0

Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

27 6 0
 • Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:14

Hình chiếu của S trên ABC là trung điểm của cạnh AB; góc hợp bởi cạnh SC và mặt đáy là 300 .Tính thể tích khối chóp S.ABC.. TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABC.[r] (1)http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! Website đăng tải: http://dethithu.net Nhóm Toán FB: http://facebook.com/dethithu.net NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH – ĐỀ 01 (MÃ ĐỀ 114) De C©u : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ cạnh đáy a=4, biết diện tích tam giác A’BC Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A B C D 10 C©u : Cho hình chóp S.ABC có SA=3a (với a>0); SA tạo với đáy (ABC) góc 600.Tam giác ABC vuông B, ACB  300 G là trọng tâm tam giác ABC Hai mặt phẳng (SGB) và (SGC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABC) Tính thể tích hình chóp S.ABC theo a Th A V  3 a 12 B V  324 a 12 C V  13 a 12 D V  243 a 112 C©u : Đáy hình chóp S.ABCD là hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và có độ dài là a Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng: a3 a3 a3 u.N iTh A B C D a3 C©u : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân B, AB = BC = a , SAB  SCB  900 và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a A S  2a B S  a C S  16 a D S  12a C©u : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác cạnh a, góc SC và mp(ABC) là 45  Hình chiếu S lên mp(ABC) là điểm H thuộc AB cho HA = 2HB Biết CH  khoảng cách đường thẳng SA và BC: A a 210 15 B a 210 45 a Tính http://dethithu.net C a 210 30 D a 210 20 A 7000cm3 B 6213cm3 et C©u : Một hình chóp tam giác có đường cao 100cm và các cạnh đáy 20cm, 21cm, 29cm Thể tích khối chóp đó bằng: C 6000cm3 D 7000 2cm3 C©u : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều; mặt bên SAB nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy và tam giác SAB vuông S, SA = a , SB = a Gọi K là trung điểm Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (2) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! đoạn AC Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 A V  a3 B V  a3 C V  a3 D V  C©u : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? De A Tồn hình đa diện có số đỉnh và số mặt B Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh http://dethithu.net C Số đỉnh và số mặt hình đa diện luôn luôn D Tồn hình đa diện có số cạnh và số mặt Th C©u : Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân A, AB  AC  2a;CAB  120 Góc (A'BC) và (ABC) là 45 Thể tích khối lăng trụ là: A 2a 3 B a3 3 C a3 D a3 theo a A V  3 a u.N iTh C©u 10 : Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB cạnh a, tam giác ABC cân C Hình chiếu S trên (ABC) là trung điểm cạnh AB; góc hợp cạnh SC và mặt đáy là 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC B V  a C V  3 a D V  3 a Câu 11 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông B, BA=4a, BC=3a, gọi I là trung ®iÓm cña AB , hai mÆt ph¼ng (SIC) vµ (SIB) cïng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng (ABC), gãc gi÷a hai mÆt ph¼ng (SAC) vµ (ABC) b¼ng 600 TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABC A V  3 a B V  3 a C V  12 3 a D V  12 3 a C©u 12 : Cho hình chóp S.ABC Người ta tăng cạnh đáy lên lần Để thể tích giữ nguyên thì tan góc cạnh bên và mặt phẳng đáp tăng lên bao nhiêu lần để thể tích giữ nguyên A B C D et C©u 13 : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy 2a, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A’BC) a Khi đó thể tích lăng trụ bằng: 2 Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (3) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! B 3a3 A a C 4a 3 D 4a 3 C©u 14 : Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình vuông có M là trung điểm SC Mặt phẳng (P) qua AM và song song với BC cắt SB, SD P và Q Khi đó De A B C VSAPMQ VSABCD D bằng: C©u 15 : Cho hình chóp S.ABC có A, B là trung điểm các cạnh SA, SB Khi đó, tỉ số VSABC ? VSABC http://dethithu.net Th A B C D C©u 16 : Cho hình chóp SABC có SA = SB = SC = a và vuông góc với Khi đó khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) là: A a B a C a D u.N iTh a C©u 17 : Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân A, AB  AC  2a;CAB  120 Góc (A'BC) và (ABC) là 45 Khoảng cách từ B' đến mp(A'BC) là: A a B 2a C a 2 D a C©u 18 : Cho hình chóp S.ABC có mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = AB = a, AC = 2a, ASC  ABC  900 Tính thể tích khối chóp S.ABC A V  a3 B V  a3 12 C V  a3 D V  a3 C©u 19 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2a Mặt phẳng (SAB) vuông góc đáy, tam giác SAB cân A Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng http://dethithu.net B 6a C 2a et A a 4a Khi đó, độ dài SC D Đáp số khác C©u 20 : Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cạnh 2a, hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trung điểm AB Biết góc (AA’C’C) và mặt đáy 60o Thể tích khối lăng trụ bằng: Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (4) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A 2a3 B 3a3 C 3a3 D a3 C©u 21 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB  a; AD  2a; SA  a M là điểm trên SA cho AM  De A a3 3 a VS BCM  ? B 2a 3 C 2a 3 D a3 C©u 22 : Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thang vuông A và D thỏa mãn AB=2AD=2CD=2a= SA và SA  (ABCD) Khi đó thể tích SBCD là: 2a 3 B a3 Th A C 2a 3 D a3 2 C©u 23 : Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a và mặt bên tạo với đáy góc 450 Thể tích khối chóp đó bằng: A a3 B a3 C a3 D a u.N iTh C©u 24 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O Gọi H và K là V trung điểm SB, SD Tỷ số thể tích AOHK VS ABCD A 12 B C D C©u 25 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, SA  ( ABCD) Gọi M là trung điểm BC Biết góc BAD  120, SMA  45 Tính khoảng cách từ D đến mp(SBC): A a B a 6 C a D a C©u 26 : Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cạnh 2a, hình chiếu A’ lên (ABC) trùng với trọng tâm ABC Biết góc cạnh bên và mặt đáy 60o Thể tích khối lăng trụ bằng: A B a3 C 2a3 D 4a3 et a3 C©u 27 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân A, góc BAC =1200 Gọi H, M là trung điểm các cạnh BC và SC, SH vuông góc với (ABC), SA=2a và tạo với mặt đáy góc 600 Tính khoảng cách hai đường thẳng AM và BC Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (5) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A d  C©u 28 : a B d  a 21 C d  a D d  a 21 Cho hình chóp S.ABCD có SA  ( ABCD) Biết AC  a , cạnh SC tạo với đáy góc là 60 De 3a và diện tích tứ giác ABCD là Gọi H là hình chiếu A trên cạnh SC Tính thể tích khối chóp H.ABCD: A a3 B a3 C a3 D 3a Th C©u 29 : Cho hình chóp S.ABC tam giác ABC vuông B, BC = a, AC = 2a, tam giác SAB Hình chiếu S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm M AC Tính thể tích khối chóp S.ABC A V  a3 B V  a3 C V  a3 D V  a3 C©u 30 : Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành có M là trung điểm SC Mặt phẳng (P) A u.N iTh qua AM và song song với BD cắt SB, SD P và Q Khi đó B C VSAPMQ VSABCD D bằng: C©u 31 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam giác và nằm mp vuông góc với đáy Khoảng cách từ A đến mp(SCD) là: A a 21 B a 21 14 C a 21 D a 21 21 C©u 32 : Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy góc 450 và SC  2a Thể tích khối chóp S ABCD A 2a 3 B a3 3 C a3 D a3 3 A a3 3 B a3 C©u 34 : Khối mười hai mặt thuộc loại: C et C©u 33 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA  a và SA  ( ABCD) H là hình chiếu A trên cạnh SB VS AHC là: a3 D a3 12 Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (6) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A 5, 3 B 3,6 C 3, 5 D 4, 4 C©u 35 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hợp với cạnh bên góc 450 Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD Thể tích khối chóp là De A B C Đáp số khác D C©u 36 : Cho mặt phẳng (P) vuông góc mặt phẳng (Q) và (a) là giao tuyến (P) và (Q) Chọn khẳng định sai: A Nếu (a) nằm mặt phẳng (P) và (a) vuông góc với (Q) thì (a) vuông góc với (Q) Th B Nếu đường thẳng (p) và (q) nằm mặt phẳng (P) và (Q) thì (p) vuông góc với (q) C Nếu mặt phẳng (R) cùng vuông góc với (P) và (Q) thì (a) vuông góc với (R) D Góc hợp (P) và (Q) 90o C©u 37 : Mỗi đỉnh hình đa diện là đỉnh chung ít nhất: B Năm mặt C Bốn mặt u.N iTh A Ba mặt D Hai mặt C©u 38 : Chọn khẳng định đúng: A Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với B Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt phẳng thì hai đường thẳng đó song song với C Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với D Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với C©u 39 : a Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông A, AC  Tam giác SAB cạnh a và nằm mp vuông góc với đáy Biết diện tích tam giác SAB  A 2a 39 39 B a 39 39 C et cách từ C đến mp(SAB): a 39 Tính khoảng 16 a 39 13 D a 39 26 C©u 40 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh a , tam giác SAC cân S và nằm mặt phẳng vuông góc với đáy, SB hợp với đáy góc 300, M là trung Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (7) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! điểm BC Tính khoảng cách hai đường thẳng SB và AM theo a A d  a 13 B d  a 13 C d  a a 13 D d  De C©u 41 : cho hình chop S.ABC , đáy tam giác vuông A, ABC  600 , BC = 2a gọi H là hình chiếu vuông góc A lên BC, biết SH vuông góc với mp(ABC) và SA tạo với đáy góc 600 Tính khoảng cách từ B đến mp(SAC) theo a A d  a B d  2a C d  a 5 D d  2a A Th C©u 42 : Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thang vuông A và D thỏa mãn AB=2AD=2CD và SA  (ABCD) Gọi O = AC  BD Khi đó góc hợp SB và mặt phẳng (SAC) là: BSO B BSC C DSO D BSA C©u 43 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh C, cạnh góc vuông a Mặt phẳng (SAB) vuông góc đáy Biết diện tích tam giác SAB A a u.N iTh hình chóp B a C a 2 a Khi đó, chiều cao D 2a C©u 44 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật Hình chiếu S lên mp(ABCD) là trung điểm H AB, tam giác SAB vuông cân S Biết SH  a 3;CH  3a Tính khoảng cách đường thẳng SD và CH: A 4a 66 11 B a 66 11 C a 66 22 D 2a 66 11 C©u 45 : Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA,S B, SC đôi vuông góc và SA  SB  SC  a Khi đó, thể tích khối chóp trên bằng: A a B a C a D a A a3 B 2a 3 C a3 et C©u 46 : Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh C, cạnh góc vuông a, chiều cao 2a G là trọng tâm tam giác A’B’C’ Thể tích khối chóp G.ABC là D a C©u 47 : Đường chéo hình hộp chữ nhật d , góc đường chéo hình hộp và mặt đáy nó  , góc nhọn hai đường chéo mặt đáy  Thể tích khối hộp Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (8) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! đó bằng: A d cos2  sin  sin  C d3 sin2  cos  sin  De C©u 48 : B d sin  cos  sin  D d cos2  sin  sin  Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, thể tích khối chóp a3 Góc cạnh bên và mặt phẳng đáy gần góc nào sau đây? A 600 B 450 C 300 D 700 C©u 49 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Th A Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi B Khối tứ diện là khối đa diện lồi C Khối hộp là khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi C©u 50 : Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc mặt bên và mặt đáy AMNP A a3 48 u.N iTh 450 Gọi M, N, P là trung điểm SA, SB và CD Thể tích khối tứ diện http://dethithu.net a3 B 16 C a3 24 D a3 et Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (9) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! ĐÁP ÁN { { ) { { ) { ) { { { { { { ) { { { { { { { ) ) { { { ) | | | | | | | | | | ) ) | | ) | | ) | | ) | | | | | } } } } } } } } ) } } } } ) } } ) } } ) ) } } } ) ) } De 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Th ~ ) ~ ) ) ~ ) ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) { { { { { { ) { { ) { { { { { { { ) ) ) { ) ) | | | | ) | | ) ) | ) | | | ) ) | | | | ) | | ) } ) ) } ) } } } } } ) } } } } } } } } } } } ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ et u.N iTh 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (10) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH – ĐỀ 02 De C©u : Một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 98cm, chiều rộng 30cm uốn lại thành mặt xung quanh thùng đựng nước Biết chỗ mối ghép 2cm Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít nước? http://dethithu.net A 20 lít B 22 lít C 25 lít D 30 lít C©u : Một hình trụ có bán kính đáy 50cm và có chiều cao h = 50cm Th a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình trụ b) Tính thể tích khối trụ tạo nên hình trụ đã cho c) Một đoạn thẳng có chiều dài 100cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy Tính khoảng cách từ đoạn thẳng đó đến trục hình trụ 2 A a) 5000 cm  ; 1000 cm    b) 125000 cm   c) 25  cm                       u.N iTh 2 B a) 5000 cm  ; 10000 cm    b) 12500 cm   c) 25  cm 2 C a) 500 cm  ; 10000 cm    b) 125000 cm   c) 25  cm   2 D a) 5000 cm  ; 10000 cm    b) 125000 cm   c) 25  cm C©u : Một hình nón có đường sinh 2a và thiết diện qua trục là tam giác vuông.Tính diện tích xun quanh và diện tích toàn phần hình nón Tính thể tích khối nón A 2a2 ;(2  2)a2 ; C 2a3 2a3 2a ;(  2)a ; 2 B 2a2 ;(2  2)a2 ; 2a3 D 2a2 ;(2  2)a2 ; 2a3 A 225√5 𝑐𝑚3 425 𝑐𝑚3 B et C©u : Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’ có đáy là hình thoi và hai mặt chéo ACC’A’, BDD’B’ vuông góc với mặt phẳng đáy Hai mặt này có diện tích 100 𝑐𝑚2 , 105 𝑐𝑚2 và cắt theo đoạn thẳng có độ dài 10 cm Khi đó thẻ tích hình hộp đã cho là 525 𝑐𝑚3 235√5 𝑐𝑚3 C D Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (11) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! C©u : Đáy hìnhchops SABCD là hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với đáy và có độ dài a Thể tích khối tứ diện SBCD 𝑎3 A 𝑎3 B 𝑎3 C 𝑎3 D De C©u : Cho khối chóp S.ABCD có AB = a, gọi O là tâm đáy, SAO  600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a Tính diện tích xung quanh hình nón đỉnh S, đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD A a3 ; 3a B a3 ; a 16 C a3 ; a D a3 ; 2a Th C©u : Cho hình trụ có bán kính R = a, mặt phẳng qua trục và cắt hình trụ theo thiết diện có diện tích 6a2 Diện tích xung quanh hình trụ và thể tích khối trụ là: A 8 a ; 3 a3 B 6 a ; 6 a3 C 6 a ; 3 a3 D 6 a ; 9 a3 C©u : Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh a tâm O Khi đó thể tích khối tứ diện AA’BO là 𝑎3 𝑎3 √2 𝑎3 u.N iTh A 𝑎3 B C D 12 C©u : Đáy lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác cạnh a=4 và diện tích tam giác A’BC=8 Tính thể tích khối lăng trụ A 8√3 B 4√3 C Kết khác D 2√3 C©u 10 : Cho lăng trụ xiên tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cạnh a, biết cạnh bên là a√3 và hợp với đáy ABC góc 600 Tính thể tích lăng trụ 3𝑎3 √3 A B Đáp án khác 2𝑎3 C 5𝑎3 √3 D C©u 11 : Cho hình chop SABCD có đáy là hình vuông cạnh a Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, còn cạnh bên SC tạo với mặt phẳng (SAB) góc 300 Thể tích hình chop đó 𝑎3 √3 𝑎3 √2 B 𝑎3 √2 C 𝑎3 √2 et A D C©u 12 : Cho hình chop SABCD có đáy là hình vuông cạnh a Các mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, còn cạnh SC tạo với mặt phẳng đáy góc 300 Thể tích hình chop đã cho Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (12) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! 𝑎3 √6 A 𝑎3 √6 B 𝑎3 √6 C 𝑎3 √6 D C©u 13 : Cho hình chóp ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, De SD  a Tính khoảng cách hai đường thẳng SC và DB A a B a 6 C a D a C©u 14 : Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc A’ xuống  ABC  là trung điểm AB Mặt bên  AA ' C ' C  tạo với đáy góc 450 Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ ? 3a B 3a 16 a3 16 D Th A C D 𝑑𝑆𝑐𝑜𝑠 𝛼 a3 C©u 15 : Đáy hình hộp đứng là hình thoi có đường chéo nhỏ d và góc nhọn 𝛼 Diện tích mặt bên S Thể tích hình hộp đã cho là A 𝑑𝑆𝑠𝑖𝑛 𝛼 2 𝑑𝑆𝑠𝑖𝑛𝛼 u.N iTh C B 𝑑𝑆𝑠𝑖𝑛𝛼 C©u 16 : Đáy lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác Mặt (A’BC) tạo với đáy góc 300 và diện tích tam giác A’BC Tính thể tích khối lăng trụ A 8√3 B Đáp án khác C 4√3 D 16√3 C©u 17 : Cho khối lăng trụ tam giác ABCA’B’C’ có thể tích là V Gọi I, J là trung điểm hai cạnh AA’ và BB’ Khi đó thể tích khối đa diện ABCIJC’ A 𝑉 B 𝑉 C 𝑉 D 𝑉 A  a 2 B a C et C©u 18 : Một hình tứ diện cạnh a có đỉnh trùng với đỉnh hình nón tròn xoay, còn đỉnh còn lại tứ diện nằm trên đường tròn đáy hình nón Khi đó, diện tích xung quanh hình nón tròn xoay là: a 3 D a C©u 19 : 10 Trong không gian cho tam giác vuông OAB O có OA = 4, OB = Khi quay tam giác Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (13) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! vuông OAB quanh cạnh góc vuông OA thì đường gấp khúc OAB tạo thành hình nón tròn xoay a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình nón b)Tính thể tích khối nón De A 15 ;24 ;12 B 15 ;24 ;6 15 ;24 ;14 C D 15 ;24 ; 2 C©u 20 : Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật với AB=√3 AD=√7 Hai mặt bên (ABB’A’) và (ADD’A’) tạo với đáy góc 450 và 600 Tính thể tích khối hộp biết cạnh bên A C B D Đáp án khác Th C©u 21 : Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều, BCD là tam giác vuông cân D, (𝐴𝐵𝐶) ⊥ (𝐵𝐶𝐷) và AD hợp với (BCD) góc 600 Tính thể tích tứ diện ABCD A 𝑎 √3 B 𝑎 √7 C Đáp án khác D 𝑎3 √5 u.N iTh C©u 22 : Cho hình chóp tứ giác S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy góc 600 Gọi M là trung điểm SC Mặt phẳng qua AM và song song với BD, cắt SB P và cắt SD Q Thể tích khối chóp SAPMQ là V Tỉ số A B 18V là: a3 C D C©u 23 : Cho khối chóp tứ giác SABCD có tất các cạnh có độ dài a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A Đáp án khác 𝑎 √3 B 𝑎3 √5 C D 𝑎3 C©u 24 : Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA = a, đáy ABC là tam giác vuông cân có AB = BC = a Gọi B’ là trung điểm SB, C’ là chân đường cao hạ từ A tam giác SAC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: A a3 B a3 36 a3 18 C D Đáp án khác ABCD Thể tích khối chóp MA’B’C’D’ là: D A M C B D' A' et C©u 25 : Cho khối lăng trụ ABCDA’B’C’D’ có thể tích 36cm3 Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net C' (14) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! De A 18cm3 B 12cm3 C 24cm3 D 16cm3 C©u 26 : Thể tích khối lăng trụ đứng tam giác có tất các cạnh a là: A a3 B a3 C a3 D a3 12 Th C©u 27 : Cho hình nón,mặt phẳng qua trục và cắt hình nón tạo thiết diện là tam giác cạnh 2a Tính diện tích xung quanh hình nón và thể tích khối nón  a3 A B  a ; 9 a3 C 2 a ; D 2 a ; 3 a3 6 a ; 9 a3 C©u 28 : Cho hình chóp S.ABC Gọi A’, B’ là trung điểm SA, SB Khi đó tỉ số thể tích hai khối chóp S.A’B’C và S.ABC bằng: A B C D u.N iTh C©u 29 : Khối lăng trụ ABCA’B’C’ có đáy là tam giác đề cạnh 𝑎, góc cạnh bên và mặt phẳng đáy 300 Hình chiếu đỉnh A’ trên mặt phẳng đáy (ABC) trùng với trung điểm cạnh BC Thể tích khối lăng trụ đã cho là 𝑎3 √3 A 𝑎3 √3 B 𝑎3 √3 C 12 𝑎3 √3 D C©u 30 : Một cốc nước có dạng hình trụ đựng nước chiều cao 12cm, đường kính đáy 4cm, lượng nước cốc cao 10cm Thả vào cốc nước viên bi có cùng đường kính 2cm Hỏi nước dâng cao cách mép cốc bao nhiêu xăng-ti-mét? (Làm tròn sau dấu phẩy chữ số thập phân) A 0,33cm B 0,67cm C 0,75cm D 0,25cm A 𝑎 √3 B 𝑎3 √5 C et C©u 31 : Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cạnh a biết SA vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) góc 600 Tính thể tích hình chóp 𝑎3 D Đáp án khác C©u 32 : Cho khối lăng trụ ABCA’B’C’ có thể tích V = 27a3 Gọi M là trung điểm BB’, điểm N là điểm trên CC’ Tính thể tích khối chóp AA’MN Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (15) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A 18a3 B 18a3 C 18a3 D 8a3 C©u 33 : Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a, góc SAC 45o Tính thể tích khối chóp Tính diện tích xung quanh mặt nón ngoại tiếp hình chóp S.ABCD a3 A a2 De ; C a3 ; a2 2 B 5a a2 ; D 7a a2 ; C©u 34 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA = 2a và vuông góc Th với đáy Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là V Tỉ số A  B  C 2 V a D là:  C©u 35 : Cho khối chóp tứ giác SABCD Một mặt phẳng (𝛼) qua A, B và trung điểm M SC Tính tỉ số thể tích hai phần khối chóp bị phân chia mặt phẳng đó u.N iTh A B C D C©u 36 : Cho hình chop SABC với 𝑆𝐴 ⊥ 𝑆𝐵, 𝑆𝐶 ⊥ 𝑆𝐵, 𝑆𝐴 ⊥ 𝑆𝐶, 𝑆𝐴 = 𝑎, 𝑆𝐵 = 𝑏, 𝑆𝐶 = 𝑐 Thể tích hình chop A 𝑎𝑏𝑐 B 𝑎𝑏𝑐 C 𝑎𝑏𝑐 D 𝑎𝑏𝑐 C©u 37 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc đường thẳng SB và (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp A a3 12 B a3 C a3 D a3 C©u 38 : Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông A với AC=a, ̂ =600 biết BC’ hợp với (AA’C’C) góc 300 Tính thể tích lăng trụ 𝐴𝐶𝐵 B Đáp án khác et A 𝑎3 √6 C 2𝑎3 √2 D 𝑎3 √5 C©u 39 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = a và SA vuông góc với đáy Gọi I là trung điểm SC Tính thể tích khối chóp I.ABCD.Tính thể tích khối nón ngoại tiếp khối chóp I.ABCD ( khối nón có đỉnh I và đáy là hình tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD) Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (16) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A a3 5 a3 ; B 12 5a3  a3 ; 12 C 7a3 5 a3 ; 12 D a3  a3 ; 12 C©u 40 : Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính R, chiều cao hình trụ là De R Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình trụ; Tính thể tích khối trụ A 2 C      R2 ; R3 B    R2 ; R3  D 2   R2 ; R3    R2 ;  R3 C©u 41 : Tính thể miếng nhựa hình bên: Th 14cm 4cm 15cm A 584cm3 7cm 6cm B 456cm3 C 328cm3 D 712cm3 u.N iTh C©u 42 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A Khối hộp là khối đa diện lồi B Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi C Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi D Khối tứ diện là khối đa diện lồi C©u 43 : Thể tích khối tứ diện cạnh a bằng: A C©u 44 : a3 B a3 12 C a3 12 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SD  D a3 12 a 13 Hinh chiếu S lên (ABCD) là trung điểm H cạnh AB Tính thể tích khối chóp A a3 12 B a3 C 2a 3 D a3 et C©u 45 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có AB=5a, BC=6a, CA=7a Các mặt bên SAB, SBC, SCA tạo với đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp A 8√3𝑎3 B 6√3𝑎3 C 7√3𝑎3 D 5√3𝑎3 C©u 46 : Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ điện nhau? Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (17) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A B C Vô số D Không chia   C©u 47 : Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ Đáy ABC là tam giác Mặt phẳng A’ BC tạo với đáy góc 600, tam giác A’BC có diện tích Gọi P, Q là trung điểm BB’ và CC’ Thể tích khối tứ diện A’APQ là: De B A (đvtt) (đvtt) D (đvtt) C (đvtt) C©u 48 : Cho lăng trụ tứ giác ABCDA’B’C’D’ có cạnh đáy a, đường chéo AC’ tạo với mặt bên (BCC’B’) góc 𝛼 (0 < 𝛼 < 450 ) Khi đó thể tích khối lăng trụ B 𝑎3 √𝑐𝑜𝑠2𝛼 A 𝑎3 √cot 𝛼 + http://dethithu.net Th C 𝑎3 √cot 𝛼 − D 𝑎3 √tan2 𝛼 − C©u 49 : Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có tất các cạnh a.Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ Tính diện tích mặt trụ tròn xoay ngoại tiếp hình trụ C 3a a3 u.N iTh A ; 2 a ; 2 a2 a3 3 3 B D ; 5 a2 3 7a 3 a2 ; 2 C©u 50 : Cho hình chóp S.ABC Đáy ABC là tam giác vuông B, cạnh SA vuông góc với đáy, BC = a, SA= a , ACB  600 Gọi M là trung điểm cạnh SB Thể tích khối tứ diện MABC là V Tỉ số V là: a3 A B C D et Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (18) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! ĐÁP ÁN { { { { { { { { ) ) { { { { { ) { { { ) ) { ) { { { { ) | | | | | | | | | | | ) ) | | | | | | | ) | ) ) | | } } } } ) ) ) } } } } } } } } } } ) } } } } } } } ) ) De 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Th ~ ) ) ) ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ) ~ ~ ) ~ ) ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ { { { ) { { ) ) { { ) { { ) { { { ) { ) { { { ) | ) | ) | | | | ) | | | | | ) ) | | | | | ) } } } } } ) } } ) } } } } } ) } } } ) } ) ) } ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ et u.N iTh 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (19) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH – ĐỀ 03 De C©u : Hình mười hai mặt có số đỉnh , số cạnh số mặt là A 12;30;20 B 30;20;12 C 20;30;12 D 20;12;30 C©u : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh a, và cạnh bên SA a đó d A; SBC SA http://dethithu.net Th A là a ABC , B a C a D a 2 C©u : Cho khối chóp tứ giác có tất các cạnh a thì thể thích nó là ? A a3 B a3 C a3 D a3 u.N iTh C©u : Mệnh đề nào sau đây đúng? A Số cạnh hình đa diện luôn nhỏ số mặt hình đa diện B Số cạnh hình đa diện luôn nhỏ số mặt hình đa diện C Số cạnh hình đa diện luôn lớn số mặt hình đa diện D Số cạnh hình đa diện luôn số mặt hình đa diện C©u : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BAD 600 , gọi I là giao điểm hai đường chéo AC và BD Hình chiếu vuông góc S trên mặt phẳng ( ABCD ) là điểm H , cho H là trung điểm BI Góc SC và mặt phẳng ( ABCD ) 450 Thể tích khối chóp S.ABCD A C©u : a 39 12 B a 39 48 C a 39 24 a 39 36 a 13 Hình chiếu của S et Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SD= D lên (ABCD) là trung điểm H của AB.Thể tích khối chóp là: A a3 3 B a 12 C 2a 3 D a3 Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (20) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! C©u : Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a.Diện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy Khi đó thể tích của hình chóp ? A a3 12 B a3 3 C a3 De C©u : Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình vuông , SM a3 MNPQ Biết MN a , a Thể tích khối chóp là SM A D a3 B a3 2 C a3 D a3 C©u : Cho hình hộp ABCD.A' B'C' D' , các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng Tỉ số thể tích của khối tứ diện ACB' D' và khối hộp ABCD.A' B'C' D' ? Th A B C D C©u 10 : Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác vuông A, AB  3a, BC  5a ,  SAC  vuông gố c với đá y Biế t SA  2a, SAC  30o Thể tích khố i chố p là : u.N iTh A a3 3 B 2a3 C a3 D Đáp án khác C©u 11 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh a, góc đường SA và mặt phẳng (ABC) 450 Hình chiếu vuông góc S lên (ABC) là điểm H thuộc BC cho BC = 3BH thể tích khối chóp S.ABC bằng? A a 21 18 B a 21 36 C Đáp án khác D a 21 27 C©u 12 : Cho khối tứ diện ABCD Điểm M thuộc miền khối tứ diện cho thể tích các khối MBCD, MCDA, MDAB, MABC Khi đó A Tất các mệnh đề trên đúng http://dethithu.net B M cách tất các mặt khối tứ diện đó C M là trung điểm đôạn thẳng nối trung điểm cạch đối diện tứ diện et D M cách tất các đỉnh khối tứ diện đó C©u 13 : Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cạnh a, góc đường SA và mặt phẳng (ABC) 450 Hình chiếu vuông góc S lên (ABC) là điểm H thuộc BC cho BC = 3BH Gọi M là trung điểm SC khoảng cách từ điểm M đến (SAB) là Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (21) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A a 651 62 B a 651 56 C 651 93 a D a 651 31 C©u 14 : Phât biểu nẵ sau đđy không đúng : A Đáp án khác De B Đường thẳng a // b và b nằm (P) thì a sông sông với (P) C Hai mặt phẳng song song là mặt phẳng có chứa cặp đường thẳng song song D Đường d vuông góc với mặt phẳng (P) thì vuông góc với (Q) (P)//(Q) Th C©u 15 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm I, AB = 2a , BC = 2a Chân đường cao H hạ từ đỉnh S xuống đáy trùng với trung điểm DI Cạnh bên SB tạo với đáy góc 600 thể tích khối chóp S.ABCD là A 36a3 B 18a3 C 12a3 D 24a3 C©u 16 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, mặt bên tạo với đáy góc 60o http://dethithu.net Khoảng cách từ A đến (SBC) là: a u.N iTh A B a C a D a 2 C©u 17 : Cho tứ diện ABCD có AB=CD=2a Gọi M, N là trung điểm của BC và AD, MN= a Góc giữa AB và AC là: A 30° B 60° C 90° D 45° C©u 18 : Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, và góc ASB 600 Thể tích khối chóp S.ABC là A a3 B a3 C a3 12 D a3 12 C©u 19 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác cân, BA = BC=a SA vuông góc với đáy và góc giữa (SAC) và (SBC) 60° Thể tích khối chóp là: A B a3 C a3 D a3 et a3 C©u 20 : Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy là tam giác cân, AB  AB  a, BAC  120o Mặt phẳng  AB ' C ' tạo với đáy góc 60o Thể tích lăng trụ là: Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (22) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A a3 B 3a C a3 D 4a C©u 21 : Cho tứ diện ABCD Giả sử tập hợp điểm M không gian thỏa mãn : MA  MB  MC  MD  a ( với a là độ dai không đổi ) thì tập hợp M nằm trên : De A Nằm trên mặt cầu tâm O ( với O là trung điểm đường nối cạnh đối ) bán kính R= a/4 B Nằm trên mặt cầu tâm O ( với O là trung điểm đường nối cạnh đối ) bán kính R= a/2 C Nằm trên đường tròn tâm O ( với O là trung điểm đường nối cạnh đối) bán kính R=a D Nằm trên mặt cầu tâm O ( với O là trung điểm đường nối cạnh đối ) bán kính R= a/3 Th C©u 22 : Cho khối chóp S.ABC có ABC là tam giác cạnh a, SA vuông với (ABC), SA = a Khoảng cách AB và SC : A a 21 B a 21 http://dethithu.net C a 21 14 D a 14 u.N iTh C©u 23 : Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi với diện tích S1 Hai đường chéo ACC’A’ và BDD’B’có diện tích S2 ,S2 Khi đó thể tích của hình hộp là ? A 2S1S2 S3 B S1 S2 S3 C 3S1S2 S3 D S1S2 S3 C©u 24 : : Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông B, SA vuông góc với đáy AB  a, AC  2a, SA  a Tính góc giữa (SBC) và (ABC) A 45o B 60o C 30o D Đáp án khác C©u 25 : Cho tứ diện cạnh a , thể thích nó ? A a3 B a3 12 C a3 12 D a3 12 C©u 26 : Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác cân, AB  BC  a SA vuông góc với đáy và góc giữa  SAC  và  SBC  60o Thể tích khối chóp là: a3 B a3 C et A a3 D a3 C©u 27 : : Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB  2a, AD  a Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy góc 45o Thể tích khối chóp S ABCD là: Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (23) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! A 2a 3 B 2a 3 C a3 D a3 C©u 28 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật,SA vuông góc với đáy và AB= a, AD=2a Góc giữa SB và đáy 45° Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: De a3 18 A B 2a 3 C a3 D Đáp án khác C©u 29 : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thang vuông biết AB  BC  a, AD  2a Cạnh bên SD  a và H là hình chiếu của A lên SB Tính thể tích S.ABCD và khoảng cách từ H đến mặt phẳng  SCD  Th A V  3a3 5a ,h  12 B V  3a3 a ,h  C V  a3 5a ,h  12 D V  a3 a ,h  12 A a3 u.N iTh C©u 30 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a, BC= a , H là trung điểm của AB, SH là đường cao, góc giữa SD và đáy là 60°.Thể tích khối chóp là: B a 13 C a3 D Đáp án khác C©u 31 : Cho hình chóp S.ABC gọi A’ và B’ là trung điểm SA và SB Khi đó tỉ số thể tích hai khối chóp S.A’B’C và S.ABC bằng? A 1/2 B 1/8 C 1/4 D 1/3 C©u 32 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB=2a, AD=a Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm H của AB, SC tạo với đáy góc 45° Thể tích khối chóp S.ABCD là: A 2a 3 B a3 C 2a 3 D a3 C©u 33 : Trên nửa đường tròn đường kính AB = 2R, lấy điểm C cho C khác A và B Kẻ CH vuông với AB H, gọi I là trung điểm CH Trên nửa đường thẳng Ix vuông với et mặt phẳng (ABC), lấy điểm S cho ASB  900 Nếu C chạy trên nửa đường tròn thì : A Mặt (SAB) cố định và tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI luôn chạy trên đường cố định Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (24) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! B Mặt (SAB) và (SAC) cố định C Tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABI luôn chạy trên đường cố định và đôạn nối trung điểm SI và SB không đổi D Mặt (SAB) cố định và điểm H luôn chạy trên đường tròn cố định De C©u 34 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác vuông A, AB=3a, BC=5a, mặt phẳng (SAC) vuông góc với đáy Biết SA= 2a và SAC =30° Thể tích khối chóp là: A 2a3 B a3 C Đáp án khác D a3 3 Th C©u 35 : Cho hình chóp S.ABCD gọi A’ ,B’,C’,D’ là trung điểm SA ,SBSC,SD Khi đó tỉ số thể tích hai khối chóp S.A’B’C’D’ và S.ABCD bằng? A ¼ B 1/8 C 1/16 D ½ C©u 36 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành với AB=a, AD=2a, góc BAD=60° SA vuông góc với đáy, góc giữa SC và mặt phẳng đáy là 60° Thể tích khối chóp S.ABCD là V Tỷ số u.N iTh A V là: a3 B C D C©u 37 : Hình lăng trụ là : A Lăng trụ đứng có đáy là đa giác B Lăng trụ có đáy là tam giác và các cạnh bên C Lăng trụ có đáy là tam giác và cạnh bên vuông góc với đáy D Lăng trụ có tất các cạnh A 8;12;6 B 8;12;6 et C©u 38 : Bát điện có số đỉnh , số cạnh số mặt là C ;12;8 D 6;8;12 C©u 39 : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Mặt phẳng (SAB),(SAD) cùng vuông với mặt phẳng (ABCD) Đường thẳng SC tạo với đáy góc 450 Gọi M,N là Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (25) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! trung điểm của AB,AD.Thể tích của khối chóp S.MCDN là bao nhiêu ? A 5a 12 B 5a C 5a D 5a 24 C©u 40 : Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào đúng De A Số cạnh hình đa diện luôn lớn B Số cạnh hình đa diện luôn lớn C Số cạnh hình đa diện luôn lớn D Số cạnh hình đa diện luôn lớn Th C©u 41 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a, BC  a , H là trung điểm của AB, SH là đường cao, góc giữa SD và đáy là 60o Thể tích khối chóp là: A a3 B a 13 C a3 5 D a3 C©u 42 : Cho khối lăng trụ tam giác ABC A1B1C1 mà mặt bên ABB1 A1 có diện tích Khoảng cách bao nhiêu ? A 28 u.N iTh giữa cạnh CC1 và mặt phẳng  ABB1 A1  7.Khi đó thể tích khối lăng trụ ABC A1B1C1 là B 14 C 28 D 14 C©u 43 : Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác cân AB  AC  a, BAC  120o , BB '  a, I là trung điểm của CC’ Tính cosin góc giữa (ABC) và (AB’I’)? A 2 B 10 C D C©u 44 : Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, ABC  600 Mặt phẳng (SAC),(SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD).Cạnh bên SC  a Thể tích của hình chóp S.ABCD và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) a3 a 57 ,h  12 19 a3 a 57 C V  ;h  19 B V  et A V  a3 2a 57 ,h  19 a3 2a 57 D V  ,h  12 19 Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (26) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! C©u 45 : Hình hộp chữ nhật có kích thước a,b,c thì đường chéô d có độ dài là : A d  a2  b2  c2 B d  2a2  2b2  c2 C d  2a2  b2  c2 D D / d  3a2  3b2  2c2 De C©u 46 : Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình vuông , SM A SP và đáy là .Thể tích khối chóp là a3 12 B a3 3 C MNPQ Biết MN a3 D a , góc a3 C©u 47 : Cho tứ diện S.ABC có các cạnh SA,SB,SC đôi vuông góc với A Th và AB  5, BC  6, CA  Khi đó thể tích tứ diện SABC ? 210 B 210 C 95 D 95 C©u 48 : Chô hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang vuông A và B, SA vuông góc với u.N iTh mặt phẳng (ABCD), AB = BC =a, AD = 2a ;   SC;  ABCD    450 thì góc mặt phẳng (SAD) và (SCD) : A 60 B 30  6 C arccos     D 450 C©u 49 : Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B AB=BC=a, AD=2a, góc giữa SC và đáy 450 góc giữa mặt phẳng (SAD) và (SCD) A 900 B 600 C 300 D 450 C©u 50 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , AB  a, AD  a Đường thẳng SA vuông góc với đáy.Cạnh bên SB tạo với mặt phẳng (SAC) góc 300 Thể tích của khối chóp S.ABCD là bao nhiêu ? A a3 B a3 6 C a3 D a3 et Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (27) http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh.Cập nhật liên tục! ĐÁP ÁN { { { { { ) { { { { { ) { ) { { { { ) { ) ) { { { { { | | | | | | | | | ) ) | | | | ) ) | | ) | | | ) | ) ) ) } ) ) ) } } } ) } } } ) } ) } } } } } } } } } ) } } De 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Th ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ { { { { ) ) ) { ) ) { { { { { { { ) { { ) { { ) | ) | | | | | | | | | | ) | ) | | | | | ) | } } } ) } } } ) } } ) } ) } } } } } } } } } } ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ) ~ ) ) ~ ~ ) et u.N iTh 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Like fanpage chúng tôi để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://facebook.com/dethithu.net (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73, Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

Hình ảnh liên quan

A. Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh vă số mặt bằng nhau - Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

n.

tại một hình đa diện có số đỉnh vă số mặt bằng nhau Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cho hình chóp tứ giâc đều S.ABCD có cạnh đây bằng a, thể tích khối chóp bằng - Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

ho.

hình chóp tứ giâc đều S.ABCD có cạnh đây bằng a, thể tích khối chóp bằng Xem tại trang 8 của tài liệu.
C©u 27 : Cho hình nón,mặt phẳng qua trục vă cắt hình nón tạo ra thiết diện lă tam giâc đều cạnh 2a - Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

u.

27 : Cho hình nón,mặt phẳng qua trục vă cắt hình nón tạo ra thiết diện lă tam giâc đều cạnh 2a Xem tại trang 14 của tài liệu.
C©u 40 : Cho một hình trụ có hai đây lă hai đường tròn tđm O văO ’, bân kính R, chiều cao hình trụ lă R 2.Tính diện tích xung quanh vă diện tích toăn phần của hình trụ; Tính thể tích của khối trụ - Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

u.

40 : Cho một hình trụ có hai đây lă hai đường tròn tđm O văO ’, bân kính R, chiều cao hình trụ lă R 2.Tính diện tích xung quanh vă diện tích toăn phần của hình trụ; Tính thể tích của khối trụ Xem tại trang 16 của tài liệu.
C©u 49 : Cho hình lăng trụ tam giâc đều ABC.A’B’C’ có tất cả câc cạnh đều bằng a.Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ - Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

u.

49 : Cho hình lăng trụ tam giâc đều ABC.A’B’C’ có tất cả câc cạnh đều bằng a.Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ Xem tại trang 17 của tài liệu.
C©u 7: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a.Diện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy .Khi đó thí̉ tích của hình chóp bằng ? - Hình 12 đề thiThu.Net 150 câu TOAN THE TICH trắc nghiệm.id file 73

u.

7: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a.Diện tích xung quanh gấp đôi diện tích đáy .Khi đó thí̉ tích của hình chóp bằng ? Xem tại trang 20 của tài liệu.