0

Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện

9 41 0
  • Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:45

Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ CƠ SỞ CHẾ BIẾN DỪA PHÍA NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TS Phạm Tiến Dũng, ThS Ngô Thị Mai I ĐẶT VẤN ĐỀ Dừa loại trồng phổ biến miền Nam cho thu hoạch quanh năm, từ dừa tất phận dừa cho nhiều loại sản phẩm khác với nhiều sản phẩm có giá trị dầu dừa, cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, than gáo dừa, than hoạt tính, xơ dừa, loại thảm, lưới phục vụ sinh hoạt gia đình cho mục đích công nghiệp, nông nghiệp Do đó, vùng miền mà dừa thích ứng tốt hình thành nên đơn vị chuyên chế biến sản phẩm từ dừa phục vụ cho cộng đồng nước xuất khẩu, giải việc làm cho số lượng lớn lao động nông nhàn [1] Đồng hành phát triển ngành chế biến dừa vấn đề an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) phát sinh từ doanh nghiệp chế biến dừa, đặc biệt vấn đề đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho công nhân thân thiện với môi trường xung quanh tất yếu không đơn giản sở thực Ngành chế biến sản phẩm từ dừa có đặc thù riêng, việc tìm hiểu, nghiên cứu đặc trưng môi trường – điều kiện làm việc ngành chế biến dừa, thực trạng sức khỏe công nhân làm việc ngành chế biến dừa để đưa giải pháp cải thiện phù hợp, nâng cao suất sản xuất bảo đảm sức khỏe cho người lao động hoạt động lónh vực này, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường Việt Nam công việc cần thiết II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng, địa điểm nghiên cứu: môi trường làm việc công nhân lao động 05 doanh nghiệp chế biến số mặt hàng từ dừa Bến Tre (cơm dừa nạo sấy, than gáo dừa…) có trình sản xuất ổn định - Thời gian điều tra, khảo sát thu mẫu: Mỗi nơi tiến hành lấy mẫu lần vào hai mùa, mùa mưa mùa khô năm 2011 2012 - Đối với việc thu mẫu môi trường, số mẫu lấy - mẫu sở, tập trung vào quan trắc, phân tích mẫu không khí môi trường làm việc, quan trắc chất lượng không khí xung quanh, bao gồm khảo sát vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, gió), thông số vật lý, hóa học ánh sáng, tiềng ồn, bụi khí độc Ngoài ra, khảo sát chất lượng nguồn khí thải 2.2 Phương pháp, thiết bị lấy mẫu phân tích - Lấy mẫu đo trường + Đo bụi, khí bắng cách lấy mẫu trường phân tích phòng thí nghiệm + Đo nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn số tốc độ gió thiết bị đo số Testo 445; Quest 2700 - Phân tích phòng thí nghiệm Một số tiêu môi trường đánh giá định lượng phòng thí nghiệm số tiêu khí độc CO, SO2, NOx, VOCs Các kỹ thuật tuân thủ theo quy định tiêu chuẩn Việt Nam thường quy kỹ thuật phân tích mẫu phòng thí nghiệm Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 2.3 Phương pháp đánh giá số liệu môi trường lao động Đánh giá vi khí hậu thông qua số nhiệt độ hiệu tương đương Chỉ số sử dụng để đánh giá tổng hợp yếu tố: nhiệt độ, tốc độ gió độ ẩm môi trường không khí lên cảm giác nhiệt người so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam(TCVN) 5508 – 1991 Công thức để tính nhiệt độ hiệu dụng Webb đưa là: Thd = 0,5 (tk+tu) - 1,94 x ( v )0.5 Với tk - nhiệt độ cầu khô không khí 0C tu - nhiệt độ cầu ướt không khí 0C v - Tốc độ gió m/s Giới hạn cảm giác ôn hòa dễ chịu người lao động nhẹ Thd ≤ 27 Khi Thd > 27 người lao động có cảm giác nóng Các thông số khác đánh giá theo TCVN hành 2.4 Phân tích thống kê, xử lý thông tin, tổng hợp Các số liệu điều tra xử lý phần mềm tin học văn phòng Microsoft Excell, Microsoft Access 2010 Một số công thức tính thống kê, xác suất sử dụng để tính toán đề tài công thức tính giá trị trung bình độ lệch chuẩn III KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Chất lượng môi trường khu vực sản xuất a Kết đo vi khí hậu, độ ồn ánh sáng (đợt 1- mùa khô đợt - mùa mưa) Bảng 1: Kết đo vi khí hậu tiếng ồn, ánh sáng số sở chế biến dừa (đợt 1) Bảng 2: Kết đo vi khí hậu tiếng ồn, ánh sáng số sở chế biến dừa (đợt 2) Ghi chú: - Tiêu chuẩn VSLĐ thông số theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYTngày 10/10/2002 - Mean ± SD: Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn tiêu Kết khảo sát vi khí hậu, tiếng ồn ánh sáng doanh nghiệp chế biến dừa mùa khô mùa mưa cho thấy, kết đo đạc môi trường thời điểm đo có giá trị trung bình nằm tiêu chuẩn VSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYTngày 10/10/2002 Tuy nhiê n , cầ n lưu ý tạ i cá c doanh nghiệ p chế biế n dừ a khả o sá t nà y yế u tố n g nhiệ t độ cao nhiệ t độ trung bình tạ i cá c doanh nghiệ p chế biế n dừ a tương đố i cao Về mù a khô nhiệ t độ trung bình khả o sá t đượ c tạ i cá c doanh nghiệ p 32,6 ± 0,67 0C gầ n đạ t ngưỡ n g tố i đa củ a tiê u chuẩ n VSLĐ (≤ 34 0C), cò n mù a mưa nhiệ t độ trung bình khả o sá t đượ c tạ i cá c doanh nghiệ p 34,1 ± 0,56 0C, tứ c đạ t ngưỡ n g tố i đa củ a tiê u chuẩ n VSLĐ (≤ 34 0C) Số liệ u tính toá n T hd cho thấ y , 100% cá c doanh nghiệ p tiê u T hd > 27, tứ c vượ t ngưỡ n g giớ i hạ n , ngườ i lao độ n g m việ c mô i trườ n g chế biế n dừ a luô n có m giá c n g dù thờ i gian m việ c mù a khô hay mù a mưa Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 Ngoài ra, tiếng ồn nhà máy chế biến dừa, trung bình nằm giới hạn cho phép TCVSLĐ, nhiên, rải rác số khu vực sở chế biến dừa, tiếng ồn cao Tiếng ồn phát nhiều khu vực máy móc vận hành, ví dụ nhà máy chế biến dừa Thành Vinh, tiếng ồn trì mức 80 dBA, chí có lúc vượt tiêu chuẩn VSLĐ (≤ 85 dBA) khu vực đặt máy xay, máy sấy dừa khu vực đóng gói, hay đơn vị sản xuất xơ dừa (COFICO) tiếng ồn cao khu vực đặt máy xe chỉ, máy quay, máy ép mùn… b Kết phân tích bụi khí độc Bảng 3: Kết phân tích bụi khí độc doanh nghiệp chế biến dừa (đợt 1) Bảng 4: Kết phân tích bụi khí độc doanh nghiệp chế biến dừa (đợt 2) Ghi chú: - Tiêu chuẩn VSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 - Mean±SD: Giá trị trung bình± độ lệch chuẩn tiêu Kết phân tích bụi khí độc (SO2, CO, NO2) bảng bảng doanh nghiệp chế biến dừa mùa khô mùa mưa cho thấy, kết phân tích thời điểm đo có giá trị trung bình nằm tiêu chuẩn VSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Môi trường làm việc sở chế biến dừa thời điểm đo đạc đảm bảo yếu tố khảo sát 3.2 Kết khảo sát nguồn khí thải Việc khảo sát chất lượng nguồn khí thải thực doanh nghiệp chế biến dừa Phú Hưng Huyền Khương, kết trình bày bảng bảng tương ứng với đợt khảo sát Kết phân tích bụi khí độc nguồn thải khảo sát đại diện Cty chế biến dừa Phú Hưng (chuyên sản xuất xơ dừa) công ty Huyền Khương (chuyên sản xuất than gáo dừa) vào đợt khảo sát cho thấy, kết phân tích thời điểm đo có giá trị trung bình nằm tiêu chuẩn VSLĐ theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột A Nhưng nồng độ khí SO2 doanh nghiệp chế biến dừa Phú Hưng trì mức cao mùa, nhiên nồng độ ngưỡng cho phép Ngoài ra, nồng độ bụi khảo sát doanh nghiệp trì mức cao, gần sát với ngưỡng cho phép Điều chứng tỏ lượng khí thải môi trường lớn Như vậy, thông số môi trường đo đạc doanh nghiệp chế biến dừa, hầu hết yếu tố nơi sản xuất nguồn thải đạt tiêu chuẩn VSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột A Tuy nhiên, yếu tố khảo sát cần ý tới yếu tố nhiệt độ tiếng ồn nơi sản xuất yếu tố vượt tiêu chuẩn VSLĐ nhiều sở khảo sát không phân biệt doanh nghiệp sản xuất cơm dừa nạo sấy, xơ dừa hay sản xuất than gáo dừa Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 Hình 1: Khói bụi từ lò hầm than thải vào môi trường Bảng 5: Kết khảo sát bụi khí nguồn thải DN chế biến dừa (đợt 1) Bảng 6: Kết khảo sát bụi khí nguồn thải DN chế biến dừa (đợt 2) Bên cạnh đó, hai yếu tố khác biệt mùa mưa hay mùa khô, tức yếu tố nhiệt độ cao tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép trì suốt thời gian hoạt động khảo sát nhiều doanh nghiệp chế biến dừa Thậm chí vào mùa mưa, nhiệt độ tiếng ồn trung bình khảo sát cao mùa khô (bảng bảng 2), điều lý giải vào mùa khô doanh nghiệp chế biến dừa thường lâm vào tình trạng khan nguồn nguyên liệu (do dừa khai thác bán nguyên trái làm thức uống tỉnh lân cận Tp Hồ Chí Minh lớn vào mùa khô vài yếu tố khách quan khác…) làm cho giá dừa tăng đáng kể nên công suất hoạt động doanh nghiệp chế biến dừa có giảm so với mùa mưa (không phải hoàn cảnh thiếu nguyên liệu mùa khô) Ngoài ra, nồng độ bụi nồng độ số loại khí thải CO, SO2 bụi thải môi trường nằm tiêu chuẩn cho phép trì nồng độ cao (Số liệu đo đạc lò hầm than gáo dừa chưa phản ảnh chất lượng khí thải) Ngoài yếu tố nguy hại môi trường quan trắc trên, qua khảo sát doanh nghiệp chế biến dừa tiềm ẩn nhiều yếu tố gây nguy hiểm cho người lao động, thường gặp có yếu tố nguy hại sau (xem bảng 7): Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 Bảng 7: Các yếu tố nguy hiểm cho người lao động thường gặp ngành chế biến dừa 10 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 11 3.3 Kết nghiên cứu sức khỏe người lao động Kết hồi cứu khám sức khỏe người lao động thu thập từ Công ty CPSXCB xơ dừa 25/8 từ năm 2008 – 2011 Kết tình trạng bệnh lý công nhân bảng diễn tiến tình trạng bệnh lý thể qua năm công nhân công ty CPSXCB xơ dừa 25/8 trình bày hình Bảng 8: Số liệu hồi cứu khám tình trạng bệnh lý công ty CPSX chế biến xơ dừa 25/8 từ 2008 – 2011 Hình 2: Diễn tiến số bệnh lý có tỷ lệ cao qua kết hồi cứu khám sức khỏe định kỳ công ty CPCBSX xơ dừa 25/8 từ 2008 – 2011 - Tỷ lệ công nhân mắc bệnh lý cao năm 2010 hầu hết loại bệnh lý khảo sát - hàm - mặt; tai - mũi - họng; da liễu; hệ vận động - Tỷ lệ công nhân mắc 12 bệnh lý - hàm - mặt cao qua tất năm Năm 2009 chiếm 66,96% số công nhân khám định kì, năm 2010 chiếm 67,20% số công nhân khám định kì, năm 2011 chiếm 52,85% số công nhân khám định kì Sau tỷ lệ công mắc bệnh lý tai mũi họng bệnh da liễu - Kết khám bệnh năm 2011 cho thấy, bệnh lý hàm mặt công nhân chiếm tỷ lệ cao (52,85%) giống năm khác, bệnh lý liên quan đến hệ vận động chiếm tỷ lệ thấp Bệnh tai mũi họng giảm đáng kể so với năm trước, 8,94% Ngoài ra, từ kết khám bệnh bảng cho thấy, bệnh lý liên quan đến mắt cao, chiếm tới 18,70%, sau bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa (chiếm 13,04%) Như vậy, đặc điểm sức khỏe công nhân công ty Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 chế biến xơ dừa 25/8 tỷ lệ công nhân mắc bệnh - hàm - mặt cao, sau bệnh tai - mũi họng bệnh da liễu Các loại bệnh lý khác có rải rác không trội lên hẳn loại bệnh lý Cần tìm hiểu thêm tương quan bệnh lý môi trường làm việc bệnh chưa thể tính đặc thù nghề nghiệp nhiều, bệnh tai – mũi – họng, bệnh da liễu Việt Nam nước nhiệt đới nên tình hình bệnh phổ biến không riêng công nhân chế biến dừa [2] Tuy nhiên, môi trường nóng ẩm nhiều bụi yếu tố cộng hưởng giúp bệnh trở nên phổ biến IV KẾT LUẬN - Các thông số môi trường đo đạc doanh nghiệp chế biến dừa, đa số yếu tố nơi sản xuất nguồn khí thải đạt tiêu chuẩn VSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐBYT ngày 10/10/2002 theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột A - Trong yếu tố khảo sát ý có yếu tố nhiệt độ tiếng ồn nơi sản xuất bị vượt tiêu chuẩn VSLĐ nhiều sở khảo sát không phân biệt doanh nghiệp sản xuất cơm dừa nạo sấy, xơ dừa hay sản xuất than gáo dừa Bên cạnh đó, hai yếu tố khác biệt mùa mưa hay mùa khô Công nhân sở chế biến dừa phải làm việc môi trường làm việc nóng (bị ô nhiễm nhiệt) quanh năm - Ngoài yếu tố nguy hại từ môi trường ảnh hưởng tới công nhân, công việc chế biến dừa có yếu tố khác gây nguy hiểm cho người lao động - Đặc điểm sức khỏe công nhân trội lên bệnh lý – hàm – mặt, bệnh tai – mũi – họng bệnh da liễu V KIẾN NGHỊ 5.1 Để phòng chống tác hại yếu tố gây nguy hiểm cho người lao động, nên áp dụng nội quy lao động an toàn cho ngành nghề để huấn luyện cho người lao động tổ chức lao động cho khoa học, hợp vệ sinh, đồng thời dùng để kiểm tra công tác an toàn – vệ sinh lao động sản xuất đặc thù ngành nghề chế biến dừa 5.2 Giải pháp giảm thiểu phát thải khí độc từ lò hầm than gáo dừa Than gáo dừa sản xuất phương pháp đốt thiếu khí gáo dừa lò đốt tónh thủ công Gáo dừa có thành phần lignin, xenlulo hemixenlulo lượng nhỏ chất khác Do trình cháy không hoàn toàn lò nhiệt độ 800~1000 C, khói thải mang theo nhiều khói đen Thực chất, trình lò trình “cốc hóa nhiệt phân” gáo dừa, trình làm bay loại chất bốc gáo dừa tham gia vào trình cháy không hoàn thiện nên loại cacbua hydro gáo dừa sản sinh hạt cacbon tạo màu đen khói, loại khí cháy CO, CH4… Khi nguội đi, loại cacbua hydro khói ngưng kết lại nước hạt than tạo thứ chất lỏng đen, sệt mà hay gọi hắc ín Phần lớn chất có hắc ín cháy cho nhiệt trị cao Hiện nay, để giảm thiểu chất ô nhiễm khói thải lò hầm than, có đề tài tỉnh Bến Tre nghiên cứu đề xuất xử lý nguyên lý cho khói qua hầm có vách tưới ướt nước vôi Hệ thống không dùng quạt mà dùng sức hút tự nhiên ống khói Khi qua hầm ướt, khói bị làm nguội nên loại khói ngưng tụ lại dùng hạt than làm tâm ngưng tụ, nước khỏi hầm thu có lẫn hắc ín Kết đo đạc quan chức tỉnh Bến Tre cho kết luận rằng: Khói đạt tiêu chuẩn thải Tuy nhiên, quan sát mắt cho thấy khói màu đen đậm (xem Hình 1) Yếu tố khả Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 13 thi hệ thống không dùng lượng điện thân lò hầm than cổ truyền không cần dùng điện (Điện dùng cho máy nghiền sàng) Một cách giải khác cho vấn đề là: Đốt lại khói thải lò hầm than Muốn khói thải cháy phải có điều kiện như: Gáo dừa đưa vào hầm than phải khô để giảm lượng nước khói thải; Phải cung cấp thêm ô xy đến nồng độ cháy được… Dòng khí nóng sau buồng đốt dùng cấp nhiệt sấy khô cho mẻ gáo dừa hầm than Tuy nhiên cần có đề tài nghiên cứu đầy đủ vấn đề Sơ đồ công nghệ dự kiến hình 5.3 Giải pháp thông thoáng nhà xưởng sản xuất cơm dừa sấy thạch dừa Nhà xưởng sản xuất thạch dừa cơm dừa nạo sấy có chung yêu cầu hạn chế bụi từ không khí bên theo gió bay vào xưởng để đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm Trong nhà xưởng thường có lượng công nhân đông, máy móc thiết bị, đặc biệt thiết bị sấy tầng sôi tỏa nhiệt lớn nhà - Giải pháp nay: Làm kín nhà xưởng; bố trí quạt hút thải gió nóng mức tối thiểu chỗ nóng nhất; Bố trí quạt thổi mát cục nhà xưởng - Giải pháp cải thiện: Tăng cường cách nhiệt cho mái nhà nhằm giảm lượng nhiệt truyền qua mái nhà vào Biệân pháp khả thi cho nhà có sẵn phun nước làm mát mái nhà trời nắng nóng Nguồn nước đồi kinh rạch quanh nhà xưởng Bố trí thiết bị lấy gió thổi vào nhà xưởng Không khí hút vào cho qua thiết bị lọc bụi ẩm theo nguyên lý tiếp xúc bề mặt Các hạt bụi bị bề mặt ướt bắt dính va chạm tác dụng lực quán tính Thiết bị dùng cooling pad (không khí hút qua block giấy có phun nước) hay tự chế tạo xơ dừa phun nước Lưu lượng hệ thống xác định sở cân nhiệt nhà xưởng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tình hình sản xuất tiêu thụ dừa giới, Việt Nam theo xu phát triển, Võ Văn Long, Bản tin Khoa học Công nghệ, Viện nghiên cứu dầu có dầu (http://www.ioop.org.vn) [2] A guide to combustible Dusts, J Edgar Geddie, N.C Department of Labor, Education, Training and Technical Assistance Bureau 2009 [3] Vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp Đỗ Hàm NXB Lao động – Xã hội (2007)./ Hình 3: Sơ đồ công nghệ sản xuất than gáo dừa 14 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 ... ngành chế biến dừa 10 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 11 3.3 Kết nghiên cứu. .. khô Công nhân sở chế biến dừa phải làm việc môi trường làm việc nóng (bị ô nhiễm nhiệt) quanh năm - Ngoài yếu tố nguy hại từ môi trường ảnh hưởng tới công nhân, công việc chế biến dừa có yếu tố... Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 Ngoài ra, tiếng ồn nhà máy chế biến dừa, trung bình nằm giới hạn cho phép TCVSLĐ, nhiên, rải rác số khu vực sở chế biến dừa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Khói bụi từ các lò hầm than thải vào môi trường - Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện

Hình 1.

Khói bụi từ các lò hầm than thải vào môi trường Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 7: Các yếu tố nguy hiểm cho người lao động thường gặp trong ngành chế biến dừa - Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện

Bảng 7.

Các yếu tố nguy hiểm cho người lao động thường gặp trong ngành chế biến dừa Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 8: Số liệu hồi cứu và khám về tình trạng bệnh lý của công ty CPSX chế biến chỉ xơ dừa 25/8 từ 2008 – 2011 - Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện

Bảng 8.

Số liệu hồi cứu và khám về tình trạng bệnh lý của công ty CPSX chế biến chỉ xơ dừa 25/8 từ 2008 – 2011 Xem tại trang 7 của tài liệu.
[1]. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa trên thế giới, Việt Nam theo xu thế phát triển, Võ Văn Long, Bản tin Khoa học và Công nghệ, Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu (http://www.ioop.org.vn). - Nghiên cứu hiện trạng môi trường làm việc và sức khoẻ người lao động ở một số cơ sở chế biến dừa phía Nam và đề xuất giải pháp cản thiện

1.

]. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa trên thế giới, Việt Nam theo xu thế phát triển, Võ Văn Long, Bản tin Khoa học và Công nghệ, Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu (http://www.ioop.org.vn) Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan