0

Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio

13 1,927 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 22:11

Gi¸o viªn h­íng dÉn : TrÇn V¨n T¸c Sinh viªn thùc hiÖn : L­u ThÞ Vãc 1. KÓ tãm t¾t truyÖn C« bÐ b¸n diªm vµ nªu nh÷ng suy “ ” nghÜ cña em vÒ c¸i chÕt cña c« bÐ? 2. TruyÖn C« bÐ b¸n diªm gîi cho em nh÷ng suy nghÜ g× “ vÒ c¸i chÕt cña c« bÐ? TrÝch: TiÓu thuyÕt §«n-ki- h«-tª M. XÐc-van- tÐc Đánh nhau với cối xay gió I. Tác giả - tác phẩm 1. Tác giả: M. Xéc-van-téc (1547- 1616) là nhà văn xuất sắc của Tây Ban Nha thời Phục Hư ng. Ông sống cuộc sống nghèo túng bằng nghề viết văn. Sáng tác văn học của ông thuộc nhiều thể loại: Tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn 2. T¸c phÈm §o¹n trÝch §¸nh nhau “ víi cèi xay giã ë phÇn ®Çu ” ch­¬ng VIII cña tiÓu thuyÕt §«nkih«tª. §«nkih«tª gåm 126 ch­ ¬ng - PhÇn I: 52 ch­¬ng (1605) - PhÇn II: 74 ch­¬ng (1625). §¸nh nhau víi cèi xay giã II. Đọc và tìm hiểu chung 1. Đọc và tóm tắt: 2. Bố cục: Gồm 3 phần: a. Đọc b. Tóm tắt Phần I: Từ đầu .Cân sức: Thầy trò hiệp sĩ tranh cãi về kẻ thù. Phần II: Tiếp . Nửa vai: Một trận giao chiến không cân sức. Phần III: Còn lại: Cuộc phiêu lưu tiếp tục. III. Phân tích Đánh nhau với cối xay gió 1. Hiệp sĩ Đôn-ki-hô-tê - Xuất thân: Nhà quý tộc nghèo - Hình dáng, diện mạo: Tuổi trạc 50, người gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên lưng một con ngựa còm, đầu đội mũ sắt, mình mặc áo giáp, vai vác giáo dài. Có khát vọng cao cả, mong giúp ích cho đời, dũng cảm nhưng mê muội, hão huyền, nực cười, đáng trách mà cũng đáng thương. Hiệp sĩ Đôn-ki-hô-tê Muốn tiêu diệt những cái xấu xa. Lí tưởng sống cao đẹp. - Không cân sức Đônkihôtê chỉ có một mình, bên kia mấy chục tên khổng lồ. [...]... 1 Em đánh giá như thế nào về những ước vọng của Đôn Ki-hô-tê được thể hiện trong đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió? A Ngớ ngẩn và điên rồ B Không phù hợp với thời đại C Chính đáng và tốt đẹp D Tầm thường và xấu xa 2 Đôn Ki-hô-tê còn có những phẩm chất đáng quý nào? Có tinh thần dũng cảm, có mục đích . chÕt cña c« bÐ? TrÝch: TiÓu thuyÕt §«n-ki- h«-tª M. XÐc-van- tÐc Đánh nhau với cối xay gió I. Tác giả - tác phẩm 1. Tác giả: M. Xéc-van-téc (1547- 1616). thể loại: Tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn 2. T¸c phÈm §o¹n trÝch §¸nh nhau “ víi cèi xay giã ë phÇn ®Çu ” ch­¬ng VIII cña tiÓu thuyÕt §«nkih«tª. §«nkih«tª
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio, Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio,

Hình ảnh liên quan

- Hình dáng, diện mạo: Tuổi trạc 50, người gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên lưng một con ngựa còm, đầu đội mũ sắt, mình mặc áo giáp, vai vác giáo dài. - Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio

Hình d.

áng, diện mạo: Tuổi trạc 50, người gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên lưng một con ngựa còm, đầu đội mũ sắt, mình mặc áo giáp, vai vác giáo dài Xem tại trang 7 của tài liệu.