0

Một số biến đổi của Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ hiện nay

14 27 0
  • Một số biến đổi của Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 10:51

Bài viết đề cập đến một số biến đổi của Phật giáo Nam tông Khmer ở Nam Bộ. Đó không chỉ là sự chuyển biến trong việc thực hiện các chức năng của ngôi chùa trong bối cảnh mới khi mà phần lớn các chức năng vốn có trước đây của chùa Phật giáo Nam Tông Khmer đã được chuyển sang cho các thiết chế khác của xã hội đảm nhận mà còn là sự thay đổi trong thực hành và niềm tin tôn giáo ở cộng đồng người Khmer Nam Bộ, đặc biệt là sự nới lỏng mối quan hệ giữa các cá nhân với tổ chức tôn giáo hay việc thay đổi các nghi lễ tôn giáo trong bối cảnh mới. Nghiên cứu Tơn giáo Số - 2017 58 HỒNG THỊ QUYÊN* ĐẶNG VIẾT ĐẠT** MỘT SỐ BIẾN ĐỔI CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER Ở NAM BỘ HIỆN NAY Tóm tắt: Bài viết đề cập đến số biến đổi Phật giáo Nam tông Khmer Nam Bộ Đó khơng chuyển biến việc thực chức chùa bối cảnh mà phần lớn chức vốn có trước chùa Phật giáo Nam Tông Khmer chuyển sang cho thiết chế khác xã hội đảm nhận mà thay đổi thực hành niềm tin tôn giáo cộng đồng người Khmer Nam Bộ, đặc biệt nới lỏng mối quan hệ cá nhân với tổ chức tôn giáo hay việc thay đổi nghi lễ tôn giáo bối cảnh Từ khóa: Thế tục hóa, niềm tin tôn giáo, thực hành tôn giáo, chức tâm linh tục Đặt vấn đề Tôn giáo với tư cách “thiết chế xã hội” vận động biến đổi với biến đổi không ngừng xã hội Sự biến đổi đời sống tôn giáo diễn nhiều cấp độ với hình thái khác Nó trình thu hẹp phạm vi chi phối tôn giáo đến lĩnh vực khác đời sống xã hội trở thành lĩnh vực xã hội tồn độc lập lĩnh vực kinh tế, trị, pháp luật Nó việc giảm sút thực hành, niềm tin tôn giáo mà Dobbelaer gọi giảm sút tính hội nhập tơn giáo Đó biến đổi việc thực vai trị yếu tổ chức tôn giáo đời sống cộng đồng Ngày nay, tôn giáo không tham gia vào việc thiêng mà cịn tham gia vào cơng việc cho * Khoa Xã hội học, Học viện Chính trị khu vực IV Khoa Nhà Nước Pháp Luật, Học viện Chính trị khu vực IV Ngày nhận bài: 31/7/2017; Ngày biên tập: 15/8/2017; Ngày duyệt đăng: 15/9/2017 ** Hoàng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo… 59 trần tục, nghĩa tôn giáo không hướng người đến thiêng, đến sống sau chết mà tham gia nhiều việc giải vấn đề đời sống Các tổ chức tôn giáo tham gia ngày nhiều vào giải vấn đề xã hội, như: nghèo đói, bảo vệ mơi trường, cơng tác từ thiện1 Trong khắp phum, sóc người Khmer Nam Bộ, người ta thấy xuất chùa Phật giáo Nam Tông Ảnh hưởng Phật giáo Nam tông cho bao chùm lên khía cạnh đời sống phần lớn người Khmer Nam Bộ Các nghi lễ Phật giáo gắn liền với giai đoạn đời người Khmer từ sinh ra; lớn lên; lấy vợ, gả chồng lúc ốm đau; bệnh tật; qua đời họ khơng cịn tồn nữa2 Nhưng liệu đủ để kết luận phần lớn người Khmer tín đồ Phật giáo Nam tông hay không? Trong bối cảnh mà tơn giáo khơng cịn đóng vai trị thiết chế bao trùm mặt đời sống xã hội, mà hệ người Khmer trẻ tuổi phần lớn sống tách xa gia đình, cộng đồng khiến cho tác động tôn giáo tới đời sống cá nhân thơng qua gia đình cộng đồng bị suy giảm niềm tin thực hành tơn giáo hệ người Khmer trẻ có thay đổi hay khơng? Vị trí chức chùa cộng đồng người Khmer Nam Bộ thay đổi gắn kết cá nhân với tổ chức tôn giáo trở lên lỏng lẻo? Bài viết tập trung đề cập đến thay đổi vị trí, chức ngơi chùa Phật giáo Nam Tông cộng đồng người Khmer Nam Bộ, đồng thời đề cập đến thay đổi thực hành, niềm tin tôn giáo, mối dây liên kết cá nhân với tổ chức tôn giáo cộng đồng người theo Phật giáo Nam tơng, đặc biệt nhấn mạnh đến người Khmer Nam Bộ Những chuyển biến việc thực chức chùa Phật Giáo Nam tông Khmer Ngay từ kỷ 18, 19 đầu kỷ 20, phum sóc người Khmer có chùa thờ Phật3 Cùng với phát triển xã hội ngơi chùa Phật giáo Nam tơng xây dựng ngày nhiều, ngày khang trang, to đẹp Ở khu vực Đồng sông 60 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2017 Cửu Long đến năm 2011 có 443 ngơi chùa Phật Giáo Nam tơng Khmer4 Có thể nói sống người Khmer theo Phật giáo gắn liền với chùa “Sống gửi thân, chết gửi cốt”5 Người Khmer tin rằng: chùa đại gia đình họ, đó, người Khmer thường sống nhà đơn giản lại xây dựng ngơi chùa đồ sộ, uy nghi, lộng lẫy6 Ngồi chức tơn giáo, chùa người Khmer cịn thực nhiều chức xã hội khác Chùa với người Khmer Nam Bộ sớm coi trường học Đã có nhiều thời kỳ, chùa nơi cung cấp kiến thức cho trẻ em, cho người Khmer vùng Đồng sông Cửu Long Giáo dục chùa trở thành chức chùa người Khmer7 Hiện nay, chức giáo dục chuyển sang hệ thống giáo dục quốc dân Chùa khơng cịn đóng vai trị yếu việc cung cấp kiến thức, kỹ khoa học, đời sống cho đồng bào mà lưu giữ vai trò dạy chữ Khmer, dạy phong tục tập quán cho phận người Khmer Nhưng người Khmer đến chùa theo học ngày giảm, có nơi lớp học năm thu hút đến học viên Durkheim tiên đoán bị tước mục đích xã hội cốt lõi mình, vai trị tâm linh ln lý cịn lại thiết chế tơn giáo suy mịn dần xã hội cơng nghiệp, cịn lại nghi thức truyền thống cử hành dịp sinh, tử, hôn nhân vào ngày lễ đặc biệt8 Quan điểm Durkheim giải thích phần thay đổi việc thực chức chùa Phật giáo Nam tông Khmer Trong xu tơn giáo khơng cịn đóng vai trò thiết chế xã hội bao trùm mặt đời sống, chức xã hội chun biệt hóa vai trị chùa cộng đồng bị thu hẹp dần, chuyển sang hình thức mang tính chun biệt Với cộng đồng người Khmer Nam Bộ chùa nơi tiếp khách quý phum sóc, nơi họp bàn có cơng việc chung, nơi hịa giải tranh chấp mâu thuẫn gia đình cộng đồng Mọi việc phức tạp, rắc rối đưa bàn bạc chùa Nhưng việc thực chức chùa bối cảnh có nhiều thay đổi Trong nghiên cứu chúng Hoàng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo… 61 phát huy vai trò chức sắc Phật giáo Nam tông phổ biến, giáo dục pháp luật qua khảo sát chùa Phật giáo Nam tông địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau Cần Thơ, biết số chùa xây dựng tổ hòa giải, số liệu khảo sát 4.000 người dân tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau vào năm 2017 cho thấy có 40% mẫu nghiên cứu khơng biết đến tồn tổ hòa giải chùa Phật giáo Nam tông Trong số người biết đến tồn tổ hịa giải có tỷ lệ nhỏ đến chùa để hịa giải mâu thuẫn xích mích với người xung quanh9 Do đó, nói chức hịa giải chùa phần bị mai dần Với cộng đồng người Khmer ngơi chùa trung tâm văn hóa phum, sóc Khơng sư sãi mà phần lớn người Khmer gắn bó với chùa Họ đến chùa không để thực hành nghi lễ tôn giáo mà để vui chơi ngày hội, giải trí lúc rảnh rỗi Hiện nay, chùa nơi diễn lễ hội truyền thống10, nhiên, hoạt động hay lễ hội diễn chùa khơng cịn thu hút đơng đảo người dân, đặc biệt người Khmer trẻ tuổi tham gia Thực tế nêu cho thấy: nay, chùa không thực nhiều chức xã hội trước mà tập trung vào số chức chuyên biệt tạo không gia sinh hoạt tôn giáo chung cho cộng đồng Đây nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tơn giáo, nơi diễn lễ hội truyền thống như: Lễ Phật Đản; Lễ Chol Chom Thmây (lễ vào năm mới); lễ Sen Dolta (lễ cúng ơng Bồ)… Cịn chức xã hội khác mà chùa đảm nhiệm thời kỳ trước khơng cịn Những thay đổi thực hành tôn giáo cộng đồng người Khmer Nam Bộ Khi nghiên cứu biến đổi tôn giáo, nhà xã hội học Phương Tây đề cập đến q trình tục hóa tơn giáo, nhà nghiên cứu khơng đề cập đến suy giảm vai trò thể chế tơn giáo xã hội mà cịn nghiên cứu sụt giảm số người đến sở thờ tự tôn giáo Đây coi nghiên cứu q trình tục hóa, qua cho thấy suy giảm niềm tin tôn giáo hay xu hướng niềm tin tôn giáo trở thành 62 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2017 việc riêng tư khơng cịn giữ vai trị ưu thắng đời sống cơng cộng hay khía cạnh khác q trình định11 Khi nghiên cứu biến đổi Phật giáo Nam tơng Khmer Nam Bộ, chúng tơi tìm hiểu việc thực hành tơn giáo tín đồ theo Phật giáo khu vực Tác giả Nguyễn Mạnh Cường cho vừa chào đời người Khmer xem tín đồ Phật giáo Người Khmer Nam Bộ từ bé cha mẹ giáo dục nếp sống theo triết lý, lối sống Phật giáo, người Khmer tiếp cha, đời tiếp đời sống niềm tin theo triết lý Phật giáo12 Điều khơng cịn bối cảnh khi, mặt, tơn giáo khơng cịn lĩnh vực bao trùm mặt đời sống xã hội, mặt khác, ngày có nhiều người Khmer sống xa gia đình, xa cộng đồng Số liệu nghiên cứu biến động tín ngưỡng, tơn giáo Viện Nghiên cứu Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thực năm 2012 Khu vực Đồng sông Cửu Long cho thấy có nhiều người Khmer khơng cịn theo Phật giáo Nam tông Số người Khmer theo Công giáo tỉnh Đồng sơng Cửu Long Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Cần Thơ năm 2012 2.816 người, số người theo Tin Lành tỉnh nêu cộng với Vĩnh Long, Bạc Liêu 1.978 người13 Do đó, nói khơng phải tất người Khmer sinh tín đồ Phật giáo Nam tông Sự cải giáo phận người Khmer xu hướng diễn không gian xã hội cá nhân ngày rộng mở Điều tạo điều kiện để cá nhân không tiếp nhận giá trị tôn giáo truyền thống mà cịn tiếp nhận giá trị tơn giáo khác phù hợp với tâm lý, sở thích người14 Tuy nhiên, không lưu ý đến xu hướng cải giáo bị lôi kéo, tác động, lợi ích kinh tế trước mắt Cải giáo biểu biến đổi đời sống tơn giáo, với người Khmer cịn theo Phật giáo Nam tơng việc thay đổi thực hành tôn giáo biểu biến đổi So với người Khmer lớn tuổi, người Khmer hệ trẻ khơng cịn thường xun đến thực hành nghi lễ chùa Nghiên cứu chúng tơi phát huy vai trị chức sắc Phật giáo Nam tông phổ biến, giáo dục pháp luật Đồng sơng Cửu Long cho thấy có đến Hoàng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo… 63 18% số người Khmer hỏi trả lời năm gần họ không tham gia vào hoạt động chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông tổ chức Con số người Khmer 25 tuổi 35% 65% người Khmer sống cộng đồng có người Kinh chiếm đa số15 Trước đây, người trai Khmer phải vào chùa tu học thời gian định Việc tu trước hay sau tùy hoàn cảnh người, thời gian tu dài hay ngắn tùy duyên, tháng, muốn tu trọn đời được16 Việc tu hành không coi bổn phận hay nhiệm vụ mà điều vinh dự Mục đích cuối việc tu người Khmer để trở thành Phật mà tu để làm người có nhân cách, có phẩm chất đạo đức tốt17 Tục lệ khơng cịn trì nhiều Có ngơi chùa năm khơng có người đến tu tập Phần lớn nam giới Khmer khơng cịn đến chùa tu học Tại tỉnh Kiên Giang, người trai Khmer đến 12 tuổi thực lễ gọi lễ trả hiếu cho cha mẹ Họ cạo đầu vào chùa tu thời gian tu diễn vòng ngày đêm Tác giả Trần Hồng Liên viết Sự chuyển đổi tôn giáo người Khmer tỉnh Trà Vinh Trà Vinh tập quán truyền thống vào chùa tu học với thời gian tối thiểu năm thiếu niên Khmer thay đổi Thời gian vào tu học chùa ngày ba ngày18 Thực tế, nhiều địa phương khu vực Đồng sơng Cửu Long có thiếu niên thường người gia đình nghèo gửi vào chùa để ăn học hay niên chưa học phổ thông vào chùa tu nên người thạo tiếng Việt chữ Khmer19, khả học giáo lý, giáo luật hạn chế Điều dẫn đến xu hướng giảm số lượng sư sãi chùa có ảnh hưởng lớn đến trình độ nhận thức giáo lý, giáo luật chức sắc, sư sãi, đồng thời dẫn đến trẻ hóa đội ngũ chức sắc sư sãi Nghiên cứu Nguyễn Mạnh Cường năm 2008 cho thấy tuổi bình quân sư trụ trì chùa Phật giáo Nam tông Khmer khu vực Đồng sơng Cửu Long 43 tuổi, số sư trụ trì có độ tuổi từ 20-30 tuổi chiếm 39%; 19% số sư trụ trì có độ tuổi từ 31-40 tuổi; số sư trụ trì có tuổi từ 41-50 chiếm 10% 30% sư trụ trì có độ tuổi từ 51 tuổi trở lên20 Sự giảm sút số lượng, xu hướng trẻ hóa chức sắc sư sãi cộng với 64 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2017 việc đơn giản thủ tục bổ nhiệm sư trụ trì làm ảnh hưởng lớn đến trình độ uy tín chức sắc sư sãi cộng đồng Sự thay đổi thực hành tôn giáo không biểu việc giảm sút số lượng người Khmer đến chùa tu học mà lễ hội nhà chùa tổ chức khơng cịn thu hút đông đảo người Khmer tham dự, đặc biệt người Khmer trẻ Peter Berger, tác giả trước nhiệt thành ủng hộ quan điểm tục hóa, tác phẩm The Sacred Canopy (1969) cho xã hội theo giới quan tục tơn giáo hợp lý nhiêu có niềm tin tôn giáo hoạt động tôn giáo nhiêu21 Liệu quan điểm Peter Berger có trường hợp người Khmer, đặc biệt người Khmer hệ trẻ? Có thể có nhiều nhân tố tác động đến thực hành tôn giáo cộng đồng người Khmer Nam Bộ nhân tố có tác động lớn thay đổi môi trường sống tách rời cá nhân khỏi cộng đồng Việc sống xem kẽ dân tộc Kinh, Hoa, Khmer; hôn nhân người Khmer với người Kinh hay Hoa khiến cho nếp sống văn hóa gia đình người Khmer truyền thống có nhiều thay đổi Trước đây, thành viên cộng đồng người Khmer, sinh sống gia đình có bố mẹ người Khmer Phật giáo Nam tơng nhân tố bao trùm mặt đời sống gia đình Nhưng với nhiều người Khmer, đặc biệt người Khmer gia đình có cha hay mẹ người Khmer, hay người Khmer sống cộng đồng có đa số người Kinh giao thoa văn hóa tác động lớn đến việc thực hành tôn giáo người Khmer Sự tác động tơn giáo thơng qua gia đình cộng đồng bị suy giảm mà nguyên tắc hướng dẫn sống thành viên người Khmer khơng cịn ngun tắc Phật giáo Nam tơng, mà tơn giáo ảnh hưởng tới sống cá nhân Chính thay đổi nếp sống gia đình, bng lỏng mối dây liên hệ với cộng đồng làm suy giảm việc thực hành tôn giáo cộng đồng người Khmer Nghiên cứu Đặng Viết Đạt Phát huy vai trò chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer phổ biến, giáo dục pháp luật qua nghiên cứu số tỉnh vùng Đồng sơng Cửu Long cho thấy số Hồng Thị Qun, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo… 65 năm sống phum sóc; dân cư nơi gia đình sinh sống đa phần người Khmer hai biến số làm tăng khả tham gia người dân vào hoạt động chức sắc Phật giáo Nam tơng Theo đó, người theo Phật giáo Nam tơng có tác động mạnh tới khả cá nhân tham gia vào hoạt động chức sắc Phật giáo Tác động biên tôn giáo đến khả tham gia vào hoạt động chùa tổ chức với sác xuất ban đầu = 0.5 0.5(1-0.5)x1.966=0.4915 Nghĩa người theo Phật giáo Nam tông khả người tham gia vào hoạt động chức sắc Phật giáo 0.4915 Tác động biên đặc điểm dân cư nên biến phụ thuộc (có tham gia vào hoạt động chức sắc Phật giáo Nam tông hay không) 0.5(1-0.5)x1.891=0.47275 Tác động biên số năm sống phum sóc đến biến phụ thuộc 0.5(10.5)x0.320=0.08 Chỉ số có nghĩa tăng năm sống phum sóc tăng khả người tham gia vào hoạt động chức sắc Phật giáo Nam tông tổ chức lên 0.08 lần Bảng 1: Mơ hình hồi quy đa biến phản ánh mức độ tương quan nhân tố đến việc người dân có tham gia vào hoạt động chức sắc Phật giáo Nam Tông tổ chức hay không B Người theo Phật giáo Nam tông Wald 1.966 35.125 df Sig 000 Nam giới 417 1.644 200 Trình độ học vấn 158 1.734 188 Step Số năm sống phum sóc 320 6.807 009 1.891 25.518 000 -2.910 13.394 000 a Dân cư nơi gia đình sinh sống đa số người Khmer Constant a Variable(s) entered on step 1: C14m, C9m, C11, C12, C17m Nguồn: Báo cáo số liệu điều tra đề tài Phát huy vai trò chức sắc Phật giáo Nam Tông Khmer phổ biến giáo dục pháp luật qua nghiên cứu số tỉnh vùng Đồng Sơng Cửu Long năm 2017 Chú thích: B: Hệ số hồi quy Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2017 66 Kiểm định Wald: Kiểm định giả thuyết hồi quy khác không Df: giá trị bậc tự Sig: Trị số p (p value): nhỏ mức ảnh hưởng mạnh Một xu hướng việc tín đồ Phật giáo Nam tông thực hành tôn giáo giống dạng thức văn hóa mà cha mẹ, anh em, bạn bè họ tuân theo có người hiểu nghi lễ thực có ý nghĩa sống? Người ta thấy có chùa, đa số người Khmer đến chùa để cúng lễ hay mời nhà sư nhà cúng lễ vào dịp trọng đại đời người sinh tử, hay dịp lễ lớn biểu ví lồi biểu sinh bám thân vỏ22 Phật giáo bên ngoài, bên ngồi đời sống tơn giáo thâm sâu, bên ngồi linh hồn nhiều người, chí với người thường xuyên thực hành nghi lễ Phật giáo Rất người tự nhận tín đồ theo Phật giáo hiểu triết lý Phật giáo hay hiểu ý nghĩa nghi lễ tôn giáo diễn sống họ Điều dễ hiểu đời sống tơn giáo, người Việt Nam thường đơn giản hóa vấn đề lý luận, trọng thực hành thường vận dụng cách linh hoạt giáo lý tơn giáo sống23 Liệu có suy giảm niềm tin tôn giáo cộng đồng người Khmer Nam Bộ hay không? Phần chúng tơi trình bày phần thay đổi chức chùa Phật giáo Nam tông giảm sút việc thực hành tôn giáo người Khmer Nam Bộ Nhưng điều có làm giảm sút hay niềm tin vào Phật giáo người Khmer? Trong tôn giáo, niềm tin xem yếu tố phá vỡ tơn giáo, xói mịn tập qn đến sở thờ tự tuân thủ thực lễ thức tôn giáo, làm suy yếu ý nghĩa xã hội giáo phái, làm giảm sút tham gia tích cực vào tổ chức xây dựng niềm tin tôn giáo hỗ trợ cho tổ chức tôn giáo xã hội24 Thật khó để trả lời câu hỏi liệu có suy giảm niềm tin vào Phật giáo người Khmer Nam Bộ hay không? Bởi cho dù gắn kết Hoàng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo… 67 cá nhân với tổ chức tơn giáo suy giảm; việc thực hành tơn giáo điều khơng chứng minh cho suy giảm niềm tin cá nhân hay cộng đồng vào tôn giáo Các nghiên cứu Châu Âu tỷ lệ người trẻ tuổi không theo tôn giáo lớn, 8/12 nước Châu Âu, niềm tin vào sống sau chết người từ 18 đến 29 tuổi lại cao người 60 tuổi - người theo tơn giáo có tỷ lệ cao hơn25 Điều cho thấy người ta khơng theo tơn giáo, hay việc thực hành tơn giáo điều khơng có nghĩa niềm tin vào tôn giáo người giảm sút Mặt khác, có người theo thực hành tôn giáo chưa hẳn niềm tin vào tôn giáo họ sâu sắc Người Khmer thực hành tơn giáo người Khmer hệ trước, gắn kết họ với tổ chức tôn giáo có bị suy giảm niềm tin vào tơn giáo khó để kết luận có giảm sút hay khơng Bởi nói đại đa số người Việt Nam, có người Khmer, ln sống giới điều siêu nhiên Họ thấy nơi nơi có ảnh hưởng sức mạnh thần thiêng bí ẩn Sức mạnh tác động lớn tới đời sống cá nhân, lành Bất người Việt Nam thuộc giai tầng xã hội dấn thân siêu nhiên Thần linh tác động đến hành vi sống họ26 Vì vậy, người tìm đến với tơn giáo che chở, việc làm để tránh rủi ro đến với họ sống hơm mai sau Đây lý tôn giáo không xã hội đại Cuộc sống chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, người có xu hướng tìm đến với tôn giáo Với phần đông người Khmer Nam Bộ dù thực hành tơn giáo có thay đổi niềm tin vào tơn giáo họ cịn sâu đậm Quan niệm cách sống đại đa số người Khmer Nam Bộ thường thiên tinh thần vật chất Cha mẹ lo cho gia đình tài sản đem cúng vào chùa làm phước, để lại phần nhỏ đủ sống hàng ngày, không chịu phát triển nghề nghiệp dù có sẵn phương tiện tay Họ không quan tâm đến việc phát triển kinh tế cháu phận họ xong, họ lo cho ngày sau họ nơi Niết Bàn27 Nghiên cứu Tôn giáo Số - 2017 68 Tuy nhiên, phải nhìn nhận xu hướng thứ hai chuyển đổi từ quan tâm mục đích tối thượng sang quan tâm vấn đề gần gũi với sống người theo Phật giáo Nam tông Nếu trước nhiều người, đặc biệt người Khmer, tìm đến với Phật giáo họ quan tâm đến sống sau chết người ta điều chỉnh hành vi để đáp ứng hiệu tức thay xuất phát từ mối quan tâm sống sau chết Người ta tìm đến với vị sư sãi, thực hành nghi lễ Phật giáo kiện quan trọng đời người, việc làm khơng phải để hướng đến sống tốt đẹp sau chết mà để tìm đến sống bình an Nghĩa họ thực hành nghi lễ Phật giáo khơng phải phần thứ yếu việc thờ kính thần thánh mà họ ln ln trung thành tn giữ28 hành động để tránh rủi ro mà họ nghĩ gặp phải khơng thực hành nghi thức Do mà q trình biến đổi tôn giáo người ta ghi nhận hai xu hướng, “Thốt ly khỏi tơn giáo” “Trở tôn giáo”29 Hai xu hướng tồn nhóm khác cộng đồng khác tồn cá nhân với biểu đậm nhạt khác tùy vào thời gian hay hoàn cảnh Kết luận Người Khmer đến với Phật giáo Nam tông tôn giáo cứu cánh cho họ trước suy tàn đế chế Angkor thất bại trước người Xiêm30 Sau nhiều biến cố, thăng trầm lịch sử, phần lớn người Khmer sống chi phối Phật giáo Tuy nhiên, mối dây liên hệ cá nhân người Khmer với tổ chức tôn giáo, hay với chức sắc, sư sãi bị suy giảm nhiều Việc thực hành tôn giáo người Khmer trẻ tuổi trở lên thưa thớt Các nghi lễ tôn giáo tiến hành giai đoạn quan trọng đời tính tâm linh bị giảm bớt thay vào chuyển hướng sang giải vấn đề tục Ngơi chùa khơng cịn thực nhiều chức xã hội trước mà chuyển sang thực chức chuyên biệt tổ chức tôn giáo tham gia vào số hoạt động mang tính tục Có thể nói vài biến đổi Phật Hoàng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo… 69 giáo Nam tông Khmer Nam Bộ diễn nhiều cấp độ, khía cạnh khác Những chuyển biến, thay đổi khía cạnh khơng quy mơ nhiều có liên hệ với nhau./ CHÚ THÍCH: Anthony Giddens, Philip W Sutton (2013), Sociology seventh Edition, Authorized reprint by Wiley India: 730 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Nxb Tơn giáo, Hà Nội; Hồng Thị Qun (2015), “Vai trị Phật giáo Nam Tông với đời sống người Khmer Nam Bộ”, Khoa học Đại học Đông Tháp, số 4: 65-70 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Nxb Tơn giáo, Hà Nội: 63 Báo cáo số 04-BC/DTTG, ngày 9/2/2011 Vụ Dân tộc- Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Nxb Tơn giáo, Hà Nội: 63 Hồng Thị Qun (2015), “Vai trị Phật giáo Nam Tơng với đời sống người Khmer Nam Bộ”, Khoa học Đại học Đông Tháp, số 4: 65-70 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Nxb Tôn giáo, Hà Nội: 112 Phan Ngọc Chiến (2009), “Hai quan điểm đối nghịch tôn giáo: Thuyết tục hóa mơ hình thị trường tơn giáo”, Xã hội học, số 4: 75-83 Đặng Viết Đạt (2017), Báo cáo số liệu điều tra đề tài: Phát huy vai trò chức sắc Phật giáo Nam tông phổ biến, giáo dục pháp luật qua nghiên cứu số tỉnh vùng Đồng Sông Cửu Long 10 Hồng Thị Qun (2015), “Vai trị Phật giáo Nam Tông với đời sống người Khmer Nam Bộ”, bđd: 65-70 11 Phan Ngọc Chiến (2009), “Hai quan điểm đối nghịch tơn giáo: Thuyết tục hóa mơ hình thị trường tơn giáo”, bđd: 75-83 12 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Sđd: 95 13 Bạch Thanh Sang (2014), Hội đoàn kết sư sãi yêu nước cộng đồng người Khmer vùng Tây Nam Bộ nay, Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tôn giáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh: 111 14 Xu vận động biến đổi tôn giáo, trang http://text.123doc.org/document/1501305-xu-the-van-dong-va-bien-doi-cua-tongiao.htm 15 Đặng Viết Đạt (2017), Báo cáo số liệu điều tra đề tài: Phát huy vai trò chức sắc Phật giáo Nam Tông phổ biến, giáo dục pháp luật qua nghiên cứu số tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long 16 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Sđd: 92 70 Nghiên cứu Tơn giáo Số - 2017 17 Phạm Thị Phương Hạnh (2012), Văn hóa Khmer Nam Bộ nét đẹp sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội: 111 18 Trần Hồng Liên (2014), “Sự chuyển đổi tôn giáo người Khmer tỉnh Trà Vinh”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 05 (131): 47-52 19 Nguyễn Mạnh Cường (2003), “Phật giáo Nam tông An Giang - tư liệu vấn đề”, Nhà nước giáo hội Đỗ Quang Hưng chủ biên, Nxb Tôn giáo, Hà Nội: 214 20 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Sđd: 240 21 Phan Ngọc Chiến (2009), “Hai quan điểm đối nghịch tơn giáo: Thuyết tục hóa mơ hình thị trường tơn giáo”, bđd: 75-83 22 Leopold Cadiere (2015), Văn hóa, tín ngưỡng thực hành tơn giáo người Việt, tập 1, Bản dịch Đỗ Trinh Huệ, Nxb Thuận Hóa, Huế: 51 23 Xu vận động biến đổi tôn giáo, trang http://text.123doc.org/document/1501305-xu-the-van-dong-va-bien-doi-cua-tongiao.htm 24 Phan Ngọc Chiến (2009), “Hai quan điểm đối nghịch tơn giáo: Thuyết tục hóa mơ hình thị trường tôn giáo”, bđd: 75-83 25 Đỗ Quang Hưng (2014), Nhà nước - Tơn Giáo - Pháp Luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội: 30-31 26 Leopold Cadiere (2015), Văn hóa, tín ngưỡng thực hành tơn giáo người Việt, tập 3, Bản dịch Đỗ Trinh Huệ, Nxb Thuận Hóa, Huế: 76 27 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Sđd: 119 28 Leopold Cadiere (2015), Văn hóa, tín ngưỡng thực hành tôn giáo người Việt, tập 1, Sđd: 52 29 Nguyễn Xuân Nghĩa (2010), “Tôn giáo kỷ 21: Các tranh luận kịch xảy ra”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 12(90): 3-15 30 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Sđd: 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Anthony Giddens, Philip W.Sutton (2013), Sociology seventh Edition, Authorized reprint by Wiley India Báo cáo số 04-BC/DTTG, ngày 9/2/2011 Vụ Dân tộc - Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Phan Ngọc Chiến (2009), “Hai quan điểm đối nghịch tôn giáo: Thuyết tục hóa mơ hình thị trường tơn giáo”, Xã hội học, số 4 Nguyễn Mạnh Cường (2008), Phật giáo Khmer Nam Bộ, vấn đề lý luận nhìn lại, Nxb Tơn giáo, Hà Nội Dương Ngọc Dũng (2016), Tơn Giáo nhìn từ viễn cảnh Xã hội học, Nxb Hồng Đức, Tp Hồ Chí Minh Hồng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo… 71 Đặng Viết Đạt (2017), Báo cáo số liệu điều tra đề tài: Phát huy vai trò chức sắc Phật giáo Nam tông phổ biến, giáo dục pháp luật qua nghiên cứu số tỉnh vùng Đồng sông Cửu Long Phạm Thị Phương Hạnh (2012), Văn hóa Khmer Nam Bộ nét đẹp sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Quang Hưng (2014), Nhà nước - Tơn giáo - Pháp Luật, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Leopold Cadiere (2015), Văn hóa, tín ngưỡng thực hành tôn giáo người Việt, tập 1, Bản dịch Đỗ Trinh Huệ, Nxb Thuận Hóa, Huế 10 Trần Hồng Liên (2014), “Sự chuyển đổi tôn giáo người Khmer tỉnh Trà Vinh”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 05 (131) 11 Nguyễn Xuân Nghĩa (1996), “Tôn giáo q trình tục hóa”, Xã hội học, số 12 Nguyễn Xuân Nghĩa (2010), “Tôn giáo kỷ 21: Các tranh luận kịch xảy ra”, Nghiên cứu Tôn giáo, số 12(90) 13 Hồng Thị Qun (2015), “Vai trị Phật giáo Nam Tông với đời sống người Khmer Nam Bộ”, Khoa học Đại học Đồng Tháp, số 14 Bạch Thanh Sang (2014), Hội đoàn kết sư sãi yêu nước cộng đồng người Khmer vùng Tây Nam Bộ nay, Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tôn giáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh 15 Xu vận động biến đổi tôn giáo, trang http://text.123doc.org/document/1501305-xu-the-van-dong-va-bien-doi-cua-tongiao.htm Abstract TRANSFORMATION OF THE KHMER THERAVADA BUDDHISM IN THE SOUTH VIETNAM AT PRESENT The article indicates some changes of the Khmer Theravada Buddhism in the South It is not only transformation in the performance of the Buddhist temple’s functions in the new context that most of the previous functions of the Khmer Buddhist temple have been transferred to the other social institutions but it is also a change in the practice and religious belief of the Khmer community in the South, especially, the loosening of the relationship between individuals and religious organization or change of ritual in the new context Keywords: Secularization, religious belief, religious practice, spiritual and secular function ... tác từ thiện1 Trong khắp phum, sóc người Khmer Nam Bộ, người ta thấy xuất chùa Phật giáo Nam Tông Ảnh hưởng Phật giáo Nam tông cho bao chùm lên khía cạnh đời sống phần lớn người Khmer Nam Bộ Các... biệt tổ chức tôn giáo tham gia vào số hoạt động mang tính tục Có thể nói vài biến đổi Phật Hồng Thị Qun, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo? ?? 69 giáo Nam tông Khmer Nam Bộ diễn nhiều cấp... chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer phổ biến, giáo dục pháp luật qua nghiên cứu số tỉnh vùng Đồng sơng Cửu Long cho thấy số Hồng Thị Quyên, Đặng Viết Đạt Một số biến đổi Phật giáo? ?? 65 năm sống phum
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biến đổi của Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ hiện nay,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Mô hình hồi quy đa biến phản ánh mức độ tương quan của các nhân tố đến việc người dân có tham gia vào các hoạt động  - Một số biến đổi của Phật giáo Nam Tông Khmer ở Nam Bộ hiện nay

Bảng 1.

Mô hình hồi quy đa biến phản ánh mức độ tương quan của các nhân tố đến việc người dân có tham gia vào các hoạt động Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan