0

Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

9 24 0
  • Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:33

Nội dung bài viết trình bày chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam. Kết nghiên cứu KHCN Chất lượng khơng khí khu vực làm việc khu vực bếp ăn số sở sản xuất dệt may giày da Việt Nam Trần Thị Liễu, Thái Hà Vinh, Đặng Thị Thu Hà, Đỗ Trần Hải Viện Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng khơng khí khu vực làm việc khu vực bếp ăn 48 sở dệt may giày da nước sử dụng phương pháp đo đạc chỗ, lấy mẫu khơng khí chỗ phân tích mẫu phịng thí nghiệm Kết cho thấy, khơng khí khu vực làm việc 11/35 sở dệt may (chiếm 31,4%) 07/13 sở giày da (chiếm 51,8%) vi phạm tiêu chuẩn quy chuẩn cho phép vi khí hậu; vị trí sở dệt may 06 vị trí sở giày da có mức ồn vượt quy chuẩn cho phép Phát 18/315 vị trí sở dệt may không đảm bảo tiêu chuẩn bụi bơng Khơng khí khu vực bếp ăn 6/33 sở dệt may 11/13 sở giày da vi phạm quy chuẩn cho phép vi khí hậu; tổng nấm tổng vi khuẩn hiếu khí nhiều vị trí đo lớn tiêu chuẩn ACGIH với tỉ lệ không đạt tương ứng 28,3% 49,5% sở dệt may 26,5% 53,8% sở giày da ĐẶT VẤN ĐỀ ệt may da giầy ngành chủ đạo đóng góp vào kim ngạch xuất nước với số lượng lao động lớn, chiếm 19% tổng số lực lượng lao động nước Nhiều điều tra, khảo sát cho thấy điều kiện làm việc hai loại hình cơng nghiệp phải đối mặt với số yếu tố có hại đặc thù mơi trường lao động ngành dệt may thường bị ô nhiễm tiếng ồn, bụi, bụi bơng, vi khí hậu nóng; Người lao động ngành da giầy thường xuyên phải làm việc mơi trường có khí độc hữu D Chất lượng bữa ăn ca cơng nhân đóng vai trị định việc bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe lâu dài suất làm việc người lao động thực trạng nhiều vụ ngộ độc tập thể xảy bếp ăn tập thể khu công nghiệp, khu chế xuất lớn nước 56 Nghiên cứu phần đề tài độc lập cấp nhà nước, mã số ĐTĐL.CN-06/15 dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca người lao động ngành nghề ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu là: i) khơng khí khu vực làm việc sở sản xuất ngành da giày dệt may; ii) khơng khí khu vực nấu ăn chỗ sở cung cấp suất ăn công nghiệp; - Phạm vi nghiên cứu: 48 sở sản xuất da giày dệt may số khu công nghiệp miền vùng có mức lương tối thiểu khác nhau, đó, ngành dệt may 35 ngành da giày 13 2.2 Phương pháp nghiên cứu: Các thông số, phương pháp xác định Bảng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN Bảng Vị trí lấy mẫu, thơng số, phương pháp thiết bị sử dụng /RҥL PkѺX 7K{QJV{ғ /9ӏWUtOҩ\PүX 3KѭѫQJSKDғS [iFÿӏQK 7KLrғ WELVѭ ҕ Ѵ GXҕQJ 6{ғ  OѭѫҕQJ PkѺX 9LNKtKұX (9 YӏWUt/FѫVӣ[48 CS): 1KLӋWÿӝ, ĈӝҭP7ӕFÿӝJLy TCVN 5508:2009 Testo 425, Germany 432 %өLK{KҩS-ca OjPYLӋF8h (2 Yӏ WUt/FѫVѫѴ[48 CS) CO (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[48 CS) TCVN 5067:1995 NIOSH 6604 Mettler AE 240, Swiss 96 CO-ZRF, Kimoto, Japan Electrochemical sensor 96 SO2 (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[48 CS) NIOSH 6400 HPLC/IC, Series 200, Perkin Elmer, USA 96 NOx (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[48 CS) NIOSH 6701 UV-VIS, Lambda 25, Perkin Elmer, USA 96 CO2 (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[48 CS) NIOSH 6603 GC/TCD 2010, Shimadzu, Japan 96 7Lrғ QJ{Ғ QGDѴLWkҒ QV{ғ (9 YӏWUt/FѫVѫѴ[ 48CS) TCVN 3985: 1999 SoundPro DLX,Quest, USA 432 MASA 401 Lambda 25 UV/Vis Perkin Elmer, USA 48 NIOSH1501 GC/FID Shimadzu 2010 48 Toluen (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS da JLj\) NIOSH1501 GC/FID Shimadzu 2010 48 Xylen (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS GDJLDҒ\) NIOSH1501 GC/FID Shimadzu 2010 48 MEK (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS GDJLDҒ\) NIOSH 1300 GC/FID Shimadzu 2010 48 Axeton (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS da JLj\) NIOSH 1300 GC/FID Shimadzu 2010 48 n-hexan (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS da JLj\) OSHA 07 GC/FID Shimadzu 2010 48 Etyl axetat (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS GDJLDҒ\) %өLE{QJ(9 YӏWUt/FѫVѫѴ[24&6GrҕW may) NIOSH 1450 GC/FID Shimadzu 2010 48 Không NKtNKX NH3 (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS GDJLDҒ\) Yѭҕ F OjP Benzen (2 YӏWUt/FѫVѫѴ[24 CS da YLrҕF JLj\) OSHA standard ± 29CFR, No.1910.1043 App 9L NKt KұX 1KLӋW ÿӝ ÿә ҭP WӕF ÿӝ JLy YӏWUtFѫVӣ[&6 TCVN 5508:2009 Không NKtNKX 7{Ѵ QJQkғ PWURQJNNNKXYѭҕ FErғ SăQ Yѭҕ F (3 YӏWUt/FѫVѫѴ[48CS) Erғ SăQ 7{Ѵ QJYLNKXkѴ QKLrғ XNKÕғNKXYѭҕ FErғ S ăQ(3 YӏWUt/FѫVѫѴ[48CS) 216 Testo 425, Germany 144 33Q{ҕLE{ҕ371 144 33Q{ҕLE{ҕ371 144 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 57 Kết nghiên cứu KHCN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN sở dệt may nghiên cứu tóm tắt Bảng 2.Љ 3.1 Ngành dệt may 3.1.1 Kết quan trắc không khí khu vực làm việc: Kết quan trắc cho thấy: Tổng hợp kết quan trắc môi trường khu vực làm việc - Vi khí hậu: Bảng Tổng hợp kết quan trắc khơng khí khu vực làm việc sở dệt may 7әQJVӕPүX TT 500CFU/m (chiếm tỉ lệ 28,3%) Hình biểu diễn tổng nấm sở có giá trị lớn giá trị khuyến nghị ACGIH WHO - Tổng vi khuẩn hiếu khí: Nếu lấy giá trị khuyến 60 Hình Tổng vi khuẩn hiếu khí sở có giá trị cao tiêu chuẩn ACGIH Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2018 Kết nghiên cứu KHCN nghị ACGIH WHO làm chuẩn, tất có 49/99 vị trí quan trắc (49,5%) khơng đạt, miền Bắc 15/36 vị trí, miền Trung 01/30 vị trí miền Nam 33/33 vị trí (xem Hình 5) Bảng Tổng hợp kết quan trắc khơng khí khu vực làm việc sở giày da 7әQJVӕPүX TT
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Vị trí lấy mẫu, thơng số, phương pháp và thiết bị sử dụng - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Bảng 1..

Vị trí lấy mẫu, thơng số, phương pháp và thiết bị sử dụng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 2. Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực làm việc các cơ sở dệt may - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Bảng 2..

Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực làm việc các cơ sở dệt may Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực bếp ăn - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Bảng 3..

Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực bếp ăn Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 2. Các vị trí bụi bơng vượt tiêu chuẩn tại 08 cơ sở dệt may - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Hình 2..

Các vị trí bụi bơng vượt tiêu chuẩn tại 08 cơ sở dệt may Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3. Tổng nấm tại các cơ sở cĩ giá trị cao hơn tiêu chuẩn ACGIH - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Hình 3..

Tổng nấm tại các cơ sở cĩ giá trị cao hơn tiêu chuẩn ACGIH Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 4. Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực làm việc tại các cơ sở giày da - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Bảng 4..

Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực làm việc tại các cơ sở giày da Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 5: Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực bếp ăn các cơ sở giày da - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Bảng 5.

Tổng hợp kết quả quan trắc khơng khí khu vực bếp ăn các cơ sở giày da Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 6. Tổng nấm tại 07 cơ sở giày da khơng đạt so với tiêu chuẩn ACGIH, WHO - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

Hình 6..

Tổng nấm tại 07 cơ sở giày da khơng đạt so với tiêu chuẩn ACGIH, WHO Xem tại trang 8 của tài liệu.
hình an tồn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp phịng ngừa ngộ độc thực phẩm”, Y tế cơng cộng, Vol.14,  pp.88-94 - Chất lượng không khí khu vực làm việc và khu vực bếp ăn tại một số cơ sở sản xuất dệt may và giày da Việt Nam

hình an.

tồn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các giải pháp phịng ngừa ngộ độc thực phẩm”, Y tế cơng cộng, Vol.14, pp.88-94 Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan