 Hình 2Hình 1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3 - Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình 3.

Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 2 - Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình 2.

Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 1 - Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình 1.

Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 3 - Bài giảng GDCD 7 bài 14 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên | Lớp 7, GDCD - Ôn Luyện

Hình 3.

Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan