TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM

8 6,949 204
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 14:15

T CH C XÂY D NG BI N PHÁP THI CÔNGỔ Ứ Ự Ệ ÀO T T NG H MĐ ĐẤ Ầ Ầ Ph n 1. Gi i thi u chung ầ ớ ệ A. Gi i thi u chung ớ ệ 1.1. N i dung :ộ - V n chuy n đ t t ng h mậ ể ấ ầ ầ -1.2. Quy mô xây d ng đ c đi m k t c uự ặ ể ế ấ - Di n tích m t b ng : ệ ặ ằ - Di n tích xây d ng : ệ ự - Chi u dài nhà, chi u r ng ề ề ộ - Gia c móng b ng c c khoan nh i .ố ằ ọ ồ - K t c u liên k t c c b ng đài móng, d m gi ng sàn bê tông c t ế ấ ế ọ ằ ầ ằ ố thép - T ng vây xung quang t ng h m b ng c c bê tông ườ ầ ầ ằ ọ Barrette. II. T ch c m t b ng thi công.ổ ứ ặ ằ 2.1 Ph n chung:ầ - Thi t k t ch c xây d ng tuân theo yêu c u c a h s m i th u.ế ế ổ ứ ự ầ ủ ồ ơ ờ ầ - C n c vào các b n v thi t k các tài li u k thu t khác c a H s ă ứ ả ẽ ế ế ệ ỹ ậ ủ ồ ơ m i th u.ờ ầ - C n c vào yêu c u ti n đ thi công c a gói th u.ă ứ ầ ế ộ ủ ầ - C n c vào n ng l c cung c p v t t , thi t b nhân l c c a Nhà ă ứ ă ự ấ ậ ư ế ị ự ủ th u.ầ 2.1.1 M t s nh n xét:ộ ố ậ - Theo h s m i th u xây l p, gi i pháp k thu t đ c đ a ra là thi ồ ơ ờ ầ ắ ả ỹ ậ ượ ư công t ng vây, c c barrette, c c khoan nh i thi công t ng h m ườ ọ ọ ồ ầ ầ b ng ph ng pháp semi topdown.ằ ươ - Tuy nhiên, qua quá trình nghiên c u tình hình đ a hình, đ a ch t thu ứ ị ị ấ ỷ v n D án, s nh h ng c a các công trình lân c n, s có nh ng gi i ă ự ự ả ưở ủ ậ ẽ ữ ả pháp linh ho t, có th dùng c lá sen. đ m b o an toàn trong công ạ ể ừ Để ả ả tác thi công. + Khi thi công t ng h m có đ sâu l n dùng gi i pháp t ng vây s ầ ầ ộ ớ ả ườ ẽ không ch đ ng ki m soát đ c chuy n v c a t ng (không có th t i ủ ộ ể ượ ể ị ủ ườ ử ả t ng). Không ch đ ng ki m soát đ c các v n đ v th m (vì t ng ườ ủ ộ ể ượ ấ ề ề ấ ườ đ c ghép thành t các t m b ng gio ng). Vi c này s tr c ti p nh ượ ừ ấ ằ ă ệ ẽ ự ế ả h ng t i ti n đ thi công ch t l ng công trình.ưở ớ ế ộ ấ ượ + Công ngh thi công semi topdown đ c xem là gi i pháp t t cho vi cệ ượ ả ố ệ thi công t ng h m, tuy nhiên l i t n t i m t s h n ch : Thi công đào ầ ầ ạ ồ ạ ộ ố ạ ế h m b ng th công, không t n d ng đ c thi công c gi i – gây nên ầ ằ ủ ậ ụ ượ ơ ớ vi c ch m ti n đ thi công; thi công khó kh n không an toàn cho ệ ậ ế ộ ă công nhân khi ph i làm vi c lâu trong đi u ki n thi u ánh sáng ả ệ ề ệ ế không khí. 2.1.2 Gi i pháp k thu t đ xu t:ả ỹ ậ ề ấ - C n c vào kinh nghi m đã thi công các d án có đ ph c t p t ng ă ứ ệ ự ộ ứ ạ ươ t n ng l c thi công th c t c a chúng tôi;ự ă ự ự ế ủ - C n c vào yêu c u c a Ch đ u t v ch t l ng c ng nh ti n đ ă ứ ầ ủ ủ ầ ư ề ấ ượ ũ ư ế ộ th c hi n công trình.ự ệ - Chúng tôi s h tr bên Ch đ u t đ n v thi công đ a ra gi i phápẽ ộ ợ ủ ầ ư ơ ị ư ả k thu t nh sau:ỹ ậ ư + Dùng công ngh thi công “c c khoan nh i giao tuy n - CSP” t o ệ ọ ồ ế ạ thành t ng bao quanh; ph ng pháp này đ c ti n hành trên c s ườ ươ ượ ế ơ ở các c c c t n i nhau liên ti p nên vi c th m qua t ng không có, h n ọ ắ ố ế ệ ấ ườ ơ n a c c đ c th t i nên ch đ ng v m t ch u l c có th k t h p ữ ọ ượ ử ả ủ ộ ề ặ ị ự ể ế ợ làm móng cho các c t biên.ộ + Vi c thi công semi topdown đ thi công móng, đài, d m, sàn s đ c ệ ể ầ ẽ ượ thay th b ng vi c thi công các h gi ng t m th i b ng c c ng, m i hế ằ ệ ệ ằ ạ ờ ằ ọ ố ỗ ệ giàn s đ c b trí cách nhau m đ đ m b o ch u l c ngang. Dùng h ẽ ượ ố ể ả ả ị ự ệ kích thu l c (ho c l n h n) đ l p đ t h gi ng t m th i này.ỷ ự ặ ớ ơ ể ắ ặ ệ ằ ạ ờ u đi m c a ph ng pháp này là thi công nhanh, vi c đào h móng s Ư ể ủ ươ ệ ố ẽ t n d ng thi công c gi i; Bi n pháp thi công chúng tôi trình bày ph nậ ụ ơ ớ ệ ở ầ sau; Khi đ c ch p thu n, chúng tôi s l p thi t k thi công chi ti t.ượ ấ ậ ẽ ậ ế ế ế + M t b ng thi công ch t h p, ph m vi gia c n n ngoài t m làm vi c ặ ằ ậ ẹ ạ ố ề ầ ệ c a các thi t b làm c c xi m ng đ t nên bi n pháp x lí n n b ng thi ủ ế ị ọ ă ấ ệ ử ề ằ công c c xi m ng đ t là r t khó th c hi n, tính kh thi không cao. ọ ă ấ ấ ự ệ ả Để x lí n n khu v c d án, chúng tôi ki n ngh ph ng án khoan ph t ử ề ự ự ế ị ươ ụ màng ch ng th m xung quanh đ kéo dài đ ng vi n th m, gi m t i ố ấ ể ườ ề ấ ả ố thi u áp l c đ y n i do n c ng m không nh h ng t i vi c thi công ể ự ẩ ổ ướ ầ ả ưở ớ ệ móng t ng h m v i đ sâu khoan ph t t 20m t i 40m.ầ ầ ớ ộ ụ ừ ớ E. BI N PHÁP THI CÔNGỆ *Tuân th các tiêu chu n k thu t:ủ ẩ ỹ ậ -Quy đ nh v qu n lý ch t l ng công trình xây d ng TCVN N - ị ề ả ấ ượ ự Đ 209/2004/NDS - CPĐ -Nguyên t c c b n qu n lý ch t l ng các công trình XD TCVN 5637 - ắ ơ ả ả ấ ượ 1991 -T ch c thi công TCVN 5055 - 1985ổ ứ -Dung sai trong XD công trình - ph ng pháp đo ki m tra công trình ươ ể các c u ki n ch s n c a công trình v trí đi m đo TC 210 - 1998ấ ệ ế ẵ ủ ị ể -H th ng tiêu chu n an toàn lao đ ng.Quy đ nh c b n TCVN 2287 - ệ ố ẩ ộ ị ơ ả 1978 -An toàn đi n trong xây d ng , yêu c u chung TCVN 4086 - 1985ệ ự ầ -Công vi c hàn đi n yêu c u chung v an toàn TCVN 3146 - 1986ệ ệ ầ ề -Quy ph m k thu t an toàn thi t b nâng TCVN 4244 - 1986ạ ỹ ậ ế ị -Quy ph m k thu t an toàn trong xây d ng TCVN 5308 - 1991ạ ỹ ậ ự -Phòng cháy cháy n cho nhà công trình TCVN 2622 - 1995ổ I. Công tác đ nh v m t b ng & thi công đào đ t móng:ị ị ặ ằ ấ - Ti p nh n m c, tr c chu n, t đó tri n khai chính xác h th ng các ế ậ ố ụ ẩ ừ ể ệ ố m c ph xung quanh công trình. T h m c ph ti n hành xác đ nh các ố ụ ừ ệ ố ụ ế ị tr c, tim c t cho công trình trong quá trình xây d ng c trong quá ụ ố ự ả trình ki m tra, nghi m thu, bàn giao sau này.ể ệ ào h móng b ng th công k t h p v i máy đào sau đó dùng máy c nĐ ố ằ ủ ế ợ ớ ầ tr c tháp xúc đ a đ t lên ô vân chuy n đ ra n i mà Nhà th u đã ụ ư ấ ể ổ ơ ầ xác đ nh đ c phép đ .ị ượ ổ Ph n đ t đào đ c Nhà th u lên ph ng án huy đ ng b trí đ s l ngầ ấ ượ ầ ươ ộ ố ủ ố ượ công nhân xe ô v n chuy n sao cho không đ ùn t c giao thông, ậ ể ể ắ kh i l ng đ t đ o đ n đâu v n chuy n đ n đó tránh đ nh h ng đ nố ượ ấ ầ ế ậ ể ế ể ả ưở ế thi công các công vi c ti p theo. Nhà th u lên ph ng án thi công công ệ ế ầ ươ trình theo quy trình nh sau:ư - Thi công t ng CSP.ườ - Thi công c c khoan nh i đ t thép hình H350x350x14 đ n cao đ ọ ồ ặ ế ộ c t ố +0.000 - m lèn đ t n n, xây g ch ch ván khuôn, thi công k t c u d m sàn, Đầ ấ ề ạ ỉ ế ấ ầ c t ố +0.000 - ào moi đ t t ng h m 1 b ng th công, k t h p v i c n tr c tháp đ aĐ ấ ầ ầ ằ ủ ế ợ ớ ầ ụ ư đ t lên ôtô v n chuy n đ điấ ậ ể ổ - Thi công l n l t sàn t ng h m c t ầ ượ ầ ầ ố +0.000 sàn c t ( sàn bi n pháp)ố ệ theo th t t trên xu ng d i (nh ng ô t ng t ng h m 1, t i v trí ứ ự ừ ố ướ ữ ườ ầ ầ ạ ị t ng đ d m sàn thi công tr c các ô t ng còn l i thi công sau), có ườ ỡ ầ ướ ườ ạ b n v kèm theoả ẽ - m lèn đ t n n, xây g ch ch ván khuôn, thi công k t c u d m sàn Đầ ấ ề ạ ỉ ế ấ ầ t ng 1, c t ầ ố - ào moi đ t t ng h m b ng th công, k t h p v i c n tr c tháp đ a Đ ấ ầ ầ ằ ủ ế ợ ớ ầ ụ ư đ t lên ôtô v n chuy n đ điấ ậ ể ổ - bê tông lót móng, l p d ng ván khuôn, thi công k t c u móng c t Đổ ắ ự ế ấ ố - Gia công l p d ng ván khuôn, l p d ng c t thép thi công k t c u ắ ự ắ ự ố ế ấ d m sàn t mg h m l n l t theo th t t d i lênầ ầ ầ ầ ượ ứ ự ừ ướ Trong gói th u này, Nhà th u chúng tôi r t quan tâm đ n h th ng thu ầ ầ ấ ế ệ ố n c h móng, bi n pháp c a Nhà th u là trong khi thi công t ng t ng ướ ố ệ ủ ầ ừ ầ h m luôn luôn ph i t o nh ng h thu t m. ng th i có ng i th ng ầ ả ạ ữ ố ạ Đồ ờ ườ ườ tr c s d ng đ s l ng máy b m đ b m n c ra h th ng thoát ự ử ụ ủ ố ượ ơ ể ơ ướ ệ ố n c chung c a khu v c (kèm theo b n v ) ướ ủ ự ả ẽ IV.4 Công tác hoàn thi n nghi m thu bàn giao công trình tuân th vàệ ệ ủ áp d ng : ụ - Tiêu chu n k thu t thi công nghi m thu ẩ ỹ ạ ệ - Quy ph m thi công nghi m thu công tác đ t TCVN 447-1987ạ ệ ấ - Quy ph m nghi m thu hoàn thi n m t b ng xây d ng TCVN 4516 - ạ ệ ệ ặ ằ ự 1988 - Quy ph m thi công nghi m thu các tác hoang thi n TCVN 5674 – ạ ệ ệ 1992 G. BI N PHÁP AN TOÀN LAO NG, V SINH MÔI TR NGỆ ĐỘ Ệ ƯỜ I. Ph n chungầ Bi n pháp an toàn v sinh môi tr ng trong d án này tuân theo cácệ ệ ườ ự quy đ nh c a Gói th u các bi n pháp an toàn đ c trình bày d i ị ủ ầ ệ ượ ướ đây. Bi n pháp an toàn đ i v i t ng ph n vi c đ c ch ra trong b n v bi n ệ ố ớ ừ ầ ệ ượ ỉ ả ẽ ệ pháp thuy t minh thi công chi ti t c a các h ng m c công trình.ế ế ủ ạ ụ II. Bi n pháp an toàn cho con ng i thi t b :ệ ườ ế ị 1.T ch c:ổ ứ Ban đi u hành d án (B HDA) b trí 01 cán b th ng tr c ch đ o ề ự Đ ố ộ ườ ự ỉ ạ công tác ATVS trên công tr ng đ làm nhi m v : h ng d n đôn đ c ườ ể ệ ụ ướ ẫ ố ki m tra các đ n v thi công đ m b o đúng các bi n pháp an toàn đã ể ơ ị ả ả ệ đ c duy t th c hi n đ y đ các ch đ chính sách v i ng i lao đ ng ượ ệ ự ệ ầ ủ ế ộ ớ ườ ộ theo Ngh đ nh s 06/1995 c a Chính ph Thông t Liên B s 14/1998.ị ị ố ủ ủ ư ộ ố T i các công trình xây d ng có cán b kiêm nhi m làm công tác giám ạ ự ộ ệ sát k thu t an toàn hi n tru ng, đ đôn đ c nh c nh m i ng i th c ỹ ậ ệ ờ ể ố ắ ở ọ ườ ự hi n đúng m i n i qui ATL , bi n pháp thi công.ệ ọ ộ Đ ệ T i các t s n xu t có m ng l i ATVS viên g m t 1 đ n 3 ng i đ ạ ổ ả ấ ạ ướ ồ ừ ế ườ ể nh c m i ng i ch p hành t t các qui trình qui ph m KTAT đã đ c phắ ọ ườ ấ ố ạ ượ ổ bi n.ế B HDA có trách nhi m phân công, phân c p c th nhi m v qu n lý Đ ệ ấ ụ ể ệ ụ ả th c hi n công tác ATVSL trên qui mô toàn công tr ng cho các ự ệ Đ ườ đ i t ng t ng i ch huy đ n các cán b ph trách, đi u hành s n ố ượ ừ ườ ỉ ế ộ ụ ề ả xu t, cu i cùng đ n ng i lao đ ng.ấ ố ế ườ ộ c bi t, v i đ c đi m công trình nhà cao t ng, cán b ATVS có trách Đặ ệ ớ ặ ể ầ ộ nhi m th ng xuyên giám sát, ki m tra tình hình an toàn lao đ ng đ i ệ ườ ể ộ ố v i công nhân làm vi c trên cao; phát hi n ng n ch n k p th i nh ng ớ ệ ệ ă ặ ị ờ ữ tr ng h p thi u an toàn:ườ ợ ế - Hàng ngày, tr c khi làm vi c ph i tri m tra an toàn v trí làm vi c ướ ệ ả ể ị ệ c a công nhân. Ki m tra giàn giáo, sàn thao tác, thang lan can các ủ ể ph ng ti n trên cao khác.ươ ệ - Ki m tra vi c s d ng đúng các ph ng ti n b o v cá nhân: dây an ể ệ ử ụ ươ ệ ả ệ toàn, móc, gi y qu n áo b o v .ầ ầ ả ệ - Th ng xuyên theo dõi nh c nh công nhân ch p hành k lu t lao ườ ắ ở ấ ỷ ậ đ ng, n i qui an toàn .ộ ộ - Tr ng h p nh c nh mà v n ti p t c vi ph m, đình ch ngay lao ườ ợ ắ ở ẫ ế ụ ạ ỉ đ ng.ộ 2. Bi n pháp ng n ng a trong công tác qu n lý:ệ ă ừ ả - Tr c khi thi công, B HDA s đ c t ch c mô hình h c t p nghi p vướ Đ ẽ ượ ổ ứ ọ ậ ệ ụ v BHL cho các đ i t ng là ng i s d ng lao đ ng (NSDL ) theo n i ề Đ ố ượ ườ ử ụ ộ Đ ộ dung thông t 08 23 c a b L TBXH.ư ủ ộ Đ - T ch c hu n luy n v ATVSL cho ng i lao đ ng (NL ) theo t ng ổ ứ ấ ệ ề Đ ườ ộ Đ ừ ngành ngh , có c p th ch ng ch v ATVSL .ề ấ ẻ ứ ỉ ề Đ - Khi tuy n ch n NL làm vi c trên công tr ng ph i đ m b o có các ể ọ Đ ệ ườ ả ả ả yêu c u sau:ầ + ã đ đ tu i lao đ ng v i t ng ngành ngh .Đ ủ ộ ổ ộ ớ ừ ề + Có gi y ch ng nh n b o đ m s c kho - nh k đ c ki m tra s c ấ ứ ậ ả ả ứ ẻ Đị ỳ ượ ể ứ kho đ đ m b o làm vi c theo ngành ngh .ẻ ể ả ả ệ ề + c trang b đ y đ các ph ng ti n b o h cá nhân phù h p v i Đượ ị ầ ủ ươ ệ ả ộ ợ ớ đi u ki n làm vi c.ề ệ ệ + T t c NL ph i đ c h c t p n i qui ANVSL tr c khi làm vi c.ấ ả Đ ả ượ ọ ậ ộ Đ ướ ệ + Khi s d ng lao đ ng n s đ c th c hi n qui đ nh đúng qui đ nh ử ụ ộ ữ ẽ ượ ự ệ ị ị c a thông t 09/86 c a B y t B L TBXH.ủ ư ủ ộ ế ộ Đ - Th ng xuyên t ch c ki m tra t ki m tra v công tác BHL trên ườ ổ ứ ể ự ể ề Đ công tr ng đ k p th i kh c ph c các s c thi công ng n ng a ườ ể ị ờ ắ ụ ự ố ă ừ TNL . Th c hi n các ki n ngh c a c p trên công nhân lao đ ng v Đ ự ệ ế ị ủ ấ ộ ề công tác BHL .Đ - i v i công nhân làm vi c trên cao, c n ph i tuy t đ i ch p hành k Đố ớ ệ ầ ả ệ ố ấ ỷ lu t lao đ ng, n i qui làm vi c trên cao:ậ ộ ộ ệ + Nh t thi t ph i đeo dây an toàn n i đã qui đ nh.ấ ế ả ở ơ ị + Khi làm vi c ph i đi đúng tuy n, không đi l i tu ti n (c m đi trên ệ ả ế ạ ỳ ệ ấ m t d m, xà g .)ặ ầ ồ + C m đùa ngh ch leo trèo qua lan can.ấ ị + Không đi dép lê, gu c khi đi l i, làm vi c.ố ạ ệ + Tr c 3 gi trong khi làm vi c không đ c phép u ng r u, bia; ướ ờ ệ ượ ố ượ khi làm vi c không hút thu c lá, thu c lào.ệ ố ố + Công nhân ph i có túi đ ng đ ngh , c m ném d ng c đ ngh t ả ự ồ ề ấ ụ ụ ồ ề ừ trên cao. 3. Bi n pháp k thu t ATL :ệ ỹ ậ Đ Xung quanh khu v c thi công b trí rào ch n, rào ng n đ ki m soát ự ố ắ ă ể ể ng i có nhi m v ra vào công trình.ườ ệ ụ B trí đ ng v n chuy n theo đúng s đ thi t k t ch c công tr ng ố ườ ậ ể ơ ồ ế ế ổ ứ ườ t i các đi m giao nhau có bi n báo, đèn tín hi u ban đêm.ạ ể ể ệ M t b ng khu v c thi công ph i g n ngàng, ng n n p, v sinh, v t li u ặ ằ ự ả ọ ă ắ ệ ậ ệ th i các ch ng ng i v t đ c th ng xuyên thu d n.ả ướ ạ ậ ượ ườ ọ Nh ng m ng h , h móng, gi ng, h m trên m t b ng ph i đ c rào ữ ươ ố ố ằ ầ ặ ằ ả ượ ch n đ y l p kín, có bi n báo tín hi u vào ban đêm.ặ ậ ắ ể ệ Khu v c đang tháo d ván khuôn, dàn giáo, công trình c , n i l p ráp ự ỡ ũ ơ ắ các b ph n k t c u công trình đ c b trí rào ch n, bi n báo.ộ ậ ế ấ ượ ố ắ ể Khi s d ng, l p ráp, tháo d các lo i giàn giáo ph i đ c th c hi n ử ụ ắ ỡ ạ ả ượ ự ệ theo bi n pháp thi công - thi t k thuy t minh tính toán ph i đ c c p ệ ế ế ế ả ượ ấ có th m quy n xét duy t.ẩ ề ệ Các công tác khác ph thu c công tác giàn giáo th c hi n theo các ụ ộ ự ệ đi u 8 c a TCVN 5308 - 91.ề ủ Công tác hoàn thi n bao che áp d ng các đi u 19 c a TCVN 5308 - 91.ệ ụ ề ủ Công nhân ph i đ c trang b đ y đ b o h lao đ ng nh : qu n, áo, ả ượ ị ầ ủ ả ộ ộ ư ầ m , g ng tay . có phù hi u c a t ng cá nhân đ n v thi công khi làmũ ă ệ ủ ừ ơ ị vi c trên công tr ng.ệ ườ T t c công nhân đ c khám s c kho đ nh k , nh ng công nhân làm ấ ả ượ ứ ẻ ị ỳ ữ vi c trên cao nh ng v trí nguy hi m tr c khi làm vi c ph i đ c ệ ữ ị ể ướ ệ ả ượ khám s c kho .ứ ẻ Th ng xuyên cho công nhân h c t p bi n pháp thi công bi n pháp ườ ọ ậ ệ ệ an toàn lao đ ng.ộ Có cán b chuyên trách c a công tr ng m i h ng m c đ u ph i có ộ ủ ườ ỗ ạ ụ ề ả l c l ng an toàn viên giám sát.ự ượ Có c u thang lên xu ng gi a các t ng nhà, đ m b o c u thang v ng ầ ố ữ ầ ả ả ầ ữ ch c, an toàn. C m công nhân leo trèo đ lên xu ng ho c lên xu ng ắ ấ ể ố ặ ố b ng các ph ng tiên ch v t li u.ằ ươ ở ậ ệ Dây an toàn ph i đ c th nghi m v i t i tr ng >300kg, trong th i gianả ượ ử ệ ớ ả ọ ờ 5 phút, đ nh k 6 tháng ki m tra l i. N u phát hi n th y dây kém ph m ị ỳ ể ạ ế ệ ấ ẩ ch t ph i lo i b .ấ ả ạ ỏ M t sàn thao tác không quá nh n đ ch ng tr n tr t.ặ ẵ ể ố ơ ượ Tuy t đ i c m b c sàn thao tác lên các b ph n kê đ t m (thùng ệ ố ấ ắ ộ ậ ỡ ạ phuy, ch ng g ch .) ho c đ t lên các giáo, gh lên các m t sàn không ồ ạ ặ ặ ế ặ v ng ch c.ữ ắ 4. An toàn cho thi t b :ế ị Th c hi n theo các đi u 6 c a TCVN 5308 - 91.ự ệ ề ủ T t c xe máy xây d ng đ u ph i có đ y đ h s k thu t - đ m b o ấ ả ự ề ả ầ ủ ồ ơ ỹ ậ ả ả các yêu c u an toàn trong su t quá trình xây d ng.ầ ố ự Các thi t b nâng đ c qu n lý s d ng theo TCVN 4244 - 86.ế ị ượ ả ử ụ Ph i đ c c quan có th m quy n v ATL c p gi y phép s d ng theo ả ượ ơ ẩ ề ề Đ ấ ấ ử ụ thông t 22/1996 c a b L TBXH.ư ủ ộ Đ Các thi t b ch u áp l c đ c qu n lý s d ng theo QPVN 2-1975 ế ị ị ự ượ ả ử ụ đ c ki m đ nh c p gi y phép s d ng theo thông t 22/1996 c a b ượ ể ị ấ ấ ử ụ ư ủ ộ L TBXH.Đ * M t s yêu c u v i thi t b làm vi c trên cao:ộ ố ầ ớ ế ị ệ - V k t c u: Các b phân c a giáo ph i đ b n ch c, đ c ng n đ nh. ề ế ấ ộ ủ ả ủ ề ắ ộ ứ ổ ị Giáo đ nh hình ph i có ki m đ nh xu t x ng ph i đ c ki m tra ị ả ể ị ấ ưở ả ượ ể tr c khi l p d ng. Giáo t ch ph i đ c tính toán chi ti t.ướ ắ ự ự ế ả ượ ế - Sàn thao tác ph i v ng ch c, không tr n tr t, khe h gi a các ván ả ữ ắ ơ ượ ở ữ sàn không quá 10mm. - Sàn thao tác đ cao t 1,5m tr lên so v i n n ph i có lan can an ở ộ ừ ở ớ ề ả toàn. - Lan can ph i có chi u cao t i thi u 1m so v i m t sàn, có ít nh t 2 ả ề ố ể ớ ặ ấ thanh ngang. Thanh ngang này ph i ch u đ c l c xô ngang >90KG.ả ị ượ ự - Có h th ng ch ng sét đ i v i giàn giáo caoệ ố ố ố ớ * Yêu c u khi l p d ng giàn giáo, thang:ầ ắ ự - M t n n đ t giáo thang ph i th ng, không đ c đ ng n c, không ặ ề ặ ả ẳ ượ ọ ướ đ c lún, ph i có ván kê ch c ch n, c m kê b ng g ch đá, m u g .ượ ả ắ ắ ấ ằ ạ ẩ ỗ - Giáo cao ph i đ c neo vào công trình theo ch d n c a thi t k , ho c ả ượ ỉ ẫ ủ ế ế ặ có ít nh t 2 khoang giáo ph i neo 1 l n v i cáo b ph n ch c ch n c a ấ ả ầ ớ ộ ậ ắ ắ ủ công trình. - Giáo cao đ ng đ c l p ph i có gi ng neo đ m b o n đ nh.ứ ộ ậ ả ằ ả ả ổ ị - Khi d ng các khoang giáo ph i l p đ y đ các thành gi ng chéo, ự ả ắ ầ ủ ằ gi ng ngang theo c u t o c a t ng lo i giáo, đ m b o các khoang ằ ấ ạ ủ ừ ạ ả ả ở d i ch c ch n m i ch ng khoang ti p theo.ướ ắ ắ ớ ồ ế - N u s d ng g ván làm sàn thao tác thì ván này ph i d y ít nh t ế ử ụ ỗ ả ầ ấ 3cm. Không m c m t, n t g y. Các t m ván sàn ph i ghép khít, th ng, ụ ọ ứ ẫ ấ ả ẳ khe h gi a các t m ván <1cm. N u là các t m ván g ghép l i thì ph iở ữ ấ ế ấ ỗ ạ ả có n p liên k t đ các t m không b xê d ch.ẹ ế ể ấ ị ị - Thang t a ph i có móc trên ho c chân t a ph i đ m b o ch ng tr n ự ả ở ặ ự ả ả ả ố ơ tr t.ượ - Khi tháo d giàn giáo ph i có cán b k thu t h ng d n, giám sát. ỡ ả ộ ỹ ậ ướ ẫ Khi tháo d gián giáo ph i dùng c n tr c ho c các thi t b c khí (ròng ỡ ả ầ ụ ặ ế ị ơ r c .) đ chuy n các b ph n xu ng đ t. C m ném v t các b ph n ọ ể ể ộ ậ ố ấ ấ ứ ộ ậ này t trên cao xu ng.ừ ố - H t ca làm vi c ph i thu d n đ ngh v t li u th a trên sàn thao ế ệ ả ọ ồ ề ậ ệ ừ tác. - Sau khi l p d ng xong giàn giáo c n ph i nghi m thu, ki m tra xem ắ ự ầ ả ệ ể xét các v n đ sau: n n đ t, b ph n kê đ , đ th ng đ ng, các thanh ấ ề ề ấ ộ ậ ỡ ộ ẳ ứ c ng, m i liên k t, liên k t v i công trình, sàn thao tác lan can an ă ố ế ế ớ toàn. - T i tr ng trên sàn thao tác không v t quá t i tr ng tính toàn (cán b ả ọ ượ ả ọ ộ k thu t ch đ nh s l ng v t li u ng i không v t quá qui đ nh).ỹ ậ ỉ ị ố ượ ậ ệ ườ ượ ị - Khi giàn giáo cao trên 6m ph i có ít nh t 2 t ng sàn. Sàn thao tác bênả ấ ầ trên, sàn b o v bên d i. Khi c n làm vi c đ ng th i trên c 2 sàn trênả ệ ướ ầ ệ ồ ờ ả cùng 1 ph ng th ng đ ng thì gi a 2 sàn này ph i có sàn ho c l i b oươ ẳ ứ ữ ả ặ ướ ả v .ệ - Vi c chuy n v t li u lên giàn giáo b ng c n tr c không đ c đ cho ệ ể ậ ệ ằ ầ ụ ượ ể v t nâng ch m vào giàn giáo, không v a nâng v a quay c n, khi v t ậ ạ ừ ừ ầ ậ nâng cách sàn 1m, h t t lên m t sàn.ạ ừ ừ ặ - Ch v n chuy n v t li u trên giàn giáo b ng xe c i ti n khi đã tính ỉ ậ ể ậ ệ ằ ả ế toàn v i t i tr ng này.ớ ả ọ . t i ti n đ thi công và ch t l ng công trình.ưở ớ ế ộ ấ ượ + Công ngh thi công semi topdown đ c xem là gi i pháp t t cho vi cệ ượ ả ố ệ thi công t ng h. ch : Thi công đào ầ ầ ạ ồ ạ ộ ố ạ ế h m b ng th công, không t n d ng đ c thi công c gi i – gây nên ầ ằ ủ ậ ụ ượ ơ ớ vi c ch m ti n đ thi công; thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM, TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM, TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀO ĐẤT TẦNG HẦM

Từ khóa liên quan