0

ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

6 10 0
  • ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:06

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - MÔN: SINH HỌC BIÊN SOẠN: THẦY THỊNH NAM - ĐỀ SỐ: 12 (Đề thi bám sát ma trận xu đề thi THPT Quốc gia năm 2018) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 81 ( ID:57236 ): Vai trò chủ yếu Mg cây: A Thành phần protein B Thành phần diệp lục, hoạt hóa enzim C Thành phần enzim D Thành phần axit nucleic Câu 82 ( ID:60022 ): Khi cá thở vào, diễn biến đúng? A Cửa miệng mở ra, thềm miệng nâng cao lên, nắp mang đóng B Cửa miệng mở ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang mở C Cửa miệng mở ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang đóng D Cửa miệng mở ra, thềm miệng nâng cao lên, nắp mang mở Câu 83 ( ID:57182 ) : Các tế bào chết quản bào mạch ống thành phần cấu tạo A Mạch rây B Rễ C Cành D Mạch gỗ Câu 84 ( ID:72753 ): Tiêu hóa q trình: A Biến đổi hóa học thức ăn nhờ enzim để tạo lượng nuôi sống thể B Tạo chất dinh dưỡng lượng từ thức ăn để thể sử dụng để tồn C Tạo chất dinh dưỡng từ thức ăn để thể sử dụng để tồn D Biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thu Câu 85 ( ID:56286 ): Cho sơ đồ sau (1), (2), (3) tương ứng : A Tái bản, phiên mã, dịch mã B Tái bản, dịch mã phiên mã C Phiên mã, mã dịch mã D Dịch mã, phiên mã tái Câu 86 (ID: 77915): Khi lai hai đậu chủng hoa trắng với F1: 100% hoa tím, F2: hố tím: hoa trắng Tính trạng màu hoa di truyền theo quy luật A trội lặn hoàn toàn B trội lặn khơng hồn tồn C tương tác gen theo kiểu bổ sung D Tương tác gen theo kiểu cộng gộp Câu 87 (ID: 79529): Đặc trưng di truyền quần thể giao phối thể A số lượng cá thể mật độ cá thể B tần số alen tần số kiểu gen C số loại kiểu hình khác quần thể D nhóm tuổi tỉ lệ giới tính quần thể Câu 88 ( ID:56078 ): Sự nhân đôi ADN xảy phận tế bào nhân thực? A Lục lạp, trung thể, ti thể B Ti thể, nhân, lục lạp C Lục lạp, nhân, trung thể D Nhân, trung thể, ti thể Câu 89 (ID: 80499): Hiện nay, tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào cấu tạo từ tế bào Đây chứng chứng tỏ A nguồn gốc thống loài B tiến hố khơng ngừng sinh giới C vai trị yếu tố ngẫu nhiên trình tiến hố D q trình tiến hố đồng quy sinh giới (tiến hoá hội tụ) Câu 90 (ID: 80654): Nội dung sau sai đề cập đến trình phát sinh sống A Sự sống ban đầu xuất nước, sau chuyển lên cạn B Sự sống lên cạn sau phương thức tự dưỡng xuất C Sinh vật dị dưỡng có trước, tự dưỡng xuất sau Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang D Sinh vật nước chiếm ưu so với sinh vật cạn Câu 91 (ID: 80150): Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kích thước quần thể A mức sinh sản, mức tử vong, mức xuất - nhập cư, nguồn sống B mức sinh sản, mức tử vong, mức xuất cư, mức nhập cư C khối lượng tối đa cá thể, mức sinh sản, mức xuất - nhập cư D mức sinh sản, mức tử vong, kích thước tối đa cá thể Câu 92 (ID: 80180): Lồi sau cộng sinh với nấm hình thành địa y? A Hải quỳ B Tảo đơn bào C Rêu D Tôm Câu 93 ( ID:57207 ): Lục lạp có nhiều tế bào lá? A Tế bào mô xốp B Tế bào biểu bì C Tế bào biểu bì D Tế bào mô giậu, tế bào mô xốp Câu 94 ( ID:54418 ): Bộ phận điều khiển chế trì cân nội mơi A Cơ quan sinh sản B Thụ thể quan thụ cảm C Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… D Trung ương thần kinh tuyến nội tiết Câu 95 ( ID:56284 ): Hình vẽ sau mô tả hai tế bào hai thể lưỡng bội phân bào Biết không xảy đột biến; chữ A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Hai tế bào kì sau nguyên phân B Bộ nhiễm sắc thể tế bào 2n = 4, nhiễm sắc thể tế bào 2n = C Khi kết thúc trình phân bào hai tế bào từ tế bào tạo hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào tạo hai tế bào đơn bội D Tế bào kì sau giảm phân II, tế bào kì sau nguyên phân Câu 96 (ID: 77609): Xét cặp gen Bb thể lưỡng bội dài 4080 A0, alen B có 3120 liên kết hidro alen b có 3240 liên kết hidro Do đột biến lệch bội xuất thể 2n + có số nucleotit thuộc alen B alen b A = 1320 G = 2280 nucleotit Kiểu gen đột biến lệch bội nói A Bbb B BBb C bbb D BBB Câu 97 ( ID:54419 ): Ở loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng Lai thân cao, hoa đỏ với thân thấp, hoa trắng thu F1 phân li theo tỉ lệ 37,5% thân cao, hoa trắng : 37,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân cao, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng Cho biết khơng có đột biến xảy Kiểu gen bố, mẹ phép lai Ab ab AB ab A AaBb x aabb B AaBB x aabb C x D x aB ab ab ab Câu 98 (ID: 80597): Theo quan niệm tiến hoá đại, giao phối không ngẫu nhiên A làm thay đổi tần số alen không làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể B làm xuất alen quần thể C làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen quần thể D làm thay đổi tần số alen quần thể không theo hướng xác định Câu 99 (ID: 80168): Trong tự nhiên, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cạnh tranh loài A nhu cầu sống giống hệt B khí hậu khắc nghiệt C mật độ cao mức D có kẻ thù xuất Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Câu 100 (ID: 80457): Khi hai loài quần xã trùng ổ sinh thái cạnh tranh chúng dẫn đến phân li ổ sinh thái Mỗi loài thu hẹp ổ sinh thái vùng thuận lợi tạo nên ổ sinh thái riêng cho lồi Khu sinh học sau có nhiều ổ sinh thái hẹp? A Rừng taiga B Đồng rêu đới lạnh C Sa mạc D Rừng mưa nhiệt đới Câu 101 ( ID:40629 ): Cho phát biểu sau: I Người ta phân biệt nhóm thực vật C3, C4 chủ yếu dựa vào khác phản ứng sáng II Sản phẩm pha tối nhóm thực vật C3 ribulozo 1,5 điphotphat III Sản phẩm pha tối nhóm thực vật C4 axit oxalo axetic IV Quang hợp nhóm thực vật C3, C4 CAM giống sản phẩm cố định CO2 đầu tiêu APG V Trong chu trình Canvin, hợp chất quan trọng để tiến hành khử ADPG thành ALPG NADPH Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 102 ( ID:40906 ): Ruột non có đặc điểm cấu tạo để hấp thụ hầu hết chất dinh dưỡng? I Bề mặt hấp thụ ruột tăng lên nhiều lần nhờ nếp gấp niêm mạc ruột (van ruột) II Cấu tạo vân nên tạo nhu động ruột đẩy thức ăn di chuyển lòng ruột III Bề mặt nếp gấp lại có nhiều lông ruột vi lông hút nằm đỉnh tế bào lông ruột IV Lông ruột chứa lớp tế bào biểu mơ, bên có hệ mạch máu dây thần kinh Số phương án A B C D Câu 103 [66428]: Cho biết trình giảm phân thể đực có số tế bào có cặp NST mang cặp gen Dd không phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường tế bào khác giảm phân bình thường Trong quán trình giám phân cá thể số tế bào có cặp NST mang cặp gen Bb không phân li giảm phân II, giảm phân I diễn bình thường tế bào khác giảm phân bình thường Ở đời phép lai:♂AaBbDd x ♀AaBbDd, có tối đa loại kiểu gen đột biến lệch bội cặp NST nói ? A 162 B 186 C 432 D 72 Câu 104 (ID: 79409): Khi lai thứ lúa thân cao, hạt gạo với thứ lúa thân thấp, hạt đục F1 thu toàn thân cao, hạt gạo đục Cho F1 tự thụ với F2 thu 15600 bao gồm kiểu hình, có 3744 thân cao, hạt (Biết tính trạng gen tác động riêng rẽ quy định) Có kết luận số kết luận sau: (1) F2 có tối đa 10 loại kiểu gen khác (2) Có xảy tượng hoán vị gen với tần số 10% (3) Cây F1 có kiểu gen Ab aB (4) Ở F2 có kiểu hình thân cao, hạt gạo đục chiếm tỉ lệ 51% (5) Ở F2, tỉ lệ thân cao, hạt gạo tỉ lệ thân thấp, hạt gạo đục A B C D Câu 105 [V-ID: 20803]: Cho phát biểu sau đây: (1) Chọn lọc tự nhiên đào thải alen lặn chậm so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội (2) Chọn lọc tự nhiên tác động điều kiện môi trường sống thay đổi (3) Đột biến di - nhập gen nhân tố tiến hố làm xuất alen quần thể sinh vật (4) Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định (5) CLTN phân hóa khả sống sót sinh sản kiểu gen khác quần thể (6) CLTN đào thải hoàn toàn alen trội có hại khỏi quần thể chọn lọc chống lại alen trội Số phát biểu theo quan điểm đại tiến hóa là: A B C D Câu 106 [65269-sửa]: Cho ví dụ biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang (1) Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào năm có mùa đơng giá rét, nhiệt độ xuống 80 C (2) Số lượng thỏ mèo rừng Canađa biến động theo chu kì – 10 năm (3) Ở Việt Nam, vào mùa xuân mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất nhiều (4) Ở đồng rêu phương Bắc, số lượng cáo chuột lemmut biến động theo chu kì – năm (5) Số lượng ếch nhái Miền Bắc giảm mạnh có đợt rét đầu mùa đơng đến Có ví dụ biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật mà nguyên nhân gây biến động nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể? A B C D Câu 107 [62266]: Trong quần xã sinh vật, xét loài sau: cỏ, thỏ, mèo rừng, hươu, hổ, vi khuẩn gây bệnh thỏ sâu ăn cỏ Trong nhận xét sau mối quan hệ lồi trên, có nhận xét đúng? (1) Thỏ vi khuẩn mối quan hệ cạnh tranh khác loài (2) Mèo rừng thường bắt thỏ yếu nên có vai trị chọn lọc quần thể thỏ (3) Nếu mèo rừng bị tiêu diệt hết quần thể thỏ tăng số lượng sau điều chỉnh mức cân (4) Sâu ăn cỏ, thỏ hươu sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp (5) Hổ vật đầu bảng có vai trị điều chỉnh số lượng cá thể quần thể quần xã A B C D Câu 108 ( ID:77519): Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên (1) Sử dụng lượng gió để sản xuất điện (2) Sử dụng tối đa nguồn nước (3) Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt phát triển công nghiệp (4) Thực biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mịn chống ngập mặn cho đất (5) Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế Trong hình thức trên, có hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên A B C D Câu 109 ( ID:57605 ): Một cá thể loài động vật có NST 2n = 12 Khi quan sát trình giảm phân 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp NST số không phân ly giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào cịn lại giảm phân bình thường Loại giao tử có NST chiếm tỷ lệ? A 40% B 80% C 99% D 49,5% Câu 110 ( ID:57608 ): Quan sát trình phân bào tế bào sinh tinh tế bào sinh trứng lồi động vật (2n = 4) kính hiển vi với độ phóng đại nhau, người ta ghi nhận số kiện xảy hai tế bào sau: Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Biết NST số chứa alen A, NST số 1’ chứa alen a; NST số chứa alen B, NST số 2’ chứa alen b đột biến xảy hai lần phân bào giảm phân Cho số phát biểu sau đây: (1) Tế bào X bị rối loạn giảm phân tế bào Y bị rối loạn giảm phân (2) Tế bào X khơng tạo giao tử bình thường (3) Tế bào Y tạo giao tử đột biến với tỉ lệ 1/2 (4) Tế bào X tạo hai loại giao tử ABb a (5) Nếu giao tử tạo từ hai tế bào thụ tinh với hình thành nên hợp tử với kiểu gen AaBbb aab Số phát biểu là: A B C D Câu 111 (ID: 79415): Cho gen I II, gen có alen nằm cặp NST thường Có nhận định nhận định sau: (1) Số kiểu gen đồng hợp kiểu gen (2) Số kiểu gen dị hợp kiểu gen (3) Số kiểu gen tối đa tạo gen kiểu gen (4) Số kiểu tổ hợp giao tử 100 kiểu (5) Số kiểu giao phối 81 kiểu A B C D Câu 112 (ID: 79420): Ở người, hình dạng tóc cặp gen có hai alen quy định Một cặp vợ chồng tóc xoăn sinh đứa đầu lịng có tóc thẳng (con số 1), biết em gái người chồng em vợ có tóc thẳng, người khác hai gia đình có tóc xoăn Cho kết luận sau: (1) Xác suất sinh đứa thứ có kiểu gen dị hợp 3/4 (2) Cả vợ chồng có kiểu gen dị hợp (3) Xác suất để đứa (1) không mang alen lặn 1/2 (4) Tất cặp vợ chồng có tóc thẳng A B C D Câu 113 ( ID:57613 ): Ở loài động vật bậc cao, tế bào sinh tinh giảm phân cho tinh trùng Có tế bào sinh tinh thể lồi có kiểu gen AaBb giảm phân tạo giao tử Khơng có đột biến xảy r a, tính theo lý thuyết tế bào giảm phân tạo loại giao tử tỷ lệ loại giao tử A 1/8 : 1/8 : 3/8 : 3/8 B 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 C 1/6 : 1/6 : 1/3 : 1/3 D 1/5 : 1/5 : 1/5 : 2/5 Câu 114 (ID: 79457): Ở loài lưỡng bội, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; gen B quy định cánh hoa hình bầu dục trội hồn tồn so với alen b quy định cánh xẻ thùy Hai cặp gen Aa Bb nằm cặp nhiễm sắc thể thường di truyền liên kết gen Nếu khơng xét đến vai trị giới tính, quần thể có phép lai cho tỷ lệ phân tính kiểu hình : 1? A 11 B 16 C 15 D 20 Câu 115 (ID: 79462): Ở loài, đem P chủng tương phản lai với nhau, thu F1 đồng loại kiểu hình Đem F1 với khác, thu tỉ lệ phân li kiểu hình tính trạng xét tới là: cao, màu đỏ: thấp, màu đỏ : thấp, màu trắng: cao, màu trắng Cho rằng, chiều cao hai cặp gen Aa Bb quy định, màu sắc hoa cặp gen Dd quy định Kiểu gen thể F1 thể khác Bd BD Bd Bd Ad aD Ad AD A Aa x AA B Aa x Aa C Bb x bb D Bb x bb bD bd bD bd aD ad aD ad Câu 116 (ID: 79467): Cho số phát biểu gen nhân: (1) Gen ngồi nhân di truyền theo dịng mẹ (2) Gen ngồi nhân biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp tử (3) Các gen nhân phân chia cho tế bào phân bào có tính tương đối (4) Gen ngồi nhâ biểu kiểu hình giới mà khơng biểu kiểu hình giới đực (5) Tính trạng gen nhân quy định biểu giới Số phát biểu là: A B C D Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! Trang Câu 117 (ID: 79472): Ở lồi thực vật, tính trạng hình dạng hai gen không alen Aa Bb phân li độc lập quy định Tính trạng màu sắc hoa gen có alen D d quy định Cho dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 210 dẹt, hoa đỏ : 177 tròn, hoa đỏ : 104 dẹt, hoa trắng : 34 tròn, hoa trắng : 35 dài, hoa đỏ Biết không xảy đột biến, kiểu gen (P) sau phù hợp với kết trên? Ad BD Ad AD A Bb B Aa C BB D Bb aD bd aD ad Câu 118 (ID: 79493): Ở loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen (a) quy định thân thấp; gen (B) quy định cánh hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa trắng Mọi diễn biến giảm phân thụ tinh bình thường Cho phép lai P: (thân cao, hoa đỏ) x (thân thấp, hoa trắng) → F1: 100% thân cao, hoa đỏ Đem F1 tự thụ thu F2 gồm kiểu hình; thân thấp, hoa đỏ đồng kiểu gen đồng hợp chiếm 1,44% Cho nhận kết luận sau: (1) Ở F1 alen A B nằm nhiễm sắc thể (2) F2 gồm 16 kiểu tổ hợp giao tử (3) F2 có kiểu hình mang tính trạng trội chiếm 64,44% (4) Khi lai F1 với thấp, đỏ có kiểu gen dị hợp, đời (F2-1) xuất cao, hoa trắng 6% Số kết luận đúng: A B C D Câu 119 (V- ID:13190 ): Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với b thân thấp hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể liên kết hồn tồn Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,3Ab/ab:0,3Ab/aB:0,4ab/ab Biết cá thể có kiểu hình hoa trắng, thân thấp khơng có khả sinh sản Theo lí thuyết, sau hệ, tỉ lệ hoa trắng thân cao là: A 12,5% B 25% C 37,5% D 50% Câu 120 [63138]: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không phát sinh đột biến tất cá thể phả hệ, xác suất sinh đầu lòng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng hệ IV 23 A B C D 14 14 28 HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ: 12 Để xem lời giải chi tiết em xem Website: https://hoc24h.vn/ Hoặc em xem ơn luyện APP Hoc24h.vn 81 B 101 B 82 C 102 C 83 D 103 A 84 D 104 D 85 A 105 B 86 C 106 D 87 B 107 B 88 B 108 D 89 A 109 C 90 B 110 D 91 B 111 B 92 B 112 B 93 D 113 C 94 D 114 B 95 D 115 D 96 B 116 C 97 C 117 A Hoc24h.vn – Website có hệ thống hỗ trợ học tập online đại hàng đầu Việt Nam! 98 C 118 D 99 C 119 A 100 D 120 D Trang ... quần xã trùng ổ sinh thái cạnh tranh chúng dẫn đến phân li ổ sinh thái Mỗi loài thu hẹp ổ sinh thái vùng thuận lợi tạo nên ổ sinh thái riêng cho lồi Khu sinh học sau có nhiều ổ sinh thái hẹp? A... phả hệ, xác suất sinh đầu lòng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng hệ IV 23 A B C D 14 14 28 HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - MÔN SINH HỌC - ĐỀ SỐ: 12 Để xem lời giải...D Sinh vật nước chiếm ưu so với sinh vật cạn Câu 91 (ID: 80150): Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kích thước quần thể A mức sinh sản, mức tử vong, mức xuất - nhập cư, nguồn sống B mức sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in , ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

Hình ảnh liên quan

C. số loại kiểu hình khác nhau trong quần thể. D. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể. - ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

s.

ố loại kiểu hình khác nhau trong quần thể. D. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 92 (ID: 80180): Loài nào sau đây có thể cộng sinh với nấm và hình thành địa y? - ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

u.

92 (ID: 80180): Loài nào sau đây có thể cộng sinh với nấm và hình thành địa y? Xem tại trang 2 của tài liệu.
(5) Hổ là vật dữ đầu bảng có vai trò điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể trong quần xã. - ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

5.

Hổ là vật dữ đầu bảng có vai trò điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể trong quần xã Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 117 (ID: 79472): Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen Aa và Bb phân li độc lập cùng quy định - ĐỀ số 12 đề THI THỬ THPT QG 2018 SINH học in

u.

117 (ID: 79472): Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen Aa và Bb phân li độc lập cùng quy định Xem tại trang 6 của tài liệu.