0

Nghiên cứu xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống (Meretrix lyrata) khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh

8 56 0
  • Nghiên cứu xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống (Meretrix lyrata) khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:45

Nghề nuôi nghêu thương phẩm khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh phụ thuộc nhiều vào nguồn nghêu giống. Hàng năm nghêu cám tự nhiên xuất hiện trên bãi bồi ven biển Trà Vinh với mật độ khác nhau thường được khai thác và mang đi nơi khác ương dưỡng. Để góp phần khai thác hiệu quả nguồn lợi tự nhiên, từng bước chủ động nguồn nghêu giống địa phương, mô hình ương dưỡng nghêu giống được nghiên cứu thực hiện. CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MƠ HÌNH ƯƠNG DƯỠNG NGHÊU GIỐNG (MERETRIX LYRATA)KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH TRÀ VINH Study on hard clam (Meretrix lyrata) seed nursery model in the coastal area of Tra Vinh province Tạ Thị Kim Oanh nnk Viện Địa lý Tài nguyên TP HCM Email: ttkoanh@hcmig.vast.vn TÓM TẮT Nghề nuôi nghêu thương phẩm khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh phụ thuộc nhiều vào nguồn nghêu giống Hàng năm nghêu cám tự nhiên xuất bãi bồi ven biển Trà Vinh với mật độ khác thường khai thác mang nơi khác ương dưỡng Để góp phần khai thác hiệu nguồn lợi tự nhiên, bước chủ động nguồn nghêu giống địa phương, mơ hình ương dưỡng nghêu giống nghiên cứu thực Mơ hình ương dưỡng nghêu giống khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh thực thời gian tháng từ tháng 6/2016 đến 2/2017 gồm giai đoạn Giai đoạn ương dưỡng bờ biển thực THT Phương Nam xã Đông Hải huyện Duyên Hải, giai đoạn ương dưỡng bãi bồi tự nhiên HTX Thành Đạt xã Hiệp Thạnh TX Dun Hải Nguồn nghêu cám sử dụng mơ hình nầy nghêu cám tự nhiên khai thác khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh Tổng số 30 kg nghêu cám cấp I (kích thước 150.000 / kg) thả vào ao ương dưỡng, sau tháng thu 220 kg nghêu giống cấp II (kích thước 15.000 con/kg), đạt 73,3% Từ tháng 10/2016, toàn 220 kg nghêu giống nầy thả 5.000 m2 bãi nuôi nghêu HTX Thành Đạt Vào tháng 2/2017, kết thu 2,4 triệu nghêu giống có kích cỡ khoảng 600- 650 con/ kg, đạt 72,7% Việc xây dựng mơ hình ương nghêu giống tự nhiên nhằm khai thác hiệu nguồn lợi nghêu giống tỉnh, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi nghêu ven biển Trà Vinh Từ khóa:bãi biển, bãi triều, nghêu, nghêu giống tự nhiên, ương dưỡng ABSTRACT Commercial clam aquaculture in the coastal area of Tra Vinh province is heavily dependent on clam seed source Annually, naturally breeding populations of hard clam occure on the tidal sandflats along the coast of Tra Vinh with different densities and often are exploited and brought to other places for nursery In order to contribute to the efficient exploitation of natural resources, step by step take initiative in local clam seed sources, the model of clam seed nursery was studied The model of clam seed nursery in the coastal area of Tra Vinh province was implemented during months from June 2016 to February 2017 including phases Nursery in the coastal beachridge was conducted in Phuong Nam Cooperative Group, Dong Hai Commune, Duyen Hai District, and the nursing stage on the tidal flat of Thanh Dat Cooperative, Hiep Thanh Commune, Duyen Hai Town The clam seed source used in this model is the natural seed harvested in the coastal area of Tra Vinh province Total 30 kg of clam grade I (150,000 ind / kg) was released into the nursing pond After months, 220 kg of grade II clams (15,000 ind / kg) was obtained, reaching 73.3% survival rate From October 2016, all 220 kg of clam seed is released on 5,000 m2 of clam fishery ground in Thanh Dat Cooperative In February 2017, the result was 2.4 million clam individuals with the size of 600- 650 ind./kg reaching 72.7% survival rate Establishing the model of natural hard clam seed nursery is to exploit effectively clam seed resources of the province, contribute to the sustainable development of clam fishery in Tra Vinh coastal areas Key words: coastal beach, hard clam, natural clam seed, nursery, Phó Giáo sư Tiến sỹ - Viện Địa lý Tài nguyên TP HCM nnk: Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Văn Lập, Thạc sỹ Nguyễn Thị Mộng Lan, Kỹ sư Phạm Công Luyện -Viện Địa lý Tài nguyên TP HCM TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 19 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN I GIỚI THIỆU Ở khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh, nghề nuôi trồng khai thác nghêu ven biển phát triển theo hướng tích cực mang lại nhiều lợi íchcho hàng vạn người lao động, đóng góp cho việc ổn định trật tự xã hội phát triển kinh tế địa phương Với thực trạng tiềm tỉnh, ngành thủy sản lập qui hoạch sử dụng đất bãi bồi, cồn để phát triển nuôi trồng thủy sản thị xã Duyên Hải huyện ven biển nhằm phát triển bền vững làm tảng để tiếp tục thực định hướng nuôi trồng thủy sản ven biển đến năm 2020 [7] Hiện tỉnh Trà Vinh có THT/HTX ni nghêu tập trung thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, Châu Thành Cầu Ngang với tổng diện tích thực ni khoảng 1.125 chiếm 30% tổng diện tích tỉnh giao cho THT/HTX nuôi nghêu [3] Tương tự sở nuôi nghêu ĐBSCL nước, nghêu giống mối quan tâm hàng đầu THT/ HTX nuôi nghêu ven biển tỉnh Trà Vinh Mỗi năm, xuất nghêu cám tự nhiên bãi nuôi nghêu bãi bồi ven biển thường không ổn định mật độ không gian phân bố Sự xuất lượng lớn nghêu cám tự nhiên thường phù hợp với diện lượng lớn nghêu trưởng thành bãi nghêu yếu tố môi trường thuận lợi nhiệt độ ổn định, độ mặn cao, mực nước lũ thấp [1] Mỗi năm nguồn nghêu cám thường xuất chủ yếu từ tháng 5- 8, lượng nhỏ xuất vào tháng 122 năm sau Vào khoảng tháng 9, điều kiện tự nhiên không thuận lợi chế độ thủy- hải văn ven bờ, nước từ thượng nguồn đổ về, sóng gió dịng chảy ven bờ tác động bất lợi đến nghêu cám làm chết trôi nơi khác [6] Với đặc điểm điều kiện tự nhiên nêu trên, nghêu cám xuất THT/HTX tổ chức khai thác bán toàn lượng nghêu cám diện tích quản lý Ở bãi bồi tự nhiên, người dân địa phương từ nơi khác đến khai thác tự phát tận thu vượt giới hạn kiểm soát làm giảm đáng kể số lượng chất lượng nghêu cám khai thác Phần lớn lượng nghêu cám khai thác khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh bán chuyển đến sở nuôi nghêu tỉnh Bến Tre, nơi tổ chức ương dưỡng thành nghêu giống cung cấp cho sở nuôi nghêu ven biển có tỉnh Trà Vinh Việc nghiên cứu sản xuất giống ương nuôi nghêu Meretrix lyrata thực [2, 4] Hiện kỹ thuật sảnxuất giống nhân tạo ương nghêu bể lót bạt áp dụng số địa phương[4, 5] Tuy nhiên, nhiều vấn đề tồn trình sản xuất giốngvà ương ni lồi nghêu này.Việc ương dưỡng nghêu cám tự nhiên ven biển tỉnh Trà Vinh quan tâm thử nghiệm Tháng – 7/ 2012, THT Phương Nam ương dưỡng nghêu cám thành cơng Nghêu cám kích cỡ khoảng 90.000- 100.000 con/ kg ương dưỡng ao trải bạt, sau 30 ngày chăm sóc, nghêu đạt kích cỡ 60.000 con/ kg thu hoạch, nhiên thử nghiệm bước đầu Để góp phần khai thác hiệu nguồn lợi tự nhiên, bước chủ động nguồn nghêu giống địa phương, mơ hình ương dưỡng nghêu giống nghiên cứu thực Vào tháng 5- 6/2015, Viện Địa lý tài nguyên Tp.HCM phối hợp với THT Phương Nam thu mua khoảng 20 kg nghêu cám kích cỡ 150.000 / kg ương dưỡng ao trải bạt Sau 35 ngày ương dưỡng, toàn nghêu cám bị chết nguồn nước bị nhiễm phèn Từ tháng 06/2016, mơ hình ương dưỡng nghêu giống tiếp tục thực với nguồn nghêu cám tự nhiên khai thác khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh Mơ hình nghiên cứu thực với hợp tác THT Phương Nam xã Đông Hải HTX Thành Đạt xã Hiệp Thạnh Bài báo trình bày kết nghiên cứu xây dựng mơ hình ương dưỡng nghêu giống tự nhiên,cũng phần kết đề tài “Đánh giá thực trạng vùng nuôi nghêu ven biển tỉnh Trà Vinh xây dựng mơ hình ni trồng khai thác bền vững” hợp tác nghiên cứu Viện Hàn lâm KHCNVN Sở KHCN tỉnh Trà Vinh Chúng chân thành cảm ơn Viện Hàn lâm KHCNVN Sở KHCNtỉnh Trà Vinh cấp kinh phí tạo điều kiện thuận lợithực hiệnđề tài;cảm ơn hợp tác Viện Hải dương học, THT Phương Nam HTX Thành Đạt 20 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN II PHƯƠNG PHÁP VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU Khảo sát thực địa thu thập tài liệu thực tế -Chọn địa điểm xây dựng mơ hình sở tài liệu, số liệu đặc điểm tự nhiên bãi biển (địa hình địa mạo bãi bồi, bờ biển, thuỷ- hải văn ven bờ …) mơi trường sinh thái thích hợp, kết hợp với THT/HTX triển khai thực - Lấy mẫu nước, bùn đáy, đo độ mặn, nhiệt độ pH (máy đo trường HORIBA- Nhật) Phân tích phịng thí nghiệm Các yếu tố chất lượng mơi trường (DO, BOD5 , Chlorophyll-a, TSS, TN, TP, TC) mẫu nước, trầm tích phân tích theo quy phạm nghiên cứu biển hành Viện Hải dương học Nghêu cám tự nhiên xuất vào vụ (tháng 6) bãi bồi ven biển tỉnh Trà Vinh THT Phương Nam thu mua Nghêu cám kích cỡ nghêu cấp 1, kích thước đều, giống khỏe, vỏ bóng có ánh xám- xanh III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đặc điểm khí hậu, thủy- hải văn liên quan đến mơ hình ương dưỡng nghêu giống Khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh có khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có mùa mưa nắng Mùa nắng từ tháng 11- với hướng gió đông đông bắc; mùa mưa từ tháng 5- 10 với gió mùa Tây nam; tổng lượng mưa năm khoảng 1.200 - 1.450 mm Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26,6 °C, thấp khoảng 25 °C vào tháng cao vào tháng khoảng 29- 32 ºC nên ảnh hưởng đáng kể đến nuôi thủy hải sản, đặc biệt bãi nghêu ven biển - Chế độ bán nhật triều khơng có biên độ khoảng 2,9 - 3,4 m với mực triều thấp khoảng -2,5 m đến -1,7 m triều cao khoảng 1,0 m đến 1,6 m Biên độ cực đại thuỷ triều hàng tháng khoảng 2,7- 3,5 m có xu giảm dần từ cửa Cung Hầu đến cửa Định An nên dòng chảy ven bờ dòng triều có hướng chung từ Đơng Bắc Tây Nam - Vào mùa gió Tây Nam, điều kiện lặng gió kết hợp với dòng triều yếu, biên độ triều thấp sóng yếu điều kiện tốt cho hình thành bãi đáp nghêu cám Ngược lại gió mùa Đơng Bắc có vận tốc cao, đạt cực đại khoảng - m/s vào tháng - 3, tạo nên sóng cao dịng chảy mạnh gây xói lở bờ, làm xáo trộn đáy bãi bồi nguyên nhân làm nghêu chết - Các bãi bồi, cồn có thời gian phơi bãi tháng khoảng - 14 ngày ngày khoảng - tùy thuộc vào nước triều - Nhiệt độ nước biển bãi nuôi nghêu với thành phần cát mịn thường cao so với bãi bùn nơi nước sâu Nhiệt độ nước biển trung bình hàng tháng khoảng 26,1- 30,0oC vào ban ngày 25,5- 29,5ºC vào ban đêm Thời kỳ giao mùa điều kiện quan trọng kích thích sinh sản phát triển ấu trùng nghêu vào tháng - hàng năm - Độ mặn nước biển vùng cửa sông thay đổi đáng kể năm khoảng từ 1,3- 30,2‰ Độ mặn giảm thấp vào mùa mưa, thấp khoảng 1,33‰ vào tháng 9- 10 cao khoảng 32,4 ‰ vào tháng Độ mặn nước biển nơi bãi ni nghêu có giá trị phù hợp cho nghêu sinh sống phát triển Tùy thuộc vào vị trí gần xa khu vực cửa sơng kích cỡ nghêu sinh sống, thay đổi độ mặn ảnh hưởng đáng kể HTX Thành Công, Thành Đạt, ảnh hưởng không đáng kể HTX Phương Đơng Riêng trường hợp THT Phương Nam nằm phía bắc cửa sơng Định An nên việc giảm độ mặn ảnh hưởng không đáng kể đến phát triển nghêu Vào mùa mưa nước sông đổ biển tiếp tục chảy phía Tây Nam tác động dịng chảy ven bờ hướng Đơng Bắc- Tây Nam Độ mặn khu vực THT Phương Nam bị giảm thấp tăng cao sau 2- triều lên cao, nghêu vùi lớp cát bãi triều nên tránh thời gian có độ mặn thấp - Vào khoảng tháng 9- 10 tượng bùn bồi lấp xảy bãi nuôi nghêu HTX/THT Thành Đạt, Phương Đông Phương Nam Khi thời tiết xấu, ảnh hưởng áp thấp vào mùa gió Đông Bắc, lớp bùn dầy khoảng 10- 30 cm thường xuất quanh trũng thấp, ven bờ biển rìa ngồi đới TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 21 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN gian triều khoảng 5- ngày/ đợt, làm nghêu bùn đáy bãi bồi HTX Thành Đạt chết việc dự báo di chuyển nghêu đến Bãi bồi nuôi nghêu HTX Thành Đạt chọn để thực giai đoạn ương dưỡng bãi bồi tự nhiên Việc nghiên cứu đánh giá đặc điểm môi trường sinh thái nước bùn đáy thực Việc lấy mẫu phân tích thực vào tháng 11/2016, 02/2017 08/2017 tương ứng với thời kỳ thả giống ương dưỡng giai đoạn đến kết thúc mô hình (Bảng 1, 2) nơi an tồn cần thiết - Mỗi năm vào khoảng tháng 10- 11 việc xử lý ao nuôi tôm xả thải biển lượng lớn bùn nước thải làm ảnh hưởng đến môi trường bãi nuôi nghêu ven biển Đặc điểm môi trường sinh thái nước Bảng Các yếu tố sinh thái môi trường nước bãi nghêu HTX Thành Đạt Giá trị NSSH (thô) (mgC/m3/ ngày) BOD5 (mg/l) DO (mg/l) TN (µg/l) TP (µg/l) POC (µg/l) NH4-N (µg/l) NO2-N (µg/l) NO3-N (µg/l) TSS (mg/l) Chl-a (µg/l) Tháng 11/2016 TB 57,03 1,81 6,16 932,08 99,08 332,92 75,31 16,15 397,23 61,04 11,69 CT 17,90 1,14 5,52 536,0 65,00 192,00 29,90 9,90 145,20 39,41 7,02 Min 107,20 2,63 7,30 1333,0 148,0 458,00 168,30 24,20 479,10 78,82 17,11 Tháng 3/2017 TB 120,58 1,68 6,45 1239,67 47,50 308,00 68,09 25,36 153,62 150,46 4,99 Min 70,10 1,32 6,13 985,0 30,0 301,0 31,0 12,2 72,9 107,5 3,15 Max 179,30 2,12 6,97 1551,0 110,0 314,00 110,00 35,10 199,00 190,67 6,34 Tháng 8/2017 TB 169,23 1,40 5,77 1356,25 162,75 193,33 195,97 36,91 320,04 87,25 6,74 Min 19,40 0,65 4,88 1054,00 94,00 117,00 94,50 8,60 23,40 26,50 3,63 Max 370,70 2,58 6,50 1936,00 237,00 315,00 315,00 84,40 663,10 177,00 10,06 n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Các yếu tố oxy hòa tan (DO) muối dinh dưỡng PO4 thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng nước vùng biển ven bờ cho nuôi trồng thủy sản bảo vệ động vật thủy sinh (QC10:2015/BTNMT) Các giá trị NH4 TSS cao nhiều lần so với giới hạn tiêu chuẩn, tượng đề cập nhiều báo cáo quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh NSSH, DO TSS tương đồng so với nghiên cứu bãi nuôi nghêu xã Hiệp Thạnh số bãi nuôi tỉnh Trà Vinh năm trước [4] Diễn biến chất lượng môi trường nước qua đợt khảo sát cho thấy: thơng số BOD5, TN NO2 có biến động, thơng số khác có biến động qua thời kỳ mùa vụ thường xảy chủ yếu vào tháng 08/2017 – thời điểm mùa mưa vùng hàm lương oxy trung bình thấp xuất vào giai đoạn Nền đáy có thành phần chủyếu cát mịn, cátbột chứa xác bã sinh vật Cấp hạt trầm tích đáy từ 0,25-0,063mm cát mịn chiếm ưu khoảng 72,8 - 79,2 %.Các kết phân tích cho thấy hàm lượng TOM, TN TP có biến động theo thời gian Các thành phần TOM, TOC trầm tích thu vị trí dọc cửa sơng có hàm lượng hữu cao từ 2- lần so với 22 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN vị trí nằm bãi ni, tương đương với vị trí bên rìa ngồi bãi nuôi Trong yếu tố liên quan đến N, P khơng có khác lớn hầu hết điểm Tương tự, hàm lượng dầu trầm tích khu vực bãi nghêu Hiệp Thạnh có hàm lượng thấp có biên độ dao động phạm vi hẹp Bảng Các yếu tố sinh thái mơi trường trầm tích bãi nghêu HTX Thành Đạt Giá trị TOM (mg/g) TOC (mg/g) Tổng N (mg/g) Tổng P (mg/g) Chl-a (mg/m2) Dầu mỡ (µg/g) Tháng 11/2016 TB 20,89 4,39 1,14 0,05 7,52 16,13 Min 6,73 0,13 0,26 0,04 0,68 12,10 Max 46,85 11,81 3,45 0,06 15,79 22,80 Tháng 3/2017 TB 28,57 0,90 0,97 0,04 7,60 13,45 Min 10,55 0,23 0,74 0,02 0,77 11,30 Max 58,15 1,79 1,37 0,06 20,82 15,60 Tháng 8/2017 TB 35,03 7,77 0,82 0,06 10,42 2,33 Min 12,10 2,74 0,56 0,04 3,50 1,80 Max 69,81 15,27 0,97 0,08 25,25 3,20 n 12 12 12 12 12 Xây dựng mơ hình ương dưỡng nghêu giống Nghêu cám sử dụng mơ hình thu mua từ nguồn nghêu cám tự nhiên ven biển tỉnh Trà Vinh Mơ hình ương dưỡng nghêu giống gồm giai đoạn: giai đoạn thực trongao ương dưỡng bờ biển giai đoạn ương dưỡng bãi bồi ven biển điều kiện môi trường tự nhiên 3.1.1 Xây dựng lắp đặt ao ương dưỡng Các ao ương dưỡng ao cấp nước xây dựng lắp đặt giồng cát ven biển có địa hình khoảng 3,2- 3,6 m, cách biển khoảng 500- 600 m che chắn gió hàng phi lao 3.1 Giai đoạn 1: Ương dưỡng nghêu giống ao bờ biển - Ao ương dưỡng đào giồng cát, kích thước khoảng 40 x 7,5 x 1,0 m, chiều cao bờ bao khoảng 0,6- 0,8 m, số lượng 04 ao Ao lót bạt hai da lắp đặt hệ thống ống (ống nhựa PVC đường kính 114- 150 mm) đểcấp xả thải nước Vị trí triển khai mơ hình: THT nuôi nghêu Phương Nam ấp Phước Thiện xã Đông Hải huyện Duyên Hải Do thuận lợi xuất nghêu cám điều kiện thời tiết, thực đợt thu mua nghêu cám, đợt khoảng 15 kg thời gian cách khoảng 10- 15 ngày tổ chức ương dưỡng - Ao cung cấp nước có diện tích khoảng 5.000 m , sâu khoảng 1,8- 2,0 m cải tạotừ ao nuôi tôm, số lượng 01 ao Ao nầy nối liền với biển qua kênh dẫn có chiều dài khoảng 500600m Nước biển lấy trữ ao cung cấp nước nhằm ổn định số pH, độ mặn nhiệt độ nước phù hợp với phát triển TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 23 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN nghêu cám Vào thời kỳ mưa liên tục nắng nóng nhiều ngày làm thay đổi độ mặn nhiệt độ nước ao ảnh hưởng bất lợi đến độ lớn nghêu giống làm nghêu giốngchết Vì việc ổn định số pH, độ mặn nhiệt độ nước ao cung cấp nước thực qua việc đóng - mở kênh dẫn nước phù hợp số pH, nhiệt độ độ mặn, đồng thời nhiệt độ lớp cát đáy ao kiểm tra, đặc biệt ngày nắng nóng Kết cho thấy nước ao ương dưỡng thường cócác số phù hợp nhưnhiệt độ khoảng 28,2 -31,4° C, độ mặn 10,516,3 %o, pH: 6,85- 7,95; nhiệt độ lớp cát đáy ao khoảng 29,5- 30,9° C - Nước từ ao cung cấp bơm vào ao ương dưỡng, môi trường sống nguồn thức ăn cho nghêu giống, đồng thời việc xả thải nước từ ao ương dưỡng làm vệ sinh ao góp phần quan trọng cho phát triển nghêu giống Ao ương dưỡng rải lớp mỏng cát mịn hạt (cát bãi biển) đáy ao có chiều dầy khoảng 5- mm - Cùng với việc thay nước rải lượng nhỏ 3.1.2 Thả nghêu cám tổ chức chăm sóc cát mịn phủ đáy ao ương dưỡng Đây cát biển hạt mịn, cát sạch, khơng chứa mảnh thực vật, mảnh sị ốc tàn tích thực vật phân hủy - Thức ăn cung cấp cho nghêu chủ yếu tảo silic phiêu sinh từ nguồn nước ao ương dưỡng cát mịn hạt bãi biển Kết phân tích mẫu nước từ ao cấp nước cho thấy nhóm tảo silic Nguồn nghêu cám tự nhiên thả vào ao ương dưỡng Tổng số đợt thả nghêu cám với số lượng kích cỡ sau: nước lợ chiếm ưu khoảng 48,5- 72,8% đặc Đợt ngày 12/6/2016, thả vào ao số lượng 15 kg, kích cỡ 150.000 con/ kg; 22,5 % với đại diện Aulacoseira granulate, Đợt ngày 10/7/2016, thả vào ao số lượng 15 kg, kích cỡ 150.000 con/ kg; Cơng việc theo dõi chăm sóc nghêu cám thực sau: - Nước ao ương dưỡng bơm vào từ ao cấp nước thay nướcmới sau 1- ngày sử dụng Mỗi lần thay nước, khoảng 3/4 lượng nước ao ương dưỡng xả thải kênh lượng nước tương đương bơm bổ sung vào từ ao cung cấp nước - Nước ao ương dưỡng đo trưng Cyclotella caspia, C styrolum Paralia sulcate; nhóm nước chiếm khoảng 18,7Caloneis sp., Nitzchia spp Thành phần tảo silic từ cát mịn bãi biển cho thấy nhóm biển- nước lợ bám đáy chiếm ưu khoảng 45,8- 68,8% đặc trưng Diploneis smithii, Dip suborbicularis, Nitzschia sigma and Nit Cocconeisformis, nhóm nước lợ khoảng 15,6- 24,5 % biển phù du khoảng 11,4- 17,6 % đặc trưng giống loài Coscinodicus radiatus, Cos Nodulifer, Thalassiosira excentrica, Cyclotella caspia Cyc Styrolum - Sau thời gian theo dõi chăm sóc khoảng 25 ngày, nghêu cámở ao san thưa vào ao nhằm đảm bảo điều kiện phát triển Hình Sàng nghêu giống với kích thước 15.000 con/kg khỏi cát lưới 24 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN - Tiếp tục bơm nước từ ao cấp nước vào ao ương dưỡng thay nước ngày/ lần; - Đồng thời rải lượng cát mịn phủ đáy ao ương dưỡng, lần/ ngày Đầu tháng 09/2016, chuyển tồn nghêu cám kích cỡ 45.000 con/kg từ ao 1, vào ao có bổ cấp khí oxy Ao ương dưỡng có bơm cấp khí oxy làm ổn định mơi trường ương dưỡng, gia tăng phát triển nghêu hạn chế rủi ro nghêu giống chết Việc bơm bổ cấp khí oxy nghiên cứu bổ sung q trình thực mơ hình - Các số nước ao ương dưỡng đo theo dõi với nhiệt độ nước 31,4°C, độ mặn 12,3%o, pH: 7,85; nhiệt độ lớp cát đáy ao 30,9°C Ao cấp nước có nhiệt độ nước 30,8° c, độ mặn 15,2%o, pH: 8,21; Sau tháng ương dưỡng, nghêu giống đạt kích cỡ 15.000 con/kg, kết thúc giai đoạn 1, khai thác nghêu giống ao ương dưỡng Dùng lưới để sàng nghêu giống tách khỏi cát Ngày 21/10/2016: thu hoạch nghêu giống ao ương dưỡng, tổng số 220 kg nghêu giống với kích thước: 15.000 con/kg, đạt 73,3% tỷ lệ sống 3.2 Giai đoạn 2: Ương dưỡng giống bãi bồi tự nhiên Theo kế hoạch nghêu giống thu từ giai đoạn thả nuôi bãi bồi ven biển thuộc THT Phương Nam, nhiên từ cuối tháng 9/2016 đến thu hoạch nghêu giống giai đoạn 1, điều kiện sóng dịng chảy ven bờ không thuận lợi, chuyển nghêu giống đến bãi nghêu HTX Thành Đạtđể thực giai đoạn ương dưỡng nghêu giống bãi bồi tự nhiên Ngày 22/10/2016, lượng nghêu giống 220 kg thả xuống 5.000 m2 bãi ni nghêu thuộc HTX Thành Đạt Bãi bồi có địa hình phẳng, thuận lợi cho việc chăm sóc ương dưỡng, diện tích khoảng 5000m2 (250 x 20 m) cách bờ biển khoảng 450- 500 m Bãi bồi ương nghêu dọn vỏ nhuyễn thể, san bãi trước thả nghêu Kết phân tích cho thấy thơng số mơi trường trầm tích, nước đạt yêu cầu cho phát triển nghêu giống bãi bồi HTX Thành Đạt (Bảng 1, 2) Nghêu giống chăm sóc, san thưa kiểm tra độ tăng trưởng với kết sau: - Ngày 22/10/2016: Thả nghêu giống xuống bãi, kích cỡ: 15.000 /kg - Ngày 23/11/2016: kích cỡ nghêu khoảng 8.000 - 9.000 /kg - Ngày 05/12/2016: kích cỡ khoảng 4.0005.000 /kg - Ngày 28/12/ 2016: kích cỡ khoảng 1.0002.000 /kg; - Ngày 11/1/ 2017: kích cỡ khoảng 700- 800 /kg; - Ngày 11/2/ 2017: kích cỡ khoảng 600 - 650 /kg, số lượng 2.400.000 Khảo sát tổng quát phân bố nghêu giống bãi ương dưỡng nghêu giống thực hố đào ngẫu nhiên, hố có diện tích 0,0625 m2 (2525 cm), đếm số lượng nghêu hố, kích cỡ nghêu khoảng 600- 650 con/kg Số lượng nghêu giống thu giai đoạn nầy 2,4 triệu Hình Kiểm tra mặt độ kích thước nghêu giống TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 25 CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Mơ hình ương dưỡng nghêu giống giai đoạn kết thúc, nghêu giống có tỷ lệ sống 72,7% Tồn lượng nghêu giống nầy tiếp tục chuyển sang giai đoạn nuôi nghêu thương phẩm vị trí bãi nghêu HTX Thành Đạt Đánh giá mơ hình ương dưỡng nghêu giống Mơ hình ương dưỡng nghêu giống thực giai đoạn bờ biển bãi bồi ven biển Kết nghiên cứu cho thấy với môi trường ương dưỡng phù hợp, đặc biệt việc bổ cấp khí oxy nên tỷ lệ sống khả phát triển nghêu tốt Sau tháng thu 220 kg nghêu giống đạt cỡ 15.000 /kg từ 30 kg nghêu cám tự nhiên có kích cở 150.000 /kg, tỷ lệ sống đạt 73,3 % Giai đoạn ương dưỡng nghêu giống bãi bồi tự nhiên thời gian tháng, từ 220 kg nghêu giống kích cở 15.000 con/ kg thu 2,4 nghêu kích cỡ 600 con/ kg, đạt tỷ lệ sống 72,7% Kết nầy cho thấy với đặc điểm tự nhiên môi trường khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh, mơ hình ương dưỡng nghêu giống từ nguồn nghêu cám tự nhiên ven biển thực theo bước chăm sóc giai đoạn nêu đạt kết tốt IV KẾT LUẬN - Mơ hình ương dưỡng nghêu giống từ nguồn nghêu cám tự nhiên ven biển tỉnh Trà Vinh xây dựng đạt kết tốt Mô hình gồm giai đoạn: giai đoạn đầu ương dưỡng ao bờ biển giai đoạn ương dưỡng bãi bồi ven biển điều kiện tự nhiên - Đặc điểm sinh thái mơi trường nước, trầm tích đáy bãi bồi HTX Thành Đạt chọn để thực giai đoạn ương dưỡng bãi bồi tự nhiên thích hợp với phát triển nghêu giống ương dưỡng - Kết đạt mơ hình:Giai đoạn ương dưỡng ao: 30kg nghêu cám tự nhiên (150.000 con/kg) thả ương dưỡng, sau tháng thu 220 kg (15.000 con/kg) đạt tỷ lệ sống 73,3% Giai đoạn ương dưỡng bãi bồi: thả 220 kg (15.000 con/kg) diện tích 5.000m2 bãi bồi, sau tháng ương dưỡng thu 2.400.000 (kích cỡ 600 con/kg) đạt tỷ lệ sống 72,7% - Mô hình bước đầu nghiên cứu thực đạt kết khả quan, nhiên đểđưa vào triển khai cần có thêm nghiên cứu thử nghiệm để điều chỉnh hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đinh Hùng, Phạm Công Thành, Trần Quang Minh, Nguyễn Thanh Tùng, 2001 Nghiên cứu số tiêu môi trường, đặc điểm sinh học nguồn lợi nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) ĐBSCL Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ NXB Nông Nghiệp: 176-189 [2] Nguyễn Văn Hảo, 2001 Đặc điểm sinh học sinh sản nghêu (Meretrix lyrata) đồng sông Cửu Long Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học “Biển Đông - 2000” Nha Trang, 219 - 230 [3] Nguyễn Đinh Hùng, Phạm Công Thành, Trần Quang Minh, Nguyễn Thanh Tùng 1999 Nghiên cứu số tiêu môi trường, đặc điểm sinh học nguồn lợi nghêu (Meretrix lyrata) đồng sông Cửu Long BCKH Viện NCNTTS [4] Tạ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Thị Mộng Lan, Phạm Công Luyện, 2014 Đặc điểm tự nhiên môi trường khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh phục vụ phát triển ni nghêu Tạp chí Thơng tin Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh số 1/2014 [5] Nguyễn Hữu Phụng, 1996 Đặc điểm sinh học kỹ thuật ương nuôi nghêu (Meretrix lyrata, Sowerby) Thông tin KH-CN thủy sản, số 8, trang 13-21 14-18 [6] Chu Chí Thiết Kumar M S., 2008 Tài liệu kỹ thuật sản xuất giống ngao Bến Tre (Meretrix lyrata) [7] Nguyễn Thanh Tùng nnk, 2010 Nghiên cứu xây dựng mơ hình bảo vệ phát triển nguồn lợi nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), sò huyết Andara granosa (Linaeus, 1758) vùng cửa sông ven biển Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh Báo cáo tổng hợp Bộ KH&CN 197 trang [8] UBND tỉnh Trà Vinh - Sở Tài nguyên môi trường - Sở thủy sản tỉnh Trà Vinh, 2007.“Quy hoạch sử dụng đất bãi bồi, cồn Phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển bahuyện Duyên Hải, Cầu Ngang Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 định hướng đến 2020”, 119 trang 26 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 ... thác khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh Mơ hình nghiên cứu thực với hợp tác THT Phương Nam xã Đông Hải HTX Thành Đạt xã Hiệp Thạnh Bài báo trình bày kết nghiên cứu xây dựng mơ hình ương dưỡng nghêu giống. .. 3,20 n 12 12 12 12 12 Xây dựng mơ hình ương dưỡng nghêu giống Nghêu cám sử dụng mơ hình thu mua từ nguồn nghêu cám tự nhiên ven biển tỉnh Trà Vinh Mơ hình ương dưỡng nghêu giống gồm giai đoạn:... trongao ương dưỡng bờ biển giai đoạn ương dưỡng bãi bồi ven biển điều kiện môi trường tự nhiên 3.1.1 Xây dựng lắp đặt ao ương dưỡng Các ao ương dưỡng ao cấp nước xây dựng lắp đặt giồng cát ven biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống (Meretrix lyrata) khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh,

Hình ảnh liên quan

3. Xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống  - Nghiên cứu xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống (Meretrix lyrata) khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh

3..

Xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1. Sàng nghêu giống với kích thước 15.000 con/kg ra khỏi cát bằng lưới - Nghiên cứu xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống (Meretrix lyrata) khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh

Hình 1..

Sàng nghêu giống với kích thước 15.000 con/kg ra khỏi cát bằng lưới Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 2. Kiểm tra mặt độ và kích thước nghêu giống - Nghiên cứu xây dựng mô hình ương dưỡng nghêu giống (Meretrix lyrata) khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh

Hình 2..

Kiểm tra mặt độ và kích thước nghêu giống Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan