0

[Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

6 18 0
  • [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:53

(biết rằng lãi suất không thay đổi và tiền lãi mỗi tháng tính theo số tiền có thực tế trong tài khoản của tháng đó)?. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHỊNG CỤM CHUN MƠN ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN THỨ NHẤT Mơn thi: TỐN Thời gian bàm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: ……… Số báo danh: ……….……… Câu 1: Trong không gian Oxyz, điểm thuộc mặt phẳng (Oxy)? A M(2; 2; 0) B Q(3; 1; 3). C N(3; 1; 2). D P(0; 0; 2). Câu 2: Cho hàm số bậc bốn yf x  có đồ thị hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình 3f x   80 A 1 B. C 2 D 4 Câu 3: Diện tích xung quanh hình nón có độ dài đường sinh 3 bán kính đáy A 4  B 6  C 12  D 5  Câu 4: Số giao điểm đồ thị hàm số yx3  3x1 trục Ox bằng A 2 B 1 C 4 D 3 Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(3; 2; 1) mặt phẳng ( ) :P x z  20 Đường thẳng qua M vng góc với ( )P có phương trình là A 2 1 x t y z t           B 3 2 1 x t y t z           C 3 2 1 x t y t z t           D 3 x t y t z t           Câu 6: Cho hàm số f x( ) có đạo hàm   ( ) ( 5)(3 2) f x  xxx Số điểm cực trị hàm số f x( ) A 4 B 3 C 1 D 2 Câu 7: Giá trị 2018 0 (2019x  1)dx A 0 B 22017 1. C 22017  D 1 Câu 8: Nghiệm phương trình 27x1 82x1  là A x 2 B x 3 C x 2 D x 1 Câu 9: Hình cầu có đường kính thể tích bằng A 32 3  B 4 3 C 4  D 16  Câu 10: Số nghiệm phương trình log (2 x2 ) 2x  (2) A 2 B 4 C 3 D 1 Câu 11: Hàm số 7 x y x    đồng biến khoảng A 5;1  B (1; 4) C (  ; ) D 6;  Câu 12: Trong không gian Oxyz,cho vectơ OA j k                                           Tọa độ điểm AA (0;1; 2). B (1; 2; 0). C (1; 0; 2). D (0; 1; 2). Câu 13: Biết log a2 x log2by, biểu thức   log 4a b A x y3 B 2x3y2 C x2 y3 4 D 6 xy Câu 14: Hàm số có đồ thị hình bên ? A. yx3  3x1. B yx2  x C yx3 3x1. D. yx4  x2 1 Câu 15: Số đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số 6 x y x x     là A 3 B 1 C 2 D 4 Câu 16: Hình lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy S thể tích bằng A 6Sh B 1 3Sh C 1 2Sh D Sh Câu 17: Cho a số thực dương tùy ý khác 3, giá trị 2 3 log 9 a a       bằng A 2 B 1  C 2 D 2 Câu 18: Giá trị thực tham số m để hàm số yx3 mx2 m2  12x2 đạt cực tiểu tại x  thuộc khoảng ? A 4;  B 5;  C 0;  D 3;  Câu 19: Gọi M; m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số 4 ( ) f x x x    đoạn 1;     Tính M m A 4 B 9 C 1 D 5 Câu 20: Hàm số f x  cos 4 x7 có nguyên hàm A  sin 4 x7x B 14sin 4 x 7  C sin 4 x 7 D  41sin 4 x73 (3)Câu 22: Số nghiệm nguyên phương trình 4x1 2x2    bằng A 0 B 4 C 1 D 2 Câu 23: Biết phương trình   2 4 8 log x2 m log x 20190 có hai nghiệm phân biệt thoả mãn x x 1 Mệnh đề ? A m 1;  B m 2;  C m 0;1  D m 4;  Câu 24: Có giá trị nguyên tham số m để 3 1;3 max x 3x m ?        A 5 B 4 C 6 D Vô số. Câu 25: Tập nghiệm bất phương trình log23 x 2 A  ;1  B 1;  C 1;  D 3; Câu 26: Biết   2 2 4 ln , 3 x x a dx b x      với a b, số nguyên dương Giá trị biểu thức 2 ab bằng A 25 B 41 C 20 D 34 Câu 27: Trong không gian Oxyz, mặt cầu tâm I(1; 2; 1) tiếp xúc với mặt phẳng ( ) :P x 2y2z 0 có bán kính bằng A 3 B 4 C 2 D 9 Câu 28: Cho F x  nguyên hàm hàm số   ln f x x x  thỏa mãn 2 F e        và   ln F e  Giá trị biểu thức   2 1 F F e e        bằng A 3 ln 2. B ln 2. C ln 1. D 2 ln 1. Câu 29: Có giá trị nguyên tham số m    2019; 2019 để hàm số     1 4 ymxmxmx đồng biến khoảng   ; ? A. 4036 B 2017 C 2018 D 4034 Câu 30: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(2; 0; 1) mặt phẳng ( ) :P x y  0. Đường thẳng qua A đồng thời song song với ( )P mặt phẳng (Oxy) có phương trình A 2 1 x t y t z t           B 2 x t y t z          C 1 x t y z t          D 3 x t y t z t           Câu 31: Tập xác định hàm số log 2 x y x   (4)Câu 32: Cho hàm số yf x  Hàm số yf x  có đồ thị hình vẽ bên Số điểm cực trị hàm số    y f x bằng A 2 B 3 C 4 D 1 Câu 33: Cho hình nón có bán kính đáy r 4 diện tích xung quanh 20  Thể tích khối nón cho A 4  B 16  C 16 3  D 80  Câu 34: Cho khối trụ có đường sinh 5 thể tích 45  Diện tích tồn phần của khối trụ A 48  B 36  C 12  D 24  Câu 35: Cho hình phẳng  H giới hạn đường ycosx; y 0; x 0 x   Thể tích vật thể trịn xoay có  H quay quanh trục Ox bằng A B 2  C 4  D Câu 36: Cho hàm số yf x  ax3bx2cx d với a b c d, , , số thực, có đồ thị hình bên Có giá trị nguyên tham số m để phương trình    2 x f e m có ba nghiệm phân biệt ? A 3 B Vô số. C 1. D 2 Câu 37: Một cốc đựng nước dạng hình trụ có chiều cao 15cm, đường kính đáy 8 cm có mực nước cốc 12cm Thả vào cốc nước viên bi có bán kính 2cm Hỏi nước dâng cao cách mép cốc cm? A.1, B 15 C 1 D 12, Câu 38: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số 9 mx y x m    nghịch biến khoảng 1;? A 5 B 3 C 4 D 2 Câu 39: Cho hàm số yf x  thoả mãn   4 19 f  f x x f3 2 x  ¡x Giá trị  1 f bằng 2 (5)Câu 40: Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng 1 : 2 x t y t z t             và 2 2 3 : 1 2 y x  z     Gọi d đường thẳng qua điểm A  1; 0; 1  cắt đường thẳng 1 tạo với đường thẳng 2 góc lớn Phương trình đường thẳng d A 1 2 y xz    B 1 2 y xz   C 1 2 y xz   D 1 2 y xz    Câu 41: Trong không gian Oxyz,cho điểm A1; 3; , mặt phẳng  P : 2x y z   100 đường thẳng 1 2 : 2 1 y x z d       Đường thẳng  cắt  P d hai điểm M, N cho A trung điểm đoạn MN. Biết ua b; ;1  vectơ phương , giá trị a b bằng A 11 B 11 C 3 D 3 Câu 42: Cho hàm số f x   m 2x3  2(2m 3)x2 5m 3x 2m với m tham số thực Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số yf x  có điểm cực trị ? A 0 B 3 C 1 D 2 Câu 43: Gọi d đường thẳng tùy ý qua điểm M1;1 có hệ số góc âm Giả sử d cắt trục Ox Oy, A B, Quay tam giác OAB quanh trục Oy thu khối trịn xoay tích V. Giá trị nhỏ V bằng A 3  B 9  C 2  D 5  Câu 44: Cho hàm số f x  thoả mãn     0 2 lnx x xf x dx          f 3 1 Biết   3 0 ln 2 a b f x dx   với a b, số thực dương Giá trị a b bằng A 35 B 29. C 11 D 7 Câu 45: Gọi  P đường parabol qua ba điểm cực trị đồ thị hàm số   4 1 2 1       y mx m x m m A B, giao điểm  P với trục hoành Khi AB 2, mệnh đề ? (6)Câu 46: Cho hàm số yf x  Đồ thị hàm số yf x  cho hình vẽ bên Hàm số     4 2 g xf x  đồng biến khoảng ? A. 1; B       1; 2 C   ;  D       1 ;1 x y -1 O Câu 47: Cho hình lập phương ABCD A B C D     cạnh 1. Gọi M N, trung điểm A B  vàBC. Mặt phẳng (DMN) chia hình lập phương thành phần Gọi V1 thể tích phần chứa đỉnh A V2 thể tích phần cịn lại Tỉ số 2 V V bằng A 2 B 55 89 C 2 3 D 37 48 Câu 48: Một người gửi 100 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 0, 6% /tháng, sau tháng người rút 500 nghìn đồng Hỏi sau 36 lần rút tiền, số tiền lại tài khoản người gần với phương án ? (biết lãi suất không thay đổi tiền lãi tháng tính theo số tiền có thực tế tài khoản tháng đó) A 104 triệu đồng. B 106 triệu đồng. C 102 triệu đồng. D 108 triệu đồng. Câu 49: Có giá trị nguyên âm tham số m cho phương trình 2 2 3 log 2 x x m x x m x x          có nghiệm ? A Vô số. B 4 C 6 D 5 Câu 50: Trong không gian Oxyz, xét mặt phẳng  P qua điểm A2;1; 3 đồng thời cắt tia Ox Oy Oz, , M N P, , cho tứ diện OMNP tích nhỏ Giao điểm đường thẳng 2 : 4 x t d y t z t            với  P có toạ độ là A 4; 6;1  B 4;1;  C 4; 6;   D 4; 1;   Hết -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng, [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh bằng 3 và bán kính đáy bằng 2 là - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

u.

3: Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh bằng 3 và bán kính đáy bằng 2 là Xem tại trang 1 của tài liệu.
có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  3 f x    8  0 - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

c.

ó đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 3 f x    8  0 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 14: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên ? A.yx33x1. B. yx2 x1. - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

u.

14: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình bên ? A.yx33x1. B. yx2 x1 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 35: Cho hình phẳng H - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

u.

35: Cho hình phẳng H Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 33: Cho hình nón có bán kính đáy r 4 và diện tích xung quanh bằng 20.  Thể tích của khối nón đã cho bằng - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

u.

33: Cho hình nón có bán kính đáy r 4 và diện tích xung quanh bằng 20.  Thể tích của khối nón đã cho bằng Xem tại trang 4 của tài liệu.
A. 104 triệu đồng. B. 106 triệu đồng. - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

104.

triệu đồng. B. 106 triệu đồng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 47: Cho hình lập phương ABCD ABCD.  cạnh bằng 1. Gọi M N, lần lượt là trung điểm của A B  vàBC - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 1 cụm chuyên môn sở GD&ĐT Hải Phòng

u.

47: Cho hình lập phương ABCD ABCD.  cạnh bằng 1. Gọi M N, lần lượt là trung điểm của A B  vàBC Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan