0

Toán 12 Tich phan DH CD 2005 den 2008 Ket qua

6 8 0
  • Toán 12  Tich phan DH CD 2005 den 2008  Ket qua

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:49

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình H quanh trục Ox.[r] (1)Bài ĐH, CĐ Khối A – 2005 ∫ + + = 0 1 3cos sin 2 sin π dx x x x I KQ:34 27 Bài ĐH, CĐ Khối B – 2005 dx x x x I ∫ + = 0 cos cos sin π KQ: 2ln2 1− Bài ĐH, CĐ Khối D – 2005 ( ) ∫ + = sin cos cos π xdx x e I x KQ: e 1 4 π + − Bài Tham khảo 2005 dx x x I ∫ + + = 1 2 KQ: 141 10 Bài Tham khảo 2005 ∫ = sin π xtgxdx I KQ: ln2 3 8 − Bài Tham khảo 2005 ( ) ∫ + = sin cos . π dx x e tgx I x KQ: 1 ln e+ −1 Bài Tham khảo 2005 ∫ = ex xdx I 1 ln KQ: 2e3 1 9 +9 Bài CĐ Khối A, B – 2005 dx x x I =∫ + 1 0 2 3 . KQ: 6 8 5 − Bài CĐ Xây Dựng Số – 2005 ∫ − + + + − = 3 13 1 3 3 dx x x x I KQ: 6ln3 8− Bài 10 CĐ GTVT – 2005 dx x x I =∫ − 1 0 2 1 KQ: 8 105 Bài 11 CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật I – 2005 ∫ = sin π xdx e I x KQ: 3.e 5 34 π + Bài 12 CĐ Tài Chính Kế Tốn IV – 2005 dx x x I 3 . 1 ∫ + = KQ: 848 105 Bài 13 CĐ Truyền Hình Khối A – 2005 ∫ −+ = 2 sin sin π dx x x I KQ: 1ln2 2 Bài 14 CĐSP Tp.HCM – 2005 ∫ − + + = 4 2x x dx I KQ: 3 18 π Bài 15 CĐ KT-KT Cần Thơ – 2005 ∫ = e dx x x I ln KQ: 1 2 e − Bài 16 CĐSP Vĩnh Long – 2005 dx x x I ∫ + + = 3 KQ: 46 15 Bài 17 CĐ Bến Tre – 2005 ∫ + = 0 sin 3 cos π dx x x I KQ: 2 3ln2− Bài 18 CĐSP Sóc Trăng Khối A – 2005 ∫ ∫ = + = 2 0 2 cos 2 sin sin 2 cos . cos 2 sin sin π π x x xdx x J x x x xdx I KQ: I ln2 J π = = − Bài 19 CĐ Cộng Đồng Vĩnh Long – 2005 ∫ = ex xdx I 1 ln KQ: 2 e 1 4 + Bài 20 CĐ Công Nghiệp Hà Nội – 2005 dx x x I sin ∫ = π KQ: 4 2 π − Bài 21 CĐSP Hà Nội – 2005 dx x x x x I ∫ + + + + = 2 KQ: 6 8 π + Bài 22 CĐ Tài Chính – 2005 ( ) ∫ + = 1 x xdx I KQ: 1 8 Bài 23 CĐSP Vĩnh Phúc – 2005 ∫ − = e x x dx I 1 1 ln2 KQ: 6 π (2)∫ + = 0 2004 2004 2004 cos sin sin π dx x x x I KQ: 4 π Bài 25 CĐSP KonTum – 2005 ∫ + = 0 cos sin π dx x x I KQ: Bài ĐH, CĐ Khối A – 2006 2 2 0 sin2x I dx cos x 4sin x π = + ∫ KQ: 2 3 Bài Tham khảo 2006 6 2 dx I 2x 1 4x 1 = + + + ∫ KQ: ln3 1 2 12− Bài ĐH, CĐ Khối D – 2006 ( ) 1 2x 0 I=∫ x e dx− KQ: 2 5 3e 2 − Bài Tham khảo 2006 ( ) 2 0 I x sin2x dx π =∫ + KQ: 1 4 π + Bài Tham khảo 2006 ( ) 2 1 I=∫ x ln x dx− KQ: 5 ln 4 4− Bài ĐH, CĐ Khối B – 2006 ln5 x x ln3 dx I e 2e− 3 = + − ∫ KQ: ln3 2 Bài Tham khảo 2006 10 5 dx I x x 1 = − − ∫ KQ: 2ln2 1+ Bài Tham khảo 2006 e 1 3 2ln x I dx x 2ln x − = + ∫ KQ: 10 2 11 3 − 3 Bài CĐ KTKT Công Nghiệp II – 2006 ( ) 1 2 0 I=∫x ln x+ dx KQ: ln2 1 2 − (Đổi biến t= +1 x , phần) Bài 10 CĐ Cơ Khí – Luyện Kim – 2006 ( ) 2 2 ln x I dx x + =∫ KQ: 3ln2 3ln3 2 − 1 0 I =∫x x +1dx KQ: 2 1 3 − Bài 12 ĐH Hải Phòng – 2006 1 2 x I dx 1 x = + ∫ KQ: 1ln2 2 Bài 13 CĐ Y Tế – 2006 2 4 sinx cosx I dx 1 sin2x π π − = + ∫ KQ: ln Bài 14 CĐ Tài Chính Kế Toán – 2006 ( ) 3 2 0 I =∫x ln x +5 dx KQ: 1(14ln14 5ln5 9) 2 − − Bài 15 CĐ Sư Phạm Hải Dương – 2006 ( ) 2 3 cos2x I dx sin x cosx 3 π = − + ∫ KQ: 1 32 Bài 16 Hệ CĐ – ĐH Hùng Vương – 2006 ( ) 4 0 I x cosx dx π =∫ − KQ: 2 1 8 π − Bài 17 CĐ KTKT Đông Du – 2006 4 0 cos2x I dx 1 2sin2x π = + ∫ KQ: 1ln3 4 Bài 18 CĐ Sư Phạm Quảng Bình – 2006 ln2 2x x e I dx e 2 = + ∫ KQ: 2 3 8 3 − Bài 19 CĐ Sư Phạm Quảng Ngãi – 2006 3 0 4sin x I dx 1 cosx π = + ∫ KQ: Bài 20 CĐ Sư Phạm Trà Vinh – 2006 4 2 x I dx cos x π =∫ KQ: ln 2 4 2 π + Bài 21 CĐ Bán Công – Công Nghệ - Tp.HCM – 2006 3 1 x 3 I dx 3 x x 3 − − = + + + ∫ KQ: 6ln3 8− Bài 22 CĐ Sư Phạm Tiền Giang – 2006 9 1 I =∫x x dx− KQ: 468 7 − (3)e 1 x I ln x dx x  +  =     ∫ KQ: 3 2e 11 9 +18 Bài 24 1 2 0 I=∫x 2 x dx+ KQ: 2(3 2) 9 − Bài 25 ( ) ∫ − = 0 2 cos 1 2 π xdx x I KQ: 2 1 1 2 4 2 π π   − +     Bài 26 ( ) ∫ + − = 0 3 1 dx x e x I x KQ: 2 e 1 4 −14 Bài 27 CĐ KT-KT Công Nghiệp I – 2006 2 0 sin3x I dx 2cos3x 1 π = + ∫ KQ: Không tồn Bài 28 CĐ KT-KT Công Nghiệp II – 2006 ( ) 1 2 0 I=∫x ln x dx+ KQ: ln2 1 2 − Bài 29 CĐ Xây dựng số – 2006 2 1 x x 1 I dx x 5 − = − ∫ KQ: 32 10ln3 3 − Bài 30 CĐ Xây dựng số – 2006 ( ) 1 3 0 I=∫ x cos x sin x dx+ KQ: 5 4 Bài 31 CĐ GTVT III – 2006 2 0 cosx I dx 5 2sinx π = − ∫ KQ: 1ln5 2 3 ( ) ( ) 2 0 J=∫ 2x ln x dx+ + KQ: 24ln3 14− Bài 32 CĐ Kinh tế đối ngoại – 2006 ( ) 4 8 0 I 1 tg x dx π =∫ − KQ: 76 105 Bài 33 CĐSP Hưng Yên - Khối A– 2006 4 2 4x 3 I dx x 3x 2 + = − + ∫ KQ: 18ln2 7ln3− Bài 34 CĐSP Hưng Yên - Khối B– 2006 3 0 sin3x sin 3x I dx 1 cos3x π − = + ∫ KQ: 1 1ln2 6 3 − + Bài 35 CĐSP Hưng Yên - Khối D1 , M– 2006 e 1 ln x ln x I dx x + =∫ KQ: 3(3 23 ) 8 − Bài 36 CĐ Bán công Hoa Sen – Khối A – 2006 ( ) 4 4 0 I cos x sin x dx π =∫ − KQ: 1 2 Bài 37 CĐ Bán công Hoa Sen – Khối D – 2006 4 0 cos2x I dx 1 2sin2x π = + ∫ KQ: 1ln3 4 Bài 38 CĐSP Trung Ương – 2006 2 0 I sin x sin2xdx π =∫ KQ: 2 3 Bài 39 CĐSP Hà Nam – Khối A – 2006 ( ) 1 2 x I dx x 3 = + ∫ KQ : ln4 1 3−4 Bài 40 CĐSP Hà Nam – Khối M – 2006 2 1 I x cosxdx π =∫ KQ: 2 2 4 π − Bài 41 CĐSP Hà Nam – Khối A (DB) – 2006 ( ) e 2 dx I x ln x = + ∫ KQ: 4 π Bài 42 CĐKT Y Tế I – 2006 2 4 sinx cosx I dx 1 sin2x π π − = + ∫ KQ: ln Bài 43 CĐ Tài Chính Hải Quan – 2006 ( ) 3 4 ln tgx I dx sin2x π π =∫ KQ: 1 ln 32 16 Bài 44 CĐ Kĩ thuật Cao Thắng – 2006 ( ) 2 3 0 I sin2x sin x dx π =∫ + KQ: 15 (4)e 0 lnx I dx x =∫ KQ: 4 e− Bài 46 CĐCN Thực phẩm Tp.HCM – 2006 2 1 I dx x 2x = + + ∫ KQ: 4 π Bài 47 CĐ Điện lực Tp.HCM – 2006 3 x I dx 3x + = + ∫ KQ: 46 15 Bài 48 CĐ Kinh tế công nghệ Tp.HCM Khối A– 2006 4 x I dx cos x π =∫ KQ: ln 2 4 2 π − Bài 49 CĐ Kinh tế công nghệ Tp.HCM Khối D1 – 2006 ( ) 2 1 I=∫ 4x lnx dx− KQ: 6ln2 2− Bài 50 CĐSP Hà Nội Khối D1 – 2006 3 6 dx I sin x.sin x 3 π π π =  +      ∫ KQ: 2 ln2 3 Bài ĐH, CĐ khối A – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường: ( ) ( x) y= e x , y+ = +1 e x KQ: 2− e Bài ĐH, CĐ khối B – 2007 Cho hình phẳng H giới hạn đường y x lnx= , y=0, y=e Tính thể tích khối trịn xoay tạo thành quay hình H quanh trục Ox KQ: ( ) 3 5e 27 π − Bài ĐH, CĐ khối D – 2007 Tính tích phân e 3 I=∫x ln x dx KQ: 5e 32 − Bài Tham khảo khối A – 2007 0 2x dx 1 2x + + + ∫ KQ: 2+ln2 Bài Tham khảo khối B – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường ( ) 2 1 − = = + x x y v y x KQ: 1 ln2 1 4 2 π + − Bài Tham khảo khối B – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường 2 à = = − y x v y x KQ: 1 2 3 π + Bài Tham khảo khối D – 2007 ( ) 1 x x dx x − − ∫ KQ: ln2 3ln3 2 + − Bài Tham khảo khối D – 2007 2 x cosx dx π ∫ KQ: 2 2 4 π − Bài CĐSPTW – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường có phương trình y = x2 −2 ; y= x; x= −1; x=0 KQ: 7 6 Bài 10 CĐ GTVT – 2007 3 0 4cos x dx 1 sinx π + ∫ KQ: Bài 11 CĐDL Công nghệ thông tin Tp.HCM – 2007 7 3 x 2 dx x 1 + + ∫ KQ: 231 10 Bài 12 CĐ Khối A – 2007 2007 2 1 1 dx x x  +      ∫ KQ: 2008 2008 3 2 2008 − Bài 13 CĐ Cơ khí luyện kim – 2007 ( ) e 2 1 xlnx dx ∫ KQ: 1 (5e3 2) 27 − Bài 14 CĐSP Vĩnh Phúc – 2007 ( ) 4 2 1 x sinx dx π ∫ KQ: 3 1 384 32 4 π − π + Bài 15 CĐ Khối B – 2007 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y= x, y= +x cos x2 , x=0, x= π KQ: (5)Bài 16 CĐ Khối D – 2007 0 2 x 1 dx − + ∫ KQ: Bài 17 CĐ Dệt may thời trang Tp.HCM – 2007 ( ) 3 2 1 dx x x +1 ∫ KQ: 1 3 3 12 π − − Bài 18 CĐ Hàng hải – 2007 3 1 x x −1dx ∫ KQ: 14 3 5 Bài 19 CĐ Kinh tế kĩ thuật Thái Bình – 2007 ( ) 0 2x 1 x e x 1 dx − + + ∫ KQ: 3e2 31 4 60 − − Bài 20 CĐ Công nghiệp Phúc Yên – 2007 1 x 0 xe dx (6)Bài ĐH, CĐ Khối A – 2008 4 0 cos 2 tg x dx x π ∫ KQ: 1ln 2( 3) 10 2 + −9 3 Bài ĐH, CĐ Khối B – 2008 ( ) 4 0 sin 4 sin 2 2 sin cos x dx x x x π  −π      + + + ∫ KQ: 4 2 4 − Bài ĐH, CĐ Khối D – 2008 2 3 ln x dx x ∫ KQ: 3 ln 2 16 − Bài CĐ Khối A, B, D – 2008 Tính diện tích hình phẳng giới hạn parabol ( ) : P y= − +x x đường thẳng d y: =x KQ: 9
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán 12 Tich phan DH CD 2005 den 2008 Ket qua, Toán 12 Tich phan DH CD 2005 den 2008 Ket qua

Hình ảnh liên quan

Bài 13. CĐ Truyền Hình Khối A– 2005 - Toán 12  Tich phan DH CD 2005 den 2008  Ket qua

i.

13. CĐ Truyền Hình Khối A– 2005 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: - Toán 12  Tich phan DH CD 2005 den 2008  Ket qua

nh.

diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol - Toán 12  Tich phan DH CD 2005 den 2008  Ket qua

nh.

diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol Xem tại trang 6 của tài liệu.