0

[Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

7 36 0
  • [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:51

Hỏi diện tích toàn phần của téc nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)?. Gọi M là trung điểm cạnh SC.A[r] (1)SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN THI: TỐN Ngày thi: /03/2019 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Bất phương trình log (32 x 2) log (6 )  x có tập nghiệm là A 0; B 1 ;3       C ( 3;1). D 6 1; 5       Câu 2: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện hình vng có cạnh 3a Diện tích tồn phần khối trụ A Stpa 2 B 2 13  tp a SC 2 27  tp a SD 2 3  tp a SCâu 3: Một bình chứa viên bi trắng, viên bi đen viên bi đỏ Lấy ngẫu nhiên đồng thời viên bi. Xác suất để viên bi lấy khơng có viên bi mầu đỏ bằng A 143 280 B 1 16 C 1 560 D 1 28 Câu 4: Hàm số yx33x nghịch biến tập sau đây? A   ; 1  1; B 1; C 1; D 1;1  Câu 5: Hệ số x12 khai triển biểu thức   10 2x x bằng A 10 C B 10.2 C C 102 C D C102 Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng  P x: – 2y2 – 0z   Q mx y:  – 2z  Với giá trị m hai mặt phẳng vng góc với nhau? A m 1 B m 1 C m 6 D m 6 Câu 7: Cho hàm số yf x  có đồ thị sau (2)A m    B m    C m    D m    Câu 8: Giá trị 2018 2017 2018 2018 lim x x x x x       bằng A 2018 B 2019 2018 C 2019 D 2018 Câu 9: Từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, lập số tự nhiên chẵn có chữ số? A 105 B 210 C 84 D 168 Câu 10: Nguyên hàm hàm số f x  x3sin 2x A 4 1 2   x cos x c B 2 x cos x c   C 4 1 2 2  x cos x c D 2 4   x cos x c Câu 11: Phương trình 2 cos 3 x          có số nghiệm thuộc đoạn 0; 2 là A 1. B 2. C 0. D 3. Câu 12: Cho khối lập phương ABCD A B C D ’ ’ ’ ’ Phép đối xứng qua mặt phẳng ABC D’ ’ biến khối tứ diện BCDD’ thành khối tứ diện sau đây? A BCA D’ ’ B BB A D’ ’ ’ C B BC A’ ’ ’ D BC D A’ ’ ’ Câu 13: Công ty X định làm téc nước hình trụ inox (gồm nắp) có dung tích 1m3 Để tiết kiệm chi phí cơng ty X chọn loại téc nước có diện tích tồn phần nhỏ Hỏi diện tích tồn phần téc nước nhỏ (kết làm tròn đến chữ số sau dấu phẩy)? A 5,59 m2 B 5,54 m2 C 5,57 m2 D 5,52 m2 Câu 14: Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số 2 ?    x y x A y 2 B x 2 C x 2 D y 2 Câu 15: Một bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D có bảng biến thiên sau Đó hàm số nào? A 2 x y x    . B 2 x y x    . C 4 x y x    . D 1 x y x    . Câu 16: Giá trị lớn hàm số 3 1 4 12 13 3 yxxx đoạn 0;9 A 44 B 23  C 14 D 7  Câu 17: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SAABCDSA a 2. Gọi M trung điểm cạnh SC Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBD (3)Câu 18: Tìm tập xác định D hàm số   y x    A D . B 1 \ 2 D       C 1 ; D    . D 1 ; D    . Câu 19: Cho khối chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a, góc mặt bên mặt đáy 60 Thể tích khối chóp S ABCD bằng A 3 a B 2 a C 3 a D 2 a Câu 20: Cho tam giác ABC vng AAB4cm AC; 4 cm Cho tam giác ABC quay xung quanh trục AB thu khối trịn xoay tích A 3 68cm B 204cm3 C 128cm3 D 384cm3 Câu 21: Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau Tìm giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số ó cho A yCĐ = yCT= 2. B yCĐ= y CT = C yCĐ = yCT= D yCĐ = yCT = Câu 22: Biết 1 ln 2 ln e x dx a b xx    với a b, số hữu tỷ Tính S a b  . A S 1 B 1 S  C 3 S  D 2 S  Câu 23: Gọi V thể tích khối trịn xoay thu quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số ysinx, trục Ox, trục Oy đường thẳng x   , xung quanh trục Ox Mệnh đề đúng? A 2 0 sin V xdx   B 2 0 sin V xdx   C 2 0 sin V xdx     D 2 0 sin V xdx     Câu 24: Cho mệnh đề sau: I/ Số cạnh khối đa diện lồi lớn II/ Số mặt khối đa diện lồi lớn III/ Số đỉnh khối đa diện lồi lớn Trong mệnh đề trên, mệnh đề mệnh đề đúng? A II III. B I II. C Chỉ I. D Chỉ II. Câu 25: Cho hàm số ax b y cx d   (4)Mệnh đề sau đúng? A ac0; bd 0 B ab0; cd 0 C bc0; ad 0 D ad 0; bd 0 Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A1;0; ,  B1; 1;2  Diện tích tam giác OAB A 11 B 6 2 C 11 2 D Câu 27: Biết 3 1 ln 1 x x b dx a x       với a b, số nguyên Tính S= -a 2b A S 2 B S2 C S 5 D S10 Câu 28: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a4; 2; ,   b6; 3; 2    Giá trị biểu thức 2a 3b a  2b     A 200 B 200 C 200 D 200 Câu 29: Biết đường thẳng y4x5 cắt đồ thị hàm số y x 32x1 điểm nhất; kí hiệu x y0; 0 tọa độ điểm Tìm y0 A y 0 10. B y 0 13. C y 0 11. D y 0 12. Câu 30: Điều kiện xác định hàm số 1 sin cos y x x   là A x k 2k  B x2 kk    C x k k  D x4kk    Câu 31: Cho số thực a b, , c thỏa mãn 1 0 1; 1; c 8 a  b   Gọi M giá trị nhỏ biểu thức 3 1 log log log 16 a 16 b 16 c b c P       a     Khẳng định sau đúng? A 3M 2. B M 2. C 2M  3. D M  2. Câu 32: Để làm cống thoát nước cho đường người ta cần đúc 200 ống hình trụ bê tơng có đường kính lịng ống 1m chiều cao ống 2 m, độ dày thành ống 8cm Biết 1 m3 bê tơng cần 10 bao xi-măng Hỏi cần bao xi-măng để đúc 200 ống (kết làm tròn đến hàng đơn vị)? A 1086 (bao). B 1025 (bao). C 2091 (bao). D 523 (bao). Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A( 1; 2;3), (0;3;1), (4; 2; 2)  B C Cosin góc BAC A 35 B 9 35  C 35  D 35 Câu 34: Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng; lãi suất tháng 1% hàng tháng ơng A trả góp ngân hàng triệu đồng (mỗi tháng số tiền lãi cộng thêm vào khoản nợ, trừ triệu đồng trả góp, lãi tháng sau 1% khoản tiền này) Hỏi sau năm (đã trả góp 12 lần) ơng A cịn nợ ngân hàng (làm trịn đến hàng nghìn)? A 47.210.000 (đồng). B 45.636.000 (đồng). C 49.270.000 (đồng). D 51.848.000 (đồng). Câu 35: Trong không gian Oxyz, cho điểm A1;0;0 ,  B0; 2;3 ,  C1;1;1 Gọi  P mặt phẳng chứa , A B cho khoảng cách từ C tới mặt phẳng  P (5)A 2 3 x y z x y z é + + - = ê ê + + + = ë B 2 13 x y z x y z é + + - = ê ê- + + + = ë C 2 2 23 x y z x y z é + + - = ê ê- + + + = ë D 1 23 37 17 23 x y z x y z é + + - = ê ê- + + + = ë Câu 36: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(8; 2; 4) Gọi A, B, C hình chiếu Mtrên trục Ox Oy Oz, , Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A B, C A x 4y2z 0. B x 4y2z18 0. C x4y2z 0. D x4y 2z 0. Câu 37: Cho hàm số f x  thỏa mãn f x         2 2 x f x f x f x e x x x          x 0;1 Biết 1 2 f       , khẳng định sau đúng? A 1 5 f      . B 1 1 6 f 5        . C 1 1 5 f        . D 1 5 f      . Câu 38: Một đa giác có n cạnh có chu vi 158 cm Biết số đo cạnh đa giác lập thành cấp số cộng với công sai d 3 cm cạnh lớn có độ dài 44 cm Đa giác có số cạnh n bằng A n7 B n5 C n6 D n4 Câu 39: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) :P x 2y2z 0 hai điểm A(1;2;3), B(3;4;5) Gọi M điểm di động ( )P Giá trị lớn biểu thức 2 MA MBA 3 3 78 B 54 78 C 8 D 6 Câu 40: Cho hàm số yf x  có bảng biến thiên sau Xét hàm số     2 2 g xf x  Hàm số g x  đồng biến tập sau đây? A 0;2  B 2; C 1;0  D 0;1  Câu 41: Cho hàm số 1 x y x    có đồ thị  C Gọi I giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị  C . Xét tam giác IAB tam giác cân I có hai đỉnh A x yA; A;B x yB; B thuộc đồ thị  C cho   2 A B A B yyxx Đoạn thẳng AB có độ dài bằng A 3 B 2 C D 6 (6)      23 ' sin f xxx x m  x  m   x (m tham số) Có giá trị nguyên m để hàm số yf x  đạt cực tiểu x 0? A 6. B 7. C 5. D 4. Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A3;0;1 , B6; 2;1  Phương trình mặt phẳng  P qua A B, tạo với mặt phẳng Oyz góc  thỏa mãn 2 cos 7   A 2 12 2 x y z x y z           . B 2 12 2 x y z x y z           . C 2 12 x y z x y z            . D 2 12 x y z x y z            . Câu 44: Cho log a30  ; log b30  Tính log 135030 theo a b, ; log 135030 A 2a b . B 2a b 1. C 2a b 1. D 2a b  2. Câu 45: Trong mặt phẳng Oxy,cho hình chữ nhật OABC với A0;10 , 100;10 B và C100;0 (O gốc tọa độ) Gọi S tập hợp tất điểm M x y 0; 0 nằm bên hình chữ nhật OABC (tính cả cạnh hình chữ nhật) thỏa mãn x y0; 0 số tự nhiên Lấy ngẫu nhiên điểm M x y 0; 0 thuộc S. Xác suất để x0y090 bằng A 900 1011 B 860 1011 C 90 101 D 86 101 Câu 46: Tìm tất giá trị m để phương trình 9x 3m xm 2 0 có nghiệm phân biệt. A  2 m2. B m 2. C m  2. D m 2. Câu 47: Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA2a Hai mặt phẳng (SAB v) (SAD) vng góc với (ABCD) Một mặt phẳng ( )P qua A vng góc SC, cắt các cạnh SB SC SD, , B C D', ', ' Gọi V1 V2 thể tích khối chóp S AB C D ' ' ' khối đa diện ABCD D C B ' ' ' Tỉ số 2 V V bằng A 8 15. B 8 7. C 32 13. D 1 2. Câu 48: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số   3 2 1 3 yxm xmx nghịch biến khoảng 0;1 ? A 0. B 2. C 1. D 3. Câu 49: Trên đoạn thẳng AB dài 200 m có hai chất điểm X Y, Chất điểm X xuất phát từ A, chuyển động thẳng hướng đến B với vận tốc biến thiên theo thời gian quy luật   2 1 80 v ttt m/s , t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc X bắt đầu chuyển động Từ trạng thái nghỉ, chất điểm Y xuất phát từ B xuất phát chậm 10 giây so với X ; Y chuyển động thẳng theo chiều ngược lại với X có gia tốc a   2 m/s (a số) Biết hai chất điểm X Y, gặp trung điểm đoạn thẳng AB Gia tốc chất điểm Y A   2 m/s B   2 1,5 m/s C   2,5 m/s D   2 1 m/s (7)Câu 50: Trong hộp có 100 thẻ đánh số từ 101 đến 200 (mỗi thẻ đánh số khác nhau) Lấy ngẫu nhiên đồng thời thẻ hộp Xác suất để tổng số ghi thẻ số chia hết cho A 817 2450 B 1181 2450 C 37026 161700 D 808 2450
- Xem thêm -

Xem thêm: [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng, [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

u.

2: Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 13: Công ty X định làm một téc nước hình trụ bằng inox (gồm cả nắp) có dung tích 1m 3 - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

u.

13: Công ty X định làm một téc nước hình trụ bằng inox (gồm cả nắp) có dung tích 1m 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 15: Một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D có bảng biến thiên như sau - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

u.

15: Một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D có bảng biến thiên như sau Xem tại trang 2 của tài liệu.
có bảng biến thiên như sau - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

c.

ó bảng biến thiên như sau Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 32: Để làm cống thoát nước cho một con đường người ta cần đúc 200 ống hình trụ bằng bê tông có - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

u.

32: Để làm cống thoát nước cho một con đường người ta cần đúc 200 ống hình trụ bằng bê tông có Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 36: Trong không gian Oxyz , cho điểm M (8; 2; 4) . Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu củ aM trên các trục Ox Oy Oz,  ,   - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

u.

36: Trong không gian Oxyz , cho điểm M (8; 2; 4) . Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu củ aM trên các trục Ox Oy Oz, , Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 45: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật OABC với A 0;1 0, 100;10  và C 100;0 (O là gốc tọa độ) - [Toánmath.com] - Đề thi thử Toán THPTQG 2019 lần 2 trường chuyên Trần Phú – Hải Phòng

u.

45: Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật OABC với A 0;1 0, 100;10  và C 100;0 (O là gốc tọa độ) Xem tại trang 6 của tài liệu.