0

TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM

8 7,236 209

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 14:15

T CH C XÂY D NG BI N PHÁP THI CÔNGỔ Ứ Ự Ệ ÀO T T NG H MĐ ĐẤ Ầ Ầ Ph n 1. Gi i thi u chung ầ ớ ệ A. Gi i thi u chung ớ ệ 1.1. N i dung :ộ - V n chuy n đ t t ng h mậ ể ấ ầ ầ -1.2. Quy mô xây d ng đ c đi m k t c uự ặ ể ế ấ - Di n tích m t b ng : ệ ặ ằ - Di n tích xây d ng : ệ ự - Chi u dài nhà, chi u r ng ề ề ộ - Gia c móng b ng c c khoan nh i .ố ằ ọ ồ - K t c u liên k t c c b ng đài móng, d m gi ng sàn bê tông c t ế ấ ế ọ ằ ầ ằ ố thép - T ng vây xung quang t ng h m b ng c c bê tông ườ ầ ầ ằ ọ Barrette. II. T ch c m t b ng thi công.ổ ứ ặ ằ 2.1 Ph n chung:ầ - Thi t k t ch c xây d ng tuân theo yêu c u c a h s m i th u.ế ế ổ ứ ự ầ ủ ồ ơ ờ ầ - C n c vào các b n v thi t k các tài li u k thu t khác c a H s ă ứ ả ẽ ế ế ệ ỹ ậ ủ ồ ơ m i th u.ờ ầ - C n c vào yêu c u ti n đ thi công c a gói th u.ă ứ ầ ế ộ ủ ầ - C n c vào n ng l c cung c p v t t , thi t b nhân l c c a Nhà ă ứ ă ự ấ ậ ư ế ị ự ủ th u.ầ 2.1.1 M t s nh n xét:ộ ố ậ - Theo h s m i th u xây l p, gi i pháp k thu t đ c đ a ra là thi ồ ơ ờ ầ ắ ả ỹ ậ ượ ư công t ng vây, c c barrette, c c khoan nh i thi công t ng h m ườ ọ ọ ồ ầ ầ b ng ph ng pháp semi topdown.ằ ươ - Tuy nhiên, qua quá trình nghiên c u tình hình đ a hình, đ a ch t thu ứ ị ị ấ ỷ v n D án, s nh h ng c a các công trình lân c n, s có nh ng gi i ă ự ự ả ưở ủ ậ ẽ ữ ả pháp linh ho t, có th dùng c lá sen. đ m b o an toàn trong công ạ ể ừ Để ả ả tác thi công. + Khi thi công t ng h m có đ sâu l n dùng gi i pháp t ng vây s ầ ầ ộ ớ ả ườ ẽ không ch đ ng ki m soát đ c chuy n v c a t ng (không có th t i ủ ộ ể ượ ể ị ủ ườ ử ả t ng). Không ch đ ng ki m soát đ c các v n đ v th m (vì t ng ườ ủ ộ ể ượ ấ ề ề ấ ườ đ c ghép thành t các t m b ng gio ng). Vi c này s tr c ti p nh ượ ừ ấ ằ ă ệ ẽ ự ế ả h ng t i ti n đ thi công ch t l ng công trình.ưở ớ ế ộ ấ ượ + Công ngh thi công semi topdown đ c xem là gi i pháp t t cho vi cệ ượ ả ố ệ thi công t ng h m, tuy nhiên l i t n t i m t s h n ch : Thi công đào ầ ầ ạ ồ ạ ộ ố ạ ế h m b ng th công, không t n d ng đ c thi công c gi i – gây nên ầ ằ ủ ậ ụ ượ ơ ớ vi c ch m ti n đ thi công; thi công khó kh n không an toàn cho ệ ậ ế ộ ă công nhân khi ph i làm vi c lâu trong đi u ki n thi u ánh sáng ả ệ ề ệ ế không khí. 2.1.2 Gi i pháp k thu t đ xu t:ả ỹ ậ ề ấ - C n c vào kinh nghi m đã thi công các d án có đ ph c t p t ng ă ứ ệ ự ộ ứ ạ ươ t n ng l c thi công th c t c a chúng tôi;ự ă ự ự ế ủ - C n c vào yêu c u c a Ch đ u t v ch t l ng c ng nh ti n đ ă ứ ầ ủ ủ ầ ư ề ấ ượ ũ ư ế ộ th c hi n công trình.ự ệ - Chúng tôi s h tr bên Ch đ u t đ n v thi công đ a ra gi i phápẽ ộ ợ ủ ầ ư ơ ị ư ả k thu t nh sau:ỹ ậ ư + Dùng công ngh thi công “c c khoan nh i giao tuy n - CSP” t o ệ ọ ồ ế ạ thành t ng bao quanh; ph ng pháp này đ c ti n hành trên c s ườ ươ ượ ế ơ ở các c c c t n i nhau liên ti p nên vi c th m qua t ng không có, h n ọ ắ ố ế ệ ấ ườ ơ n a c c đ c th t i nên ch đ ng v m t ch u l c có th k t h p ữ ọ ượ ử ả ủ ộ ề ặ ị ự ể ế ợ làm móng cho các c t biên.ộ + Vi c thi công semi topdown đ thi công móng, đài, d m, sàn s đ c ệ ể ầ ẽ ượ thay th b ng vi c thi công các h gi ng t m th i b ng c c ng, m i hế ằ ệ ệ ằ ạ ờ ằ ọ ố ỗ ệ giàn s đ c b trí cách nhau m đ đ m b o ch u l c ngang. Dùng h ẽ ượ ố ể ả ả ị ự ệ kích thu l c (ho c l n h n) đ l p đ t h gi ng t m th i này.ỷ ự ặ ớ ơ ể ắ ặ ệ ằ ạ ờ u đi m c a ph ng pháp này là thi công nhanh, vi c đào h móng s Ư ể ủ ươ ệ ố ẽ t n d ng thi công c gi i; Bi n pháp thi công chúng tôi trình bày ph nậ ụ ơ ớ ệ ở ầ sau; Khi đ c ch p thu n, chúng tôi s l p thi t k thi công chi ti t.ượ ấ ậ ẽ ậ ế ế ế + M t b ng thi công ch t h p, ph m vi gia c n n ngoài t m làm vi c ặ ằ ậ ẹ ạ ố ề ầ ệ c a các thi t b làm c c xi m ng đ t nên bi n pháp x lí n n b ng thi ủ ế ị ọ ă ấ ệ ử ề ằ công c c xi m ng đ t là r t khó th c hi n, tính kh thi không cao. ọ ă ấ ấ ự ệ ả Để x lí n n khu v c d án, chúng tôi ki n ngh ph ng án khoan ph t ử ề ự ự ế ị ươ ụ màng ch ng th m xung quanh đ kéo dài đ ng vi n th m, gi m t i ố ấ ể ườ ề ấ ả ố thi u áp l c đ y n i do n c ng m không nh h ng t i vi c thi công ể ự ẩ ổ ướ ầ ả ưở ớ ệ móng t ng h m v i đ sâu khoan ph t t 20m t i 40m.ầ ầ ớ ộ ụ ừ ớ E. BI N PHÁP THI CÔNGỆ *Tuân th các tiêu chu n k thu t:ủ ẩ ỹ ậ -Quy đ nh v qu n lý ch t l ng công trình xây d ng TCVN N - ị ề ả ấ ượ ự Đ 209/2004/NDS - CPĐ -Nguyên t c c b n qu n lý ch t l ng các công trình XD TCVN 5637 - ắ ơ ả ả ấ ượ 1991 -T ch c thi công TCVN 5055 - 1985ổ ứ -Dung sai trong XD công trình - ph ng pháp đo ki m tra công trình ươ ể các c u ki n ch s n c a công trình v trí đi m đo TC 210 - 1998ấ ệ ế ẵ ủ ị ể -H th ng tiêu chu n an toàn lao đ ng.Quy đ nh c b n TCVN 2287 - ệ ố ẩ ộ ị ơ ả 1978 -An toàn đi n trong xây d ng , yêu c u chung TCVN 4086 - 1985ệ ự ầ -Công vi c hàn đi n yêu c u chung v an toàn TCVN 3146 - 1986ệ ệ ầ ề -Quy ph m k thu t an toàn thi t b nâng TCVN 4244 - 1986ạ ỹ ậ ế ị -Quy ph m k thu t an toàn trong xây d ng TCVN 5308 - 1991ạ ỹ ậ ự -Phòng cháy cháy n cho nhà công trình TCVN 2622 - 1995ổ I. Công tác đ nh v m t b ng & thi công đào đ t móng:ị ị ặ ằ ấ - Ti p nh n m c, tr c chu n, t đó tri n khai chính xác h th ng các ế ậ ố ụ ẩ ừ ể ệ ố m c ph xung quanh công trình. T h m c ph ti n hành xác đ nh các ố ụ ừ ệ ố ụ ế ị tr c, tim c t cho công trình trong quá trình xây d ng c trong quá ụ ố ự ả trình ki m tra, nghi m thu, bàn giao sau này.ể ệ ào h móng b ng th công k t h p v i máy đào sau đó dùng máy c nĐ ố ằ ủ ế ợ ớ ầ tr c tháp xúc đ a đ t lên ô vân chuy n đ ra n i mà Nhà th u đã ụ ư ấ ể ổ ơ ầ xác đ nh đ c phép đ .ị ượ ổ Ph n đ t đào đ c Nhà th u lên ph ng án huy đ ng b trí đ s l ngầ ấ ượ ầ ươ ộ ố ủ ố ượ công nhân xe ô v n chuy n sao cho không đ ùn t c giao thông, ậ ể ể ắ kh i l ng đ t đ o đ n đâu v n chuy n đ n đó tránh đ nh h ng đ nố ượ ấ ầ ế ậ ể ế ể ả ưở ế thi công các công vi c ti p theo. Nhà th u lên ph ng án thi công công ệ ế ầ ươ trình theo quy trình nh sau:ư - Thi công t ng CSP.ườ - Thi công c c khoan nh i đ t thép hình H350x350x14 đ n cao đ ọ ồ ặ ế ộ c t ố +0.000 - m lèn đ t n n, xây g ch ch ván khuôn, thi công k t c u d m sàn, Đầ ấ ề ạ ỉ ế ấ ầ c t ố +0.000 - ào moi đ t t ng h m 1 b ng th công, k t h p v i c n tr c tháp đ aĐ ấ ầ ầ ằ ủ ế ợ ớ ầ ụ ư đ t lên ôtô v n chuy n đ điấ ậ ể ổ - Thi công l n l t sàn t ng h m c t ầ ượ ầ ầ ố +0.000 sàn c t ( sàn bi n pháp)ố ệ theo th t t trên xu ng d i (nh ng ô t ng t ng h m 1, t i v trí ứ ự ừ ố ướ ữ ườ ầ ầ ạ ị t ng đ d m sàn thi công tr c các ô t ng còn l i thi công sau), có ườ ỡ ầ ướ ườ ạ b n v kèm theoả ẽ - m lèn đ t n n, xây g ch ch ván khuôn, thi công k t c u d m sàn Đầ ấ ề ạ ỉ ế ấ ầ t ng 1, c t ầ ố - ào moi đ t t ng h m b ng th công, k t h p v i c n tr c tháp đ a Đ ấ ầ ầ ằ ủ ế ợ ớ ầ ụ ư đ t lên ôtô v n chuy n đ điấ ậ ể ổ - bê tông lót móng, l p d ng ván khuôn, thi công k t c u móng c t Đổ ắ ự ế ấ ố - Gia công l p d ng ván khuôn, l p d ng c t thép thi công k t c u ắ ự ắ ự ố ế ấ d m sàn t mg h m l n l t theo th t t d i lênầ ầ ầ ầ ượ ứ ự ừ ướ Trong gói th u này, Nhà th u chúng tôi r t quan tâm đ n h th ng thu ầ ầ ấ ế ệ ố n c h móng, bi n pháp c a Nhà th u là trong khi thi công t ng t ng ướ ố ệ ủ ầ ừ ầ h m luôn luôn ph i t o nh ng h thu t m. ng th i có ng i th ng ầ ả ạ ữ ố ạ Đồ ờ ườ ườ tr c s d ng đ s l ng máy b m đ b m n c ra h th ng thoát ự ử ụ ủ ố ượ ơ ể ơ ướ ệ ố n c chung c a khu v c (kèm theo b n v ) ướ ủ ự ả ẽ IV.4 Công tác hoàn thi n nghi m thu bàn giao công trình tuân th vàệ ệ ủ áp d ng : ụ - Tiêu chu n k thu t thi công nghi m thu ẩ ỹ ạ ệ - Quy ph m thi công nghi m thu công tác đ t TCVN 447-1987ạ ệ ấ - Quy ph m nghi m thu hoàn thi n m t b ng xây d ng TCVN 4516 - ạ ệ ệ ặ ằ ự 1988 - Quy ph m thi công nghi m thu các tác hoang thi n TCVN 5674 – ạ ệ ệ 1992 G. BI N PHÁP AN TOÀN LAO NG, V SINH MÔI TR NGỆ ĐỘ Ệ ƯỜ I. Ph n chungầ Bi n pháp an toàn v sinh môi tr ng trong d án này tuân theo cácệ ệ ườ ự quy đ nh c a Gói th u các bi n pháp an toàn đ c trình bày d i ị ủ ầ ệ ượ ướ đây. Bi n pháp an toàn đ i v i t ng ph n vi c đ c ch ra trong b n v bi n ệ ố ớ ừ ầ ệ ượ ỉ ả ẽ ệ pháp thuy t minh thi công chi ti t c a các h ng m c công trình.ế ế ủ ạ ụ II. Bi n pháp an toàn cho con ng i thi t b :ệ ườ ế ị 1.T ch c:ổ ứ Ban đi u hành d án (B HDA) b trí 01 cán b th ng tr c ch đ o ề ự Đ ố ộ ườ ự ỉ ạ công tác ATVS trên công tr ng đ làm nhi m v : h ng d n đôn đ c ườ ể ệ ụ ướ ẫ ố ki m tra các đ n v thi công đ m b o đúng các bi n pháp an toàn đã ể ơ ị ả ả ệ đ c duy t th c hi n đ y đ các ch đ chính sách v i ng i lao đ ng ượ ệ ự ệ ầ ủ ế ộ ớ ườ ộ theo Ngh đ nh s 06/1995 c a Chính ph Thông t Liên B s 14/1998.ị ị ố ủ ủ ư ộ ố T i các công trình xây d ng có cán b kiêm nhi m làm công tác giám ạ ự ộ ệ sát k thu t an toàn hi n tru ng, đ đôn đ c nh c nh m i ng i th c ỹ ậ ệ ờ ể ố ắ ở ọ ườ ự hi n đúng m i n i qui ATL , bi n pháp thi công.ệ ọ ộ Đ ệ T i các t s n xu t có m ng l i ATVS viên g m t 1 đ n 3 ng i đ ạ ổ ả ấ ạ ướ ồ ừ ế ườ ể nh c m i ng i ch p hành t t các qui trình qui ph m KTAT đã đ c phắ ọ ườ ấ ố ạ ượ ổ bi n.ế B HDA có trách nhi m phân công, phân c p c th nhi m v qu n lý Đ ệ ấ ụ ể ệ ụ ả th c hi n công tác ATVSL trên qui mô toàn công tr ng cho các ự ệ Đ ườ đ i t ng t ng i ch huy đ n các cán b ph trách, đi u hành s n ố ượ ừ ườ ỉ ế ộ ụ ề ả xu t, cu i cùng đ n ng i lao đ ng.ấ ố ế ườ ộ c bi t, v i đ c đi m công trình nhà cao t ng, cán b ATVS có trách Đặ ệ ớ ặ ể ầ ộ nhi m th ng xuyên giám sát, ki m tra tình hình an toàn lao đ ng đ i ệ ườ ể ộ ố v i công nhân làm vi c trên cao; phát hi n ng n ch n k p th i nh ng ớ ệ ệ ă ặ ị ờ ữ tr ng h p thi u an toàn:ườ ợ ế - Hàng ngày, tr c khi làm vi c ph i tri m tra an toàn v trí làm vi c ướ ệ ả ể ị ệ c a công nhân. Ki m tra giàn giáo, sàn thao tác, thang lan can các ủ ể ph ng ti n trên cao khác.ươ ệ - Ki m tra vi c s d ng đúng các ph ng ti n b o v cá nhân: dây an ể ệ ử ụ ươ ệ ả ệ toàn, móc, gi y qu n áo b o v .ầ ầ ả ệ - Th ng xuyên theo dõi nh c nh công nhân ch p hành k lu t lao ườ ắ ở ấ ỷ ậ đ ng, n i qui an toàn .ộ ộ - Tr ng h p nh c nh mà v n ti p t c vi ph m, đình ch ngay lao ườ ợ ắ ở ẫ ế ụ ạ ỉ đ ng.ộ 2. Bi n pháp ng n ng a trong công tác qu n lý:ệ ă ừ ả - Tr c khi thi công, B HDA s đ c t ch c mô hình h c t p nghi p vướ Đ ẽ ượ ổ ứ ọ ậ ệ ụ v BHL cho các đ i t ng là ng i s d ng lao đ ng (NSDL ) theo n i ề Đ ố ượ ườ ử ụ ộ Đ ộ dung thông t 08 23 c a b L TBXH.ư ủ ộ Đ - T ch c hu n luy n v ATVSL cho ng i lao đ ng (NL ) theo t ng ổ ứ ấ ệ ề Đ ườ ộ Đ ừ ngành ngh , có c p th ch ng ch v ATVSL .ề ấ ẻ ứ ỉ ề Đ - Khi tuy n ch n NL làm vi c trên công tr ng ph i đ m b o có các ể ọ Đ ệ ườ ả ả ả yêu c u sau:ầ + ã đ đ tu i lao đ ng v i t ng ngành ngh .Đ ủ ộ ổ ộ ớ ừ ề + Có gi y ch ng nh n b o đ m s c kho - nh k đ c ki m tra s c ấ ứ ậ ả ả ứ ẻ Đị ỳ ượ ể ứ kho đ đ m b o làm vi c theo ngành ngh .ẻ ể ả ả ệ ề + c trang b đ y đ các ph ng ti n b o h cá nhân phù h p v i Đượ ị ầ ủ ươ ệ ả ộ ợ ớ đi u ki n làm vi c.ề ệ ệ + T t c NL ph i đ c h c t p n i qui ANVSL tr c khi làm vi c.ấ ả Đ ả ượ ọ ậ ộ Đ ướ ệ + Khi s d ng lao đ ng n s đ c th c hi n qui đ nh đúng qui đ nh ử ụ ộ ữ ẽ ượ ự ệ ị ị c a thông t 09/86 c a B y t B L TBXH.ủ ư ủ ộ ế ộ Đ - Th ng xuyên t ch c ki m tra t ki m tra v công tác BHL trên ườ ổ ứ ể ự ể ề Đ công tr ng đ k p th i kh c ph c các s c thi công ng n ng a ườ ể ị ờ ắ ụ ự ố ă ừ TNL . Th c hi n các ki n ngh c a c p trên công nhân lao đ ng v Đ ự ệ ế ị ủ ấ ộ ề công tác BHL .Đ - i v i công nhân làm vi c trên cao, c n ph i tuy t đ i ch p hành k Đố ớ ệ ầ ả ệ ố ấ ỷ lu t lao đ ng, n i qui làm vi c trên cao:ậ ộ ộ ệ + Nh t thi t ph i đeo dây an toàn n i đã qui đ nh.ấ ế ả ở ơ ị + Khi làm vi c ph i đi đúng tuy n, không đi l i tu ti n (c m đi trên ệ ả ế ạ ỳ ệ ấ m t d m, xà g .)ặ ầ ồ + C m đùa ngh ch leo trèo qua lan can.ấ ị + Không đi dép lê, gu c khi đi l i, làm vi c.ố ạ ệ + Tr c 3 gi trong khi làm vi c không đ c phép u ng r u, bia; ướ ờ ệ ượ ố ượ khi làm vi c không hút thu c lá, thu c lào.ệ ố ố + Công nhân ph i có túi đ ng đ ngh , c m ném d ng c đ ngh t ả ự ồ ề ấ ụ ụ ồ ề ừ trên cao. 3. Bi n pháp k thu t ATL :ệ ỹ ậ Đ Xung quanh khu v c thi công b trí rào ch n, rào ng n đ ki m soát ự ố ắ ă ể ể ng i có nhi m v ra vào công trình.ườ ệ ụ B trí đ ng v n chuy n theo đúng s đ thi t k t ch c công tr ng ố ườ ậ ể ơ ồ ế ế ổ ứ ườ t i các đi m giao nhau có bi n báo, đèn tín hi u ban đêm.ạ ể ể ệ M t b ng khu v c thi công ph i g n ngàng, ng n n p, v sinh, v t li u ặ ằ ự ả ọ ă ắ ệ ậ ệ th i các ch ng ng i v t đ c th ng xuyên thu d n.ả ướ ạ ậ ượ ườ ọ Nh ng m ng h , h móng, gi ng, h m trên m t b ng ph i đ c rào ữ ươ ố ố ằ ầ ặ ằ ả ượ ch n đ y l p kín, có bi n báo tín hi u vào ban đêm.ặ ậ ắ ể ệ Khu v c đang tháo d ván khuôn, dàn giáo, công trình c , n i l p ráp ự ỡ ũ ơ ắ các b ph n k t c u công trình đ c b trí rào ch n, bi n báo.ộ ậ ế ấ ượ ố ắ ể Khi s d ng, l p ráp, tháo d các lo i giàn giáo ph i đ c th c hi n ử ụ ắ ỡ ạ ả ượ ự ệ theo bi n pháp thi công - thi t k thuy t minh tính toán ph i đ c c p ệ ế ế ế ả ượ ấ có th m quy n xét duy t.ẩ ề ệ Các công tác khác ph thu c công tác giàn giáo th c hi n theo các ụ ộ ự ệ đi u 8 c a TCVN 5308 - 91.ề ủ Công tác hoàn thi n bao che áp d ng các đi u 19 c a TCVN 5308 - 91.ệ ụ ề ủ Công nhân ph i đ c trang b đ y đ b o h lao đ ng nh : qu n, áo, ả ượ ị ầ ủ ả ộ ộ ư ầ m , g ng tay . có phù hi u c a t ng cá nhân đ n v thi công khi làmũ ă ệ ủ ừ ơ ị vi c trên công tr ng.ệ ườ T t c công nhân đ c khám s c kho đ nh k , nh ng công nhân làm ấ ả ượ ứ ẻ ị ỳ ữ vi c trên cao nh ng v trí nguy hi m tr c khi làm vi c ph i đ c ệ ữ ị ể ướ ệ ả ượ khám s c kho .ứ ẻ Th ng xuyên cho công nhân h c t p bi n pháp thi công bi n pháp ườ ọ ậ ệ ệ an toàn lao đ ng.ộ Có cán b chuyên trách c a công tr ng m i h ng m c đ u ph i có ộ ủ ườ ỗ ạ ụ ề ả l c l ng an toàn viên giám sát.ự ượ Có c u thang lên xu ng gi a các t ng nhà, đ m b o c u thang v ng ầ ố ữ ầ ả ả ầ ữ ch c, an toàn. C m công nhân leo trèo đ lên xu ng ho c lên xu ng ắ ấ ể ố ặ ố b ng các ph ng tiên ch v t li u.ằ ươ ở ậ ệ Dây an toàn ph i đ c th nghi m v i t i tr ng >300kg, trong th i gianả ượ ử ệ ớ ả ọ ờ 5 phút, đ nh k 6 tháng ki m tra l i. N u phát hi n th y dây kém ph m ị ỳ ể ạ ế ệ ấ ẩ ch t ph i lo i b .ấ ả ạ ỏ M t sàn thao tác không quá nh n đ ch ng tr n tr t.ặ ẵ ể ố ơ ượ Tuy t đ i c m b c sàn thao tác lên các b ph n kê đ t m (thùng ệ ố ấ ắ ộ ậ ỡ ạ phuy, ch ng g ch .) ho c đ t lên các giáo, gh lên các m t sàn không ồ ạ ặ ặ ế ặ v ng ch c.ữ ắ 4. An toàn cho thi t b :ế ị Th c hi n theo các đi u 6 c a TCVN 5308 - 91.ự ệ ề ủ T t c xe máy xây d ng đ u ph i có đ y đ h s k thu t - đ m b o ấ ả ự ề ả ầ ủ ồ ơ ỹ ậ ả ả các yêu c u an toàn trong su t quá trình xây d ng.ầ ố ự Các thi t b nâng đ c qu n lý s d ng theo TCVN 4244 - 86.ế ị ượ ả ử ụ Ph i đ c c quan có th m quy n v ATL c p gi y phép s d ng theo ả ượ ơ ẩ ề ề Đ ấ ấ ử ụ thông t 22/1996 c a b L TBXH.ư ủ ộ Đ Các thi t b ch u áp l c đ c qu n lý s d ng theo QPVN 2-1975 ế ị ị ự ượ ả ử ụ đ c ki m đ nh c p gi y phép s d ng theo thông t 22/1996 c a b ượ ể ị ấ ấ ử ụ ư ủ ộ L TBXH.Đ * M t s yêu c u v i thi t b làm vi c trên cao:ộ ố ầ ớ ế ị ệ - V k t c u: Các b phân c a giáo ph i đ b n ch c, đ c ng n đ nh. ề ế ấ ộ ủ ả ủ ề ắ ộ ứ ổ ị Giáo đ nh hình ph i có ki m đ nh xu t x ng ph i đ c ki m tra ị ả ể ị ấ ưở ả ượ ể tr c khi l p d ng. Giáo t ch ph i đ c tính toán chi ti t.ướ ắ ự ự ế ả ượ ế - Sàn thao tác ph i v ng ch c, không tr n tr t, khe h gi a các ván ả ữ ắ ơ ượ ở ữ sàn không quá 10mm. - Sàn thao tác đ cao t 1,5m tr lên so v i n n ph i có lan can an ở ộ ừ ở ớ ề ả toàn. - Lan can ph i có chi u cao t i thi u 1m so v i m t sàn, có ít nh t 2 ả ề ố ể ớ ặ ấ thanh ngang. Thanh ngang này ph i ch u đ c l c xô ngang >90KG.ả ị ượ ự - Có h th ng ch ng sét đ i v i giàn giáo caoệ ố ố ố ớ * Yêu c u khi l p d ng giàn giáo, thang:ầ ắ ự - M t n n đ t giáo thang ph i th ng, không đ c đ ng n c, không ặ ề ặ ả ẳ ượ ọ ướ đ c lún, ph i có ván kê ch c ch n, c m kê b ng g ch đá, m u g .ượ ả ắ ắ ấ ằ ạ ẩ ỗ - Giáo cao ph i đ c neo vào công trình theo ch d n c a thi t k , ho c ả ượ ỉ ẫ ủ ế ế ặ có ít nh t 2 khoang giáo ph i neo 1 l n v i cáo b ph n ch c ch n c a ấ ả ầ ớ ộ ậ ắ ắ ủ công trình. - Giáo cao đ ng đ c l p ph i có gi ng neo đ m b o n đ nh.ứ ộ ậ ả ằ ả ả ổ ị - Khi d ng các khoang giáo ph i l p đ y đ các thành gi ng chéo, ự ả ắ ầ ủ ằ gi ng ngang theo c u t o c a t ng lo i giáo, đ m b o các khoang ằ ấ ạ ủ ừ ạ ả ả ở d i ch c ch n m i ch ng khoang ti p theo.ướ ắ ắ ớ ồ ế - N u s d ng g ván làm sàn thao tác thì ván này ph i d y ít nh t ế ử ụ ỗ ả ầ ấ 3cm. Không m c m t, n t g y. Các t m ván sàn ph i ghép khít, th ng, ụ ọ ứ ẫ ấ ả ẳ khe h gi a các t m ván <1cm. N u là các t m ván g ghép l i thì ph iở ữ ấ ế ấ ỗ ạ ả có n p liên k t đ các t m không b xê d ch.ẹ ế ể ấ ị ị - Thang t a ph i có móc trên ho c chân t a ph i đ m b o ch ng tr n ự ả ở ặ ự ả ả ả ố ơ tr t.ượ - Khi tháo d giàn giáo ph i có cán b k thu t h ng d n, giám sát. ỡ ả ộ ỹ ậ ướ ẫ Khi tháo d gián giáo ph i dùng c n tr c ho c các thi t b c khí (ròng ỡ ả ầ ụ ặ ế ị ơ r c .) đ chuy n các b ph n xu ng đ t. C m ném v t các b ph n ọ ể ể ộ ậ ố ấ ấ ứ ộ ậ này t trên cao xu ng.ừ ố - H t ca làm vi c ph i thu d n đ ngh v t li u th a trên sàn thao ế ệ ả ọ ồ ề ậ ệ ừ tác. - Sau khi l p d ng xong giàn giáo c n ph i nghi m thu, ki m tra xem ắ ự ầ ả ệ ể xét các v n đ sau: n n đ t, b ph n kê đ , đ th ng đ ng, các thanh ấ ề ề ấ ộ ậ ỡ ộ ẳ ứ c ng, m i liên k t, liên k t v i công trình, sàn thao tác lan can an ă ố ế ế ớ toàn. - T i tr ng trên sàn thao tác không v t quá t i tr ng tính toàn (cán b ả ọ ượ ả ọ ộ k thu t ch đ nh s l ng v t li u ng i không v t quá qui đ nh).ỹ ậ ỉ ị ố ượ ậ ệ ườ ượ ị - Khi giàn giáo cao trên 6m ph i có ít nh t 2 t ng sàn. Sàn thao tác bênả ấ ầ trên, sàn b o v bên d i. Khi c n làm vi c đ ng th i trên c 2 sàn trênả ệ ướ ầ ệ ồ ờ ả cùng 1 ph ng th ng đ ng thì gi a 2 sàn này ph i có sàn ho c l i b oươ ẳ ứ ữ ả ặ ướ ả v .ệ - Vi c chuy n v t li u lên giàn giáo b ng c n tr c không đ c đ cho ệ ể ậ ệ ằ ầ ụ ượ ể v t nâng ch m vào giàn giáo, không v a nâng v a quay c n, khi v t ậ ạ ừ ừ ầ ậ nâng cách sàn 1m, h t t lên m t sàn.ạ ừ ừ ặ - Ch v n chuy n v t li u trên giàn giáo b ng xe c i ti n khi đã tính ỉ ậ ể ậ ệ ằ ả ế toàn v i t i tr ng này.ớ ả ọ . t i ti n đ thi công và ch t l ng công trình.ưở ớ ế ộ ấ ượ + Công ngh thi công semi topdown đ c xem là gi i pháp t t cho vi cệ ượ ả ố ệ thi công t ng h. ch : Thi công đào ầ ầ ạ ồ ạ ộ ố ạ ế h m b ng th công, không t n d ng đ c thi công c gi i – gây nên ầ ằ ủ ậ ụ ượ ơ ớ vi c ch m ti n đ thi công; thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM, TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM,

Từ khóa liên quan