0

Nghiên cứu tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ

256 33 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2020, 22:16

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ NGUYỄN TRUNG NHÂN NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 62.34.01.02 Cần Thơ - 2019 i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ NGUYỄN TRUNG NHÂN MÃ SỐ NCS: P1314002 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH: 62.34.01.02 HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LƢU THANH ĐỨC HẢI Cần Thơ - 2019 ii LỜI CẢM TẠ Trong trình thực đề tài “Nghiên cứu tác động CNTT đến yếu tố cấu thành lực cạnh tranh DN thành phố Cần Thơ”, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tập thể Ban Giám hiệu, Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế, Khoa sau Đại học, quý Thầy giáo, Cô giáo, Cán phòng, ban chức Trường Đại học Cần Thơ; nhận quan tâm lãnh đạo thành phố Cần Thơ, nhận hỗ trợ chuyên môn cung cấp liệu Cục Thống kê, Cục Thuế, VCCI, Sở, Ngành thành phố Cần Thơ Tôi đặc biệt trân trọng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lƣu Thanh Đức Hải - người trực tiếp hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp Sở Thông tin Truyền thông Cần Thơ, Quận ủy Thốt Nốt, Quận ủy Ninh Kiều, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ nơi tơi cơng tác qua q trình thực luận án gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực hồn thành luận án Đồng thời, tơi xin bày rỏ lịng cảm ơn đến Chuyên gia, Ban lãnh đạo DN địa bàn thành phố Cần Thơ hỗ trợ, cung cấp thơng tin để tơi hồn thành luận án Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2019 Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Nhân iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu xác định mức độ tác động công nghệ thông tin (CNTT) đến yếu tố cấu thành lực cạnh tranh (NLCT) DN Thông qua số liệu điều tra 350 DN địa bàn thành phố Cần Thơ; đối tượng trả lời phiếu điều tra thuộc vị trí Ban Giám Đốc, Kế tốn trưởng, Lãnh đạo phòng ban, đối tượng am hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) DN chịu trách nhiệm kết hoạt động SXKD DN Ngoài ra, phương pháp phân tích hệ số Cronbach‟s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) sử dụng nghiên cứu Kết cho thấy tác động CNTT đến 06 yếu tố cấu thành NLCT DN, Năng lực định hướng thị trường, Năng lực huy động vốn, Năng lực marketing, Năng lực tổ chức quản lý, Năng lực huy động nguồn lực, Năng lực quan hệ xã hội Qua phân tích, đo lường công cụ nêu tác giả đưa kết luận hàm ý quản trị nhằm khẳng định giả thuyết đề xuất hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao NLCT DN TPCT iv ABSTRACT The objective of this study is to determine the impact of information technology on the composition of the enterprise competitiveness Through survey data of 350 enterprises in Can Tho city; respondents in the following positions: Board of Directors; Chief accountant; Leaders of departments; They are knowledgeable about the production and business activities of enterprises and are responsible for the results of production and business activities of enterprises In addition, the Cronbach‟s Alpha Coefficient, the Exploratory Factor Analysis (EFA), the Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the Structural Equation Modeling (SEM) were used in the study The results show that the impact of information technology on the factors that make up the competitiveness of enterprises is: Marketoriented capability, Capital mobilization capacity, Marketing capacity, Organizational capacitymanagement, Capacity to mobilizeresources, Capacity for social relations.Through the analysis and measurement by the aforementioned tools, the author draws conclusions and implications to confirm hypotheses and propose administrative implications to promote the application of information technology to improve the competitiveness of businesses in Can Tho city v LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải Các số liệu luận án trung thực, kết luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Trung Nhân vi MỤC LỤC CHƢƠNG 1:GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ SỰ CẦN THIẾT 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.3 Tính luận án 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian 1.4.2.2 Phạm vi thời gian 1.4.2.3 Phạm vi nội dung 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 10 2.1 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ KHUNG KIẾN TRÚC CNTT 10 2.2 CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NLCT 27 2.3 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NLCT 30 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CNTT ĐẾN YẾU TỐ CẤU THÀNH NLCT CỦA DN 43 2.5 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÀI LIỆU NHÂN TỐ CNTT TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ NLCT CỦA DN 51 2.5.1 Về khung lý thuyết cho nghiên cứu: 51 vii 2.5.2 Về khung lý thuyết đánh giá tác động CNTT đến yếu tố cấu thành NLCT DN: 52 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54 3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 54 3.1.1 Cơ sở lý thuyết CNTT, nhân tố liên quan CNTT DN 54 3.1.1.1 Cơ sở lý thuyết thông tin 54 3.1.1.2 Cơ sở lý thuyết Công nghệ thông tin 57 3.1.1.3 Cơ sở lý thuyết nhân tố CNTT DN 58 3.1.2 Cơ sở lý thuyết ứng dụng CNTT DN 61 3.1.3 Cơ sở lý thuyết cạnh tranh NLCT DN 64 3.1.3.1 Cơ sở lý thuyết cạnh tranh 64 3.1.3.2 Về khả cạnh tranh 66 3.1.3.3 Về lợi cạnh tranh 68 3.1.3.4 Cơ sở lý thuyết NLCT DN 70 3.1.4 Cơ sở lý thuyết yếu tố cấu thành NLCT DN 78 3.1.4.1 Mơ hình “5 áp lực cạnh tranh” M Porter 79 3.1.4.2 Mơ hình phân tích SWOT 80 3.1.4.3 Mơ hình phân tích PESTEL 81 3.1.4.4 Lý thuyết CNTT tác động đến NLCT DN 85 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 89 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 89 3.2.1.1 Số liệu thứ cấp 89 3.2.1.2 Số liệu sơ cấp 90 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 93 3.2.2.1 Nghiên cứu định tính sơ 93 3.2.2.2 Nghiên cứu định lượng sơ 97 3.2.2.3 Phương pháp nghiên cứu định tính thức 100 3.2.2.4 Nghiên cứu định lượng thức 101 3.2.3 Quy trình nghiên cứu định lượng 109 3.2.4 Các giả thuyết nghiên cứu cần kiểm định 112 viii 3.2.5 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 117 3.2.6 Thang đo giả thuyết nghiên cứu 120 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 126 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 126 4.1.1 Những sách trình ứng dụng CNTT Việt Nam 126 4.1.2 Đánh giá thực trạng DN TPCT 131 4.1.2.1 Số lượng quy mô DN 131 4.1.2.2 Ngành nghề DN 135 4.1.2.3 Kết hoạt động kinh doanh DN TPCT 136 4.1.3 Các số đánh giá liên quan ứng dụng CNTT DN TPCT 138 4.1.3.1 Đánh giá xếp hạng số EBI TPCT 139 4.1.3.2 Chỉ số NLCT cấp tỉnh (PCI - Provincial Competitiveness Index) 140 4.1.3.3 Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT (VietNam ICT Index) 142 4.1.3.4 Chỉ số đổi sáng tạo toàn cầu (GII- Global Innovation Index) 145 4.1.4 Đánh giá thực trạng việc ứng dụng CNTT DN TPCT 147 Cũng theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, mục đích sử dụng Internet DN sau: 149 4.1.5 Tình hình ứng dụng CNTT hoạt động DN khảo sát 151 4.1.6 Nhận xét 156 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 160 4.2.1 Kết nghiên cứu định lượng sơ 160 4.2.1.1 Thống kê mô tả quan sát nghiên cứu 160 4.2.1.2 Kiểm định thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha 161 4.2.1.3 Kiểm định mối quan hệ biến số mơ hình phân tích nhân tố khám phá EFA 165 4.2.2 Kết nghiên cứu định lượng thức 167 4.2.2.1 Thống kê mô tả quan sát nghiên cứu 167 4.2.2.2 Kiểm định thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha 168 4.2.2.3 Kiểm định mối quan hệ biến số mơ hình phân tích nhân tố khám phá EFA 172 ix 4.2.2.4 Kiểm định SEM tác động CNTT đến yếu tố cấu thành NLCT DN 177 4.2.2.5 Kiểm định ước lượng mơ hình Bootstrap 180 4.2.2.6 Kết luận giả thuyết nghiên cứu 180 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 184 5.1 KẾT LUẬN 184 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 186 5.2.1 Nâng cao lực định hướng thị trường 186 5.2.2 Nâng cao lực huy động vốn 187 5.2.3 Nâng cao lực marketing 187 5.2.4 Nâng cao lực tổ chức quản lý 188 5.2.5 Nâng cao lực ứng dụng công nghệ 189 5.2.6 Nâng cao lực huy động nguồn lực 189 5.2.7 Nâng cao lực Quan hệ xã hội 190 5.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 190 5.4 HẠN CHẾ VÀ CÁC HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 191 5.4.1 Hạn chế luận án 191 5.4.2 Hướng nghiên cứu 192 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 194 TÀI LIỆU THAM KHẢO 195 x 203 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn T Vấn 146/45/16 A2, Hoàng Quốc Dịch Vụ Đại Phát Thịnh Việt, Kv4 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công 204 Nghệ Sinh Học Và Môi Trờng Đặng 11, Đờng B11, Kdc 91 B, Ql 91 Thái 205 206 207 208 209 210 211 212 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản 75 Cmt8 Xuất Thơng Mại Dịch Vụ Minh Đăng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv L7-1 Đờng 24 Kdc Ngân Thuận Mekong D V Dịch Vụ Pháp Lý Nguyên Cứu Và Phát Triển Khtn Và Kt Bán Lẻ Vật Liệu Xây Dựng Bán Bn Máy Tính Văn Phịng Cơng Ty Cổ Phần Thơng Mại Dịch Vụ Lô L2 52-53 Đờng 53 Kdc Phân Phối Hàng Tiêu Đại Khánh Ngân Thuận Dùng 414 Cmt8 Bán Buôn Xăng Dầu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một 91/42 Cách Mạng Tháng Hẻm Bán Lẻ Thiết Bị Phòng Thành Viên Đồng Tiến 91 Cháy Chửa Cháy Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xăng Dầu Sts Tây Nam Bộ Công Ty Cổ Phần Phân Phối Phú Thái 132d Trần Quang Diệu Cần Thơ Doanh Nghiệp T Nhân Ngân Phúc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Hịa Bình Phân Phối Hàng Tiêu Dùng 404 Lê Hồng Phong Xuất Khẩu Thủy Sản 30/15b Lê Hồng Phong Kinh Doanh Xăng Dầu 4/3 Khu Vực 2, Lê Thị Hồng 213 Doanh Nghiệp T Nhân Ngọc Dung 214 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn G F C 93/34 Cmt8 215 Công Ty Cổ Phần Hội Ngộ Phơng Nam 25h Võ V Kiệt Bán Lẻ ống Nớc 216 Công Ty Cổ Phần Nicotex Cần Thơ Lô 30 A3 - Khu Công Nghiệp Bán Buôn Thuốc Bảo Trà Nóc Vệ Thực Vật 174/19 Trần Quang Diệu Bán Lẻ Vật Liệu Xd 217 218 Gấm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Thiên Dung Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mỹ 351, Võ Văn Kiệt Nghệ Mk Bán Lẻ Xăng Dầu Bán Buôn Hạt Giống Nông Nghiệp Bán Buôn Gốm Mỹ Nghệ 219 Doanh Nghiệp T Nhân Hồng Yến 308/28 Bình Dơng B Bán Lẻ Xăng Dầu 220 Doanh Nghiệp T Nhân Hiệp Phong Ql91b Bình Phó B Bán Bn Sắt Thép 332 Cmt8 Sửa Xe Ô Tô 486 Cách Mạng Tháng Bán Lẻ Bia Nớc Ngọt 41a Lê Hồng Phong Bán Lẻ Vật Liệu Xd 221 222 223 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tiến Thành Mê Kong Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thơng Mại Dịch Vụ Phơng Thảo Doanh Nghiệp T Nhân Thơng Mại Sản Xuất Ngọc Bình 238 224 Công Ty Cổ Phần O Tô Sao Tây Nam Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Th- 225 ơng Mại Dịch Vụ Và Kỹ Thuật Minh Phú 226 227 Công Ty Cổ Phần An Khánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn XNK Thủy Sản Cần Thơ 91 Cnt8 Bán Lẻ Xe Ơ Tơ 2/11a Kv Lê Hồng Phong, Bán Buôn Hệ Thống T- Hẻm 10 ới Phun Nghệ Thuật L3-16 Lê Hồng Phong Bán Ơ Tơ Lơ Kcn Trà Nóc Cb Thủy Sản 228 Cơng Ty Lơng Thực Sơng Hậu Lơ 18 Kcn Trà Nóc Cb Gạo 229 Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Mê Kơng Lơ 24 Kcn Trà Nóc Cb Thủy Sản 230 231 232 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Lơ 44 Kcn Trà Nóc Nghiệp Thực Phẩm Pataya Lơ 45 Đờng Số Kcn Trà Nóc Cơng Ty Thép Tây Đô Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thực Phẩm XK Nam Hải Cb Thủy Hải Sản Đóng Hộp Sx Thép Xd Lơ 14 Kcn Trà Nóc Cb Tôm Đông Lạnh 233 Công Ty Cổ Phần Nhựa Cần Thơ 288 Cmt8 Sx Sản Phẩm Nhựa 234 Công Ty Cổ Phần May Meko Kcn Trà Nóc Gia Công May Mặc 235 Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ 366e Cmt8 Sx Bao Bì 236 Cơng Ty Cổ Phần Liên Hiệp Kim Xuân 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kwong Lung Mê Kô Công Ty Cổ Phần Bia Nớc Giải Khát Sài Gịn Tây Đơ Cơng Ty Cổ Phần Công Nghiệp Thực Phẩm Tân Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Giấy Tập Thành Đạt Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bột Mì Đại Phong Hợp Tác Xã Rau An Tồn Bình n A Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Khí Thanh Ong Doanh Nghiệp T Nhân Mỹ Hồng Ngọc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Phát Chuyển Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Khí Văn Trờng Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lơ 16a8 Kcn Trà Nóc , Đờng Trục Chính Sx Đinh Lơ 28 Kcn Trà Nóc Cb Lơng Vũ, May Mặc Lơ 22 Trà Nóc Sx Bia, Nớc Giải Khát Lơ 11a Kcn Trà Nóc Sx Mì Ăn Liền 274a/13 Tỉnh Lộ 918 Sx Tập Học Sinh Lơ 15a Kcn Trà Nóc Sx Bột Mì Bình Yên A Trồng Rau 309b Bùi Hữu Nghĩa Sx Câu Kiện Kim Loại 3/1 Bình n A Đóng Xà Lan 557/12 Trần Quang Diệu Sx Bàn Ghế Cạnh Kho 313 Huỳnh Phan Hộ Sx Bi Bánh Răng Lô 57 Kcn Trà Nóc Sx Thuốc Diệt Chuột 239 Labiofam Việt Nam 248 Công Ty Cổ Phần Seavina Lô 16a+18 Kcn Trà Nóc Cb Thủy Sản 249 Cơng Ty Cổ Phần Da Tây Đô Lê Hồng Phong Thuộc Da 250 Hợp Tác Xã Bò Sữa Long Hòa 627/10 Bình n A Ni Bị Sữa 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thức Lơ 19a9-1 Kcn Trà Nóc Ăn Thuỷ Sản Việt Thăng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Minh Đăng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tspt Công Ty Cổ Phần Đầu T, Xây Dựng Hồng Trung Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tk Xây dựng Huỳnh Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện Công Nghiệp Ca Ba Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Hồng Bảo Nam Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Xây Dựng Tâm Tiến Doanh Nghiệp T Nhân 312 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hồng Bách Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Thanh Thạch Hà Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lâm Hà Doanh Nghiệp T Nhân Xây Lắp Viễn Thơng Truyền Hình D-v-c Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng Cấp Thốt Nớc 15 Cơng Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật T Xây Dựng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Thơng Mại Thu Trang Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Xây Lắp Nớc 94 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Mê Kông Tây Đô Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Sx Thuốc Thú Y, Thủy Sản 300/10 Cmt8 Xây Dựng Dd 20a/5a Lê Hồng Phong Xây Dựng Cầu Đờng 392-394 Cmt8 Xây Dựng 91/14 Cmt8 Xây Dựng 281b/91b Tổ 11 Bình Phó A Xây Lắp Điện 535d2/20 Kv Bình An Xây Dựng Dd 162/34/54a Trần Quang Diệu Xây Dựng Cầu Đờng B30 Nguyễn Thông Xây Dựng Dd C19 Cmt8 Xây Dựng Dd 38a Ng Thông Xây Dựng 330 Vành Đai Phi Trờng Xây Dựng Dd 216 Vành Đai Phi Trờng Xây Lắp Ct Viễn Thông 340/8 Cmt8 Lắp Đặt Cấp Thoát Nớc 244/52a Cmt8 Xây Dựng dd 512/74 Đờng Cmt8 Xây Dựng Dd 286/10a/6 Cmt8 Xây Dựng Dd 469a Lô D1-2 Cmt8 Xây Dựng 28/14b Kv Nguyễn Truyền Xây Dựng Dd 240 Dựng Thế Lập 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Thanh Công Ty Cổ Phần Lâm Nghiệp Và Xây Dựng Việt úc Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng Cơng Trình 675 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thăng Long Công Ty Cổ Phần Đầu T Và Xây Lắp Tp Cần Thơ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sáu Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Kiên Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Tp Cần Thơ Công Ty Cổ Phần Đầu T Xây Dựng Thái Quảng Doanh Nghiệp T Nhân Đông Doanh Nghiệp T Nhân Dịch Vụ Mai Hồng Phúc Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành 287 288 289 71 Vành Đai Phi Trờng Xây Dựng Dd 469a Cmt8 Xây Dựng Dd 6/7 Lê Hồng Phong Xây Dựng 108/7/11 Trần Quang Diệu Xay Dựng 95a Lê Hồng Phong Xây Dựng Cơng Trình Điện 495/5 Trần Quang Diệu Xây Dựng Cầu Đờng 466 Cmt8 Nhà Hàng Cung Cáp Thức Ăn Công Nghiệp 210, Đờng B5, Khu Dân C Hng Bán Lẻ Thiết Bị Viễn Phú Thông G3-33 Đờng 54 Kđt Phú An Phân Phối Dợc Phẩm Lô 11c Võ Ngun Giáp Bán Lẻ Xe Ơ Tơ Khu Vực Mua Bán Phế Liệu Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Đơng Phơng Kdc Hng Phú 2a Bán Lẻ Xăng Dầu Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu An Hữu Tầng D2-20 Kdc Phú An(lô Trà Vinh Số 20) Kđt Mới Nam Sông Hậu Công Ty Cổ Phần Dợc Phẩm Phớc Thọ 286 Xây Dựng Cầu Đờng Quảng Cáo 282 285 86 Cmt8 162/34/18 Trần Quang Diệu Đô Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Beginit 284 Xây Dựng 444/55 Cmt8 281 283 386 Cmt8 Công Ty Cổ Phần Đầu T Thơng Mại Dịch Vụ Sài Gịn Ơ Tơ Cần Thơ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Dịch Vụ Du Lịch Ltv Cần Thơ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thơng Mại Dịch Vụ Châu Duy Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây dựng Thơng Mại Vận Tải Vy Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thơng Mại Xây dựng Thái Sơn Bán Lẻ Xăng Dầu 30 B5 Hng Phú Bán Lẻ Xăng Dầu 379m Đờng Lê Bình Bán Bn Vật Liệu Xd 509 Quốc Lộ 61b Kv3 Bán Lẻ Vật Liệu Xd 241 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv 328c Kv Khang Minh Jsc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Thơng Mại Dịch Vụ Vi - Na - Anh Phân Phối Dầu Nhớt Bán Buôn Vật Liệu Kv Thjanh Huề Thiết Bị Lắp Đặt Khác Trong Xd Công Ty Cổ Phần Vlxd D T L Công Tytrách Nhiệm Hữu Hạn Cơ Khí Thơng Mại Trờng Phú Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xăng Dầu Hồng Hào Số Đờng Số Long Thịnh Bán Buôn Sắt Thép 283 Yên Trung Bán Buôn Sắt Thép D15,đờng Số Bán Lẻ Xăng Dầu D15,đờng Số Bán Lẻ Xăng Dầu 378 Khu Vực Bán Máy Tính D2, Đờng 29, Kđt Mới Phú Hng Bán Bn Phân Bón 84a Quốc Lộ 1a Kv2 Bán Buôn Gạch Men Lô Số Kdc Hng Phú Siêu Thị Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xăng Dầu Hồng Hào Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dk Teck Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trợ Nông Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thanh Long Cần Thơ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn E B Cần Thơ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tập Bán Bn Dầu Mỡ Đồn Quốc Tế Runlong(việt Nam) Số Khu Vực Phú Thắng Động Vật Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Tây Đô Số 58 Đờng Số Kđt Phú An Kinh Doanh Xăng Dầu Lô 20 Khu Đơ Thị Phú An Kinh Doanh Xe Ơ Tơ Km8 Quốc Lộ Sx Thuốc Lá 23 Đờng D9, Kdc Thiên Lộc Sx Giống Thủy Sản 38 Đờng Số Kdc 586 Sx Tôm Giống 99a Khu Vực Mỹ Sx Mỹ Phẩm 504 Khu Vực Yên Hạ Sx Cây Giống L12 Đờng 26 Hng Phú Nuôi Trồng Thủy Sản G24, Đờng Số 55, Kdc 586, Kv Sx Cửa Nhôm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Toyota Cần Thơ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vinataba-philip Morris Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản 304 Xuất Thơng Mại Giống Thủy Sản Huy Phú 305 Công Ty Cổ Phần Tôm Giống Hồng Vinh Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản 306 Xuất Thơng Mại Dịch Vụ Huỳnh Mỹ Phơng 307 308 309 Hợp Tác Xã Phớc Trung Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Hoàng Hiệp Doanh Nghiệp T Nhân Tuấn Tài Lộc 242 Thạnh Thuậ 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Hng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thuận Hng Dựng Thơng Mại Minh Thông Công Ty Cổ Phần Đt Và Xây Dựng Mekongland Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Lam Trờng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xp Cb Thủy Sản Dịch Vụ Bán Đấu Giá Nguyên Tâm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Khí 679 Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TV Xây Xây Lắp Điện 912 B- Khu Vực Xây Dựng 03-05 Kdc Diệu Hiền Xây Dựng Dd C9 Đờng 57 Kdc 586 Xây Dựng G3-27 Đờng Số 10 Kđt Phú An Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Và Công Nghệ Sinh Học P C R Km 2078+300 Quốc Lộ Phú Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Cb Thủy Sản B12, Đờng Số 3, Kđt Mới Hng Công Ty Cổ Phần Quốc Việt Dựng Đo Đạc Bản Đồ Tấn Cờng Kcn Hng Phú Xây Lắp Công Trình Viễn Thơng E2-26 Đờng Số Kdc 586 Xây Dựng Dd Số 17 Đờng Số 10 Xây Dựng 122 Kv Thạnh Mỹ Dịch Vụ Đo Đạc C37 Đờng 57, Kdc 586 Kiểm Tra Và Phân Tích Kỹ Thuật Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giám Số M9 Đờng Số 44a, Khu Dân Thiết Kế Giám Sát Sát Đông Dơng C 586 Cơng Trình Điện Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Warrantek Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Quang Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Hiệp Hng Thịnh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Xăng Dầu Cam Thuỷ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phú Nông Doanh Nghiệp T Nhân Ngọc Thu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gạo Hoa Sen 44-46 Đờng Số Kdc586 Tttm Thốt Nốt Thới Hòa 646, Kv Qui Thạnh Ql 91 Kv Qui Thạnh 999 Quốc Lộ 91 Kv Thạnh Phớc 243 Kiểm Tra Phân Tích Kỹ Thuật Bán Buôn Gạo Bán Buôn Vật Liệu Xây Dựng Bán Buôn Xăng Dầu Bán Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Bán Buôn Bánh Kẹo, Sữa Bán Buôn Gạo 329 Doanh Nghiệp T Nhân Sẫm Dũng 494 Kv Thới Hòa Kinh Doanh Phân Bón 330 Doanh Nghiệp T Nhân Nơng Việt 538 Thới Bình A Bán Bn Tấm Cám 331 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Đăng Khoa 332 Doanh Nghiệp T Nhân Đồng Tân 333 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản N T S F 334 335 336 337 410 Ql91 Phụng Thạnh 303/10 Quốc Lộ 91 , Kv Long Thạnh Công Ty Cổ Phần Khống Sản Và Xi Măng Cần Thơ Cơng Ty Cổ Phần Chế Biến Thuỷ Hải Sản Hiệp Thanh Doanh Nghiệp T Nhân Sản Xuất Thơng Mại Việt Tiến Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ấn Độ Dơng Bán Buôn Bia Nớc Giải Khát Kinh Doanh Xăng Dầu Kcn Thốt Nốt Thới Hòa Cb Thủy Sản Quốc Lộ 80 Thới Hòa Sx Xi Măng Quốc Lộ 91 Thới An Cb Thủy Sản Tràng Thọ A Sx Bột Cá, Cám Sấy Kcn Thới Thuận Cb Thủy Sản 338 Công Ty Cổ Phần Hiệp Phú Kcn Thốt Nốt Sx Thức Ăn Thủy Sản 339 Doanh Nghiệp T Nhân Thắng Lợi Thạnh Phớc Cb Gạo 340 Công Ty Cổ Phần Gentraco 121 Ng Thái Học Cb Gạo 341 342 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành 508 Long Thạnh Nhi Hợp Tác Xã Giống Nông Nghiệp Thốt Nốt Sx Thiết Bị Nâng Hạ, Bốc Xếp Ql 91 Quy Thạnh Sx Lúa Giống 343 Hợp Tác Xã Thuận An 1740 Kv Thới An San Lắp Mặt Bằng 344 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Lê Nổi Thới An Xd 1173 Ql 91 Thới Thạnh Xây Dựng 703 Kv Thới Thạnh Xây Dựng Dd QL 91 Xây Dựng Dd Phụng Thạnh Xây Dựng Dd 345 346 347 348 349 350 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thơng Mạidv An Phát Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Thành Hng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Minh Th Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Hng Công Ty Cổ Phần Đầu T Xây Dựng Số 563b Tổ 26 Khu Vực Long Royal Thạnh A Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Xanh Kcn Thốt Nốt 244 Xâ Dựng Dd Xây Lắp Hệ Thống Xử Lý Rác PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’s ALPHA, PHÂN TÍCH EFA Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 836 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TT01 14.16 4.446 607 812 TT02 14.35 4.427 596 815 TT03 14.39 4.067 669 795 TT04 13.99 4.324 683 792 TT05 14.06 4.323 638 804 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 828 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NV01 7.37 1.671 678 771 NV02 7.09 1.833 638 809 NV03 7.41 1.629 745 702 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 773 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted MA01 14.46 2.730 564 726 MA02 14.36 3.016 540 733 MA03 14.42 2.949 575 722 MA04 14.46 2.971 571 724 MA05 14.83 2.945 486 753 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 770 N of Items 245 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QL01 11.10 1.991 553 725 QL02 11.15 1.871 620 690 QL03 11.19 1.878 602 699 QL04 11.57 1.764 526 747 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 899 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CN01 18.71 6.356 715 883 CN02 18.63 6.433 745 879 CN03 18.64 6.156 747 878 CN04 18.66 6.328 737 880 CN05 18.64 6.294 704 885 CN06 18.66 6.398 712 884 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 788 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NL01 11.17 1.911 609 728 NL02 11.15 1.754 676 692 NL03 11.06 1.980 586 740 NL04 11.19 2.056 513 775 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 847 Item-Total Statistics XH01 Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 7.60 1.112 671 246 826 XH02 7.62 1.015 700 800 XH03 7.66 959 774 726 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 791 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NLCT1 7.47 605 624 725 NLCT2 7.50 560 686 657 NLCT3 7.42 663 592 759 Factor loading CN02 715 CN01 694 CN04 674 CN03 650 CN06 638 CN05 608 TT03 730 TT02 638 TT04 591 TT01 558 TT05 555 MA04 623 MA03 559 MA02 527 MA01 525 MA05 511 NL02 689 NL03 596 NL01 542 NL04 524 QL02 643 QL01 568 QL03 561 247 QL04 529 XH03 657 XH01 622 XH02 586 NV03 700 NV02 564 NV01 558 248 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU SƠ CẤP I- THÔNG TIN SỬ DỤNG PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ MẠNG MÁY TÍNH 1- Thông tin sử dụng phần cứng 1.752 chiếc, 1.752 người Các DN có nhu cầu mua sắm Máy tính xách tay 765 chiếc, 765 người trang thiết bị tương Máy in 695 chiếc, 695 người lai Máy chiếu 110 chiếc, 110 người Máy quét 52 chiếc, 52 người Máy chủ 20 chiếc, 20 người Máy tính để bàn 2- Thơng tin sử dụng hệ thống mạng máy tính nội 73% DN có dụng mạng nội Tình hình sử dụng mạng nội 27% DN chưa sử dụng mạng nội bộ, có nhu cầu sử dụng thời gian tới Kiểu kết nối Chất lượng sử dụng 73% DN LAN 100% DN sử dụng wifi 89% DN cho sử dụng ổn định 11% DN cho chất lượng sử dụng không ổn định 3- Thông tin sử dụng phần mềm Các phầm mềm thơng dụng Có sử dụng Bộ ứng dụng soạn thảo văn bảng tính 100% văn phịng Quản lý Email 100% Quản lý kế tốn, tài 100% Quản lý nhân sự, tiền lương 62% Quản lý bán hàng 59% Quản lý cổ đông chi trả cổ tức 16% Quản lý khách sạn, nhà hàng 5% Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) 0,5% Quản lý tổng thể nguồn lực (ERP) 0,8% 4- Lý DN chƣa sử dụng sử dụng chƣa nhiều phần mềm nêu trên? Có 03 lý quan trọng theo DN đưa là: 249 - Chi phí cao: 100% DN - Trình độ nhân viên chưa đủ: 80% DN - Không phù hợp với mô hình DN: 61% DN 5- DN có sử dụng dịch vụ tƣ vấn việc đầu tƣ CNTT không - Có 4% DN có sử dụng dịch vụ tư vấn việc đầu tư CNTT - Có 27% DN có nhu cầu sử dụng vòng 01 năm tới 6- DN đánh giá dịch vụ tƣ vấn CNTT - Có 86% DN chưa có thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn - Có 14% DN cho chi phí tư vấn cao II- THÔNG TIN SỬ DỤNG INTERNET, EMAIL, WEBSITE 7- Tình hình sử dụng Internet DN 100% DN Tình hình sử dụng Internet Tìm kiếm thơng tin: 100% DN Điện thoại Internet: 100% DN Trao đổi thông tin (email, chat …): 100% DN Mục đích sử Tiếp nhận quản lý đơn đặt hàng: 45% DN dụng Quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm/dịch vụ: 36% DN Dịch vụ tài - ngân hàng qua mạng: 89% DN 8- Sử dụng Email cho công việc kinh doanh Tỷ lệ sử dụng email trung bình bao nhiêu? Ban lãnh đạo Nhân viên 7% Hàng ngày Có email Hiện chưa sử dụng sử tương lai dụng sử dụng 36% Hàng tuần 19% 60% Hàng ngày Hàng tuần 9% Không cần sử dụng email 14% 13% 4% 8% 9- Tình hình sử dụng Website vào hoạt động hỗ trợ sản xuất - kinh doanh DN Tình hình sử 36% DN có website dụng website riêng 38% DN Chưa có website riêng có tương lai 250 26% Khơng có nhu cầu Giới thiệu hình ảnh sản phẩm, dịch vụ DN: 100% DN Mục đích sử dụng (Chỉ tính có Hỗ trợ đặt hàng - mua hàng: 100% DN Tiếp nhận đơn đặt hàng: 56% DN Tư vấn khách hàng online: 58% DN sử dụng Thu thập thông tin khách hàng: 100% DN Website) Thanh toán trực tuyến: 2% DN Tần suất cập 38% DN Hàng ngày 62% DN Hàng tuần nhật thông tin Mức độ đầu 5% Cao 18% Trung bình 77%Thấp 3% Cao 21% Trung bình 76%Thấp 4% Cao 22% Trung bình 74%Thấp tư Mức độ an tồn thơng tin Hiệu sử dụng III- DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG VÀO SX-KD 10- DN tham gia vào mơ hình thƣơng mại điện tử kinh doanh - 36% DN tham gia B2B - 36% DN tham gia B2C - 64% DN không tham gia nơ hình 11- DN tự nhận định hiệu việc áp dụng TMĐT - 34% DN cho hiệu trung bình - 66% DN cho hiệu thấp 12- Lý việc chƣa tham gia tham gia chƣa sâu vào thƣơng mại điện tử? Có 03 lý DN chọn nhiều là: - Khách hàng chưa có thói quen giao dịch qua mạng - Tính an tồn giao dịch chưa đảm bảo - Chi phí cao 13- DN có nhu cầu tìm hiểu thêm ứng dụng sản phẩm/dịch vụ CNTT? - 19% DN khơng có nhu cầu - 81% DN có nhu cầu; cụ thể: + 90 % có nhu cầu tìm hiểu thiết bị (máy tính, máy fax,…) + 86 % có nhu cầu tìm hiểu Hệ thống mạng (LAN, WAN,…) + 100% có nhu cầu tìm hiểu Các phần mềm (như ứng dụng văn phòng Microsoft) + 100% có nhu cầu tìm hiểu Các phần mềm quản lý 251 + 50% có nhu cầu tìm hiểu Dịch vụ tư vấn CNTT + 100% có nhu cầu tìm hiểu Các ứng dụng web cao cấp (sở hữu website riêng, sử dụng dịch vụ thương mại điện tử) IV- NGUỒN LỰC CNTT 14 Nguồn nhân lực DN - 5% DN có phận chuyên trách CNTT? - 27% DN có người chuyên trách/phụ trách CNTT - 6% DN có đội ngũ nhân lực đào tạo chuyên ngành CNTT - 35% DN có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực CNTT; đó: + 100% Cơng cụ tin học văn phòng + 100% Internet/Email + 68% Các phần mềm chuyên dụng V- ĐỀ XUẤT- KIỀN NGHỊ CỦA DN VỀ CÁC GIẢI PHÁP CNTT 15 Yêu cầu DN cần hỗ trợ từ phía nhà cung cấp giải pháp CNTT? - 30% DN cần Dịch vụ tư vấn đầu tư cho CNTT - 100% Giá hợp lý - 100% Giúp làm giảm chi phí DN - 80% Tương thích với hệ thống - 100% Vận hành ổn định - 100% Giao diện thân thiện, dễ sử dụng - 28% Nâng cao khả lưu trữ xử lý liệu - 100% Phần mềm Việt hóa 252 ... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ NGUYỄN TRUNG NHÂN MÃ SỐ NCS: P1314002 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ... tài nghiên cứu tác động Công nghệ thông tin đến yếu tố cấu thành Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp địa bàn thành phố Cần Thơ, qua đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. .. trên, tác giả chọn đề tài: ? ?Nghiên cứu tác động Công nghệ thông tin đến yếu tố cấu thành Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ? ?? làm nội dung nghiên cứu luận án 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ,

Từ khóa liên quan