0

Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh nghệ an

251 82 2
  • Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh nghệ an

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2020, 14:56

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN THÀNH THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH NGHỆ AN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ HÀ NỘI - 2020 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN THÀNH THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH NGHỆ AN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 931 01 02 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS NGUYỄN THỊ NHƯ HÀ TS HOÀNG NGỌC HẢI HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Văn Thành i MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .6 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ Ở NƯỚC NGỒI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.2 TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .13 1.3 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ KHOẢNG TRỐNG LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 23 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CẤP TỈNH 13 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở CẤP TỈNH 27 2.2 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ÐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CẤP TỈNH .37 2.3 KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG NƯỚC VÀ BÀI HỌC CHO TỈNH NGHỆ AN 50 Chương THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN 61 3.1 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA TỈNH NGHỆ AN ĐỐI VỚI THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH 61 3.2 THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN 67 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN .101 ii Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030 116 4.1 QUAN ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030 116 4.2 GIẢI PHÁP ÐẨY MẠNH THU HÚT ÐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN .122 KẾT LUẬN 148 KIẾN NGHỊ 150 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 PHỤ LỤC 160 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BCCI Bưu cơng ích BOO Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh BOT Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao BT Xây dựng chuyển giao BTO Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh CCHC Cải cách hành CNTT Cơng nghệ thơng tin DL Du lịch HĐND Hội đồng nhân dân PAPI Chỉ số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh PAR INDEX Chỉ số cải cách hành PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh QL Quốc lộ QPPL Quy phạm pháp luật TP Thành phố TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân UNWTO Tổ chức du lịch giới VCCI Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam XTĐT Xúc tiến đầu tư FDI Đầu tư trực tiếp nước CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Kinh phí giải phóng mặt cho dự án du lịch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2019 Bảng 3.2: Đào tạo nhân lực du lịch địa bàn tỉnh Nghệ An 2015-2019 Bảng 3.3: Bồi dưỡng nhân lực du lịch tỉnh Nghệ An 2015-2019 Bảng 3.4: Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu mơi trường, sách, tiềm hội đầu tư vào phát triển du lịch Nghệ An Bảng 3.5: Các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước Bảng 3.6: Kết thực cải cách thể chế Nghệ An từ 2015-2019 Bảng 3.7: Số lượng doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghệ An từ 2015-2019 Bảng 3.8: Vốn đầu tư doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghệ An từ 2015-2019 Bảng 3.9: Doanh thu doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghệ An từ 2015-2019 Bảng 3.10: Lao động doanh nghiệp kinh doanh du lịch Nghệ An từ 2015-2019 Bảng 3.11: Số doanh nghiệp kinh doanh du lịch phân theo quy mô vốn năm 2019 Bảng 3.12: Loại hình doanh nghiệp kinh doanh du lịch giai đoạn 2015-2019 v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1: Vốn Đầu tư đào tạo nhân lực du lịch tỉnh Nghệ An từ năm 2015 - 2019 Biểu đồ 3.2: Ngân sách đầu tư cho công tác xúc tiến đầu tư Du lịch Nghệ An giai đoạn 2015-2019 Biểu đồ 3.3: Vốn Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội, góp phần phát triển du lịch tỉnh Nghệ An từ năm 2015- 2019 Biểu đồ 3.4: Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh Nghệ An dành cho tu bổ, tôn tạo sở vật chất góp phần phát triển du lịch từ 2015-2019 Biểu đồ 3.5: Xếp thứ bậc tỉnh Nghệ An 63 tỉnh thành nước PCI, PAR INDEX, PAPI Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ vốn đầu tư doanh nghiệp vào loại hình dịch vụ năm 2019 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nghệ An tỉnh có tiềm lớn phát triển du lịch Tỉnh có bờ biển dài, phẳng với nhiều bãi tắm đẹp, hấp dẫn, có diện tích rừng rộng lớn, danh lam thắng cảnh phong phú, khu dự trữ sinh phía Tây Nghệ An với nhiều khu rừng nguyên sinh, nhiều hang động, khe suối, thác nước đẹp hùng vĩ Tỉnh có nhiều di tích lịch sử có di tích Quốc gia, di tích Quốc gia đặc biệt Tỉnh cịn có hàng chục lễ hội đặc trưng gắn liền với sinh hoạt cộng đồng Bên cạnh đó, Nghệ An cịn có nhiều sản phẩm làng nghề thủ cơng lâu đời, nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị, đặc biệt dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh Nghệ An cịn q hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều danh nhân, trí thức có tiếng nhiều địa danh ghi dấu ấn lịch sử Việt Nam Tuy nhiên, tiềm phần lớn chưa khai thác, Nghệ An tỉnh nghèo Để khai thác hiệu tiềm cho phát triển du lịch cần phải có nguồn lực đầu tư lớn Những năm qua, tỉnh Nghệ An đạt thành công định việc thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch Điều thể qua số lượng doanh nghiệp kinh doanh du lịch ngày tăng, vốn, dự án đầu tư, sở kinh doanh du lịch ngày nhiều Một số dự án du lịch lớn đã, triển khai khu du lịch biển Cửa Lò, khu du lịch Bãi Lữ, khu du lịch Cửa Hội, khu du lịch sinh thái Mường Thanh Safari Diễn Lâm, Dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội , số khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí lớn đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển số lượng chất lượng Đầu tư doanh nghiệp kinh doanh lữ hành doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch ngày tăng… Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 04/1/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị 08-NQ/TW Bộ Chính trị phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2030 đề mục tiêu bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ điểm đến hấp dẫn nước Trong nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế nói chung, đầu tư phát triển du lịch tỉnh Nghệ An nói riêng ngày tăng khả đáp ứng từ ngân sách nhà nước tỉnh lại hạn chế Vì vậy, để đạt mục tiêu mà chương trình hành động đề ra, địi hỏi cần có đầu tư nhiều loại hình doanh nghiệp Mặt khác, đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch tỉnh Nghệ An góp phần giải việc làm cho người lao động, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng ngày hiệu với xu hướng phát triển kinh tế thị trường đại hội nhập quốc tế… Tuy nhiên, thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch tỉnh Nghệ An cịn bộc lộ khơng khó khăn, bất cập, số lượng vốn đầu tư hạn chế, số dự án du lịch chưa nhiều, số doanh nghiệp kinh doanh du lịch cịn ít, doanh nghiệp lớn… Thực tế địi hỏi tỉnh Nghệ An cần có đột phá thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch, thúc đẩy ngành du lịch tỉnh phát triển tương xứng với tiềm Vì vậy, vấn đề đặt cần có nghiên cứu cách bản, tồn diện, có hệ thống để xác định rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân để đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư doanh nghiệp vào du lịch tỉnh Nghệ An, góp phần vào q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, thực thành cơng mục tiêu trở thành tỉnh khu vực phía Bắc vào năm 2025, trở thành tỉnh nước vào năm 2030 đại hội đại biểu Đảng tỉnh Nghệ An khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025 xác định [67] Đó lý tác giả lựa chọn chủ đề: “Thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch tỉnh Nghệ An” làm đề tài nghiên cứu cho Luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu Trên sở số vấn đề lý luận thực tiễn thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch cấp tỉnh, luận án phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch tỉnh Nghệ An thời gian qua, đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch tỉnh Nghệ An thời gian tới - Nhiệm vụ nghiên cứu 20 TP Nhà hàng Thuỷ Linh Nghệ An - Địa chỉ: Số 144 - Đường Lê Hồng Phong - Vinh - Nghệ An 189 21 Nhà hàng Quán Ngon Miền - Địa chỉ: Số 115 Lý Thường Kiệt - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An 22 Nhà hàng Ẩm thực Việt - Địa chỉ: Số 99 - Đường Kim Đồng - Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An 23 Nhà hàng Bò Úc quán - Địa chỉ: Số 07 Nguyễn Tiến Tài – TP Vinh 24 Nhà hàng Làng Việt - Địa chỉ: Số 183 - Phong Định Cảng - TP Vinh 25 Nhà hàng Khách sạn Thành Vinh - Địa chỉ: Sô 213 - Đường Lê Lợi – TP.Vinh Nghệ An 26 An Nhà hàng Hương Giang - Địa chỉ: Số Phan Đăng Lưu - Tp Vinh - Nghệ 27 Nhà hàng Hoa Ngọc Châu - Địa chỉ: 77B Nguyễn Du - Tp Vinh - Nghệ An 28 Nhà hàng Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên - Địa chỉ: 25 Quang Trung, Tp Vinh, Nghê An 29 An Nhà hàng, bar Quán Lau - Địa chỉ: 71B Hồ Tùng Mạu - Tp Vinh - Nghệ 30 Nhà hàng Huynh Đệ - Địa chỉ: 120 Hecmann 31 Nhà hàng khách sạn Hữu Nghị - Địa chỉ: 74 Lê Lợi 32 Nhà hàng Khách sạn Phương Đông - Địa chỉ: 02 Trường Thi 33 Nhà hàng Hàn Quốc Quán - Địa chỉ: số 49 Nguyễn Tiến Tài, Tp.Vinh 34 Nhà hàng Đại Huệ Palace - Địa chỉ: số 2- Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh 35 Nhà hàng Ngọc Vinh - Địa chỉ: Ki ốt Số 50 đường Bình Minh, Thu Thủy, Cửa Lị 36 Nhà hàng Lam Giang -Địa chỉCS1: KM số đường Ven Sông Lam –Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò -Địa chỉCS2: Số 05 đường Sào Nam, xã Nghi Thu, Tx.Của Lò 37 Nhà hàng Thúy Hằng -Địa chỉ: số 38, 39 đường Bình Minh, phường Thu Thủy, Cửa Lò 38 Nhà Hàng Thúy Hiếu- Địa chỉ: 136 Nghi Hương, thị xã Cửa Lò 39 Nhà Hàng Biển Ngọc – Đường Bình Minh, Nghi Hương, Thị xã Cửa Lị, Nghệ An 40 Nhà Hàng Thúy Hồng- Số 04 Khu ẩm thực Hải Đội, Đại Lộ Ven Sông, Nghi Hải, Cửa Lò, Nghệ An 41 An Nhà Hàng Ngon- Đường Bình Minh, Nghi Hương, Thị xã Cửa Lị, Nghệ 42 Nhà Hàng Trung Hồng- Đường Bình Minh, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An 43 Nhà Hàng Minh Tiến 99- số 99, Thu Thuỷ, Cửa Lò, Nghệ An 44 Nhà hàng Hoan Hợi -Địa chỉ: Chợ Bò, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn 45 Nhà hàng Sen Quê -Địa chỉ: Xóm Mậu 4, Nam Đàn, Nghệ An 46 Nhà hàng, cafe Không gian xanh -Địa chỉ: Đại lộ Lê Nin , thành phố Vinh 47 Nhà Hàng Lan Châu - Địa chỉ: 01 Đảo Lan Châu phường Thu Thuỷ, thị xã Cửa Lò 48 Café sân vườn Điện ảnh – Số 42 Nguyễn Quốc Trị, P.Hưng Bình, Tp.Vinh 49 Coffee Star movie – Số 22 Quang trung, Tp.Vinh 190 50 Phố Hoa cafe – Số 04 Hồ Tùng Mậu, Tp.Vinh 51 Trà sữa Chago – Số 87 , đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh 52 Trà sữa Gong Cha – Số 175, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh 53 Coffee Trang Hoa Viên – Số 6, đường Mai Thúc Loan, phường Nghi Thu, Cửa Lò 54 Coffee Khách sạn Mường Thanh – Tầng 26- số 232 đường Bình Minh, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lị 55 Coffee Đại Tây Dương – số 246 đường Nguyễn Thức Tự - phường Nghi Hương , thị xã Cửa Lò 56 Coffee 182 : Đường Mai Thúc Loan – phường Nghi Hương , thị xã Cửa Lò 57 Coffee khách sạn Sài Gịn Kim Liên – số 212 đường Bình Minh - phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò 58 Rooftop coffee bar – Mường Thanh Sông Lam Hotel: Số 13 Quang Trung, tp.Vinh Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An 191 PHỤ LỤC 10 MỘT SỐ TRUNG TÂM VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TẠI TỈNH NGHỆ AN Lotte Cinema Vinh - Địa chỉ:Tầng Số Phan Bội Châu, P Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An 2.CGV Vinh Center - Địa chỉ: Số 69- Hồ Tùng Mậu -TP Vinh, Nghệ An 3.Rạp 12-9 - Địa chỉ: Tầng 4, số 22, đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An Galaxy Vinh- Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An HD Cinema Coffee - An Dương Vương - Địa chỉ: 18E An Dương Vương, P Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm - Địa chỉ: Xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Khu Vui Chơi Big Fun- Địa chỉ: 39 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An VRC Vinh Recreation Center - Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 10 Khu công viên trung tâm thành phố Vinh - Địa chỉ: Số Lê Mao - Tp Vinh Nghệ An 11 Quảng Trường Hồ Chí Minh- Đường Trường Thi – Thành phố Vinh 12 Khu vui chơi, giải trí Phà Lài, xã Mơn sơn, huyện Con cuông, tỉnh Nghệ AnĐịa chỉ: Môn Sơn, Con Cng, Nghệ An 13 Khu vui chơi giải trí Waterfun biển Cửa Lò - Địa chỉ: Số 01, Hồng Văn Tâm, Nghi Hương, Cửa Lị 14 Khu Vui Chơi Thiếu Nhi- Địa chỉ: Khối 1, Phường Thu Thuỷ, Thị Xã Cửa Lị, Tỉnh Nghệ An 15 Cơng Viên Thiếu Nhi- 210 Bình Minh, Thu Thuỷ, Cửa Lị, Nghệ An 16 Khu vui chơi Vinpearl Cửa Hội Nghệ An - Địa chỉ: Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An 17 Cualo Golf Resort - Địa chỉ: Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An 18 Sân Golf Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm- Địa chỉ: Xóm Đồng Nơng, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 19 Du thuyền sơng Lam- Địa chỉ: 78 Ngơ Thì Nhậm, Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An 20 Du thuyền Biển Cửa Lò - Địa chỉ: Đảo Lan Châu, Cửa Lò, Nghệ An 21 Khu vui chơi Time Zone - Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong-TP Vinh, Nghệ An Nguồn: Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An 192 PHỤ LỤC 11 DOANH NGHIỆP HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH BẰNG Ô TÔ TẠI NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2015-2019 TT TÊN DOANH NGHIỆP HTX DVVT THÀNH AN HTX VẬN TẢI HUY HẢI HTX VẬN TẢI THÀNH VINH HTX DVVT HÒA QUANG HTX CP DVKD VTHK NGHỆ AN CTY TNHH VẬN TẢI THỦY HIẾU CTY CP TM&DL ĐẤT NGHỆ HTX DVVT BÌNH MINH HTX DVVT&TM NGHỆ AN 10 HTX DVVT SỰ CHUYÊN 11 CTY CP ĐÔNG DƯƠNG TRAVEL 12 HTX DVVT LẠC HỒNG 13 CTY TNHH DL TM THANH ANH 14 CTY CP TM&DV PHƯƠNG DŨNG 15 HTX VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VÂN KỲ 16 CTY TNHH TM&DV DL THÀNH TRUNG 17 HTX DVVT&TM MIỀN TÂY 18 CTY TNHH VT DL THANH HOAN 19 CTY TNHH XD&TM ĐỨC HIỀN 20 CTY TNHH TM VẬN TẢI SƠN THÀNH 21 CTY CP TVXD&DVTM HỒNG VINH 22 CTY CP DL TM HÙNG CÚC 23 CTY TNHH TM&DV HẢI THÁI 24 HTX VẬN TẢI HOÀNG TRANG 25 CTY TNHH VT&DL ĐỨC LAN 26 CTY TNHH DVVT DU LỊCH TUẤN LỢI 27 HTX DVVT TRUNG MINH 28 CTY TNHH MAI LINH NGHỆ AN 29 HTX DV VT&TM QUANG MINH 30 CTY TNHH THANH HỒNG SƠN 31 HTX DVVT&TM SÔNG LAM 32 CTY TNHH QUÝ DƯƠNG HÙNG 33 CTY TNHH DVVT LỮ HÀNH QUỐC TẾ 193 VIỆT NAM 34 CTY CP TM&DV PHỦ DIỄN 35 CTY CP VẬN TẢI BẮC NGHỆ TĨNH 36 CTY TNHH VĂN MINH 37 CTY TNHH XD&VT LÂN THÀNH 38 CTY TNHH TM&DV Ô TÔ VINH 39 CTY TNHH KHANH QUỲNH 40 HTX VTTM NHẬT HOÀNG 41 CTY TNHH DV&DL TÂN PHƯƠNG THẢO 42 CTY TNHH DV VTHK HÙNG HƯỜNG 43 CTY TNHH VIỆT KHÁNH TRAVEL N.A 44 CTY TNHH VT DL&TM THẠCH THÀNH 45 CTY TNHH MTV ĐT TM&VT THÀNH VINH 46 HTX DVVT BÔNG SEN 47 CTY TNHH HOÀI KHÁNH 48 CTY TNHH TRUNG TRẦM 49 CTY CP TM & DL HẠ VINH 50 HTX VT&DL THÀNH VINH 51 DNTN LONG ANH 52 CTY TNHH NAM QUỲNH ANH 53 CTY TNHH DVVT&DL DŨNG ANH 54 CTY TNHH TM NGHĨA LINH 55 CTY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ AN 56 HTX TM&DVVT MINH HƯNG 57 CTY CP CẦU ĐƯỜNG NGHỆ AN 58 CN NGHỆ AN – CTY CP VINPEARL 59 CTY TNHH VT&TM LỘC THỦY 60 CN CTY CP TV BĐS ĐẦU TƯ TRUNG NAM 61 CTY CP LỮ HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ PHÚC LỢI 62 HTX TM&DVVT MIỀN TRUNG 63 CTY CP TM&DV HẢI HỒNG GIA Tổng số Nguồn: Sở giao thơng vận tải Nghệ An 194 PHỤ LỤC12 CÁC KHU, ĐIỂM DU LỊCH KHUYẾN KHÍCH THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP THEO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TT Khu, điểm du lịch Khu du lịch Quốc gia Khu di tích Kim Liên Khu du lịch quốc gia Con Cuông phụ cận Khu du lịch Nghi Lộc phụ cận Khu du lịch Quỳnh Lưu phụ cận Khu du lịch Quỳ Châu phụ cận Khu du lịch Đô Lương phụ cận Khu du lịch biển Nghi Thiết-Nghi Lộc Khu du lịch biển Bãi Lữ - Mũi Rồng Khu du lịch Đền Cuông - Cửa Hiền 10 Khu du lịch Suối nước nóng Cồn Soi 11 Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Pù Mát 12 Khu du lịch sinh thái rừng nguyên sinh Pù Huống 13 Khu du lịch sinh thái rừng nguyên sinh Pù Hoạt 14 Khu du lịch sinh thái văn hóa Quỳ Châu 15 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hồ Tràng Đen 16 Khu du lịch Núi Đụn 17 Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển cao cấp Đông Hồi 18 Khu du lịch tắm biển Quỳnh Bảng 19 Khu du lịch, thương mại cửa Nậm Cắn 20 Khu du lịch, thương mại cửa Thanh Thủy 21 Khu du lịch cửa Thông Thụ 22 Khu du lịch Cửa Hội 23 Điểm du lịch biển Cửa Lò 24 Điểm du lịch Vườn quốc gia Pù Mát 25 Khu lâm viên núi Quyết 195 26 Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh 27 Công viên trung tâm 28 Công viên Nguyễn Tất Thành 29 Cơng viên giải trí Hồ Cửa Nam 30 Quảng trường Hồ Chí Minh 31 Điểm du lịch hồ Tràng Đen 32 Điểm du lịch nhà lưu niệm Phan Bội Châu 33 Điểm du lịch bãi biển Cửa Hiền - Nghi thiết 34 Điểm du lịch Bãi Lữ - Mũi Rồng 35 Điểm du lịch Đền Cuông 36 Điểm du lịch Đền Cờn 37 Điểm du lịch biển Quỳnh Phương - Quỳnh Lập 38 Điểm du lịch di Làng Vạc 39 Điểm du lịch suối nước nóng Giang Sơn 40 Hang Đá Trắng Bài Sơn 41 Bảo tàng dân tộc Thái 42 Điểm du lịch Hang Bua 43 Điểm du lịch Thác Xao Va Nguồn : [45] 196 PHỤ LỤC 13 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO KHU DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2015-2019 TT Khu du lịch sinh thái Mường Thanh huyện Diễn Châu Khu du lịch Vinpearl Cửa Hội Khu d Cầu C Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương Khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc Khu du lịch sinh thái Phà Lài, xã Môn Sơn huyện Con Cng Khu vui chơi giải trí Cửa Hội, Cửa Lò Khu du lịch sinh thái cao cấp Bãi Lữ xã Nghi Yên Nghi Tiến - Huyện Nghi Lộc Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An [24] 197 ... VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN .101 ii Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH NGHỆ AN. .. nội dung thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch, đặc điểm thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển du lịch cấp tỉnh 25 + Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư doanh nghiệp. .. QUAN ĐIỂM THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030 116 4.2 GIẢI PHÁP ÐẨY MẠNH THU HÚT ÐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN
- Xem thêm -

Xem thêm: Thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triển du lịch ở tỉnh nghệ an ,

Từ khóa liên quan