0

Sử dụng bài tập hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hóa học 12

167 40 0
  • Sử dụng bài tập hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hóa học 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ HẢI YẾN SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHƠM – HĨA HỌC 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ HẢI YẾN SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHƠM – HĨA HỌC 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MƠN HĨA HỌC Mã số: 60 14 01 11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Dũng HÀ NỘI – 2015 LỜI CẢM ƠN Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Đức Dũng, ngƣời giao đề tài tận tình bảo, hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy cô trƣờng Đại Học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội, thầy cô tạo điều kiện thuận lợi để học viên chúng em hoàn thành khoá học nhƣ luận văn Xin chân thành cảm ơn BGH, thầy tổ hóa trƣờng THPT Trung Văn (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) tạo điều kiện tốt cho tham gia khóa học đào tạo thạc sĩ 2013-2015 Tơi xin cảm ơn BGH, thầy cô em học sinh trƣờng THPT Trung Văn, THPT Chƣơng Mỹ A (huyện Chƣơng Mỹ - Hà Nội) tạo điều kiện giúp đỡ, động viên khuyến khích tơi q trình thực nghiệm hoàn thành đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè ln ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2015 Học viên Trần Thị Hải Yến i BT BTHH DH DHHH ĐC ĐHQG ĐHSP GQVĐ GV HS HSHT HTBT NL NLGQVĐ NXB PP PPDH PTHH SGK THPT TN TNSP TNKQ ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ vii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài 10 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP HÓA HỌC 1.1 Năng lực quan điểm dạy học định hƣớng phát triển lực .7 1.1.1 Quan điểm dạy học theo định hƣớng phát triển lực 1.1.2 Khái niệm cấu trúc lực 1.1.3 Các lực cần phát triển cho học sinh trung học 1.1.4 Các phƣơng pháp đánh giá lực 10 1.2 Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học Hoá học 11 1.2.1 Khái niệm lực giải vấn đề 11 1.2.2 Cấu trúc biểu lực giải vấn đề 12 1.2.3 Biện pháp phát triển lực giải vấn đề 12 1.2.4 Đánh giá lực giải vấn đề 15 1.3 Bài tập hoá học 17 1.3.1 Khái niệm tập hóa học 17 1.3.2 Ý nghĩa, tác dụng tập hoá học dạy học tích cực .17 1.3.3 Phân loại tập hoá học 17 1.3.4 Xu hƣớng phát triển tập hóa học 18 1.3.5 Bài tập định hƣớng lực 18 1.4 Thực trạng xây dựng sử dụng tập hoá học việc phát triển lực giải vấn đề cho học sinh dạy học hoá học số trƣờng THPT Hà Nội 22 1.4.1 Mục đích đối tƣợng điều tra 22 1.4.2 Phƣơng pháp tiến hành điều tra 23 1.4.3 Kết điều tra 23 Tiểu kết chƣơng 25 iii CHƢƠNG 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƢƠNG KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHƠM – HĨA HỌC 12 26 2.1 Phân tích mục tiêu, nội dung cấu trúc chƣơng trình chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm” – Hố học 12 trƣờng THPT 26 2.1.1 Mục tiêu chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm” – Hố học 12 26 2.1.2 Cấu trúc chƣơng trình chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm” – Hố học 12 27 2.1.3 Một số nội dung phƣơng pháp dạy học cần ý dạy học chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm” – Hố học 12 .28 2.2 Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập định hƣớng lực giải vấn đề chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm” – Hoá học 12 29 2.2.1 Nguyên tắc tuyển chọn xây dựng hệ thống tập định hƣớng lực giải vấn đề 29 2.2.2 Quy trình xây dựng hệ thống tập định hƣớng lực giải vấn đề 29 2.2.3 Nguyên tắc xếp hệ thống tập định hƣớng lực chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm” – Hóa học 12 33 2.3 Hệ thống tập hóa học chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm”Hóa học 12 để phát triển lực giải vấn đề cho học sinh THPT .34 2.3.1 Bài tập vận dụng 34 2.3.2 Bài tập tình có vấn đề 42 2.3.3 Bài tập gắn với bối cảnh, tình thực tiễn 46 2.4 Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua việc sử dụng hệ thống tập định hƣớng lực chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm” – Hóa học 12 56 2.4.1 Sử dụng tập nghiên cứu tài liệu 56 2.4.2 Sử dụng tập hóa học việc củng cố kiến thức kĩ .59 2.4.3 Sử dụng tập luyện tập ôn tập 61 2.4.4 Sử dụng tập tiết kiểm tra, đánh giá 62 2.4.5 Sử dụng tập tiết thực hành 62 2.4.6 Sử dụng tập thông qua tổ chức hoạt động lên lớp 63 2.5 Thiết kế công cụ đánh giá lực giải vấn đề học sinh 64 2.5.1 Xác định tiêu chí mức độ đánh giá lực giải vấn đề 64 2.5.2 Bảng kiểm quan sát (dành cho GV) 68 2.5.3 Phiếu hỏi HS mức độ phát triển lực giải vấn đề…………… 70 2.5.4 Đánh giá qua kiểm tra 71 2.6 Thiết kế số kế hoạch dạy minh họa 71 2.6.1 Kế hoạch dạy: Tiết 51 Bài 27: Nhôm hợp chất nhôm ( nhôm hiđroxit nhôm sunfat) 71 2.6.2 Kế hoạch dạy: Tiết 48 Bài 28 Luyện tập: Tính chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ số hợp chất chúng 78 Tiểu kết chƣơng 85 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 86 3.1 Mục đích nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 86 3.1.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 86 3.1.2 Nhiêṃ vu t ̣ hực nghiệm sƣ phạm 86 iv 3.2 Kế hoạch thực nghiệm 86 3.3 Tiến hành thực nghiệm sƣ phạm 87 3.4 Xử lí số liệu kết thực nghiệm 87 3.4.1 Thu thập kết thực nghiệm sƣ phạm 89 3.4.2 Tính tham số đặc trƣng thống kê 97 3.4.3 Phân tích kết thực nghiệm sƣ phạm 98 Tiểu kết chƣơng 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 107 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các tiêu chí mức độ đánh giá lực GQVĐ 64 Bảng 2.2 Bảng kiểm quan sát đánh giá lực giải vấn đề dạy học hóa học THPT (dành cho giáo viên) 69 Bảng 2.3 Phiếu tự đánh giá phát triển lực giải vấn đề học sinh 70 Bảng 3.1 Danh sách lớp đối chứng – thực nghiệm 86 Bảng 3.2 Kết kiểm tra trƣớc tác động trƣờng THPT Trung Văn trƣờng THPT Chƣơng Mỹ A lớp ĐC TN 89 Bảng 3.3 So sánh điểm trung bình kiểm tra trƣớc tác động trƣờng THPT Trung Văn trƣờng THPT Chƣơng Mỹ A lớp TN lớp ĐC 89 Bảng 3.4 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất luỹ tích kiểm tra số trƣờng THPT Trung Văn 90 Bảng 3.5 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất luỹ tích kiểm tra số trƣờng THPT Trung Văn 90 Bảng 3.6 Bảng phân loại kết học tập trƣờng THPT Trung Văn .91 Bảng 3.7 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất luỹ tích kiểm tra số trƣờng THPT Chƣơng Mỹ A 92 Bảng 3.8 Bảng phân phối tần số, tần suất tần suất luỹ tích kiểm tra số trƣờng THPT Chƣơng Mỹ A 93 Bảng 3.9 Bảng phân loại kết học tập trƣờng THPT Chƣơng Mỹ A 94 Bảng 3.10 Bảng tổng hợp kết đánh giá lực GQVĐ HS trƣờng THPT Trung Văn (GV đánh giá – HS tự đánh giá) 95 Bảng 3.11 Bảng tổng hợp kết đánh giá lực GQVĐ HS trƣờng THPT Chƣơng Mỹ A (GV đánh giá – HS tự đánh giá) 96 Bảng 3.12 Bảng tổng hợp tham số đặc trƣng 97 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình cấu trúc lực hành động - Hình 1.2 Cấu trúc lực GQVĐ - 12 Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số –THPT Trung Văn - 91 Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số - THPT Trung Văn - 91 Hình 3.3 Biểu đồ phân loại kết học tập HS (bài kiểm tra số – THPT Trung Văn) 92 Hình 3.4 Biểu đồ phân loại kết học tập HS (bài kiểm tra số – THPT Trung Văn) 92 Hình 3.5 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số – THPT Chƣơng Mỹ A 94 Hình 3.6 Đồ thị biểu diễn đƣờng lũy tích kiểm tra số – THPT Chƣơng Mỹ A 94 Hình 3.7 Biểu đồ phân loại kết học tập HS (bài kiểm tra số – THPT Chƣơng Mỹ A) - 95 Hình 3.8 Biểu đồ phân loại kết học tập HS (bài kiểm tra số – THPT Chƣơng Mỹ A) - 95 vii MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thế kỉ thứ XXI, với phát triển nhƣ vũ bão khoa học – kĩ thuật, lƣợng tri thức nhân loại phát triển cách nhanh chóng Phƣơng pháp dạy học (PPDH) truyền thụ kiến thức bộc lộ nhiều hạn chế, với PPDH học ngƣời học khơng thể tiếp thu hết kho tri thức khổng lồ nhân loại Xã hội muốn phát triển khơng thể thiếu ngƣời lao động động, sáng tạo, giải đƣợc vấn đề nảy sinh thực tiễn làm chủ tình Vì vậy, đổi giáo dục nhu cầu tất yếu Hiện nay, định hƣớng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đƣợc toàn xã hội quan tâm, đƣợc rõ Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI (Nghị số 29 NQ/TW): “Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực (NL) phẩm chất người học”, “cuộc cách mạng phương pháp (PP) giáo dục phải hướng vào người học, rèn luyện phát triển khả giải vấn (GQVĐ) đề cách động, độc lập sáng tạo trình học tập nhà trường phổ thông Áp dụng PP giáo dục bồi dưỡng cho học sinh (HS) lực (NL) tư sáng tạo, lực giải vấn đề (NLGQVĐ) ” Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 nêu giải pháp cụ thể cho giáo dục phổ thông: “thực đổi chương trình sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển NL HS Chương trình phải hướng tới phát triển NL chung mà HS cần có sống NL sáng tạo, NL hợp tác, NL tự học, NLGQVĐ, ” Để thực mục tiêu chiến lƣợc này, Bộ Giáo dục Đào tạo xác định xu hƣớng đổi giáo dục chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận NL Nhiệm vụ cấp thiết đặt phải đổi PPDH, áp dụng PPDH bồi dƣỡng phát triển cho HS NL cần thiết để thích ứng với thực tiễn nhƣ: NL tƣ duy, NL vận dụng kiến thức hóa học, NLGQVĐ, Trong dạy học hóa học (DHHH), tập hóa học (BTHH) vừa mục đích, vừa nội dung, PPDH phƣơng tiện dạy học (DH) hiệu để phát triển NL rèn kĩ cho HS Giải BTHH với tƣ cách PPDH, có tác dụng lớn Thái độ Rất hứng thú, phải tìm hiều cách Hứng thú, muốn tìm hiểu Thấy lạ nhƣng khơng cần tìm hiểu Khơng quan tâm đến vần đề lạ Câu 5: Em thấy có cần thiết phải hình thành rèn luyện lực giải vấn đề không? Mức độ Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Khơng cần thiết Câu 6: Em có thƣờng xuyên vận dụng kiến thức học để giải thích tƣợng, vật, việc sống không? Mức độ Rất thƣờng xuyên Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Không Cảm ơn em đóng góp ý kiến! Phụ lục 2: Phiếu tham khảo ý kiến giáo viên Họ tên:………………………….Tuổi:………….ĐiệnThoại:…………… Trình độ chuyên môn:  Đại học  Thạc sĩ  Tiến sĩ Thời gian tham gia dạy học hóa học trƣờng phổ thơng:………… năm Xin q thầy/cơ vui lịng cho biết ý kiến sử dụng tập hóa học để phát triển lực giải vấn đề (GQVĐ) cho học sinh (HS) trƣờng thầy/cô tham gia giảng dạy (đánh dấu X vào nội dung quý thầy/cô lựa chọn) Câu 1: Mức độ sử dụng phƣơng pháp dạy học Thầy/Cô nhƣ nào? 108 Các phƣơng pháp dạy học Đàm thoại Thuyết trình Giải vấn đề Dạy học dự án Nghiên cứu Câu 2: Những khó khăn mà Thầy/Cơ gặp phải sử dụng phƣơng pháp dạy học GQVĐ? Ý kiến Mất nhiều thời gian Trình độ học sinh cịn hạn chế Khó đánh giá tham gia cá nhân học sinh GQVĐ GV chƣa nắm rõ nội dung việc sử dụng phƣơng pháp dạy học GQVĐ Ý kiến khác Câu 3: Theo Thầy/Cô việc sử dụng tập dạy học hóa học trƣờng phổ thơng nhằm mục đích gì? Ý kiến Củng cố kiến thức cho HS Rèn luyện kĩ học tập (sử dụng ngơn ngữ hố học, viết phƣơng trình, giải tốn hố học, thí nghiệm hố học) Hình thành phát triển lực (nhận thức, sáng tạo, GQVĐ, làm việc nhóm, tự học,…) cho HS Kiểm tra đánh giá kết học tập HS Giúp HS hứng thú với việc học tập, có thái độ tích cực chủ động học tập Sử dụng BTHH nhƣ nguồn kiến thức để HS nghiên cứu kiến thức Ý kiến khác 109 Câu 4: Thầy/cô xây dựng hệ thống tập theo tiêu chí nào? Ý kiến Theo nội dung sách giáo khoa Theo dạng Theo trình độ HS, xếp theo mức độ từ dễ đến khó Các tập hay có đề thi tốt nghiệp cao đẳng đại học Theo ý thích Phát triển lực cá nhân HS (năng lực nhận thức, lực tự học, lực GQVĐ…) Các tập liên hệ thực tế, áp dụng kiến thức học vào thực tiễn Câu 5: Thầy/cô đánh giá tầm quan trọng việc phát triển lực GQVĐ cho HS nhƣ dạy học hóa học? Phƣơng án Rất quan trọng Quan trọng Bình thƣờng Khơng quan trọng Câu 6: Thầy/cơ sử dụng tập hóa học nhƣ để hình thành phát triển lực GQVĐ cho HS? Ý kiến Dùng BTHH chứa mâu thuẫn để kích thích HS suy nghĩ, tìm cách giải vấn đề Chữa chi tiết tập có tình có vấn đề, cho HS làm tập tƣơng tự Sử dụng tập có tình thực sống u cầu HS sử dụng kiến thức học để giải Thiết kế tập lớn (dự án) để HS thực hành nghiên cứu khoa học Yêu cầu HS giải tập nhiều cách khác Sử dụng tập nhiều lựa chọn, yêu cầu HS phân tích lựa chọn đáp án Câu 7: Thầy/cơ có thƣờng xuyên sử dụng BTHH có nội dung thực tiễn, thí 110 nghiệm hóa học, mơ hình, sơ đồ dạy học hóa học khơng? Phƣơng án Thƣờng xun Khơng trƣờng xuyên Chƣa Xin cảm ơn quý thầy/cô đóng góp ý kiến! Phụ lục 3: Phiếu hỏi ý kiến giáo viên hệ thống tập chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm” Chúng xin gửi tới q thầy/cơ hệ thống tập chƣơng “Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm” đề tài “ Sử dụng tập hóa học phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chƣơng kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhơm – Hóa học 12” Xin q thầy vui lịng đánh dấu X vào mục thầy/cơ thấy hợp lí nhất! Ý kiến Đồng ý Bài tập đảm bảo tính xác, khoa học,… theo chuẩn kiến thức, kĩ Dạng tập phong phú (có tự luận, TNKQ…) BT có gắn với bối cảnh thực tiễn Nội dung tập phong phú, hấp dẫn Hệ thống tập bao phủ hết nội dung chƣơng Hệ thống tập thể logic theo chƣơng Hệ thống tập đảm bảo theo đặc điểm tập định hƣớng lực Hệ thống tập phù hợp với khả nhận thức học sinh THPT Hệ thống tập đảm bảo tạo hứng thú, hút học sinh học Hệ thống tập phát triển đƣợc lực giải vấn đề học sinh Xin cảm ơn q thầy/cơ đóng góp ý kiến! 111 Khơng đồng ý Phụ lục 4: Bài kiểm tra số KIỂM TRA 15 PHÚT (Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ hợp chất quan trọng chúng) ĐỀ 1: Bài 1: (6 điểm) Khi cắt, miếng natri có bề mặt sáng trắng kim loại Sau để lát khơng khí bề mặt khơng cịn sáng mà bị xám lại Hãy giải thích nguyên nhân viết PTHH xảy Bài 2: (4 điểm) Sục từ từ V lít CO2 (đktc) vào 15 lít dung dịch Ba(OH)2 0,01M thu đƣợc 19,7 gam kết tủa Tính giá trị V ĐỀ 2: Bài 1: (6 điểm) Để khử chua cho đất, ngƣời nơng dân thƣờng dùng vơi tỏa để bón ruộng Cách làm vôi tỏa nhƣ sau: để cục vôi sống vào chỗ râm mát vài ngày, vôi sống dần bở tơi thành bột mịn Hãy cho biết vơi tỏa gồm chất viết PTHH tạo chất Có nên bón vơi với đạm ure khơng? Giải thích PTHH Bài 2: (4 điểm) Sục từ từ V lít CO2 (đktc) vào lít dung dịch Ca(OH)2 0,2M thu đƣợc 10 gam kết tủa Tính giá trị V ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: ĐỀ Bài -Miếng natri cắt bề mặt nguyên tử kim loại Na, có electron tự (có tính ánh kim), nên sang trắng Nhƣng để khơng khí thời gian xám lại, Na tác dụng với chất khơng khí, làm e tự bề mặt miếng natri - Các PTHH xảy ra: Na + H2O →2 NaOH + H2↑ Na + O2 → Na2O Na2O + H2O → NaOH 2NaOH + CO2 →Na2CO3+ H2O Na2O + CO2 → Na2CO3 n Ba(OH)2=15X0,01=0,15 mol Bài n BaCO3=19,7/197=0,1 mol *TH1: CO2 khơng dƣ để hịa tan phần kết tủa: Ba(OH)2 +CO2→BaCO3↓+ H2O => V=0,1X22,4=2,24 lít *TH2: CO2 dƣ để hòa tan phần kết tủa: Ba(OH)2 +CO2→BaCO3↓+ H2O 0,1 Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2 0,05 => V=0,25X22,4=5,6 lít Kết luận: V= 2,24 lít V=5,6 lít Chú ý: HS làm theo cách khác, tính điểm bình thường Phụ lục 5: Bài kiểm tra số KIỂM TRA 45 PHÚT (Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất chúng) 113 Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Nhận biết Tên TNKQ Chủ đề -cấu hình e Kim loại kiềm -tc vật lí -bảo quản Na -Ứng dụng Số câu Số câu: Số điểm Sốđiểm:1 Tỉ lệ % 10% Kim loại kiềm thổ -nƣớc cứng, CTPT -ứng dụng, TT TN Số câu Số câu: Số điểm Sốđiểm:1,25 Tỉ lệ % 12.5% Nhôm hợp chất -Công thức HH -điều chế Số câu Số câu:2 Số điểm Số điểm:0,5 Tỉ lệ % 5% 114 Kiến thƣc tổng hợp -TCHH Số câu Số câu: Số điểm Sốđiểm:0,25 Tỉ lệ % 2.5% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 115 Nội dung đề kiểm tra I – Trắc nghiệm (8 điểm) Câu 1: Cấu hình electron nguyên tử kim loại kiềm là: A ns2 B ns1 D ns2 np3 C ns2 np1 Câu 2: Quặng boxit đƣợc dùng để sản xuất kim loại sau đây? A Al B.Cu C Na D Mg Câu 3: Một loại nƣớc cứng đun sơi tính cứng Trong lọai nƣớc có chứa A CaSO4, Ca(HCO3)2 B CaSO4, CaCl2 C CaCl2, MgCl2 D Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 Câu 4: Chọn câu không A Nhôm kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt B Nhơm có tính khử mạnh sau kim loại kiềm kim loại kiềm thổ C Nhôm bị phá hủy môi trƣờng kiềm D Nhôm kim loại lƣỡng tính Câu 5: Cơng thức hóa học viết gọn phèn chua là: A KAl(SO4)2.12H2O B NaAl(SO4)2.12H2O C KAl2(SO4)3.12H2O D K2O.Al2O3.12H2O Câu 6: Tính chất sau kim loại kiềm: A Mềm B Khối lƣợng riêng nhỏ C Nhiệt độ nóng chảy thấp D Tan đƣợc dầu hoả Câu 7: Hợp chất sau thành phần thạch cao ? a Na2CO3.10H2O b CaSO4.2H2O Câu 8: Cho phản ứng sau: c CuSO4.5H2O CaCO3 + CO2 + H2O d CaCl2.6H2O Ca(HCO3)2 Kết luận là: A Phản ứng thuận giải thích tạo thành thạch nhũ hang động B Phản ứng nghịch giải thích tạo thành thạch nhũ hang động C Phản ứng nghịch giải thích tạo thành thạch nhũ hang động, phản ứng thuận giải thích xâm thực nƣớc mƣa vào núi đá vôi D Phản ứng thuận giải thích tạo thành thạch nhũ hang động, phản ứng nghịch giải thích xâm thực nƣớc mƣa vào núi đá vôi 116 Câu 9: Trong số phƣơng pháp làm mềm nƣớc cứng, phƣơng pháp sau làm tính cứng tạm thời ? a Phƣơng pháp hoá học c Phƣơng pháp cất nƣớc B Phƣơng pháp đun sôi nƣớc d Phƣơng pháp trao đổi ion A Dùng chế tạo dây dẫn điện B Dùng để tạo chất chiếu sáng C Dùng trình tổng hợp chất hữu D Dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ô tô Câu 11: Cho biết phản ứng sau không xảy nhiệt độ thƣờng? A Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O B Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O C Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2H2O + 2NH3 D CaCl2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaCl + HCl Câu 12: Cho lần lƣợt kim loại K, Na, Cu, Al vào dung dịch NaOH lỗng, dƣ Có trƣờng hợp có phản ứng xảy ra? A B C D Câu 13 : Khi nhỏ từ từ đến dƣ dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp (a mol HCl b mol AlCl3) Kết thí nghiệm đƣợc biểu diễn đồ thị sau: n↓ Tỷ lệ a:b Câu 14: Không gặp kim loại kiềm thổ tự nhiên dạng tự vì: A Thành phần chúng thiên nhiên nhỏ B Đây kim loại hoạt động hóa học mạnh C Đây chất hút ẩm đặc biệt D Đây kim loại điều chế cách điện phân 117 Câu 15: Cho hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 Hiđroxit có tính bazơ mạnh A NaOH B Mg(OH)2 C Fe(OH)3 D Al(OH)3 Câu 16: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho từ từ khí CO2 đến dƣ vào dung dịch Ca(OH)2, (b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dƣ vào dung dịch AlCl3, (c) Cho từ từ dung dịch NH3 đến dƣ vào dung dịch AlCl3, (d) Cho từ từ dung dịch HCl đến dƣ vào dung dịch NaAlO2, (e) Cho từ từ khí CO2 đến dƣ vào dung dịch NaAlO2, Số thí nghiệm có kết tủa trắng sau phản ứng kết thúc A B C D Câu 17: Bình nhơm đựng đƣợc axit sau đây: A HNO3 đặc nóng Câu 18: Cation M 3+ B H3PO4 C HNO3 đặc nguội D HCl có cấu hình electron lớp ngồi 2s 2p Vị trí M bảng tuần hồn A 13, chu kì 3, nhóm IIIA B 13, chu kì 3, nhóm IIIB C 13, chu kì 3, nhóm IA D 13, chu kì 3, nhóm IB Câu 19: Cho 0,5 gam kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dƣ, thu đƣợc 0,28 lít H2 (đktc) Kim loại A Ca B Ba C Sr D.Mg Câu 20: Cho gam hợp kim Al tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dƣ thu đƣợc 10,08 lít H2 (đktc) % Al hợp kim A 90% B 9% C.7.3% D 73% Câu 21: Cho kim loại X vào dung dịch H2SO4 lỗng vừa thu đƣợc khí, vừa thu đƣợc kết tủa X kim loại: A Be B Mg C Ba D Al Câu 22: Để sát trùng, tẩy uế tạp xung quanh khu vực bị ô nhiễm, ngƣời ta thƣờng rải lên chất bột màu trắng chất ? A Ca(OH)2 B CaO C CaCO3 D.CaOCl Câu 23: Sục 8960 ml CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 2M Số gam muối thu đƣợc là: Câu 24: Để khử chua cho đất, ngƣời ta thƣờng dùng vơi toả để bón ruộng Cách làm vôi toả nhƣ sau: để cục vôi sống vào chỗ râm mát vài ngày, vôi sống dần bở tơi thành bột mịn Vôi toả gồm có chất gì? A Ca(OH)2, CaCO3, CaO B Ca(OH)2, CaO, Ca(HCO3)2 C CaCO3, Ca(HCO3)2, Ca(OH)2 D CaO, CaCO3, Ca(HCO3)2 118 Câu 25: PTHH giải thích tƣợng “nước chảy đá mòn” là: o A Ca(HCO3)2 t CaCO3 + CO2 + H2O o B Mg(HCO3)2 t MgCO3 + CO2 + H2O C CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2 D MgCO3 + CO2 + H2O Mg(HCO3)2 Câu 26: Nung nóng 100g hỗn hợp NaHCO3 Na2CO3 đến khối lƣợng không đổi thu đƣợc 69g hỗn hợp rắn % khối lƣợng NaHCO3 hỗn hợp là? A 80% B 70% C 80,66% D 84% Câu 27 Phản ứng chất dƣới khơng tạo sản phẩm khí? A NH4NO3 + Ba(OH)2 → B AlCl3 + Na2CO3 + H2O→ C Al + NaOH + H2O → D AlCl3 + NaOH → Câu 28 Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khơ chất khí A N2, Cl2, O2 , CO2, H2 B NH3, O2, N2, CH4, H2 C NH3, SO2, CO, Cl2 D N2, NO2, CO2, CH4, H2 Câu 29 : Để bảo quản Na ngƣời ta ngâm Na : A Dầu hoả B Nƣớc C Ancol etylic D Phenol lỏng Câu 30: Trong thùng điện phân dung dịch NaCl để điều chế NaOH, cực dƣơng đƣợc làm than chì (graphit) mà khơng làm sắt lí sau đây? A Than chì dẫn điện tốt sắt B Than chì khơng bị dung dịch NaCl phá huỷ C Than chì khơng bị Cl2 ăn mịn D Than chì rẻ sắt Câu 31: Dịch vị dày thƣờng có pH khoảng 2-3 Nếu ngƣời có pH dịch vị nhỏ dễ bị viêm loét dày gây đau dày Khi có đau dày, dùng thuốc muối thấy dịu hẳn phản ứng thuốc với dịch vị dày, làm tăng pH Thuốc muối là: A NaHCO3 B Na2CO3 C NaOH D NaCl Câu 32: Diêm tiêu dùng để ƣớp thịt muối có tác dụng làm cho thịt giữ đƣợc màu sắc hồng vốn có tự nhiên Diêm tiêu A NaClO II B Na2CO3 C KClO3 – Tự luận (2 điểm) 119 D KNO3 Câu 33: Tại bị ong đốt ngƣời ta thƣờng bôi vôi vào vết thƣơng? Viết PTHH xảy (Biết nọc ong chứa axit fomic) Câu 34: Nhân dịp cuối tuần, mẹ bạn An giao cho An cọ nồi nhơm Mẹ An nói: “con phải cọ cho sáng bóng lên nhé!” An lấy cọ nồi kim loại cọ rửa nồi đến sáng bóng lên cất vào tủ bếp Tối, An lấy nồi nấu thấy chúng khơng sáng nhƣ lúc An đánh, An thắc mắc sao? Em giải thích cho bạn An hiểu nhé! Đáp án I Trắc nghiệm Câu Đ/A B A Câu 17 Đ/A C A Thang điểm: 0,25 điểm / câu II Tự luận: Câu 33 - Bôi vôi vào vết thƣơng để => làm giảm đau - PTHH: Ca(OH)2 + HCO 34 - An dùng cọ nồi k lớp màng nhơm oxit có electron tự (có tín nhơm (nồi nhơm) sáng bón - Để thời gian sau, lại t lúc đánh, do: nhơm kim hình thành lớp màng oxit b bề mặt Lưu ý: Bài kiểm tra gồm mã đề, mã đề giống phần tự luận, phần trắc nghiệm đảo mã đề Trên trích dẫn mã đề minh họa 120 ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN THỊ HẢI YẾN SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHƢƠNG KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ,... hƣớng phát triển NL PP sử dụng chúng DHHH để phát triển NLGQVĐ cho HS 25 CHƢƠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƢƠNG KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ,... ngữ hóa học 2.1.2 Cấu trúc chương trình chương ? ?Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm? ?? – Hoá học 12 - “Chƣơng Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm? ?? gồm kim loại kiềm hợp chất quan trọng kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng bài tập hóa học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hóa học 12 ,

Từ khóa liên quan