0

Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

18 16 0
  • Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:09

[r] (1)BÀI 12: S N IỰ Ổ (2)KI M TRA MI NG Câu 1: Ch a t p v nhà M t kh i kim lo i có tr ng l ượng 12N nhúng vào nước tr ng lượng c a ch cịn 8,4N. a)Tính l c đ y Ac-si-mét c a n ước tác d ng vào kh i kim lo i. b) Tính th tích c a kh i kim lo i (3)Câu 2: L c đ y ác-si-mét ph thu c vào nh ng ự y u t nào? ế ố áp d ng: Ba qu c u b ng thép nhúng nả ầ ước (hình bên). L c Acsimét tác d ng lên qu c u l n ự ả ầ nh t?ấ A Qu 3, sâu nh t.ả B Qu 2, l n nh t.ả C Qu 1, nh nh t.ả D B ng đ u b ng ằ thép đ u nhúng nề ước. 1 2 3 (4)Câu 3 (5)(6) M t v t ộ ậ ở lòng ch t l ng ch u tác ấ ỏ d ng c a nh ng l c ụ nào, phương chi u ề c a chúng có gi ng ủ nhau khơng? C1 (7)C2 C2 Có th x y ba trể ả ường h p sau đ i v i tr ng ợ ố ớ lượng P c a v t đ l n Fủ ộ ớ Ac a l c đ y Ac-si-mét: ủ ự a) FA < P b) FA = P c) FA > P P FA P FA a) FA < P b) FA = P Hãy v vect l c tẽ ơ ự ương ng v i trứ ường h p ợ Hãy v vect l c tẽ ơ ự ương ng v i trứ ường h p ợ hình 12.1 ch n c m t thích h p dọ ưới n vào ề hình 12.1 ch n c m t thích h p dọ ưới n vào ề d u (…)ấ d u (…)ấ (1) Chuy n đ ng lên (n i lên m t thoáng)ể (1) Chuy n đ ng lên (n i lên m t thoáng)ể (2) Chuy n đ ng xu ng dể ưới (chìm xu ng đáy bình)ố (2) Chuy n đ ng xu ng dể ưới (chìm xu ng đáy bình)ố (3) Đ ng yên (l l ng ch t l ng)ứ ơ ử ấ ỏ (3) Đ ng yên (l l ng ch t l ng)ứ ơ ử ấ ỏ V t …ậ V t …ậ V t …ậ P FA c) FA > P (2) (3) (1) (8)T i mi ng g th vào ế ỗ ả nướ ổc l i n i? (hình 12.2) C3 Pg ỗ < FA Khi mi ng g ế n i m t n ặ ước, tr ng l ượng P c a nó l c đ y Ac-si- mét có b ng không? t i sao? C4 Pg ỗ = F’A (9)C5 Đ l n c a l c đ y Ac-si=mét độ ớ ủ ự ược tính b ng bi u th c: Fằ A = d.V, d tr ng lọ ượng riêng c a ch t l ng, ủ ấ ỏ V gì? Trong câu tr l i sau câu ả ờ khơng đúng? A V th tích c a ph n nể ước b ị mi ng g chi m ch ế ế B V th tích c a c mi ng g ể ế C V th tích c a th tích c a ể ph n mi ng g chìm ầ ế nước. D V th tích để ược g ch chéo ạ hình 12.2. (10) Bi t P = dế V.V (trong dV TLR c a ch t ủ làm v t, V th tích c a v t) Fậ A = dl.V (Trong dl TLR c a ch t l ng) Hãy ch ng ủ ấ ỏ minh r ng n u v t ằ ế kh i đ cố ặ nhúng ng p vào ậ trong lịng thì: V t s chìm xu ng khi: dậ ẽ V > dl V t s l l ng ch t l ng dậ ẽ ử ấ ỏ V = dl V t s n i lên m t ch t l ng dậ ẽ ổ ấ ỏ V < dl. (11)Tóm t tắ V t chìm dậ V > dl P = dV.V V t l l ng dậ ử V = dl FA = dl.V V t n i dậ ổ V < dl. * V t s chìm xu ng dậ ẽ V > dl : T k t qu C2a), ta có:ừ ế Khi v t chìm xu ng : P > Fậ A mà FA = dl.V P = dV.V VV = Vl = V Suy ra: dV > dl (đi u ph i ch ng minh đúng)ề (12)Tóm t tắ V t chìm dậ V > dl P = dV.V V t l l ng dậ ử V = dl FA = dl.V V t n i dậ ổ V < dl. * V t s l l ng dậ ẽ ử V = dl : T k t qu C2b), ta có:ừ ế Khi v t l l ng : Fậ ử A = P mà FA = dl.V P = dV.V VV = Vl = V Suy ra: dV = dl (đi u ph i ch ng minh đúng)ề (13)Tóm t tắ V t chìm dậ V > dl P = dV.V V t l l ng dậ ử V = dl FA = dl.V V t n i dậ ổ V < dl. * V t s n i lên dậ ẽ ổ V < dl : T k t qu C2c), ta có:ừ ế Khi v t n i lên : P < Fậ ổ A mà FA = dl.V P = dV.V VV = Vl = V Suy ra: dV < dl (đi u ph i ch ng minh đúng)ề (14)Hãy giúp Bình tr l i An ph n ả ờ m bài, bi t r ng tàu không ph i ở ế ằ m t kh i thép đ c mà có nhi u khoang ộ r ng.ỗAn - T i tàu b ng thép ạ n ng h n bi thép l i n i ặ ơ ạ ổ hòn bi thép l i chìm?ạBình - ? (15)Th m t bi thép vào thu ngân ả ộ thì bi n i hay chìm? T i sao?ổ Bi t dế thép = 78000 N/m3 dHg = 136000 N/m3. (16)CÓ TH EM CH A BI TỂ Ư Tàu ng n lo i tàu có th ch y ầ ng m dầ ưới m t nặ ước Ph n đáyầ tàu có nhi u ngăn, có th dùng ề máy b m đ b m nơ ể ơ ước vào ho cặ đ y nẩ ước Nh đó, ngờ ười ta có th thay đ i tr ng lể ượng riêng c a ủ tàu đ cho tàu l n xu ng, l l ng ể ơ ử trongnước ho c n i kên m tặ nước(h.12.3). (17)C9 Hai v t M N có th tích ậ được nhúng ng p nậ ước V t ậ M chìm xu ng đáy bình cịn v t ậ N l l ngơ ử ch t ấ l ng G i Pỏ M , FAM lượng l c đ y ự Acsimet tác d ng lên v t M; Pụ N , FAN lượng l c đ y Acsimet tác d ng lên v t ự N. Hãy ch n d u “=”; “<”; “>” thích h p cho ọ các tr ng:ố a) FAM FAN c) FAM PM b) FAN PN d) PM PN > = < (18)HƯỚNG D N V NHÀ • H c thu c ghi nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện, Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Ba qu ub ng thép nhúng trongn ầằ ước (hình bên). - Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

a.

qu ub ng thép nhúng trongn ầằ ước (hình bên) Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình 12.1 và ch mt thích ừợ ưới đây đ in vào ề - Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

hình 12.1.

và ch mt thích ừợ ưới đây đ in vào ề Xem tại trang 7 của tài liệu.
nướ cl in i? (hình 12.2) - Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

n.

ướ cl in i? (hình 12.2) Xem tại trang 8 của tài liệu.
trong hình 12.2. - Sự nổi | Vật lý, Lớp 7 - Ôn Luyện

trong.

hình 12.2 Xem tại trang 9 của tài liệu.