0

ĐỀ số 11 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

6 8 0
  • ĐỀ số 11 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:06

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - MÔN: SINH HỌC BIÊN SOẠN: THẦY THỊNH NAM - ĐỀ SỐ: 11 (Đề thi bám sát ma trận xu đề thi THPT Quốc gia năm 2018) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81 ( ID:57187): Cách nhận biết rõ rệt thời điểm cần bón phân A Căn vào dấu hiệu bên hoa B Căn vào dấu hiệu bên C Căn vào dấu hiệu bên thân D Căn vào dấu hiệu bên Câu 82 ( ID:54919 ): Nhịp tim trung bình người A 75 nhịp/phút người trưởng thành, 100-120 nhịp/phút trẻ sơ sinh B 85 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh C 75 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh D 65 nhịp/phút người trưởng thành, 120-140 nhịp/phút trẻ sơ sinh Câu 83 ( ID:57175 ): Khi tế bào khí khổng trương nước A Vách (méo) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở B Vách mỏng căng làm cho vách dày căng theo nên khí khổng mở C Vách dày căng làm cho vách mỏng căng theo nên khí khổng mở D Vách dày căng làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mở Câu 84 ( ID:56292 ): Giải thích sau để cá lên cạn cá nhanh bị chết A Vì làm cho da cá bị khơ nên khơng trao đổi khí B Vì làm cho bề mặt trao đổi khí giãn nên khơng trao đổi khí C Vì phiến mang cá bị xẹp xuống làm giảm bề mặt trao đổi khí, mang cá bị khơ nên khơng hơ hấp D Vì nhiệt độ cạn cao nên không lấy oxi Câu 85 [62166]: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim sử dụng để gắn gen cần chuyển vào thể truyền A ADN pôlimeraza B ARN pôlimeraza C restrictaza D ligaza Câu 86 (ID: 77908): Tiến hành lai hai tế bào sinh dưỡng thể có kiểu gen AAbbDd với thể có kiểu gen MMnn tế bào lai có kiểu gen là: A AabbDdMMnn B AbDMn AbdMn C AabbDd D AAbbDdMN Câu 87 (ID: 79527): Quần thể ngẫu phối quần thể A mà các thể quần thể giao phối ngẫu nhiên với B có cá thể lựa chọn bạn tình tốt cho C có cá thể đực lựa chọn bạn tình tốt cho riêng D thực giao phối cá thể đực khoẻ với cá thể Câu 88 ( ID:56069 ): Ở người, thể lệch bội có NST 21 gây A bệnh ung thư máu B hội chứng Đao C hội chứng mèo kêu D hội chứng Claiphento Câu 89 (ID: 80487): Các quan loài khác gọi quan tương đồng chúng A có kiểu cấu tạo khác nhau, có nguồn gốc q trình phát triển phơi B có kiểu cấu tạo giống nhau, có nguồn gốc trình phát triển phơi C nằm vị trí khác thể, có nguồn gốc trình phát triển phơi D nằm vị trí khác thể, không nguồn gốc trình phát triển phơi Câu 90 (ID: 80652): Đặc điểm sinh vật điển hình kỉ Cácbon (Than đá) A dương xỉ phát triển mạnh Thực vật có hạt xuất Lưỡng cư ngự trị Phát sinh bò sát B phát sinh thực vật Tảo biển ngự trị Tuyệt diệt nhiều sinh vật C có mạch động vật lên cạn D hạt trần ngự trị Bị sát cổ ngự trị Phân hóa chim Câu 91 (ID: 80151): Biến động số lượng cá thể quần thể tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang A tác dụng tổng hợp nhân tố môi trường B chênh lệch tỉ lệ sinh sản mức xuất cư C chênh lệch mức nhập cư mức xuất cư D thay đổi nguồn thức ăn khơng gian sống Câu 92 (ID: 80178): Hai lồi ếch sống hồ nước, số lượng loài A giảm chút ít, cịn số lượng lồi B giảm mạnh Điều chứng minh cho mối quan hệ A hội sinh B mồi – vật C ức chế - cảm nhiễm D cạnh tranh Câu 93 ( ID:57278 ): Cho sơ đồ mơ tóm tắt mối quan hệ pha sáng pha tối quang hợp sau: Pha sáng O2 Pha tối glucôzơ Các số tương ứng 1, 2, 3, là: A H2O, ATP, NADPH, CO2 B CO2, ATP, NADPH, RiDP + C H , ATP, NADPH, CO2 D CO2, ATP, NADPH, H2O Câu 94 (ID:54411): Sự tiến hóa hình thức tiêu hóa diễn theo hướng ? A Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào B Tiêu hóa ngoại bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào C Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào D Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào → tiêu hóa ngoại bào Câu 95 [62156]: Các thành phần tham gia trực tiếp vào trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit: I gen II mARN III axit amin IV tARN Số phương án A B C D Câu 96 [65260]: Một lồi có NST lưỡng bội kí hiệu AaBb Nếu tế bào loài tham gia giảm phân mà cặp NST Aa không phân li giảm phân 1, NST giao tử A AaB, AAB, aab, B, b B Aab b AAB B C AAB, B AaB, b D AaB b Aab B Câu 97 ( ID:54402 ): Ở loài thực vật, chiều cao cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp Sự có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Cho giao phấn cao với thấp quần thể F1 có chiều cao 190cm, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn Về mặt lý thuyết có chiều cao 180 cm F2 chiếm tỉ lệ: A 3/32 B 5/16 C 1/64 D 15/64 Câu 98 (ID: 80595): Trong trình tiến hố nhỏ, cách li có vai trị A làm thay đổi tần số alen từ hình thành loài B tăng cường khác kiểu gen lồi, họ C xố nhồ khác biệt vốn gen hai quần thể phân li D góp phần thúc đẩy phân hoá kiểu gen quần thể gốc Câu 99 (ID: 80166): Khi khai thác quần thể cá hồ nhiều mẻ lưới thu tỷ lệ lớn chiếm ưu so với cá kết luận sau xác ? A Chưa khai thác hết tiềm sinh học quần thể cá hồ B Khai thác mức tiềm sinh học quần thể cá hồ C Khai thác đến mức quần thể cá chuẩn bị suy kiện số lượng cá thể quần thể cá hồ Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang D Khai thác với tiềm sinh học số lượng cá thể quần thể cá hồ Câu 100 (ID: 80436): Theo hình tháp sinh khối sinh khối giảm qua bậc tháp điều hịa sau giải thích vấn đề cách xác nhất: A Năng lượng bị vào môi trường bậc, sinh khối tạo bậc cao B Sinh vật bị phân hủy bậc, bậc cao có sinh khối C Khi sinh vật chết bậc cao ảnh hưởng tới phát triển sinh vật cấp làm cho sinh khối bậc phía cao D Sinh vật bậc cao chết nhiều sinh vật bậc thấp hơn, sinh khối giảm dần Câu 101 ( ID:40627 ): Cho đặc điểm sau phù hợp với chức quang hợp I Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang II Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2, mô giậu chứa nhiều lục lạp III Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng sản phẩm quang hợp IV Bề mặt có nhiều khí khổng giúp trao đổi khí Só đặc điểm A B C D Câu 102 ( ID:40904 ): Cho phát biểu sau: I Q trình biến đổi hóa học thức ăn xảy nhờ tác dụng hóa chất phù hợp có thể II Trong thể động vật ăn thịt động vật ăn tạp có tuyến tiêu hóa tuyến nước bọt, tuyến dày, tuyến tụy III Trong loại dịch tiêu hóa thể động vật ăn thịt động vật ăn tạp, dịch tụy có tác dụng biến đổi thức ăn mạnh IV Dịch mật gan tiết ra, có vai trị chủ yếu trung hịa tính axit thức ăn chuyển từ dày xuống ruột non V Người bị phẫu thuật cắt 2/3 dày xảy trình biến đổi thức ăn Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 103 ( ID:31215 ): Trong phát biểu sau: (1) Nhiễm sắc thể giới tính có tế bào sinh dục (2) Nhiễm sắc thể giới tính chứa gen quy định tính trạng giới tính (3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY phát triển thành thể đực (4) Nhiễm sắc thể giới tính bị đột biến cấu trúc số lượng Có phát biểu nói nhiễm sắc thể giới tính động vật? A B C D Câu 104 (ID: 79407): Ở loài thực vật, tiến hành tự thụ phấn P dị hợp locus, đời sau thu 198 hoa đỏ, chín sớm: 102 hoa trắng, chín sớm: 27 hoa đỏ, chín muộn: 73 hoa trắng, chín muộn Biết tính trạng thời gian chín locus alen chi phối, hoán vị xảy giới Trong số nhận định đây, số lượng nhận định phép lai nói là: (1) Có locus tham gia chi phối tính trạng nói trên, có tượng tương tác 9:6:1 (2) Cơ thể đem lai dị hợp tử với tần số hoán vị 10% (3) Nếu cho thể dị hợp locus nói đem lai phân tích, ta tỷ lệ 9:6:1:4 (4) Trong trình giảm phân hình thành giao tử P, có 40% số tế bào sinh giao tử có hốn vị Chọn câu trả lời đúng: A B C D Câu 105 (V- ID:23290 ): Cho đặc điểm sau nhân tố tiến hoá: (1) Làm thay đổi tần số kiểu gen quần thể (2) Có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền (3) Làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể chậm (4) Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho trình tiến hố Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang (5) Làm thay đổi thành phần kiểu gen không thay đổi tần số alen quần thể (6) Làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định (7) Có thể làm phong phú vốn gen quần thể (8) Làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp (9) Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho q trình tiến hố (10) Qui định chiều hướng tiến hoá Trong đặc điểm trên, nhân tố giao phối khơng ngẫu nhiên có đặc điểm? A B C D Câu 106 ( ID:54453 ): Trong phát biểu sau, có phát biểu mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể sinh vật? (1) Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể cạnh tranh yếu bị đào thải khỏi quần thể (2) Quan hệ cạnh tranh xảy mật độ cá thể quần thể tăng lên cao, nguồn sống môi trường không đủ cung cấp cho cá thể quần thể (3) Quan hệ cạnh tranh giúp trì số lượng cá thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể (4) Quan hệ cạnh tranh làm tăng nhanh kích thước quần thể A B C D Câu 107 [62292]: Cho thông tin diễn sinh thái sau: (1) Xuất mơi trường có quần xã sinh vật sống (2) Có biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường (3) Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường (4) Luôn dẫn tới quần xã bị suy thối Có thơng tin phản ánh giống diễn nguyên sinh diễn thứ sinh là: A B C D Câu 108 [63463]: Trong chu trình sinh địa hóa, q trình đây, có q trình làm cacbon trở lại môi trường vô cơ? (1) Hô hấp thực vật (2) Hô hấp động vật (3) Quang hợp xanh (4) Phân giải chất hữu vi sinh vật (5) Hoạt động công nghiệp đốt cháy nguyên liệu hóa thạch than đá, dầu lửa, (6) Sự phát triển ngành giao thông vận tải (7) Hoạt động núi lửa (8) Động đất A B C D Câu 109 [63458]: Hình vẽ sau mơ tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào Biết không xảy đột biến; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Tế bào kì sau giảm phân II, tế bào kì sau nguyên phân B Khi kết thúc trình phân bào hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội C Hai tế bào kì sau nguyên phân D Bộ nhiễm sắc thể tế bào 2n = 4, nhiễm sắc thể tế bào 2n = Câu 110 [63466]: Cho NST 2n = ký hiệu AaBb (A, B NST bố; a, b NST mẹ) Có 200 tế bào sinh tinh vào giảm phân bình thường hình thành giao tử, đó: Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang - 20% tế bào sinh tinh có xảy tượng bắt chéo điểm cặp nhiễm sắc thể Aa, cịn cặp Bb khơng bắt chéo - 30% tế bào sinh tinh có xảy tượng bắt chéo điểm cặp nhiễm sắc thể Bb, cịn cặp Aa khơng bắt chéo - Các tế bào cịn lại có tượng bắt chéo điểm cặp nhiễm sắc thể Aa Bb Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST mẹ không mang gen trao đổi chéo bố là: A 50 B 75 C 100 D 200 Câu 111 (ID: 79413): Giả sử : A : hạt tròn, a : hạt dài, B : hạt đục, b : hạt Cho lai hạt tròn, đục với hạt dài, thu F1 toàn hạt tròn, đục F2 xuất 1112 hạt tròn, đục : 367 cât hạt tròn, : 365 hạt dài, đục : 123 hạt dài, Có kết luận số kết luận sau : (1) Hai tính trạng hình dạng hạt màu sắc hạt di truyền liên kết với AB (2) Kiểu gen F1 tính trạng ab (3) Nếu hệ lai xuất tỉ lệ kiểu hình : : : 1, kiểu gen P trường hợp (4) Nếu F1 phân li : tính trạng hình dạng hạt, đồng tính tính trạng màu sắc hạt có cơng thức lai phù hợp cho kết (5) Nếu F1 đồng tính tính trạng hình dạng, phân li : màu sắc kiểu gen P trường hợp A B C D Câu 112 (ID: 79418): Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định trịn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Các cặp gen phân li độc lập Cho hai lai với nhau, thu F1 có tỉ lệ kiểu hình thân cao, dài chiếm 25% Biết không phát sinh đột biến Có phép lai phù hợp với kết trên? A phép lai B phép lai C phép lai D phép lai Câu 113 [63495]: Trong giảm phân I người, 10% số tế bào sinh tinh bố có cặp NST không phân li, 30% số tế bào sinh trứng mẹ có cặp NST khơng phân li Các cặp NST khác phân li bình thường, khơng có đột biến khác xảy Xác suất để sinh người trai bị hội chứng Đao (không bị hội chứng khác) là: A 0,008% B 0,032% C 0,3695% D 0,739% Câu 114 (ID: 79455): Ở loài gen A:thân cao, gen a: thân thấp, gen B: hoa kép, gen b: hoa đơn, gen D: hoa đỏ, gen d: hoa vàng Biết không xảy hốn vị gen q trình giảm phân Phép lai sau cho có tỷ lệ kiểu hình là: thân cao – hoa kép – màu vàng; thân cao – hoa đơn – màu đỏ; thân thấp – hoa kép – màu vàng thân thấp – hoa đơn – màu đỏ Ad ad AD ad Bd bd BD bd A Bb x bb B Bb x bb C Aa x aa D Aa x aa aD ad bD bd bd bd ad ad Câu 115 (ID: 79460): Ở loài thực vật có gen A quy định màu đỏ, gen a quy định màu vàng, gen B quy định tròn, gen b quy định dẹt, gen D quy định ngọt, gen d quy định chua Khi lai phân tích dị hợp tử cặp gen người ta thu 51 vàng, tròn, chua : 51 đỏ, dẹt, Kiểu gen đem lai phân tích : ABD AB AbD A B Dd C D AaBbDd abd ab aBd Câu 116 (ID: 79465): Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn q trình giảm phân không xảy đột biến Cho phép lai sau: (1) AaBb × Aabb (2) AaBb × aabb (3) Aabb × aaBb (4) Ab/aB × ab/ab (có hốn vị với tần số 50%) (5) Ab/aB × Ab/ab (6) Ab/ab × aB/ab Tính theo lí thuyết, số phép lai cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : : bao nhiêu? A B C D Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Câu 117 (ID: 79470): Trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, gen quy định tính trạng AB AB gen trội trội hồn tồn Tính theo lí thuyết, phép lai DdHhEe x DdHhEe liên kết hoàn toàn cho ab ab kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn đời chiếm tỉ lệ A 27/256 B 9/64 C 27/128 D 15/128 Câu 118 (ID: 79473): Cho lai thứ đậu chủng có đỏ, trịn với thứ đậu chủng có vàng, bầu dục F1 có đỏ, trịn Lai phân tích F1 thu Fa có tỉ lệ kiểu hình vàng, bầu dục: đỏ, bầu dục: vàng, tròn: đỏ, tròn Kiểu gen F1 Ab DE DE A B AaBbDdEe C AaBb D AaBb aB de de Câu 119 [62730]: Cho biết tính trạng hình dạng loài thực vật tương tác hai cặp gen không alen, gen nằm NST Nếu kiểu gen có alen A B biểu bầu, có alen A B biểu tròn, thể đồng hợp lặn biểu dài Khi trạng thái cân thành phần kiểu gen, quần thể có tần số alen A chiếm 90%, tần số alen b chiếm 80% Có phát biểu số phát biểu sau: (1) Trong quần thể, tròn chủng chiếm tỉ lệ 3,24% (2) Tỉ lệ cá thể quần thể có kiểu gen đồng hợp lặn cặp gen 0,64% (3) Tần số kiểu gen AaBb quần thể 51,84% (4) Tần số kiểu gen aaBb quần thể 3,2% A B C D Câu 120 [62799]: Sơ đồ phả hệ sau mô tả di truyền bệnh người: Biết bệnh hai alen gen quy định không phát sinh đột biến tất người phả hệ Trong phát biểu sau, có phát biểu khơng đúng? (1) Có người phả hệ không xác định xác kiểu gen (2) Tất người bị bệnh phả hệ có kiểu gen đồng hợp (3) Có tối đa người phả hệ có kiểu gen đồng hợp trội (4) Xác suất sinh trai bị bệnh cặp vợ chồng III.13 – III 14 25% (5) Cặp vợ chồng I.3 – I.4 không mang alen gây bệnh A B C D HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ: 11 Để xem lời giải chi tiết em xem Website: https://hoc24h.vn/ Hoặc em xem ơn luyện APP Hoc24h.vn Hệ điều hành IOS: https://itunes.apple.com/us/app/hoc24h/id1241994466?mt=8 Hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hoc24h.android Lưu ý : APP HOC24H.VN sử dụng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ em luyện đề 81 D 101 D 82 C 102 B 83 B 103 C 84 C 104 A 85 D 105 D 86 A 106 C 87 A 107 A 88 B 108 C 89 B 109 A 90 A 110 B 91 A 111 B 92 D 112 A 93 A 113 C 94 C 114 C 95 A 115 C 96 D 116 C 97 A 117 D Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! 98 D 118 B 99 A 119 B 100 A 120 C Trang ... thích vấn đề cách xác nhất: A Năng lượng bị vào mơi trường bậc, sinh khối tạo bậc cao B Sinh vật bị phân hủy bậc, bậc cao có sinh khối C Khi sinh vật chết bậc cao ảnh hưởng tới phát triển sinh vật... suất sinh trai bị bệnh cặp vợ chồng III.13 – III 14 25% (5) Cặp vợ chồng I.3 – I.4 không mang alen gây bệnh A B C D HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC... luyện đề 81 D 101 D 82 C 102 B 83 B 103 C 84 C 104 A 85 D 105 D 86 A 106 C 87 A 107 A 88 B 108 C 89 B 109 A 90 A 110 B 91 A 111 B 92 D 112 A 93 A 113 C 94 C 114 C 95 A 115 C 96 D 116 C 97 A 117
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ số 11 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in , ĐỀ số 11 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

Hình ảnh liên quan

(7) Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định. - ĐỀ số 11 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

7.

Diễn thế thứ sinh có thể dẫn đến hình thành nên quần xã tương đối ổn định Xem tại trang 9 của tài liệu.
(4) Kết quảcuối cùng sẽ hình thành một quần xã đỉnh cực. - ĐỀ số 11 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

4.

Kết quảcuối cùng sẽ hình thành một quần xã đỉnh cực Xem tại trang 10 của tài liệu.