0

Nhận thức của người lập và người sử dụng báo cáo kế toán về việc thực hiện báo cáo tích hợp trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

11 21 0
  • Nhận thức của người lập và người sử dụng báo cáo kế toán về việc thực hiện báo cáo tích hợp trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:11

Mục đích của nghiên cứu này là để khám phá nhận thức của các chuyên gia về lợi ích và khó khăn của việc VIDMC áp dụng IR trong tương lai. Trên cơ sở phỏng vấn ban giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại VIDMC và các trưởng phòng quản lý DN thuộc Sở Tài chính tỉnh cho thấy, mặc dù có những bất lợi trong việc thực hiện IR nhưng lợi ích mà báo cáo này mang lại đáng kể nên các chuyên gia có sự kỳ vọng lớn vào tương lai của IR ở các DN này. Kết quả của nghiên cứu cũng gợi ý những khuyến nghị đối với nhà nước và VIDMC cho việc áp dụng IR một cách khả thi trong tương lai. Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế tốn việc thực Báo cáo tích hợp Doanh nghiệp Quản lý Khai thác Cơng trình Thủy lợi Việt Nam Hồng Thị Mai Lan Đại học Thủy Lợi Báo cáo tích hợp (IR) cung cấp thông tin cho bên liên quan thông tin tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh mối quan hệ doanh nghiệp (DN) với người lao động, xã hội mơi trường Vì IR công cụ hữu hiệu để giám sát việc quản lý sử dụng nguồn lực, tài sản nhà nước DN có vốn sở hữu thuộc nhà nước Tại Việt Nam, doanh nghiệp Nhà nước (SOE) với việc công bố báo cáo tài (BCTC) cịn cơng bố báo cáo phi tài khác trách nhiệm xã hội tác động DN đến bên liên quan khác IR khái niệm mẻ chưa triển khai SOE nói chung doanh nghiệp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi ViệtNam (VIDMC) nói riêng Mục đích nghiên cứu để khám phá nhận thức Perception of Accounting Report Preparers and Users on the Implementation of Integrated Reporting in Vietnamese Irrigation and Drainage Management Companies Abstract: Integrated report (IR) provides information to related parties about financial information, business results and the relationship between enterprises with employees, society and environment Therefore, IR is an effective tool to monitor the management and use of state resources and assets in state-owned enterprises (SOEs) In Vietnam, when SOEs publish their financial statements, they also publish non-financial statements related to social responsibility and the impact of enterpise on related parties IR is still a new concept and has not been implemented in SOEs in general and Vietnamese Irrigation and Drainage Management Companies (VIDMC) in particular The purpose of this study is to explore the experts’ perceptions of advantages and disadvantages of the IR that is implemented in VIDMC in the future Based on interviews with the board of directors, the chief accountant, the accountant at VIDMC and the managers of provincial department of finance, it shows that although there are challenges in implementing IR, the benefits are more significant, so experts have great expectations for the future of IR in VIDMC The results of the research also suggest to the State and VIDMC to make IR application feasible in the future Keywords: Perception, Integrated Reporting, Stated Owned Enterprise, Vietnamese Irrigation and Drainage Management Companies Lan Thi Mai Hoang, Email: hoangthimailan@gmail.com Thuy Loi University Ngày nhận: 21/10/2019 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 214- Tháng 2020 Ngày nhận sửa: 21/11/2019 34 Ngày duyệt đăng: 20/12/2019 © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X HOÀNG THỊ MAI LAN chun gia lợi ích khó khăn việc VIDMC áp dụng IR tương lai Trên sở vấn ban giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế tốn VIDMC trưởng phịng quản lý DN thuộc Sở Tài tỉnh cho thấy, có bất lợi việc thực IR lợi ích mà báo cáo mang lại đáng kể nên chuyên gia có kỳ vọng lớn vào tương lai IR DN Kết nghiên cứu gợi ý khuyến nghị nhà nước VIDMC cho việc áp dụng IR cách khả thi tương lai Từ khóa: Báo cáo tích hợp (IR), doanh nghiệp nhà nước, nhận thức, doanh nghiệp quản lý khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam Giới thiệu IR quan tâm từ tổ chức nghề nghiệp, tổ chức hợp tác kinh tế nhà nghiên cứu SOE DN tư nhân Theo Mahmood Surty cộng (2018), IR định nghĩa báo cáo cho thấy minh họa mối liên kết chiến lược DN, quản trị hiệu tài với bối cảnh xã hội, mơi trường kinh tế mà DN hoạt động Khái niệm phát triển từ khái niệm IR Hội đồng báo cáo tích hợp quốc tế, IR phương thức truyền thơng súc tích cách thức mà chiến lược, cơng tác quản trị, tình hình hoạt động triển vọng tổ chức dẫn đến việc tạo giá trị ngắn, trung dài hạn, đặt bối cảnh môi trường bên mà tổ chức chịu chi phối (IIRC, 2013) IR hỗ trợ SOE đạt trách nhiệm tập trung vào mục tiêu đảm nhiệm (Mark Hoffman, 2012) Hơn IR giải thích chiến lược, làm rõ mơ hình hoạt động, quản lý điều hành, kết đạt so với chiến lược đề ra, trình bày hội rủi ro mà tổ chức gặp phải (Mark Hoffman, 2012) Vì vậy, IR giúp DN đưa định bền vững cho phép nhà đầu tư bên liên quan khác hiểu làm để DN thực nhiệm vụ sứ mệnh Trên giới, IR công bố vào năm 2010 năm 2013, Hội đồng Báo cáo tích hợp quốc tế ban hành khn khổ lập trình bày báo cáo tích hợp Nam phi quốc gia bắt buộc thực IR, tương lai số lượng quốc gia bắt buộc thực IR dự báo tăng lên Tại Liên Minh Châu Âu, DN có số lượng lao động 500 người yêu cầu bắt buộc phải báo cáo minh bạch thông tin quyền người, trách nhiệm với xã hội môi trường, việc chuyển đổi sang IR đề xuất thực Các quốc gia khác Brazil, Nhật Bản, New Zealand tiến hành nghiên cứu, tiến tới việc triển khai IR DN có lợi ích cụng chỳng (Gỹlỗin Yildirim v cng s, 2017) Tuy nhiờn Việt Nam, IR chưa bắt buộc áp dụng DN nào, kể DN có lợi ích cơng chúng SOE Việc triển khai áp dụng IR mang tính chất tự nguyện nay, Tập đoàn Bảo Việt đơn vị tiên phong thực IR có phản hồi tích cực Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho IR thước đo để DN đánh giá hiệu việc thực chiến lược phát triển bền vững qua nhiều năm, đồng thời giúp DN nhận đâu cần phát triển theo hướng để tạo giá trị lâu dài cho Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 35 Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế toán việc thực báo cáo tích hợp doanh nghiệp Quản lý Khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam DN bên liên quan (Thời báo Tài chính, 2018) VIDMC SOE cung cấp dịch vụ cơng ích- DN sử dụng công quỹ nguồn lực khan Nhà nước cung cấp dịch vụ thiết yếu gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp VIDMC thực sứ mệnh đáp ứng yêu cầu nông nghiệp có tưới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững, góp phần cung cấp, tạo nguồn nước cho sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực, phòng chống khắc phục, hạn chế tác hại nước gây Thơng tin tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp VIDMC với xã hội cần công khai minh bạch, để Nhà nước cơng chúng giám sát giá trị mà DN mang lại từ việc sử dụng tài sản Nhà nước IR công cụ truyền tải thơng tin giúp cân mục tiêu VIDMC thể trách nhiệm giải trình thơng qua cơng bố BCTC phi tài theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP, Nghị định 87/2015/NĐCP Nghị định 91/2015/NĐ-CP Bài báo tập trung nghiên cứu khả áp dụng IR tương lai VIDMC Thông qua vấn chuyên gia, tác giả khám phá thực trạng báo cáo kế tốn VIDMC có hỗ trợ DN đạt mục tiêu hay không nhận thức chuyên gia lợi ích khó khăn việc thực IR DN Tổng quan nghiên cứu IR mang tính thời nhiều nhà khoa học giới quan tâm, IR phần lớn chưa bắt buộc quốc gia giới, có nhiều 36 cơng trình nghiên cứu lợi ích vai trị IR Atkins, J cộng (2015) nghiên cứu nhà đầu tư Nam Phi ủng hộ việc DN niêm yết thị trường chứng khốn (TTCK) cơng bố IR IR phần khơng thể thiếu tổ chức uy tín Tuy nhiên nhà đầu tư cho rằng, IR dài có cấu trúc lặp lại khó theo dõi phân tích, báo cáo cần ngắn gọn tập trung vào số liệu tài phi tài ảnh hưởng đến hiệu suất tính bền vững DN Lee, K W cộng (2016) mối liên hệ IR định giá DN Kết nghiên cứu cho thấy lợi ích mà IR vượt xa so với chi phí để lập trình bày cơng bố báo cáo này, đồng thời IR cải thiện môi trường thơng tin cơng ty có nghiệp vụ quy mơ phức tạp Ngồi ra, IR giúp giảm thiểu bất cân xứng thông tin người quản lý DN đối tượng bên có nhu cầu sử dụng thơng tin Barth, M.E cộng (2017), thực nghiên cứu liệu Nam Phi, nơi IR bắt buộc, có mối liên hệ tích cực chất lượng IR giá trị DN Như IR giúp DN đạt mục tiêu kép thơng tin cung cấp cho đối tượng bên cải thiện giúp cho định nội hiệu Hugo A Macias (2017), thực nghiên cứu nhằm đánh giá việc thực khuôn khổ IR DN Colombia Kết nghiên cứu phần lớn DN khơng áp dụng trình bày IR, với DN áp dụng DN có nhu cầu cao vốn để mở rộng thị trường quốc tế Tác giả nghiên cứu đưa kết luận IR có ý nghĩa tăng trưởng bền vững DN Mahmood Surty cộng (2018) tổng hợp vai trò IR SOE, hỗ trợ DN đạt trách nhiệm Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HOÀNG THỊ MAI LAN bao gồm: (i) Giúp đạt mục tiêu SOE; (ii) cung cấp cho bên liên quan có nhìn sâu sắc mục tiêu hiệu suất DN; (iii) cung cấp đảm bảo SOE đưa định bền vững; (iv) giúp bên liên quan thấy giá trị của SOE tạo cách tổng thể thơng qua cung cấp thơng tin tài phi tài chính; (v) thơng qua IR, bên liên quan đưa giải pháp tác động việc thay đổi quản lý Nguyễn Thị Hồng Nga cộng (2018) làm bật vai trò IR việc thúc đẩy phát triển bền vững DN Nghiên cứu tiến hành đánh giá chất lượng công bố thông tin báo cáo thường niên DN niêm yết TTCK hai thời điểm trước sau Thơng tư 155/2015/TT-BTC có hiệu lực Kết cho thấy DN tăng cường tiết lộ thông tin trách nhiệm xã hội môi trường chất lượng thơng tin khơng có thay đổi đáng kể so với trước Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm tăng tính minh bạch thơng tin, có giải pháp nhà nước cần nghiên cứu ban hành quy định pháp luật báo cáo tích hợp Lập, trình bày cơng bố IR chủ yếu tự nguyện quốc gia, nhà nghiên cứu giới tiến hành tập trung nghiên cứu nhận thức đối tượng nhà đầu tư, người lập báo cáo, nhà quản lý lợi ích nhược điểm IR Từ chứng thu thập qua vấn với nhà đầu tư, Slack cộng (2016) đưa kết luận nhu cầu sử dụng IR ngày tăng cần thiết phải có khn khổ hay khung IR Phần lớn người vấn ủng hộ thay đổi hệ thống báo cáo DN để kết nối thơng tin tốt chiến lược, rủi ro kiểm soát giá trị DN Sự gia tăng nhu cầu sử dụng IR tạo áp lực DN cần thay đổi nguồn nhân lực sở vật chất để lập trình bày IR chất lượng đáp ứng nhu cầu Chaidali (2017) lại tiến hành khám phá nhận thức người chịu trách nhiệm lập báo cáo, nghiên cứu người vấn tỏ thiếu tin tưởng thành công IR Hơn nữa, họ cho việc lập IR đòi hỏi chi phí cao nội dung báo cáo thiếu liên kết, không rõ ràng dài Nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hằng cộng (2018) thực dựa khảo sát 300 công ty niêm yết TTCK để đánh giá nhận thức nhà quản lý lợi ích, thách thức yêu cầu đào tạo DN cho việc lập phát hành IR Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy chưa có cơng ty lập trình bày IR, số công ty cân nhắc việc lập báo cáo này, đồng thời kết nghiên cứu nhận thức nhà quản lý yếu tố định việc áp dụng triển khai IR Tóm lại, hầu hết nghiên cứu khẳng định vai trị lợi ích IR mang lại, nhiên kết nghiên cứu có luồng nhận thức khác thành cơng IR Ngoài ra, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nhận thức IR DN niêm yết TTCK, mà nghiên cứu SOE Dữ liệu phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu thực dựa phương pháp nghiên cứu định tính vấn chuyên gia, bao gồm Giám đốc VIDMC, Kế toán trưởng VIDMC, Kế toán viên VIDMC trưởng phòng phụ trách DN Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 37 Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế toán việc thực báo cáo tích hợp doanh nghiệp Quản lý Khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam Sở Tài thơng qua 40 vấn tiến hành từ tháng 12/2018 đến tháng 7/2019 Mục đích nghiên cứu hướng tới điều tra nhận thức khả thực IR VIDMC Trong đó, Giám đốc VIDMC, Kế toán trưởng VIDMC Kế toán viên VIDMC đại diện cho chủ thể thực lập, trình bày cơng bố IR; Giám đốc VIDMC Trưởng phịng phụ trách DN Sở Tài đại diện cho người sử dụng thơng tin kế tốn Giám đốc VIDMC sử dụng thơng tin kế tốn việc lập kế hoạch, kiểm sốt định Trưởng phịng phụ trách DN Sở Tài thực nhiệm vụ quan đại diện chủ sở hữu sử dụng thông tin việc kiểm tra giám sát tình hình quản lý sử dụng tài sản nguồn lực nhà nước VIDMC DN 100% thuộc sở hữu vốn nhà nước có quan đại diện chủ sở hữu UBND tỉnh UBND tỉnh phân cấp quản lý cho Sở Tài chính, chức nhiệm vụ đảm nhiệm phòng phụ trách DN Đồng thời, VIDMC DN cung cấp dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghiệp Hiện nay, dịch vụ Nhà nước chi trả hộ thủy lợi phí cho đối tượng sử dụng nước, đối tượng quan tâm tới tình hình tài kết hoạt động DN chủ yếu quan đại diện chủ sở hữu Bảng tóm tắt đặc điểm chuyên gia (người vấn) Nghiên cứu định tính dạng nghiên cứu khám phá thực với nhóm nhỏ nghiên cứu, số lượng mẫu thu thập khơng có số xem lý tưởng cho tình lựa chọn tồn nhiều quan điểm Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn đối tượng vấn theo quan điểm đại diện VIDMC Sở Tài khu vực địa lí khác toàn quốc bao gồm: Vùng trung du miền núi phía Bắc (1 tỉnh), Vùng Đồng sơng Hồng (4 tỉnh), Bắc Trung Duyên hải miền Trung (2 tỉnh), Vùng Đông Nam Bộ (1 tỉnh), Vùng Tây Nguyên (1 tỉnh) Vùng Đồng Sông Cửu Long (1 tỉnh) Các vấn thực trực tiếp văn phòng làm việc người vấn Trong số trường hợp thực trực tiếp việc vấn thực qua điện thoại Các vấn ghi âm việc ghi chép thay trường hợp người vấn không đồng ý ghi âm Trước tiến hành vấn, người tham gia gửi email mục đích nội dung vấn, đồng thời gửi tài liệu giới thiệu IR vai trị, mục đích, nội dung IR mẫu IR lập số DN Việt Nam Tất người vấn ẩn danh khuyến khích nói chuyện dài nhận thức họ Mỗi vấn Bảng Đặc điểm người vấn TT Vai trò Số lượng Kinh nghiệm làm việc Giám đốc VIDMC 10 -10 năm Kế toán trưởng VIDMC 10 -10 năm Kế toán viên VIDMC 10 3-10 năm Trưởng phịng phụ trách DN sở tài tỉnh 10 3-10 năm Nguồn: Tác giả tổng hợp 38 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HOÀNG THỊ MAI LAN kéo dài khoảng thời gian từ 50 đến 90 phút theo định dạng bán cấu trúc với câu hỏi liên quan đến hai nội dung bao gồm: Thực trạng báo cáo kế toán VIDMC nhận thức chuyên gia IR Các câu hỏi thiết kế dạng câu hỏi mở đồng thời yêu cầu người tham gia vấn đánh giá hội lợi ích, rào cản thách thức lập IR thang đo Likert từ đến Dữ liệu vấn phân loại thành chủ đề chính, phân tích tổng hợp đưa quan điểm người tham gia vấn Kết thảo luận Kết vấn cung cấp tranh toàn cảnh thực trạng báo cáo kế toán VIDMC, nhận thức chuyên gia IR 4.1 Thực trạng báo cáo kế toán VIDMC Những người tham gia vấn nhận thức đầy đủ vai trò ý nghĩa hệ thống báo cáo kế toán VIDMC việc quản lý điều hành, kiểm soát nguồn lực, hiệu hoạt động thể trách nhiệm giải trình minh bạch thơng tin Các báo cáo kế tốn bao gồm báo cáo riêng rẽ trình bày thơng tin tài phi tài cơng khai cổng thông tin DN, quan đại diện chủ sở hữu nộp cho Sở Tài Bộ Tài Các loại báo cáo kế tốn VIDMC thể Bảng Khoảng 60% ý kiến đồng thuận cho hệ thống báo cáo VIDMC nhiều loại báo cáo, lộn xộn, phức tạp thông tin chồng chéo báo cáo; chất lượng báo cáo chưa đáp ứng kỳ vọng tính trung thực, khách quan đầy đủ người sử dụng thông tin Một kế toán trưởng nhận xét: “Hiện nay, bên cạnh BCTC hàng năm, phải lập 10 loại báo cáo để cơng khai nộp cho Sở Tài chính, phận kế toán phải nhiều thời gian, thủ tục việc lập báo cáo này” Hoặc ý kiến khác “Nhiều thơng tin trình bày BCTC lại phải trình bày lại báo cáo theo Nghị định 81, 87 91, việc làm khiến tải khối lượng công việc không cần thiết” Bên cạnh đó, đại diện Sở Tài cho rằng: “Hàng quý hàng năm phải tiếp nhận nhiều báo cáo, báo cáo có trùng lặp thơng tin”, “Các thơng tin rải rác báo cáo khác nhau, chúng tơi khơng có thơng tin cách tồn cảnh hệ thống để đánh giá hiệu hoạt động DN”, “Thơng tin trình bày báo cáo nhiều mang tính chất hình thức, chưa mơ tả chất nghiệp vụ kiện” 4.2 Nhận thức chuyên gia IR Trong phần câu hỏi nghiên cứu xoay quanh nội dung gồm: Mức độ hiểu biết chuyên gia IR; lợi ích IR; trở ngại, thách thức khả áp dụng IR VIDMC Mức độ hiểu biết chuyên gia IR Nhìn chung mức độ hiểu biết chuyên gia IR mức trung bình mức thấp Kết vấn cho thấy khoảng 42,5% số người IR trước tác giả gửi email (trong có 6/10 Giám đốc 5/10 trưởng phịng quản lý DN Sở Tài chính) 37,5% nghe khái niệm IR Trong có khoảng 12,5% chuyên gia có hiểu biết nội dung kết cấu IR 7,5% chuyên gia Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 39 Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế toán việc thực báo cáo tích hợp doanh nghiệp Quản lý Khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam Bảng Các loại báo cáo kế toán VIDMC TT Báo cáo Văn pháp lý Báo cáo tài Chuẩn mực chế độ kế tốn, Nghị định 81/2015/NĐ-CP, Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP Chiến lược phát triển DN Nghị định 81/2015/NĐ-CP Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm năm DN Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển hàng năm DN Báo cáo đánh giá kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm ba năm gần tính đến năm báo cáo Báo cáo kết thực nhiệm vụ cơng ích trách nhiệm xã hội khác Nghị định 81/2015/NĐ-CP Nghị định 81/2015/NĐ-CP Nghị định 81/2015/NĐ-CP Nghị định 81/2015/NĐ-CP Báo cáo tình hình thực xếp, đổi DN hàng năm Nghị định 81/2015/NĐ-CP Báo cáo thực trạng quản trị cấu tổ chức DN Nghị định 81/2015/NĐ-CP Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng DN Nghị định 81/2015/NĐ-CP 10 Báo cáo bất thường Nghị định 81/2015/NĐ-CP Nghị định 87/2015/NĐ-CP 11 Báo cáo đánh giá tình hình tài Nghị định 91/2015/NĐ-CP 12 Báo cáo số tiêu ngoại bảng cân đối kế tốn Nghị định 87/2015/NĐ-CP Báo cáo tình hình tài chính, kết hoạt động sản xuất 13 kinh doanh Nghị định 87/2015/NĐ-CP 14 Báo cáo tình hình tái cấu DN Nghị định 87/2015/NĐ-CP Nguồn: Tác giả tổng hợp cịn lại có hiểu biết tốt nội dung, kết cấu khung hướng dẫn quốc tế lập trình bày IR Mặc dù mức độ hiểu biết IR trước tác giả gửi email Giám đốc Trưởng phòng quản lý DN Sở Tài thấp, nhiên vấn, hai đối tượng lại thể thái độ hứng thú tìm hiểu xu hướng quốc tế tương lai IR đối tượng cịn lại Lợi ích IR Tác giả nhận phản hồi tích cực từ thái độ người vấn lợi ích tiềm IR có khoảng 15% khơng chắn lợi ích 40 mà IR mang lại cho VIDMC Một giám đốc xác định IR cung cấp thông tin dài hạn hiệu suất hoạt động DN tương lai, giúp xác định quản lý rủi ro cách hiệu Bên cạnh đó, ý tưởng lập trình bày IR khoảng 55% kế tốn trưởng kế tốn viên ủng hộ họ cho IR thay tồn lượng lớn báo cáo kế toán mà họ phải thực hiện, giúp họ tiết kiệm thời gian giảm áp lực khối lượng công việc Trong đó, kế tốn trưởng kế tốn viên lại tỏ hài lòng với hệ thống báo cáo khơng thích có thay đổi tương lai Trưởng phòng quản lý DN Sở Tài kỳ vọng IR cung cấp Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HỒNG THỊ MAI LAN Hình Nhận thức chuyên gia hội lợi ích thực IR Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết vấn sở rõ ràng chi tiết hoạt động DN để họ đánh giá xác hiệu hoạt động giám sát tài sản, nguồn lực nhà nước mà VIDMC sử dụng Hình cho thấy nhận thức chuyên gia hội lợi ích thực IR Giá trị trung bình chuyên gia đánh giá hội lợi ích thực IR 4,02 Giá trị thể chuyên gia đánh giá cao vai trò mà IR mang lại, đặc biệt giảm số lượng báo cáo nâng cao chất lượng thơng tin kế tốn Qua IR giúp tăng tính minh bạch thể trách nhiệm giải trình VIDMC, tăng niềm tin công chúng VIDMC việc sử dụng tài sản nhà nước sứ mệnh, mục tiêu mà DN đảm nhiệm Những trở ngại thách thức việc áp dụng IR VIDMC Trong bối cảnh Việt Nam nay, IR lạ với đại đa số người làm kế tốn tài quản lý điều hành DN, song song với lợi ích việc thực IR gặp nhiều trở ngại thách thức Với câu hỏi “Theo quí vị, có khó khăn trở ngại nguồn nhân lực, điều kiện vật chất, tài quy định pháp lý vấn đề khác áp dụng IR”, số ý kiến đồng thuận cao như: “IR phức tạp so với báo cáo thực có nhiều khái niệm mẻ, trình độ nhân viên kế tốn chưa thể đáp ứng yêu cầu việc lập trình bày báo cáo này”; “IR cung cấp thơng tin cách xác, đầy đủ toàn diện hoạt động DN, địi hỏi phải có sở hạ tầng hệ thống thơng tin liên kết phận phòng ban DN cách hiệu nhất”; “IR tiết lộ nhiều thông tin mà cho cần phải bảo mật” Tác giả tiến hành tổng hợp ý kiến đánh giá mức độ khó khăn trở ngại thực IR VIDMC Hình Giá trị trung bình câu trả lời khó khăn trở ngại việc lập IR 4,15, để áp dụng IR VIDMC phải đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt khó khăn tài chính, nguồn nhân lực hạ tầng công nghệ thông tin Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 41 Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế toán việc thực báo cáo tích hợp doanh nghiệp Quản lý Khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam Hình Nhận thức chuyên gia khó khăn trở ngại việc thực IR Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết vấn Hơn Nhà nước phải đối mặt với khó khăn việc thay đổi quy định pháp lý kế tốn kiểm tốn để DN áp dụng Khả áp dụng IR VIDMC Với câu hỏi: “Quý vị có mong muốn VIDMC thực lập IR tương lai không? Nếu thực áp dụng năm tới?”, có 57,5% chuyên gia kỳ vọng tương lai VIDMC áp dụng IR thay cho báo cáo kế toán hành Tuy nhiên chuyên gia cho cần phải có thời gian để chuẩn bị sẵn sàng mặt tài chính, trình độ lực chuyên môn sở vật chất Trong số người hỏi có 7,5% chun gia cho thời gian áp dụng năm nữa, 10% cho 10 năm nữa, 27,5% người cho triển khai sau 10 năm nữa; cịn lại khơng có ý kiến ý kiến khơng thể triển khai có hồi nghi tính khả thi VIDMC Kết luận 42 Kết vấn cho thấy có quan điểm rộng rãi thực trạng báo cáo kế toán VIDMC chưa đáp ứng nhu cầu người sử dụng thông tin đồng thời số lượng báo cáo lớn, chồng chéo làm tốn thời gian chi phí cơng tác lập trình bày báo cáo Sự xuất IR giúp khắc phục hạn chế hệ thống báo cáo có bao gồm việc giảm tải số lượng báo cáo, nâng cao tính minh bạch trách nhiệm giải trình VIMDC, tạo kết nối thơng tin tài phi tài cung cấp cho người sử dụng BCTC tranh toàn thể chiến lược, mục tiêu, kết quả, hiệu suất ngắn hạn, dài hạn trung hạn Mặc dù việc thực triển khai gặp nhiều khó khăn thách thức VIDMC, chuyên gia, đặc biệt Giám đốc VIDMC trưởng phòng quản lý DN Sở Tài mong đợi việc áp dụng IR tương lai lợi ích mà mang lại nhiều khó khăn, trở ngại Theo chuyên gia, để thực IR VIDMC nhà nước phải đồng thực Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 HOÀNG THỊ MAI LAN giải pháp Việc triển khai thực IR phải q trình có chuẩn bị lực, trình độ chun mơn, sở hạ tầng hành lang pháp lý, cụ thể: - Nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ người làm kế toán VIDMC: Nhà nước nên thúc đẩy trường đại học triển khai giảng dạy, nghiên cứu IR để IR khơng cịn khái niệm mẻ; Bộ Tài cần cung cấp tài liệu IR, mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức cho người làm kế toán, VIDMC tạo điều xem tiếp trang 80 Tài liệu tham khảo Atkins, J and Maroun, W (2015), “Integrated reporting in South Africa in 2012: perspectives from South African institutional investors”, Meditari Accountancy Research, Vol 23 No 2, pp 197-221 Barth, M.E Cahan, S.F Chen, L and Venter, E.R (2017), “The economic consequences associated with integrated report quality: early evidence from a mandatory setting” Accounting, Organizations and Society 62 pp 43-64 Bộ Tài (2003), Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam Bộ Tài (2014), Thơng tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN Bộ Tài (2015), Thơng tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khốn Chính phủ (2015), Nghị định 91/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13/10/2015 đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp Chính phủ (2015), Nghị định 87/2015/NĐ-CP ban hành ngày 06/10/2015 giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu hoạt động công khai thông tin tài doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước Chính phủ (2015), Nghị định 81/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/9/2015 công bố thông tin doanh nghip nh nc Gỹlỗin Yildirim, Tugỗe Uzun Kocamis Figen Öker Türüdüoglu (2017), “Companies Integrated Reporting: A Template for Energy Companies”, Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow, Edited by Soner Gokten 10 Hugo A Macias, Angelica Farfan-Lievano (2017), “Integrated reporting as a strategy for firm growth: Multiple case study in Colombia”, Meditari Accountancy Research 11 International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013), The international framework, available at: http:// integratedreporting.org/ resource/international-ir-framework 12 Lee, K W., & Yeo, G H H (2016), “The association between integrated reporting and firm valuation”, Review of Quantitative Finance and Accounting, 47, 1221e1250 13 Mahmood Surty, Yaeesh Yasseen, Nirupa Padia (2018), Trends in Integrated Reporting: A State-Owned Company Analysis, Southern African Business Review https://upjournals.co.za/index.php/SABR Volume 22 | 2018 | #3841 | 22 pages 14 Mark Hoffman (2012), Applying Integrated Reporting principles in the public sector, KPMG, Integrated Reporting Issue 2: Performance Insight through Better Business Reporting 15 Nguyen Thi Thu Hang, Tran Van Thuan (2018), “Perceptions of Corporate Executives in the Adoption of Integrated Reporting in Vietnam”, International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2018), pp 145- 155 16 Nguyen Thi Hong Nga, Hoang Thi Viet Ha, Luu Duc Tuyen (2018), “Preparing for Integrated Report: The Vietnamese Enterprises Need to Improve the Quality of Annual Reports”, International Conference on Finance, Accounting and Auditing (ICFAA 2018), pp 99- 112 17 P.P Chaidali, M.J Jones, (2017), It’s a matter of trust: Exploring the perceptions of Integrated Reporting preparers, Crit Perspect Account, http://dx.doi.org/10.1016/j.cpa.2017.08.001 18 Quốc hội (2015), Luật Kế toán số 88/2015/QH13 19 Slack, R and Campell, D (2016), Meeting users’ information needs: the use and usefulness of Integrated Reporting, Project report Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), London 20 Vickneswaran Anojan (2019), “Perception of Accounting Experts on the Implementation of Integrated Reporting in Sri Lanka”, Global Journals of management and business research: Accounting and Auditing, Volume 19 Issue Version 1.0 Year 2019 21 http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thong-tin-doanh-nghiep/2018-10-03/bao-viet-chia-se-kinh-nghiem-lap-baocao-theo-tieu-chuan-quoc-te-tai-asrs-62670.aspx Số 214- Tháng 2020- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 43 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi Nẵng”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số (40)- 2016 Ngô Trần Tuất (2017), “Xu hướng đầu tư trực tiếp nước giải pháp để thu hút vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, số (46)- 2017 10 Nguyễn Xuân Thiên (2015), “Tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm trung để thu hút nguồn vốn FDI cho phát triển ngành Du lịch”, Tạp chí Nghiên cứu Đơng Nam Á, số tháng năm 2015 11 Nguyễn Thị Thu Hằng (2019), “Giải pháp thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số tháng 3/2019 12 Phạm Thiên Hoàng (2019), “Tầm quan trọng khu vực FDI phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, số tháng 5/ 2019 13 Tổng cục thống Kê, Niên giám thống kê Việt Nam năm 2019 14 Website: http://www.quangngai.gov.vn/sokhdt/Pages/home.aspx, http://www.danang.gov.vn, fia.mpi.gov.vn trang 43 kiện cho nhân viên kế toán học tập, cập nhật nâng cao kiến kiến thức - Ban Giám đốc Ban Quản lý DN cần nâng cao nhận thức tích cực tham gia vào trình thực IR - Đầu tư sở hạ tầng hệ thống thông tin VIDMC, đặc biệt máy móc thiết bị tảng công nghệ thông tin, triển khai phần mềm quản lý toàn DN - Nhà nước xây dựng hệ thống văn pháp lý lập, trình bày công bố IR SOE hướng dẫn cụ thể kèm theo - Nghiên cứu triển khai quy định kiểm toán xây dựng quy trình phương pháp kiểm tốn IR ■ 80 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 214- Tháng 2020 ... hàng 39 Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế tốn việc thực báo cáo tích hợp doanh nghiệp Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Việt Nam Bảng Các loại báo cáo kế toán VIDMC TT Báo cáo Văn... 41 Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế toán việc thực báo cáo tích hợp doanh nghiệp Quản lý Khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam Hình Nhận thức chuyên gia khó khăn trở ngại việc thực. .. tạo Ngân hàng 35 Nhận thức người lập người sử dụng báo cáo kế toán việc thực báo cáo tích hợp doanh nghiệp Quản lý Khai thác cơng trình thủy lợi Việt Nam DN bên liên quan (Thời báo Tài chính, 2018)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức của người lập và người sử dụng báo cáo kế toán về việc thực hiện báo cáo tích hợp trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Đặc điểm của người được phỏng vấn - Nhận thức của người lập và người sử dụng báo cáo kế toán về việc thực hiện báo cáo tích hợp trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

Bảng 1..

Đặc điểm của người được phỏng vấn Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1. Nhận thức của chuyên gia về cơ hội và lợi ích khi thực hiện IR - Nhận thức của người lập và người sử dụng báo cáo kế toán về việc thực hiện báo cáo tích hợp trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

Hình 1..

Nhận thức của chuyên gia về cơ hội và lợi ích khi thực hiện IR Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 2. Nhận thức của các chuyên gia về khó khăn và trở ngại trong việc thực hiện IR - Nhận thức của người lập và người sử dụng báo cáo kế toán về việc thực hiện báo cáo tích hợp trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

Hình 2..

Nhận thức của các chuyên gia về khó khăn và trở ngại trong việc thực hiện IR Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan