0

Dien tich hinh chu nhat 2

15 797 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Đáp án: Đa giác đều là đa giác có tất cảcác cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. Mỗi góc của n-giác đều là: n n )2(180 0 − Với n = 6 thì : 0 0 120 6 )26(180 = − KIỂM TRA BÀI CŨ: Thế nào là đa giác đều? Tính số đo mỗi góc của lục giác đều? TIẾT 27 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác: *Số đo của phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đo.ù *Mỗi đa giác có một diện tích xác đònh. Diện tích đa giác là một số dương. 1/ Nhận xét: a/Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau. TIẾT 27 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác 1/Nhận xét: 2/Tính chất: Diện tích đa giác có các tính chất sau: b/Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó. c/ Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1 dm, 1m,…, làm đơn vò đo diện tích thì đơn vò diện tích tương ứng là 1cm 2 , 1dm 2 , 1 m 2 … TIẾT 27 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác 1/Nhận xét: 2/Tính chất: II/ Công thức tính diện tích hình chữ nhật: Đònh lí: Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó. a b TIẾT 27 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác S = a.b Cho hình chữ nhậtcó độ dài hai kích thước là 0,5m và 3dm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. Ta có : 0,5m = 5 dm mà S = a.b do đó S = 5.3=15 (dm 2 ) GIẢI III/ Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông: 1/Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó. a a TIẾT 27 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác II/ Công thức tính diện tích hình chữ nhậth hình chữ nhật' title='công thức tính diện tích hình chữ nhật'>DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác II/ Công thức tính diện tích hình chữ nhậtg thức' title='diện tích hình chữ nhật công thức'>DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác II/ Công thức tính diện tích hình chữ nhật: S = a 2 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = a, AD = b. Hãy tính diện tích tam giác ADB theo a và b? CBDADB ∆=∆ CBDADB SS =⇒ CBDADBABCD SSS += b a D A B C Ta có: Hay Mà S ABCD = 2S ADB ⇒ S ABD = 2 ABCD S 2 .ba = (t/c 1) (t/c 2) GIẢI TIẾT 27 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện tích đa giác II/ Công thức tính diện tích hình chữ nhật: III/ Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông: 2/Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích hai cạnh góc vuông. b a 2 1 S = a.b [...]... đó theo đơn vò m2, km2, ha, a GIẢI Diện tích đám đất đó là: S = 700 400 = 28 0000 (m2) S = 28 0000 m2 = 0 ,28 km2 S = 28 hm2 = 28 ha S = 28 00 dam2 = 28 00 a *Về nhà học thuộc khái niệm diện tích đa giác, công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông * Về nhà làm bài tập 7,9,10,11, 12 trang 118,119 sách giáo khoa  ... 2/ Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm đi 4 lần? a/ Diện tích tăng 4 lần S = a.b b/ Diện tích giảm 4 lần c/ Diện tích không thay đổi d/ Diện tích tăng 2 lần b S’ = 4a 4 S’= a.b= S 3)Một đám đất hình chữ nhật dài 700 m, rộng 400m Tính diện tích đám đất đó theo đơn vò m2, km2, ha, a GIẢI Diện tích đám đất đó là: S = 700 400 = 28 0000 (m2) S = 28 0000 m2 . Diện tích đám đất đó là: S = 700. 400 = 28 0000 (m 2 ) S = 28 0000 m 2 = 0 ,28 km 2 S = 28 hm 2 = 28 ha S = 28 00 dam 2 = 28 00 a GIẢI *Về nhà học thuộc khái niệm. CBDADBABCD SSS += b a D A B C Ta có: Hay Mà S ABCD = 2S ADB ⇒ S ABD = 2 ABCD S 2 .ba = (t/c 1) (t/c 2) GIẢI TIẾT 27 DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT I/ Khái niệm diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Dien tich hinh chu nhat 2, Dien tich hinh chu nhat 2,

Hình ảnh liên quan

DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT - Dien tich hinh chu nhat 2
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT Xem tại trang 3 của tài liệu.
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT - Dien tich hinh chu nhat 2
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT Xem tại trang 4 của tài liệu.
c/ Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm ,1 dm, 1m,…, làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị  diện tích tương ứng là 1cm2, 1dm2, 1 m2… - Dien tich hinh chu nhat 2

c.

Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm ,1 dm, 1m,…, làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng là 1cm2, 1dm2, 1 m2… Xem tại trang 5 của tài liệu.
II/ Công thức tính diện tích hình chữ nhật: - Dien tich hinh chu nhat 2

ng.

thức tính diện tích hình chữ nhật: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Cho hình chữ nhậtcó độ dài hai kích thước là 0,5m và 3dm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. - Dien tich hinh chu nhat 2

ho.

hình chữ nhậtcó độ dài hai kích thước là 0,5m và 3dm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó Xem tại trang 7 của tài liệu.
III/ Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông: - Dien tich hinh chu nhat 2

ng.

thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Cho hình chữ nhật ABCD có A B= a, A D= b. Hãy tính diện tích tam giác ADB theo a và  b? - Dien tich hinh chu nhat 2

ho.

hình chữ nhật ABCD có A B= a, A D= b. Hãy tính diện tích tam giác ADB theo a và b? Xem tại trang 9 của tài liệu.
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT - Dien tich hinh chu nhat 2
DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT Xem tại trang 10 của tài liệu.
2/Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm đi 4  lần? - Dien tich hinh chu nhat 2

2.

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm đi 4 lần? Xem tại trang 12 của tài liệu.
3)Một đám đất hình chữ nhật dài 700 m, rộng 400m. Tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m 2 ,  km2, ha, a. - Dien tich hinh chu nhat 2

3.

Một đám đất hình chữ nhật dài 700 m, rộng 400m. Tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m 2 , km2, ha, a Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan