0

ĐỀ số 13 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

6 6 0
  • ĐỀ số 13 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:06

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - MÔN: SINH HỌC BIÊN SOẠN: THẦY THỊNH NAM - ĐỀ SỐ: 13 (Đề thi bám sát ma trận xu đề thi THPT Quốc gia năm 2018) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Học online: Các em nên tham gia học tập theo khóa học Hoc24h.vn để đảm bảo chất lượng tốt nhất! Lưu ý: Cuối đề có đáp án Để xem lời giải chi tiết em xem lại Website: hoc24h.vn Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81 ( ID:57240 ): Một biện pháp để trì tăng cường độ mầu mỡ đất A Tăng cường bón phân hóa học B Trồng họ đậu xanh có khả cố định nito C Trồng công nghiệp D Trồng lúa Câu 82 ( ID:63690): Tiêu hóa q trình: A Biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ B Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng tạo ATP C Biến đổi thức ăn thành chất hữu D Biến đổi chất đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng cho thể Câu 83 ( ID:57205 ): Nước ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo đường A Gian bào tế bào biểu bì B Gian bào màng tế bào C Gian bào tế bào chất D Gian bào tế bào nội bì Câu 84 ( ID:63965) : Hơ hấp động vật A trình tiếp nhận O2­ CO2 thể từ môi trường sống giải phóng lượng B tập hợp q trình, thể lấy O2 từ bên ngồi vào để oxi hố chất tế bào giải phóng lượng cho hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ngồi C q trình tế bào sử dụng chất khí O2 CO2 để tạo lượng cho hoạt động sống D q trình trao đổi khí thể mơi trường, đảm bảo cho thể có đầy đủ oxi CO2 cung cấp cho q trình oxi hố chất tế bào Câu 85 [62738]: Các yếu tố định khác biệt cấu trúc loại ARN là: A Số lượng, thành phần loại ribônuclêôtit cấu trúc B Số lượng, thành phần, trật tự loại ribônuclêôtit cấu trúc không gian ARN C Thành phần, trật tự loại ribônuclêôtit D Cấu trúc không gian ARN Câu 86 (ID: 78070): Biết gen quy định tính trạng alen trội lặn hoàn toàn, phân li độc lập tổ hợp tự Theo lý thuyết phép lai AaBbDd x AaBbDd cho tỷ lệ kiểu hình trội tính trạng A 27/64 B 1/16 C 9/64 D 1/3 Câu 87 (ID: 79534): Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh A trạng thái cân alen quần thể B trạng thái cân di truyền quần thể C trạng thái tồn quần thể tự nhiên D thời gian tồn quần thể tự nhiên Câu 88 [62905]: Trong mơ hình cấu trúc opêron Lac, vùng vận hành nơi A ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã B chứa thơng tin mã hố axit amin phân tử prôtêin cấu trúc C mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế D prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã Câu 89 (ID: 80508): Bằng chứng sau chứng trực tiếp nguồn gốc loài sinh vật Trái Đất? A Bằng chứng giải phẫu so sánh B Bằng chứng phôi sinh học C Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử D Bằng chứng hóa thạch sinh vật Câu 90 (ID: 80661): Lưỡng cư phát sinh kỉ A Pecmi B Cacbon (Than đá) C Đêvôn D Đệ tam Câu 91 (ID: 80156): Về phương diện lí thuyết, quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm sinh học Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang A điều kiện môi trường bị giới hạn không đồng B mức độ sinh sản mức độ tử vong xấp xỉ C điều kiện môi trường khơng bị giới hạn (mơi trường lí tưởng) D mức độ sinh sản giảm mức độ tử vong tăng Câu 92 (ID: 80188): Trong diễn sinh thái, vai trị quan trọng hàng đầu thường thuộc nhóm lồi nào? A Sinh vật ưu B Sinh vật tiên phong C Sinh vật sản xuất D Sinh vật phân hủy Câu 93 ( ID:57270 ) Cột A Cột B Lá có rộng, mỏng a Trao đổi khí nước quang hợp Mạch dẫn b Chứa lục lạp thực quang hợp Biểu bì c Hấp thụ nhiều ánh sáng Mô giậu d Vận chuyển nước, khoáng chất hữu Khí khổng e Bảo vệ Hãy chọn đáp án kết hợp cột A với cột B là: A – c, – d, – e, – b, – a B – a, – d, – e, – b, – c C – a, – b, – c, – d, – e D – b, – d, – e, – c, – a Câu 94 ( ID:73135 ) Ở cá, đường máu diễn theo trật tự A Tâm thất → động mạch mang → mao mạch mang → động mạch lưng → mao mạch quan → tĩnh mạch → tâm nhĩ B Tâm nhĩ → động mạch mang → mao mạch mang → động mạch lưng → mao mạch quan → tĩnh mạch → tâm thất C Tâm thất → động mạch lưng → động mạch mang → mao mạch mang → mao mạch quan → tĩnh mạch → tâm nhĩ D Tâm thất → động mạch mang → mao mạch đến quan → động mạch lưng → mao mạch mang → tĩnh mạch → tâm nhĩ Câu 95 ( ID:61312 ): Tế bào có kiểu gen AaBb trình giảm phân hình thành giao tử tạo loại giao tử Biết diễn biến diễn bình thường A Aa , Bb, ab, AB B AB aB ab Ab C AB, Ab, aB ab D AB ab Ab aB Câu 96 (ID: 77663): Ở loài loài (2n = 46), Một số hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt kì lần nguyên phân thứ 5, người ta đếm tế bào có 1504 cromatít Hợp tử dạng đột biến nào? A Thể bốn B Thể ba C Thể không D Thể Câu 97 ( ID:31238 ): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Alen D quy định trịn trội hồn tồn so với alen d quy định dài, cặp gen Dd nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng số Cho giao phấn hai (P) chủng F1 dị hợp cặp gen Cho F1 giao phấn với thu F2, có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, trịn chiếm tỉ lệ 12% Biết hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Tính theo lí thuyết, có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, dài F2 chiếm tỉ lệ A 49,5% B 16,5% C 66,0% D 54,0% Câu 98 (ID: 80618): Cách li sau hợp tử A trở ngại ngăn cản việc tạo lai ngăn cản việc tạo lai hữu thụ B cá thể thuộc lồi có cấu tạo quan sinh sản khác nên giao phối với C cá thể thuộc lồi khác sinh sản vào mùa khác nên giao phối với D cá thể loài có họ hàng sống sinh cảnh khác giao phối với Câu 99 (ID: 80275): Khi nói phân bố cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau không đúng? A Phân bố theo nhóm kiểu phân bố phổ biến nhất, giúp cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi môi trường B Phân bố ngẫu nhiên thường gặp điều kiện sống phân bố đồng mơi trường khơng có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang C Phân bố đồng có ý nghĩa làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể D Phân bố theo nhóm thường gặp điều kiện sống phân bố đồng môi trường, có cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể Câu 100 ( ID:31183 ): Ví dụ sau mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể? A Khi thiếu thức ăn, số động vật ăn lẫn nhau, cá mập, cá mập nở sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn B Khi thiếu thức ăn, nơi người ta thấy nhiều quần thể cá, chim, thú đánh lẫn nhau, dọa nạt tiếng hú động tác nhằm bảo vệ thức ăn, nơi C Ở thực vật, tre, lứa thường sống quần tụ với giúp chúng tăng khả chống chịu với gió bão Nhưng, gặp phải gió bão mạnh tre, lứa đổ vào D Ở quần thể rừng bạch đàn, rừng thông nơi mọc dày người ta thấy có tượng số bị chết tượng “tự tỉa thưa” thực vật Câu 101 ( ID:40897 ): Khi đề cập mối liên quan O2 CO2 đến cường độ hơ hấp Có phát biểu phát biểu đây? I Oxi có vai trị ức chế q trình hơ hấp II Nồng độ CO2 cao ức chế q trình hơ hấp, cường độ hơ hấp giảm III Trong hơ hấp hiếu khí, oxi trực tiếp oxi hóa chất hữu chất nhận điện tử cuối để hình thành nước IV Thiếu oxi chuyển sang hơ hấp kị khí bất lợi cho trồng A B C D Câu 102 ( ID:40911 ): Cho phát biểu sau: I Q trình tiêu hóa thức ăn động vật nhai lại trải qua giai đoạn: Biến đổi học biến đổi hóa học II Sự biến đổi thức ăn theo hình thức sinh học động vật nhai lại diễn tổ ong III Ở động vật ăn cỏ, sách dày tích lớn IV Q trình biến đổi hóa học thức ăn động vật nhai lại diễn múi khế ruột V Sự biến đổi sinh học thức ăn động vật ăn thực vật có dày đơn xảy ruột tịt Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 103 [62782]: Ở loài động vật giao phối, xét phép lai P: ♂AaBb × ♀ AaBb Giả sử trình giảm phân thể đực, số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li giảm phân I, kiện khác diễn bình thường; thể giảm phân bình thường Theo lí thuyết, kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử đực thụ tinh tạo tối đa loại hợp tử lưỡng bội loại hợp tử lệch bội thể ba? A B 12 C D 12 Câu 104 (ID: 79357): Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu vàng; gen D quy định tròn, alen d quy định dài Biết gen trội trội hoàn toàn Cho giao phấn thân cao, màu đỏ, tròn với thân thấp, màu vàng, dài thu F1 gồm 81 thân cao, màu đỏ, dài; 80 thân cao, màu vàng, dài; 79 thân thấp, màu đỏ, tròn; 80 thân thấp, màu vàng, trịn Trong trường hợp khơng xảy hốn vị gen, sơ đồ lai cho kết phù hợp với phép lai trên? A AB ab Dd  dd ab ab B AD ad Bb  bb ad ad C Ad ad Bb  bb aD ad D BD bd Aa  aa bd bd Câu 105 ( ID:77559 ): Cho phát biểu sau : (1) Chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn nhanh so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội (2) Chọn lọc phân hóa diễn mơi trường sống ổn định (3) Đột biến di - nhập gen nhân tố tiến hố làm xuất alen quần thể sinh vật (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định (5) Chọn lọc tự nhiên phân hóa khả sống sót khả sinh sản kiểu gen khác quần thể (6) Chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa là: A B C D Câu 106 ( ID:31249 ): Cho tập hợp cá thể sau: Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang (1) Cá trắm cỏ ao (2) Cá rơ phi đơn tính hồ (3) Bèo mặt ao (4) Các ven hồ (5) Chuột vườn (6) Ốc bươu vàng ruộng lúa (7) Chim lũy tre làng Có tập hợp cá thể coi quần thể? A B C D Câu 107 ( ID:77501 ): Cho biểu đồ phát biểu sau sinh trưởng hai loài trùng cỏ ăn loại thức ăn điều kiện thí nghiệm khác nhau: (1) Khi ni riêng, hai lồi tăng trưởng theo tiềm sinh học (2) Khi ni riêng, tốc độ tăng trưởng kích thước tối đa quần thể loài cao lồi (3) Khi ni riêng, tốc độ tăng trưởng quần thể loài loài đạt giá trị tối đa vào khoảng ngày thứ q trình ni cấy (4) Khi ni chung hai lồi bể ni, phân li ổ sinh thái diễn (5) Lồi có khả cạnh tranh cao so với loài Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 108 (V-ID:25823 ): Cho phát biểu sau chuỗi thức ăn: (1) Chuỗi thức ăn cho thấy mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã sinh vật (2) Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác (3) Quần xã đa dạng chuỗi thức ăn dài, khơng có mắc xích kết thúc (4) Dựa nguồn chất hữu vào chuỗi thức ăn, người ta chia chuỗi thức ăn thành loại (5) Chuỗi thức ăn nước thường dài chuỗi thức ăn cạn Số phát biểu là: A B C D Câu 109 [63131]: Cho trường hợp sau: (1) Gen tạo sau tái ADN bị cặp nuclêôtit (2) Gen tạo sau tái ADN bị thay cặp nuclêôtit (3) mARN tạo sau phiên mã bị nuclêôtit (4) mARN tạo sau phiên mã bị thay nuclêơtit Có trường hợp xếp vào đột biến gen? A B C D Câu 110 [63492]: Khi lai thứ cà chua đỏ lưỡng bội chủng với thứ cà chua lưỡng bội vàng F1 thu tồn đỏ Xử lí consixin để tứ bội hố F1, chọn bố mẹ để giao phấn F2 xảy trường hợp: Trường hợp 1: 1890 đỏ 54 vàng Trường hợp 2: 341 đỏ 31 vàng Trường hợp 3: 151 đỏ 50 vàng ( cho biết tính trạng màu sắc gen chi phối trình giảm phân F1 xảy bình thường) Cho phát biểu sau: (1) Ở trường hợp 1, bố mẹ đem lai có kiểu gen AAaa (2) Ở trường hợp 2, bố mẹ đem lai có kiểu gen: AAaa x Aaaa (3) Ở trường hợp 3, bố mẹ đem lai có kiểu gen: Aaaa x Aaaa Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang (4) Khi lai cà chua đỏ có kiểu gen AAAa Aaaa hệ lai có phân tính theo tỉ lệ đỏ : vàng (5) Khi lai cà chua đỏ có kiểu gen AAaa Aaaa hệ lai có phân tính theo tỉ lệ 11 đỏ : vàng Số phát biểu là: A B C D Câu 111 (ID: 79374): Ở loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp Gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b hoa trắng.Biết gen quy định tính trạng nằm nhóm gen liên kết Mọi diễn biến giảm phân thụ tinh diễn bình thường hốn vị gen xảy giới Phép lai P (thân cao,hoa đỏ) x ( thân thấp, hoa trắng), F1 thu 100% thân cao, hoa đỏ.Cho F1 lai phân tích đời Fa thu 40% thân thấp, hoa trắng Đem F1 tự thụ phấn F2 Cho kết luận sau: (1) F2 có kiểu gen Ab/aB chiếm tỷ lệ 8% (2) F2 gồm kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm 16% (3) Ở F2 tỷ lệ thân cao, hoa đỏ dị hợp 50% (4) Tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử F2 chiếm 66% (5) Tần số HVG 20% (6) Số kiểu gen F2 Có kết luận đúng? A B C D Câu 112 (ID: 79387): Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn Xét phép lai (1) aaBbDd x AaBBdd (2) AaBbDd x aabbDd (3) AAbbDd x aaBbdd (4) aaBbDD x aabbDd (5) AaBbdd x aabbDd (6) AABbdd x AabbDd (7) AabbDD x AabbDd (8) aaBbDd x Aabbdd Theo lí thuyết, phép lai nói trên, có phép lai mà đời có loại kiểu hình, loại chiếm 12,5%? A B C D Câu 113 ( ID:62773 ): Khi nói trình dịch mã, xét kết luận sau đây: (1) Ở phân tử mARN, riboxom khác tiến hành đọc mã từ điểm khác nhau, điểm đặc hiệu với riboxom (2) Quá trình dịch mã diễn theo nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bổ sung thể ba đối mã tARN với ba mã hóa mARN (3) Các riboxom mARN trượt theo ba mARN theo chiều 5’ đến 3’ từ ba mở đầu đến gặp ba kết thúc (4) Mỗi phân tử mARN tổng hợp nhiều chuỗi polipeptit, chuỗi polipeptit tổng hợp từ mARN ln có cấu trúc giống Có kết luận đúng? A B C D Câu 114 (ID: 79399): Cho cá thể đực có cặp NST mang kiểu gen AaBbDd cá thể có cặp NST kiểu gen Aabbdd Trong trình giảm phân thể đực, cặp NST mang cặp gen Aa 20% số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường Trong trình giảm phân thể cái, cặp NST mang cặp gen bb 10% số tế bào không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Lấy ngẫu nhiên cá thể đời con, xác suất để thu cá thể có kiểu gen aabbdd A 4,5% B 72% C 9% D 2,25% Câu 115 (ID: 79429): Thực hiên phép lai hai đậu chủng (P) khác cặp tính trạng tương phản, F1 thu tồn thân cao, hoa tím, bầu dục Cho F1 lai với khác, tỉ lệ phân li kiểu hình F2 860 thân cao, hoa tím, dài: 864 thân cao, hoa trắng, bầu dục: 859 thân thấp, hoa tím, dài: 861 thân thấp, hoa trắng, bầu dục: 210 thân cao, hoa tím, bầu dục: 216 thân cao, hoa trắng, dài: 212 thân thấp, hoa tím, bầu dục: 217 thân thấp, hoa trắng, dài Biết gen qui định tính trạng, khơng xảy đột biến Có nhận xét sau có nội dung đúng? (1) Cặp gen qui định tính trạng màu sắc di truyền độc lập với hai cặp gen qui định chiều cao hình dạng (2) Cặp tính trạng chiều cao thân di truyền liên kết với cặp tính trạng màu sắc hoa (3) Khi cho F1 tự thụ, tỉ lệ thân thấp, hoa tím, dài F2 2,5% Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang (4)Hai cặp gen qui định chiều cao hình dạng di truyền liên kết có hốn vị gen xảy (5) Tần số hoán vị gen 25% A B C D Câu 116 (ID: 79439): Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định màu đỏ, alen b quy định màu vàng; gen D quy định tròn, alen d quy định dài Biết gen trội trội hoàn toàn Cho giao phấn thân cao, màu đỏ, tròn với thân thấp, màu vàng, dài thu F1 gồm 81 thân cao, màu đỏ, dài; 80 thân cao, màu vàng, dài; 79 thân thấp, màu đỏ, tròn; 80 thân thấp, màu vàng, trịn Trong trường hợp khơng xảy hoán vị gen, sơ đồ lai cho kết phù hợp với phép lai trên? A Aa BD bd x aa bd bd B AB ab Dd x dd ab ab C Bb AD ad x bb ad ad D Bb Ad ad x bb aD ad Câu 117 (ID: 79450): Ở người, bệnh điếc bẩm sinh gen lặn nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh mù màu gen lặn nhiễm sắc thể giới tính X Ở cặp vợ chồng: Bên phía vợ có bố anh trai bị mù màu, có bà ngoại mẹ bị điếc bẩm sinh Bên phía chồng có em gái bị điếc bẩm sinh, người khác cặp vợ chồng không bị hai bệnh Cho phát biểu sau: (1) Người vợ chắn có kiểu gen AaXMXm (2) Người chồng chắn có kiểu gen AaXMY (3) Tỉ lệ sinh không bị bệnh điếc cặp vợ chồng 5/6 (4) Xác suất họ sinh bị bệnh mù màu 1/2 (5) Xác suất họ sinh bình thường hai bệnh 5/8 Số phát biểu là: A B C D Câu 118 (ID: 79484): Xét gen nằm cặp NST thường gen có alen Cho trình tự gen nhóm liên kết đổi, số loại kiểu gen giao tử nhiều sinh từ gen loài A 5760 kiểu gen 16 loại giao tử B 240 kiểu gen 16 loại giao tử C 3264 kiểu gen 384 loại giao tử D 5760 kiểu gen 384 loại giao tử Câu 119 [62978]: Ở quần thể sau trải qua ba hệ tự phối, tỉ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội cánh dài tính trạng trội hoàn toàn so với cánh ngắn Hãy cho biết trước xảy trình tự phối, tỷ lệ kiểu hình sau quần thể trên? A 64% cánh dài: 36% cánh ngắn B 36% cánh dài: 64% cánh ngắn C 16% cánh dài: 84% cánh ngắn D 84% cánh dài:16% cánh ngắn Câu 120 (V- ID:30479 ): Sơ đồ phả hệ sau mô tả bệnh di truyền người alen lặn nằm nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định khơng bị bệnh Biết khơng có đột biến phát sinh tất cá thể phả hệ Xác suất sinh trai đầu lịng khơng bị bệnh cặp vợ chồng III.12 – III.13 phả hệ A 4/9 B.1/18 C.8/9 HẾT D.1/9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC 81 B 101 C 82 A 102 B 83 C 103 C 84 B 104 C 85 B 105 B 86 A 106 B 87 B 107 C 88 D 108 C 89 D 109 C 90 C 110 B 91 C 111 B 92 A 112 D 93 A 113 A 94 A 114 A 95 D 115 A 96 B 116 D 97 B 117 C Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! 98 A 118 C 99 D 119 D 100 C 120 A Trang ... phát sinh tất cá thể phả hệ Xác suất sinh trai đầu lịng khơng bị bệnh cặp vợ chồng III.12 – III .13 phả hệ A 4/9 B.1/18 C.8/9 HẾT D.1/9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018. .. sinh thái, vai trị quan trọng hàng đầu thường thuộc nhóm loài nào? A Sinh vật ưu B Sinh vật tiên phong C Sinh vật sản xuất D Sinh vật phân hủy Câu 93 ( ID:57270 ) Cột A Cột B Lá có rộng, mỏng a... cá thể thuộc lồi có cấu tạo quan sinh sản khác nên giao phối với C cá thể thuộc loài khác sinh sản vào mùa khác nên giao phối với D cá thể lồi có họ hàng sống sinh cảnh khác giao phối với Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ số 13 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in , ĐỀ số 13 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

Hình ảnh liên quan

Câu 95 ( ID:61312 ): Tế bào có kiểu gen AaBb trong quá trình giảm phân hình thành giao tử có thể tạo ra những loại - ĐỀ số 13 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

u.

95 ( ID:61312 ): Tế bào có kiểu gen AaBb trong quá trình giảm phân hình thành giao tử có thể tạo ra những loại Xem tại trang 2 của tài liệu.