0

(Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện lý nhân, tỉnh hà nam

127 32 0
  • (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện lý nhân, tỉnh hà nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2020, 20:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ MINH THƢ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Cán hƣớng dẫn: PGS TS Trần Thị Tuyết Oanh HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy giáo, cô giáo, cán trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu làm luận văn Đặc biệt, với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Trần Thị Tuyết Oanh, người dành cho tác giả lời bảo ân cần với kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp tác giả trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cám ơn Phòng GD-ĐT huyện Lý Nhân, Ban giám hiệu tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cung cấp thơng tin, tư liệu, tham gia đóng góp ý kiến, giúp đỡ, ủng hộ tác giả q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp, đồng mơn gia đình cổ vũ, động viên, giúp đỡ tác giả thời gian học tập, nghiên cứu Mặc dù cố gắng, song luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong Hội đồng khoa học, thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp động viên, khích lệ đóng góp ý kiến để giúp tác giả tiếp tục hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nam, tháng 11 năm 2013 Tác giả Lê Thị Minh Thư DANH MỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CTCNL Công tác chủ nhiệm lớp ĐHQG Đại học Quốc gia ĐHSP Đại học Sư phạm GD Giáo dục GD-ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên GVCNL Giáo viên chủ nhiệm lớp HS Học sinh KNS Kĩ sống NXB Nhà xuất QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục sơ đồ vii Danh mục biểu đồ viii MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC……… 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Những khái niệm đề tài 1.2.1 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 1.2.2 Công tác chủ nhiệm lớp 14 1.2.3 Quản lý công tác chủ nhiệm lớp 14 1.3 Công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học 15 1.3.1 Chức nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp………… … 15 1.3.2 Nội dung công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học 18 1.3.3 Những yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp trường Tiểu học 22 1.4 Quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường Tiểu học 24 1.4.1 Trường Tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 24 1.4.2 Vai trò, nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng trường Tiểu học 25 1.4.3 Nội dung quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường Tiểu học 28 1.4.4 Đặc trưng quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học 31 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường Tiểu học 33 1.5.1 Yếu tố chủ quan 33 1.5.2 Yếu tố khách quan 33 Tiểu kết chương 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM…………………… 36 2.1 Khái quát Giáo dục Tiểu học huyện Lý Nhân 36 2.1.1 Sơ lược đặc điểm huyện Lý Nhân 36 2.1.2 Sơ lược giáo dục Tiểu học huyện Lý Nhân 37 2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lý Nhân…… 40 2.2.1 Tổ chức trình điều tra thực trạng 40 2.2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp 41 2.2.3 Thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 52 2.3 Đánh giá thực trạng 59 2.3.1 Ưu điểm hạn chế việc quản lý công tác chủ nhiệm lớp 59 2.3.2 Nguyên nhân thực trạng……………………………… ……… 61 Tiểu kết chương 64 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM 65 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.1.1 Đảm bảo tính kế thừa 65 3.1.2 Đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn 66 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 66 3.1.4 Đảm bảo tính hệ thống, đồng 66 3.2 Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường TH huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 67 3.2.1 Kế hoạch hóa cơng tác chủ nhiệm lớp 67 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ chủ nhiệm lớp cho giáo viên chủ nhiệm lớp 71 3.2.3 Lựa chọn, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp phù hợp với lực điều kiện cụ thể 74 3.2.4 Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp trọng giáo dục kỹ sống khả thích ứng cho học sinh 78 3.2.5 Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp chặt chẽ với lực lượng giáo dục nhà trường 81 3.2.6 Tổ chức thi đua, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho công tác chủ nhiệm lớp 85 3.2.7 Đổi việc kiểm tra đánh giá công tác chủ nhiệm lớp 88 3.2.8 Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường hàng 91 năm 3.4 Mối quan hệ biện pháp 95 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biệp pháp 96 QLCTCNL đề xuất Tiểu kết chương 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 Kết luận 101 Khuyến nghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Chất lượng Giáo dục TH huyện Lý Nhân năm…… 37 Bảng 2.2 Kết giao lưu học sinh giỏi cấp tỉnh huyện Lý Nhân… 38 Bảng 2.3 Đội ngũ giáo viên Tiểu học………………………………… 38 Bảng 2.4 Tình hình sở vật chất trường Tiểu học……………… 39 Bảng 2.5 Thống kê học sinh Tiểu học bị tai nạn ………………… 39 Bảng 2.6: Thống kê số học sinh, số lớp trường Tiểu học huyện Lý Nhân khảo sát……………………………………………… 42 Bảng 2.7 Thống kê đội ngũ GVCNL trường TH khảo sát 43 Bảng 2.8 Đánh giá CTCNL trường Tiểu học ảnh hưởng tới rèn luyện học sinh…………………………………………………… 44 Bảng 2.9 GVCNL tự đánh giá việc thực nội dung CTCNL…… 45 Bảng 2.10 Các hình thức liên hệ GVCNL với gia đình học sinh 51 Bảng 2.11: Tìm hiểu nhận thức cán quản lý trường Tiểu học CTCNL……………………………………………………… 52 Bảng 3.1: Kết khảo nghiệm tính cấp thiết biện pháp…… 96 Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 98 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Cấu trúc hệ thống quản lý Sơ đồ 1.2 Sơ đồ mối quan hệ chức quản lý 10 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1 Giáo viên đánh giá kỹ làm công tác chủ nhiệm lớp…………………………………………………………………… 47 Biểu đồ 2.2 GVCNL đánh giá kết giáo dục học sinh cá biệt 47 Biểu đồ 2.3 Thống kê trao đổi, chia sẻ học sinh GVCNL…………………………………………………………… 49 Biểu đồ 2.4 Thống kê đánh giá học sinh cán lớp Đội (Sao Nhi đồng) lớp……………………………………………… 50 Biểu đồ 2.5: Ý kiến Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng việc phân công GVCNL………………………………………………………… 53 Biểu đồ 2.6 Giáo viên chủ nhiệm lớp ý kiến cách phân công GVCNL nhà trường……………………………………………… 55 Biểu đồ 2.7 Giáo viên đánh giá quan tâm Hiệu trưởng nhà trường đến CTCNL…………………………………………………… 56 Biểu đồ 2.8 Giáo viên ý kiến việc tổ chức bồi dưỡng kỹ chủ nhiệm lớp cho GVCN nhà trường………………………………… 57 Biểu đồ 2.9 Giáo viên nhận xét chế độ sách GVCNL 58 Biểu đồ 2.10: Cán quản lý ý kiến việc đạo thực công tác thi đua khen thưởng công tác chủ nhiệm lớp……………………… 58 Biểu đồ 3.1: Tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 99 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghị Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII rõ: "GV nhân tố định chất lượng giáo dục xã hội tôn vinh GV phải đủ đức, đủ tài" Theo ông Phạm Huy Đức - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Nghệ An: “Vai trò Giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trường phổ thơng quan trọng Ngồi chức năng, nhiệm vụ GV bình thường, GVCN người QL toàn hoạt động giáo dục lớp mình, đặc biệt việc chăm lo hình thành, ni dưỡng, phát triển nhân cách HS GVCNL cầu nối Hiệu trưởng nhà trường với HS, cha mẹ em đoàn thể mà em sinh hoạt” (Website Sở GD-ĐT Nghệ An) Do người GV nói chung, người GVCNL nói riêng có vị trí, vai trị vơ quan trọng nhằm đào tạo hệ trẻ thành người phát triển toàn diện Tiểu học cấp học có ý nghĩa quan trọng, tảng ban đầu cho việc hình thành, phát triển tồn diện nhân cách trẻ, đặt móng vững cho giáo dục phổ thơng tồn hệ thống giáo dục Giáo dục Tiểu học có tính chất đặc biệt, có sắc riêng, ngồi GV dạy môn chuyên, phần nhiều GV phân công phụ trách lớp phải đảm nhiệm việc giảng dạy nhiều mơn học mà cịn phải làm CTCNL Trẻ em Tiểu học nhỏ tuổi, kỹ hoạt động hạn chế, ý thức tổ chức kỉ luật ý thức tự giác em chưa cao, thần tượng thầy cô giáo đầu đời Mà GVCN thường có thời gian gần gũi em nhiều, số trường hợp thầy cô tiếp xúc với HS cịn nhiều cha mẹ Vì vậy, thầy cô chủ nhiệm không người dạy chữ mà dạy HS nhiều điều tốt đẹp khác người hiểu tâm tư, tình cảm trẻ nhiều Làm tốt cơng tác chủ nhiệm, GV ngăn chặn trẻ bỏ học, chán học, trầm uất gia đình, bỏ nhà hoang, giải bất đồng bạo lực, hạn chế HS mắc bệnh tự kỉ đồng thời phát huy khiếu tiềm ẩn từ sớm, tạo hứng thú học tập cho em - Đổi QL CTCNL theo hướng khoa học; phát động phong trào thi đua phấn đấu trở thành GVCNL giỏi Hàng năm, tổ chức tốt Hội thi GVCN giỏi cấp sở, hội thảo CTCNL; - Đầu tư kinh phí nguồn ngân sách chi cho chuyên môn nguồn thu quỹ xã hội hóa giáo dục nhà trường chi cho hoạt động CTCNL cách có hiệu quả, thỏa đáng 2.5 Đối với cha mẹ HS - Chủ động giữ mối liên lạc thường xuyên với nhà trường đặc biệt GVCNL để nắm bắt thơng tin, tìm hiểu thực trạng học tập, tu dưỡng đạo đức, hoạt động tập thể em từ có biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhất, hiệu việc giáo dục HS; - Đầu tư thời gian quan tâm, gần gũi, tìm hiểu, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích em chun cần, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, lao động, rèn kỹ sống, tham gia tích cực hoạt động tập thể theo chương trình kế hoạch lớp, Đội Thiếu niên, nhà trường địa phương; - Giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho nhà trường làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, tun truyền để người dân thấy nghiệp giáo dục toàn dân, toàn dân chăm lo cho nghiệp giáo dục, góp phần thực tốt phong trào “Trường học thân thiện – HS tích cực” để trẻ “Mỗi ngày đến trường ngày vui” 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Đắc Hưng Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giải pháp NXB Chính trị quốc gia, năm 2004 Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Thành Vinh (2010), Quản lý nhà trường, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2010 Đặng Quốc Bảo Quản lý nhà trường: Quan điểm chiến lược phát triển; Giáo dục phát triển, quan điểm phát triển người số phát triển người HDI; Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, vấn đề quản lý quản lý nhà trường - Các tập giảng khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội, năm 2005 Bộ Giáo dục Đào tạo Điều lệ trường Tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) Bộ Giáo dục Đào tạo Luật Giáo dục, năm 2005 Bộ Giáo dục Đào tạo, Vụ Pháp chế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục, năm 2010 C.Mac, Ph.Ănghen toàn tập - Bản tiếng Việt - NXB Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội, năm 1993 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc Cơ sở khoa học quản lý Khoa Sư phạm, ĐHQG Hà Nội, năm 2004 Nguyễn Đình Chỉnh Chuẩn bị cho sinh viên làm công tác giáo dục nhà trường phổ thông Sách ĐHSP, NXB Giáo dục, năm 1980 10 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) 11 Nguyễn Thị Kim Dung Công tác chủ nhiệm lớp - Nội dung quan trọng Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Kỷ yếu Hội thảo 113 khoa học: Nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường Đại học Sư phạm, năm 2010 12 Vũ Cao Đàm Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Khoa học kỹ thuật, năm 1999 13 Điều lệ trƣờng Tiểu học Bộ GD-ĐT, năm 2005 14 Điều lệ trƣờng THCS, THPT trƣờng PT có nhiều cấp học ban hành theo định số 07/2007/QĐ-BGD-ĐT 15 Trần Khánh Đức Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2011 16 Đinh Thị Hà Một số biện pháp rèn luyện kỹ công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai Luận văn Thạc sĩ Giáo dục, năm2003 17 Phạm Minh Hạc Một số vấn đề QLGD khoa học GD NXBGD Hà Nội, năm 1986 18 Đặng Xuân Hải, Nguyễn Sỹ Thư QLGD, QL nhà trường bối cảnh thay đổi NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2012 19 Nguyễn Thanh Hằng Sổ công tác giáo viên chủ nhiệm khối Tiểu học NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2011 20 Nguyễn Sinh Huy - Nguyễn Văn Lê Giáo dục học đại cương NXB Giáo dục, năm 1997 21 Lê Thị Ngọc Khánh Biện pháp QL công tác GVCNL trường THCS huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, năm 2012 22 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Tâm lý học quản lý Tập giảng khoa Quản lý giáo dục, ĐHQG Hà Nội, năm 2012 23 Luật Giáo dục Bộ GD-ĐT, năm 2005 24 Luật Cán công chức Bộ GD-ĐT, năm 2008 114 25 Lƣu Xuân Mới Cải tiến việc quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường phổ thông Trường cán quản lý giáo dục, Bộ GDĐT, Hà Nội năm 1998 26 Hà Thế Ngữ Giáo dục học - Một vấn đề lý luận thực tiễn NXB ĐHQG, năm 2011 27 Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) Giáo trình Giáo dục học, tập NXB Đại học Sư phạm, năm 2011 28 Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ (2000) Những tình giáo dục học sinh người GVCN, NXB ĐHQG Hà Nội 29 Đàm Liên Quân Biện pháp QL bồi dưỡng CTCNL cho giáo viên trường THPT Yên Hòa, Hà Nội giai đoạn nay, năm 2012 30 Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD-ĐT ngày 16/4/08 Bộ GD-ĐT việc ban hành Quy định đạo đức nhà giáo 31 Tạp chí giáo dục, số 299, năm 2012 32 Mai Quang Tâm Đường lối, sách Đảng Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội phát triển giáo dục Sở GD-ĐT Hà Nội, NXB Hà Nội, năm 2006 33 Mai Quang Tâm Một số vấn đề tâm lý học giáo dục học ứng dụng quản lý giáo dục Sở GD-ĐT Hà Nội, NXB Hà Nội 2006 34 Mai Quang Tâm Một số kiến thức chuyện biệt giáo dục Tiểu học Sở GD-ĐT Hà Nội, NXB Hà Nội 2006 35 Mai Quang Tâm Nghiệp vụ quản lý trường Tiểu học Sở GD-ĐT Hà Nội, NXB Hà Nội 2006 36 Mai Quang Tâm Người Hiệu trưởng trường Tiểu học Sở GD-ĐT Hà Nội, NXB Hà Nội 2006 37 Mai Quang Tâm Quản lý hành nhà nước quản lý giáo dục Sở GD-ĐT Hà Nội, NXB Hà Nội 2006 115 38 Hà Nhật Thăng (chủ biên) Phương pháp công tác người giáo viên chủ nhiệm trường THPT NXB ĐH Quốc gia, năm 2004 39 Hà Nhật Thăng – Trần Hữu Hoan Xu phát triển giáo dục Hà Nội, năm 2011 40 Hà Nhật Thăng – Nguyễn Dục Quang – Nguyễn Thị Kỷ Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông NXBGD, năm 2001 41 Thông tƣ 32/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học 42 Từ điển bách khoa Việt Nam, tập Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội năm 1995 43 Phạm Viết Vƣợng Giáo dục học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2001 44 Phạm Viết Vƣợng Giáo dục học NXB Đại học Sư phạm, năm 2010 45 V.I.Lê-nin toàn tập Tập 25 NXB Tiến bộ, Mát-xcơ-va, năm 1977 46 Xukhômlixki V.A Giáo dục thái độ cộng sản lao động NXB Thanh niên Hà Nội, năm 1984 47 Nguyễn Nhƣ Ý (Chủ biên) Đại từ điển tiếng Việt NXB văn hóa thơng tin Hà Nội, năm 1998 116 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho đồng chí Hiệu trƣởng, phó Hiệu trƣởng cơng tác trƣờng Tiểu học) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm đề xuất biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học huyện Lý Nhân, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề cụ thể sau (xin đánh dấu × vào trống trước ý kiến đồng chí cho trả lời vào chỗ chấm thông tin phù hợp với ý kiến đồng chí) Cảm ơn cộng tác đồng chí Câu Xin đồng chí cho biết ý kiến việc phân cơng GVCNL trƣờng Tiểu học - Phân công giáo viên chủ nhiệm theo khối lớp cố định (nghĩa năm chủ nhiệm khối lớp - Tùy năm phân công giáo viên chủ nhiệm lớp cho phù hợp với tình tình nhà trường - Phân cơng giáo viên chủ nhiệm lớp theo HS lên lớp khóa học Đồng chí có ý kiến khác cách phân công GVCNL: Câu Xin đồng chí cho biết ý kiến vai trị GVCNL đối với: Các mức độ TT Nội dung Việc thực nhiệm vụ trị nhà trường Việc học tập kiến thức văn hóa học sinh 117 Rất ảnh Có ảnh Khơng hưởng hưởng ảnh hưởng Việc rèn luyện đạo đức học sinh Việc giáo dục kĩ sống cho học sinh Câu Chỉ đạo việc thi đua, khen thƣởng công tác chủ nhiệm lớp trƣờng đồng chí nào? Kịp thời Theo định kỳ Chưa kịp thời Câu Đồng chí có ý kiến chế độ sách cán quản lý, GVCNL khơng? Nếu có đồng chí có ý kiến gì? Đã hợp lí Tạm Chưa hợp lí Đồng chí có ý kiến đề xuất: Câu Đồng chí có biện pháp để việc quản lý CTCNL có hiệu quả? Xin đồng chí vui lịng cho biết vài thơng tin cá nhân Chức vụ (Đảng, quyền, đồn thể): Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 118 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL) trƣờng Tiểu học) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm đề xuất biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học huyện Lý Nhân, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề cụ thể sau (xin đánh dấu × vào trống trước ý kiến đồng chí cho trả lời vào chỗ chấm thông tin phù hợp với ý kiến đồng chí) Câu Đồng chí cho biết, cơng tác chủ nhiệm lớp (CTCNL) ảnh hƣởng tới việc xếp loại giáo dục kĩ sống học sinh nào? Mức độ ảnh hưởng Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Không ảnh nhiều Ảnh hưởng đến hưởng Xếp loại học lực Xếp loại hạnh kiểm Kĩ sống Còn yếu tố khác xin cho biết: ……… ……………………………… Câu Công tác chủ nhiệm lớp trƣờng đồng chí đƣợc quan tâm mức nào? Quan tâm Ít quan tâm Khơng quan tâm Câu Trƣờng đồng chí phân cơng GVCNL theo cách nào? STT Cách phân công GVCNL Phân công luân phiên năm khác không cố định không theo lớp 119 Đồng ý Phân công giáo viên chủ nhiệm theo khối (năm chủ nhiệm dạy khối đó) Phân cơng giáo viên chủ nhiệm theo lên lớp với HS khóa học Nếu có cách phân cơng khác (xin nêu rõ): Câu Trƣờng đồng chí tổ chức bồi dƣỡng kĩ chủ nhiệm lớp cho GVCNL nhƣ nào? Thường xun Theo định kỳ Ít Khơng Câu Chỉ đạo việc thi đua khen thƣởng công tác chủ nhiệm lớp trƣờng đồng chí nào? Kịp thời Theo định kì Chưa kịp thời Câu Xin đồng chí cho ý kiến việc thực đạo Hiệu trƣởng số nội dung công tác chủ nhiệm lớp? Mức độ STT Nội dung CTCNL Tìm hiểu HS Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm Tổ chức thực nội dung giáo dục toàn diện Thường xuyên thu thập xử lí thơng tin lớp CN 120 Khó làm Bình Dễ làm (3) thường (2) (3) Thực đánh giá tổ chức đánh giá HS Thường xuyên cập nhật, lưu trữ hồ sơ công tác GVCN hồ sơ HS Phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường Giáo dục kĩ sống cho HS Câu Xin đồng chí tự nhận xét kĩ làm cơng tác CNL mình? Tốt Trung bình Khá Yếu Câu Xin đồng chí cho biết kết giáo dục HS cá biệt mà đồng chí thực hiện? Tốt Trung bình Khá Yếu Câu Nhận xét chế độ sách giáo viên chủ nhiệm lớp nay? Hợp lí Ít hợp lí Chưa hợp lí Ý kiến đề xuất đồng chí chế độ sách GVCNL cấp Tiểu học số ý kiến khác (nếu có): Xin đồng chí vui lịng cho biết vài thơng tin cá nhân Chức vụ (Đảng, quyền, đồn thể): Đơn vị công tác: Đang chủ nhiệm khối: Thâm niên làm chủ nhiệm lớp: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 121 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp trường Tiểu học huyện Lý Nhân nhằm đáp ứng tâm tư nguyện vọng học sinh, em xin vui lòng cho biết số thơng tin sau cách đánh dấu × vào trống trước ý kiến em cho trả lời vào chỗ chấm thông tin phù hợp với ý kiến em Câu Hằng ngày đến lớp học em cảm thấy nào? Rất thích Khơng thích Hơi thích Cảm thấy chán Bình thường Câu Khi gặp số vấn đề khó khăn sống, học tập em có tâm với thầy cô giáo chủ nhiệm lớp nhờ giúp đỡ không? Thường xuyên Chỉ lúc cần thiết Không Câu Đội ngũ cán Đội (Sao) lớp em có xứng đáng khơng? Xứng đáng Bình thường Khơng xứng đáng Câu Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp liên lạc với gia đình em cách nào? Các mức độ Hình thức liên lạc STT Thường xuyên Điện thoại Gửi giấy báo thông qua em bạn em Đến tận nhà 122 Ít Chưa Sổ liên lạc Mời cha mẹ đến trường Hình thức liên lạc khác (ngồi hình thức trên): Câu Em mong muốn thầy (cô) chủ nhiệm lớp nhà trƣờng? Em cho biết thông cá nhân Chức vụ (trong Đội TNTPHCM, Sao Nhi đồng, lớp, tổ): Cảm ơn em! 123 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho đồng cán quản lí, tổ trƣởng, GVCN giỏi có kinh nghiệm) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm đề xuất biện pháp quản lí cơng tác chủ nhiệm lớp trường Tiểu học huyện Lý Nhân, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến vấn đề cụ thể sau (xin vui lịng đánh dấu × điền vào chỗ trống thông tin phù hợp với ý kiến đồng chí) Câu Xin ý kiến đồng chí tính cấp thiết biện pháp quản lí cơng tác chủ nhiệm lớp? Các mức độ Các biện pháp thực TT Chỉ đạo việc lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp theo thời gian, theo cấp bậc theo nội dung Tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ chủ nhiệm lớp cho GVCN Lựa chọn, phân công GVCNL phù hợp với lực điều kiện cụ thể Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp trọng giáo dục kỹ sống khả thích ứng cho HS Chỉ đạo GVCNL phối hợp chặt chẽ với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh Tổ chức thi đua, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho CTCNL 124 Rất cấp Cấp thiết thiết Không cấp thiết Đổi việc kiểm tra đánh giá công tác chủ nhiệm lớp Tổ chức Hội thi GVCN giỏi cấp trường hàng năm Câu Xin ý kiến đồng chí tính khả thi biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp? Các mức độ TT Các biện pháp thực Rất khả thi Chỉ đạo việc lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp theo thời gian, theo cấp bậc theo nội dung Tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng kỹ chủ nhiệm lớp cho GVCN Lựa chọn, phân công GVCNL phù hợp với lực điều kiện cụ thể Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp trọng giáo dục kỹ sống khả thích ứng cho HS Chỉ đạo GVCNL phối hợp chặt chẽ với lực lượng giáo dục nhà trường để giáo dục học sinh Tổ chức thi đua, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho CTCNL Đổi việc kiểm tra đánh giá công tác chủ 125 Khả thi Chưa khả thi nhiệm lớp Tổ chức Hội thi GVCN giỏi cấp trường hàng năm Xin đồng chí vui lịng cho biết vài thơng tin cá nhân Chức vụ (Đảng, quyền, đoàn thể): Đơn vị công tác: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 126 ... Tiểu học Chƣơng 2: Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Chƣơng 3: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu. .. nói chung, HS Tiểu học huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nói riêng 43 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM 2.1 Khái... Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; - Đề xuất biện pháp QL CTCNL Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trường Tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp của hiệu trưởng các trường tiểu học huyện lý nhân, tỉnh hà nam ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm