0

2015

7 9 0
  • 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:54

- Đối với nhà ở dưới 7 tầng không thuộc trường hợp nêu trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.. - Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên[r] (1)Các sách Thuế, Tiền lương Bảo hiểm bật đầu tháng 11/2015 Trong tuần qua (từ ngày 02 – 07/11/2015), nhiều sách văn ban hành có hiệu lực, VnDoc xin gửi tới bạn tổng hợp văn Thuế, Tiền lương, Bảo hiểm, Doanh nghiệp bật sau đây: 1 Cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức Đây nội dung đề cập Nghị 79/NQ-CP ngày 04/11/2015 Chính phủ Theo đó, Nghị quyết 79 đề cập vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức sau: - Do khó khăn dự tốn ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối nguồn để cải cách tiền lương - Trước mắt, thực phương án tiền lương Chính phủ trình Quốc hội - Trên sở rà soát, cân đối nguồn qua kết thực thu ngân sách nhà nước năm 2015 khả thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ báo cáo Quốc hội việc cải cách tiền lương cho cán bộ, cơng chức kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII 2 Hướng dẫn việc khơng tính tiền chậm nộp tiền thuế Ngày 03/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Cơng văn 4558/TCT-QLN việc khơng tính tiền chậm nộp tiền thuế Theo đó, việc khơng tính tiền chậm nộp tiền thuế có số lưu ý sau: (2)Sau kiểm tra, người nộp thuế thuộc trường hợp nộp tiến chậm nộp quan thuế ban hành thơng báo chấp nhận khơng tính tiền chậm nộp (theo mẫu số 03/TCN kèm theo Công văn này) Thông báo Thủ trưởng quan thuế ký, phần nơi nhận thông báo gửi cho người nộp thuế để biết, phận kê khai – kế toán thuế phận có liên quan khác để điều chỉnh tiền chậm nộp cho người nộp thuế - Về đối tượng khơng xem xét khơng tính tiền chậm nộp: Nhà thầu phụ không xem xét không tính tiền chậm nộp trường hợp nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN): + Có giao phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ + Được quy định cụ thể hợp đồng hay phụ lục hợp đồng + Đơn vị sử dụng vốn NSNN khơng trực tiếp tốn cho nhà thầu phụ 3 Hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN (3)Theo đó, đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến đăng ký BHXH, BHYT, BHTN chuẩn bị 01 hồ sơ gồm: - Đối với người lao động: + Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS) + Đối với người hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh - Đối với đơn vị: + Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) + Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) + Bảng kê hồ sơ làm hưởng quyền lợi BHYT cao (Mục II Phụ lục 03) 4 Quy định xây dựng nhà ở (4)Theo đó, việc thiết kế xây dựng nhà thực theo quy định sau: - Chủ nhà tự thiết kế xây dựng nhà có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ 250m2 tầng có chiều cao 12m - Đối với nhà tầng không thuộc trường hợp nêu trên, việc thiết kế phải tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lực theo quy định thực - Đối với nhà từ tầng trở lên, việc thiết kế phải tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lực theo quy định thực phải thẩm định theo quy định Điểm b Khoản Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng Thông tư thay Thông tư 10/2014/TT-BXD 5 Quy định hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ (5)Theo đó, điều kiện để ưu tiên hỗ trợ sau: - Đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ vừa; - Có dự án đầu tư, phương án sản suất kinh doanh thuộc ngành: + Nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản; + Công nghiệp chế biến, chế tạo; + Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải nước thải - Quỹ ưu tiên cho vay doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí sau sau: + Sản xuất sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, lượng mới; + Đổi trang thiết bị kỹ thuật làm tăng suất lao động; chế tạo, sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao; + Năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành người quản lý; lịch sử, uy tín tín dụng doanh nghiệp; + Tạo nhiều việc làm mới; sử dụng nhiều lao động nữ; (6)6 Nghị định hướng dẫn Luật nhà 2014 Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà 2014 Theo đó, thời hạn sở hữu nhà tổ chức nước quy định sau: - Tổ chức nước quy định Điểm b Khoản Điều 159 Luật Nhà sở hữu nhà tối đa không vượt thời hạn ghi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cấp cho tổ chức Khi hết hạn sở hữu nhà ghi GCN, chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm Nhà nước xem xét, gia hạn thêm theo Điều 77 Nghị định Nếu GCNĐKĐT khơng ghi thời hạn GCN cấp cho chủ sở hữu ghi khơng thời hạn - Nếu tổ chức nước ngồi bị phá sản, giải thể chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu bị Nhà nước Việt Nam thu hồi GCNĐKĐT giấy tờ cho phép hoạt động Việt Nam xử lý theo Khoản Điều Nghị định Nếu thời hạn sở hữu nhà mà tổ chức nước chuyển thành tổ chức nước thông qua sáp nhập chuyển vốn theo quy định pháp luật tổ chức sở hữu nhà lâu dài (7)71/2010/NĐ-CP, 34/2013/NĐ-CP, 84/2013/NĐ-CP 7 Hướng dẫn nộp báo cáo tốn theo Điều 60 Thơng tư 38 Ngày 02/11/2015, Bộ Tài ban hành Cơng văn 16120/BTC-TCHQ hướng dẫn nộp báo cáo toán theo Điều 60 Thơng tư 38/2015/TT-BTC đổi loại hình sản xuất xuất Theo đó, để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp, Bộ Tài hướng dẫn thực sau: - Trước mắt, doanh nghiệp thực loại hình sản xuất xuất chưa phải thực báo cáo toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư 38; ngà u 26 về
- Xem thêm -

Xem thêm: 2015, 2015

Hình ảnh liên quan

+ Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03). - 2015

Bảng k.

ê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03) Xem tại trang 3 của tài liệu.