0

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC

26 2,017 11
  • TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:20

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH - Tên công ty: Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc - Tên giao dịch quốc tế: THIENLOC ANIMALS FEED STOCK COMPANI - Tên viết tắt: THIENLOC.AFC - Địa chỉ: Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - Điện thoại: 0392.212.979 - Fax: 0393.635.673 - Emal: thienloc@mitraco.com.vn - Website: www.mitraco.com.vn - Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng - Tài khoản ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Hà Tĩnh - Số tài khoản: 0201000184638 - Mã số thuế: 3001082699 Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, tiền thân là Công ty chế biến thức ăn gia súc và chăn nuôi Thiên Lộc, trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, được thành lập vào tháng 04 năm 2005 và đưa vào SXKD tháng 06 năm 2006. Với nhiệm vụ chính là chế biến thức ăn gia súc và chăn nuôi lợn siêu nạc. Công ty ra đời theo dự án: “Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tổ hợp sản xuất giống. Chăn nuôi, chế biến thức ăn gia súc đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo ra giống lợn siêu nạc chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái Hà Tĩnh”. Năm 2007, theo Đề án phát triển của Tổng Công ty, Hội đồng Quản trị Quyết định số 82/HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2007 của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh về việc tách Công ty chế biến thức ăn gia súc và chăn nuôi thành 02 Công ty: - Công ty chăn nuôi Mitraco. - Công ty Chế biến thức ăn gia súc Thiên Lộc, trực thuộc Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Ngành nghề kinh doanh: Chế biến thức ăn gia súc. Năm 2009 thực hiện lộ trình Cổ phần hóa các Doanh nghiệp Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Quyết định số 2276/QĐ-UB ngày 27/07/2009 về việc thành lập Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc. Bảng 1.1: cấu vốn sở hữu vốn điều lệ TT Tên cổ đông Số cổ phần sở hữu Tổng mệnh giá Tỷ lệ 1 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 1.819.100 18.191.000.000 60,64% 2 Công ty Mua bán nợ và tồn đọng tài sản của DN 780.000 7.800.000.000 26% 3 Công ty Mía đường Sơn La 300.000 3.000.000.000 10% 4 Cán bộ CNV và cổ đông ngoài 100.900 1.009.000.000 3,36% Tổng cộng 3.000.000 30.000.000.000 100% - Vốn điều lệ của công ty được sử dụng để chia cho các cổ đông và được bán dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác nhưng không trái với những quy định của pháp luật. - Công ty được tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 1.2.1. Ngành nghề kinh doanh - Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc với các chức năng chủ yếu sau: + Tham gia chuyển dịch cấu kinh tế Hà Tĩnh bằng việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hoá thay cho lối tự cung, tự tiêu không định hướng trước đây. + Tiêu thụ các sản phẩm như: ngô, cám gạo, bột cá, bã đậu tương,…trong quá trình sản xuất nông nghiệp của nhân dân. + Tạo được nguồn thức ăn đạt tiêu chuẩn quốc tế cho chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất Kho nguyên liệu Cấp nguyên liệu dạng bột Kho vi lượng Cấp nguyên liệu dạng hạt Máy nghiền Cân điện tử Cân vi lượng Làm nguội Máy trộn Máy ép viên, máy bẻ viên Máy đóng bao Kho thành phẩm 1.2.2. cấu và đặc điểm tổ chức bộ máy quản cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công tytổng hợp các bộ phận lao động quản lý chuyên môn với trách nhiệm được bố trí thành các cấp, các khâu khác nhau va mối quan hệ phụ thuộc lân nhau để cùng tham gia quảnCông ty. Công ty tổ chức bộ máy quản lý theo cấu trực tuyến- chức năng. Nhiêm vụ của các phòng ban là tổ chức các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và lao động được xác định trong kế hoạch sản xuất. Đồng thời các phòng ban tìm ra các biện pháp tối ưu đề xuất vói giám đốc nhằm giải quyết các khó khăn trong hoạt đông sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận cao cho Công ty. Đồng thời đề ra biện pháp tối ưu đề xuất với giám đốc. Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Phòng kế toán Hội đồng quản trị Giám đốc Ban kiểm soát Phó giám đốc Phòng kinh doanh P. Tài chính- LĐTL Phòng quản đốc P. Kỹ thuật P. Kiểm soát chất lượng Đại hội đồng cổ đông Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến Chức năng của mỗi bộ phận: Giám đốc: Là người lãnh đạo Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tổng Công ty và tập thể lao động về sản xuất kinh doanh, về đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Tổng công giao cho Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm truớc pháp luật về hoạt động của Công ty. Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo các phòng ban thực hiện tốt công việc theo yêu cầu được giao. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Nhà nước về kết quả công việc được phân công. Phòng Tổ chức - Hành chính: Quản lý hành chính, quản lý lao động, quản lý - tổ chức tiền lương, chế độ chính sách thi đua khen thưởng. Tham mưu cho Giám đốc trong việc ra các quyết định tài chính, nhân sự. Phòng Kế toán: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty theo chế độ kế toán và các quy định chuẩn mực của nhà nước, thực hiện nghĩa vụ báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính định kỳ chính xác và kịp thời. Phòng Kỹ thuật: Chịu trách nhiệm vận hành, quản lý, sữa chữa máy móc thiết bị trong toàn Công ty, lập kế hoạch bảo trì, thay thế máy móc. Phòng Kinh doanh: Chịu trách nhiệm về công tác bán hàng, thông tin chính xác về tình hình hàng hoá của Công ty, những biến động về nhu cầu thị trường để từ đó tham mưu cho Ban lãnh đạo đề ra những quyết định hiệu quả nhất. Phòng KCS: Chịu trách nhiệm về chất lượng nguyên vật liệu nhập vào, chất lượng sản phẩm, đồng thời quyền đình chỉ việc nhập nguyên vât liệu và sản phẩm khi không đảm bảo chất lượng. 1.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.3.1. Phân tích tình hình tài sản Bảng 1.2: Bảng phân tích tình hình tài sản Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch Tuyệt đối Tương đối I.Tài sản ngắn hạn 9.464.179.109 19.804.934.592 10.340.755.483 109.29 % - Tiền và các khoản tương đương tiền 215.705.794 605.846.323 390.140.529 180,8 % - Các khoản phải thu 2.156.618.622 7.221.326.931 5.064.708.309 234,8 % - Hàng tồn kho 6.873.854.513 11.051.864.406 4.178.009.893 60,78 % - Tài sản ngắn hạn khác 218.000.000 925.896.932 707.896.932 324,7 % II.Tài sản dài hạn 22.399.281.875 19.766.941.167 -2.632.340.708 -11,75 % 1- Tài sản cố định hữu hình 22.301.781.875 19.757.941.167 -2.543.840.708 -11,4 % 2- Tài sản cố định vô hình 97.500.000 0 -97.500.000 -100 % 3-Chi phí xây dựng bản dở dang 0 9.000.000 9.000.000 100 % Tổng tài sản 31.863.460.984 39.571.875.759 7.708.414.775 24,19 % Phân tích: So sánh tài sản năm 2008 - 2009: Năm 2008 kết cấu tài sản: tài sản ngắn hạn chiếm 29,7%, tài sản dài hạn chiếm 70,3%. Còn năm 2009 kết cấu tài sản sự thay đổi: tài sản ngắn hạn chiếm 50,04%, tài sản dài hạn chiếm 49,96%. Công ty được trang bị một hệ thống giây chuyền sản xuất tự động từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm do đó trong năm 2009 công ty tập trung vào sản xuất sản phẩm, lượng hàng tiêu thụ lớn, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 180,8%, phải thu tăng 234,8%. 1.3.2. Phân tích tình hình nguồn vốn Bảng 1.3: Bảng phân tích tình hình nguồn vốn Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch Tuyệt đối Tương đối 1. Nợ phải trả 3.036.341.618 14.863.381.284 11.827.039.666 389% - Nợ ngắn hạn 3.036.341.618 14.863.381.284 11.827.039.666 389% 2. Vốn chủ sở hữu 28.827.119.366 24.708.494.475 -4.118.624.891 -14% - Vốn chủ sở hữu 28.827.119.366 23.126.203.786 -4.118.624.891 -14% - Nguồn KP,qũy khác 0 0 0 0 Tổng nguồn vốn 31.863.460.984 39.571.875.759 7.708.414.775 24,19% Phân tích: So sánh nguồn vốn năm 2008- 2009 Tổng nguồn vốn năm 2009 tăng so với năm 2008 là 7.708.414.775 tương ứng tỷ lệ tăng 24,19%. Năm 2008 kết cấu nguồn vốn: nợ phải trả chiếm 9,53%, vốn chủ sở hữu chiếm 90,47%. Còn năm 2009 kết cấu thay đổi: nợ phải trả chiếm 37.56%, vốn chủ sở hữu chiếm 62,44%. Như vậy năm 2009 vốn huy động từ bên ngoài (vay hoặc chiếm dụng) tăng hơn năm 2008, còn vốn chủ sở hữu giảm xuống. Điều này chứng tỏ công ty không khả năng độc lập về mặt tài chính, đồng thời vốn chủ sở hữu lại giảm xuống 28,03% => công ty nên xem xét lại cấu nguồn vốn, để kết cấu phù hợp. Để công ty tính độc lập cao hơn không bị ràng buộc hoặc bị sức ép của các khoản nợ vay. 1.3.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính Bảng 1.4: Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch 1.Tỷ suất tài trợ 905,0 984.460.863.31 366.119.827.28 = 624,0 759.875.571.39 475.494.708.24 = - 0,281 2.Tỷ suất đầu tư 703,0 984.460.863.31 875.281.399.22 = 5,0 795.875.571.39 167.941.766.19 = - 0,203 3.Khả năng thanh toán hiện hành 49,10 618.341.036.3 984.460.863.31 = 66,2 284.381.863.14 795.875.571.39 = - 7,83 4. Khả năng thanh toán nhanh 07,0 618.341.036.3 974.705.215 = 04,0 284.381.863.14 323.846.605 = - 0,03 5.Khả năng thanh toán ngắn hạn 12,3 618.341.036.3 109.179.464.9 = 33,1 284.381.863.14 592.934.804.19 = -1,79 (Nguồn số liệu từ bảng cân đối kế toán năm 2008,2009 của phòng kế toán) Phân tích: - Tỷ suất tài trợ năm 2009 so với năm 2008 giảm 0,281. Công ty không khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập, sự ràng buộc về các khoản nợ. Doanh nghiệp cần tăng tỷ suất tự tài trợ - Tỷ suất đầu tư năm 2009 so với năm 2008 giảm 0,203 công ty đã hạn chế trang bị sở vật chất để sản xuất. - Khả năng thanh toán hiện hành năm 2009 so với năm 2008 giảm 7,83.Chứng tỏ khả năng thanh toán các khoản nợ giảm xuống,công ty nên biện pháp phù hợp để tăng khả năng thanh toán hơn nữa. - Khả năng thanh toán nhanh năm 2009 so với năm 2008 giảm 0,03 điều này cho thấy khả năng thanh toán của công ty ngày cang xâu, sử dụng vốn không hiệu quả. Các nhà quản trị của công ty nên biện pháp phù hợp để tăng yếu tố này. - Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2009 so với năm 2008 giảm 1,79.Mức độ giảm này đã nói lên rằng khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là giảm sút. 1.4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 1.4.1. Tổ chức công tác bộ máy kế toán Tổ chức công tác bộ máy kế toán là điều quan trọng trong đơn vị, nhằm đảm bảo cho việc quản lý kinh tế tài chính chặt chẽ, giúp công ty quản lý được tài sản của công ty. Giúp ngăn ngừa được hành vi gian lận làm tổn hại đến tài sản, sở vật chất của công ty. Công ty cổ phần thức ăn gia súc Thiên Lộc là một công ty quy mô vừa. Bộ máy kế toán được chia làm 6 bộ phận: 1 kế toán trưởng, 6 kế toán nghiệp vụ. Công ty đã tổ chức theo bộ máy tập trung, bộ máy kế toán này nhiệm vụ tham mưu cho công ty trong việc quản lý, sử dụng vốn hiệu quả. Giúp công ty số liệu cụ thể, đầy đủ về sản phẩm và quá trình lao động để thanh toán tiền lương cho công nhân viên hợp lý nhằm kích thích năng suất lao động. Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán mua hàng, công nợ phải trả Kế toán bán hàng, công nợ phải thu Kế toán thanh toán, kế toán thuế Kế toán ngân hàng Thủ quỹ * Chức năng nhiệm vụ từng kế toán cụ thể như sau: 1. Kế toán trưởng + Kiểm tra làm báo cáo tổng hợp từ phó phòng và các nhân viên kế toán khác, trình giám đốc. + Phân hành chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn của từng thành viên kế toán. + Làm báo cáo quản trị hàng tuần, hàng tháng, năm cũng như làm báo cáo đột xuất cho ban giám đốc. 2. Phó phòng kế toán + Lập các báo cáo tổng hợp, báo cáo quy định và các vướng mắc về công tác hạch toán, kế toán trình kế toán truởng phê duyệt,quá trình tổng hợp công nợ phải thu,bán phải trả,tính giá thành và làm báo cáo tài chính theo quy định. 3. Kế toán bán hàng + Nhận đơn đặt hàng, phối hợp cùng bộ phận sản xuất xây dựng hoạch sản xuất, kế hoạch sản xuất tháng. + Xuất hàng bán cho khách hàng theo các biên bản, hợp đồng kinh tế để được kỳ của giám đốc theo từng quy định(có hoá đơn VAT) + Cuối tháng lập các biên bản thanh toán chế độ hoa hồng cho các đại lý, trang trại,…hàng tháng, quý, năm,và biên bản đối chiếu công nợ. + Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng, giám đốc công ty về công tác bán hàng và quảncông nợ phải thu.Phối hợp với thủ kho thành phẩm quản lý kho thành phẩm. 4. Kế toán mua hàng, công nợ phải trả, kế toán thuế + Căn cứ vào các hợp đồng kinh tế, các dự toán mua hàng đã được phê duyệt cập nhật số liệu (phiếu nhập mua) vào phần mềm kế toán. + Quảnvề hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế của các lô hàng. + Quảncông nợ phải trả theo hợp đồng, báo cáo công nợ đến hạn và kế hoạch thanh toán công nợ cho khách hàng trình kế toán trưởng phê duyệt. + Đối chiếu công nợ phải trả từng lô, tháng, quý, năm. + Phối hợp cùng thủ kho nguyên liệu, công cụ dụng cụ để quản lý hàng tồn kho. 5. Kế toán thanh toán, ngân hàng và tiền gửi ngân hàng + Cập nhật phiếu thu tiền mặt, chi tiền mặt, phiếu kế toán tổng hợp vào phần mềm kế toán theo đúng quy định. + Phối hợp cùng với thủ quỷ quản lý kiểm kiểm lượng tiền mặt tồn quỷ hàng ngày, tháng, năm. 6. Thủ quỹ + Là người ký xác nhận việc thu chi tiền mặt, tiền gửi,bảo quản cất giữ tiền mặt, Thủ quỹ theo dõi tình hình thu chi thực tế. Làm sổ quỹ tiền tiền mặt. Hàng ngày, tuần, tháng đối chiếu với kế toán tiền mặt. 1.4.2. Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán 1.4.2.1. Giới thiệu về phần mềm kế toán Fast Accounting [...].. .Công ty đã sử dụng phần mềm kế toán Fast Accounting, là phần mềm đầy đủ các nghiệp vụ kế toán với các phân hệ: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí và tính giá thành, kế toán mua hàng và công nợ phải trả, kế toán bán hàng, kế toán hàng tồn kho, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Đáp ứng đầy đủ việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về hoạt... Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ tăng giảm TSCĐ, khấu hao TSCĐ để xác định tài khoản ghi nợ, ghi để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng biểu được thiết kế sẵn trên phần hệ kế toán TSCĐ.Theo quy trình phần hệ kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ chi tiết TSCĐ Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp... ngày, kế toán căn cứ vào phiếu kế toán, bút toán kết chuyển định kỳ, bút toán phân bổ tực động và số liệu chuyển từ các phân hệ khác đã được kiểm tra dùng làm căn cứ để ghi sổ, xác định tài khoản ghi nợ, ghi để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán tổng hợp.Theo quy trình phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào các phân hệ Cuối tháng, kế. .. Hàng ngày, kế toán căn cứ vào hoá đơn GTGT, hợp đồng mua hàng, các chứng từ thanh toán để xác định tài khoản ghi nợ, ghi rồi nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng biểu được thiết kế sẵn trên phần hệ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Theo quy trình phần hệ kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ chi tiết Tk 511, 632, 911, Cuối tháng, kế toán thực... toán kết chuyển cuối kỳ + Bút toán phân bổ cuối kỳ Sơ đồ 1.12: Quy trình thực hiện phân hệ kế toán tổng hợp Phiếu kế toán Bút toán kết chuyển định kỳ Bút toán phân bổ tự động Số liệu chuyển từ các phân hệ khác: công nợ phải thu, công nợ phải trả, vốn bằng tiền, mua hàng, bán hàng Phần hệ kế toán tổng hợp Chuyển số liệu sang các phân hệ khác Báo cáo tài chính Sổ sách kế toán Báo cáo thuế Ghi chú: : Nhập... thích: - Hàng ngày, kế toán căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ xác định tài khoản ghi nợ, ghi để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng biểu được thiết kế sẵn trên phần hệ kế toán vốn bằng tiền Theo quy trình phần hệ kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp - Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ.Sổ kế toán tổng hợp được in ra giấy, đóng... những công nhân viên ở xa, còn gặp nhiều khó khăn để tạo điều kiện cho công nhân viên làm việc tốt hơn + chế độ tiền lương, thưởng, phạt phù hợp tạo tinh thần đoàn kết trong công ty để tạo thành khối vững chắc Xử lý nghiêm những cán bộ công nhân viên vi phạm theo đúng nguyên tắc đã đề ra + Công ty cấu nguồn vốn: Nợ phải trả tăng làm cho khả năng thanh toán của công ty gặp nhiều khó khăn Công ty. .. toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp Cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập Sổ chi tiết Việc đối chiếu giữa số liệu ở sổ kế toán tổng hợp và Sổ chi tiết công nợ luôn được thực hiên tự động và đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ - Cuối tháng sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết công nợ được in ra giấy, đóng thành quyển và... hình thức kế toán trên máy vi tính Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ các loại Phần mềm kế toán (nhập chứng từ theo phân hệ cụ thể) Sổ tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Báo cáo quản trị Ghi chú: : Nhập số liệu hàng ngày : In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm : Đối chiếu 1.4.2.2 Một số đặc điểm chung - Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm dương lịch - Chế độ kế toán: Công ty. .. thao tác khóa sổ Việc đối chiếu giữa số liệu ở sổ kế toán tổng hợp và sổ chi tiết luôn được thực hiên tự động và đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ - Cuối tháng sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định 1.4.2.3.8 Phân hệ kế toán tổng hợp - Chứng từ sử dụng: Phiếu kế toán: + Bút toán kết . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH - Tên công ty: Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi. 3001082699 Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc, tiền thân là Công ty chế biến thức ăn gia súc và chăn nuôi Thiên Lộc, trực thuộc Tổng công ty Khoáng
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC, TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1: Cơ cấu vốn sở hữu vốn điều lệ - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC

Bảng 1.1.

Cơ cấu vốn sở hữu vốn điều lệ Xem tại trang 2 của tài liệu.
1.3. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.3.1. Phân tích tình hình tài sản - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC

1.3..

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1.3.1. Phân tích tình hình tài sản Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 1.2: Bảng phân tích tình hình tài sản - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC

Bảng 1.2.

Bảng phân tích tình hình tài sản Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 1.4: Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC

Bảng 1.4.

Bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính Xem tại trang 8 của tài liệu.
Màn hình phần mềm kế toán Fats Accounting - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THIÊN LỘC

n.

hình phần mềm kế toán Fats Accounting Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan