0

Dien tich hinh chu nhat 1

8 757 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Kiểm tra bài cũ 1. Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông, diện tích tam giác vuông. 2. Phát biểu 3 tính chất của diện tích đa giác. Chữa bài tập 12(b,c) SBT/Tr127. đáp án - Công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a.b Diện tích hình vuông: S = a 2 Diện tích tam giác vuông: S = Ba tính chất của diện tích đa giác : - Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau. - Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó - Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m, làm đơn vị đo thì đơn vị diện tích tương ứng là 1cm 2 , 1dm 2 , 1m 2 , . 2 .ba luyện tập I/ Chữa bài tập: Bài 7: SGK-Tr 118: Một gian phòng hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và1,6m ; một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m. Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng hay không ? Bài giải Diện tích các cửa là: (1 x 1,6 ) + ( 1,2 x 2 ) = 4(m 2 ). Diện tích nền nhà là: 4,2 x 5,4 = 22,68 (m 2 ). Tỉ số giữa diện tích các cửa và diện tích nền nhà là 17, 63 % < 20 %. Vậy gian phòng trên không đạt mức chuẩn về ánh sáng. 68,22 4 II/ bài Luyện tập: Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền. Bài giải Tổng diện tích hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông b và c là : b 2 + c 2 . Diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền là : a 2. Theo định lý Pytago có a 2 = b 2 + c 2 . Vậy tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền. Bài 10 - SGK/ Tr 119: 2 a 2 c 2 b b a A B C c Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác vuông đó để tạo thành: a) Một tam giác cân. b) Một hình chữ nhật. c) Một hình bình hành. Diện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao ? Luyện tập: II/ bài Luyện tập: Bài 10 - SGK/ Tr 119: I/ Chữa bài tập: Bài 7: SGK-Tr 118 Bài 11 - SGK/ Tr 119: Bài giải a. b. c. Bài 13 - SGK/Tr119. Cho hình 125, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kỳ nằm trên đường chéo AC , FG // AD , HK // AB. Chứng minh rằng hai hình chữ nhật EFBK và EGDH có cùng diện tích. Giải Ta có ABC = CDA (c.g.c) => S ABC = S CDA (T/c 1 diện tích đa giác). Tương tự có S AFE = S EHA S EKC = S CGE . => S ABC - S AFE - S EKC = S CDA - S EHA - S CGE . Hay S EFBK = S EGDH II/ Luyện tập: A F B K C G D H E Hình 125 III/ Hướng dẫn học ở nhà: a) Tính diện tíchchu vi ABCD: Diện tích là 15m 2 . Chu vi là 16 cm. Tìm kích thước các hình chữ nhậtdiện tích nhỏ hơn nhưng có chu vi lớn hơn Ví dụ : Chiều rộng 1cm, chiều dài 9cm thì diện tích bằng 9cm 2 , chu vi bằng 20 cm. b) Tìm độ dài cạnh hình vuông. So sánh diện tích hình vuông với diện tích hình chữ nhật. ( Chứng minh nhận định đó) Bài 15- SGK/Tr 119. Bµi tËp vÒ nhµ - Lµm bµi tËp: 12;14 15 SGK/Tr119. - Bµi 16 , 121 SBT/Tr127. - §äc tr­íc bµi 3: DiÖn tÝch tam gi¸c. . Luyện tập: Bài 10 - SGK/ Tr 11 9: I/ Chữa bài tập: Bài 7: SGK-Tr 11 8 Bài 11 - SGK/ Tr 11 9: Bài giải a. b. c. Bài 13 - SGK/Tr 119 . Cho hình 12 5, trong đó. ( Chứng minh nhận định đó) Bài 15 - SGK/Tr 11 9. Bµi tËp vÒ nhµ - Lµm bµi tËp: 12 ;14 15 SGK/Tr 119 . - Bµi 16 , 12 1 SBT/Tr127. - §äc tr­íc bµi 3: DiÖn tÝch
- Xem thêm -

Xem thêm: Dien tich hinh chu nhat 1, Dien tich hinh chu nhat 1,

Hình ảnh liên quan

Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền. - Dien tich hinh chu nhat 1

ho.

một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền Xem tại trang 3 của tài liệu.
Diện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao ? - Dien tich hinh chu nhat 1

i.

ện tích của các hình này có bằng nhau không? Vì sao ? Xem tại trang 4 của tài liệu.
Cho hình 125, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kỳ nằm trên đường chéo AC , FG // AD , HK // AB. - Dien tich hinh chu nhat 1

ho.

hình 125, trong đó ABCD là hình chữ nhật, E là một điểm bất kỳ nằm trên đường chéo AC , FG // AD , HK // AB Xem tại trang 6 của tài liệu.