0

địa lí 6

14 426 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 21:11

Gi¸o viªn: nguyÔn duy khiªm-Tr­êng THCS cù nÉm Tiết 9 - Bài 7 sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Địa lí 6 sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Tiết 9 - Bài 7 1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục -Trục tưởng tượng của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 66 0 33. 66 0 33 Quan sát H19-SGK, hình vẽ trên bảng hãy cho biết : Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? -Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Em hãy cho biết Trái Đất tự quay một vòng quanh trục hết thời gian là bao nhiêu? - Thời gian để Trái Đất tự quay quanh trục một vòng là một ngày đêm hay 24 giờ. sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶ TiÕt 9 - Bµi 7 L­îc ®å c¸c khu vùc giê trªn Tr¸i §Êt sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Tiết 9 - Bài 7 1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục -Trục tưởng tượng của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 66 0 33. -Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. - Thời gian để Trái Đất tự quay quanh trục một vòng là một ngày đêm hay 24 giờ. - Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 múi giờ, giờ gốc được tính từ kinh tuyến 0 0 . sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Tiết 9 - Bài 7 Nói về tình cảm giữa Việt Nam và Cu Ba, có người đã viết: Khi Cu Ba ngủ, Việt Nam thức để canh cho CuBa ngủ, và khi Việt Nam ngủ, CuBa cũng thức để canh giữ cho giấc ngủ của Việt Nam được bình yên. Về phương diện kiến thức Địa lí, em hiểu câu nói trên như thế nào? Hãy lí giải vì sao? 1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục 2. Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶ TiÕt 9 - Bµi 7 Ho¹t ®éng nhãm Dùa vµo H21- SGK, cho biÕt: a, ThÕ nµo lµ hiÖn t­îng ngµy vµ ®ªm? b, Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng ngµy vµ ®ªm kÕ tiÕp nhau lµ g×? sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Tiết 9 - Bài 7 1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục 2. Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. a, Hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất - Do Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa không được chiếu sáng là ban đêm. - Do Trái Đất tự quay quanh trục nên sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên kế tiếp nhau ở khắp nơi trên Trái Đất. b, Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Tiết 9 - Bài 7 Hoạt động nhóm Dựa vào H22- SGK, cho biết: a.Các vật chuyển động ở Bắc bán cầu từ P đến N bị lệch về phía nào? Vì sao? b. Các vật chuyển động ở Bắc bán cầu từ O đến S bị lệch về phía nào? Vì sao? sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Tiết 9 - Bài 7 1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục 2. Hệ quả sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. a, Hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất - Do Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa không được chiếu sáng là ban đêm. - Do Trái Đất tự quay quanh trục nên sinh ra hiện tượng ngày đêm luân phiên kế tiếp nhau ở khắp nơi trên Trái Đất. b, Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể - Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục còn làm cho các vật chuyển động trên Trái Đất bị lệch hướng. - Sự lệch hướng này còn ảnh hưởng tới sự chuyển động của các khối khí, dòng biển, dòng sông [...]... tiếp nhau ở khắp nơi trên Trái Đất Địa lí 6 6 b, Sự lệch hướng chuyển động của các vật thể - Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục còn làm cho các vật chuyển động trên Trái Đất bị lệch hướng - Sự lệch hướng này còn ảnh hưởng tới sự chuyển động của các khối khí, dòng biển, dòng sông Tiết 9 - Bài 7 sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả Địa lí 6 6 Củng cố - Bài tập Hiện tượng ngày và...Tiết 9 - Bài 7 sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả 1 Sự vận động của Trái Đất quanh trục -Trục tưởng tượng của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 66 0 33 -Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông - Thời gian để Trái Đất tự quay quanh trục một vòng là một ngày đêm hay 24 giờ - Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 múi giờ, giờ gốc được... Do Trái Đất quay từ Đông sang Tây C 16 giờ D ý A và B đúng, ý C sai D 17 giờ Bài tập 1 - Thể hiện hướng vận động tự quay quanh trục của Trái Đất trên quả Địa Cầu 2 - Nối các ô chữ bằng các mũi tên để được một sơ đồ đúng: Hình cầu Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày, đêm Tự quay Các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng Trái Đất Địa lí 6 a, Làm câu hỏi 1, 2 SGK b, Nghiên . quanh trục -Trục tưởng tượng của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo 66 0 33. 66 0 33 Quan sát H19-SGK, hình vẽ trên bảng hãy cho biết : Trái Đất tự quay. với mặt phẳng quỹ đạo 66 0 33. - Bề mặt Trái Đất được chia thành 24 múi giờ, giờ gốc được tính từ kinh tuyến 0 0 . Địa lí 6 Địa lí 6 sự vận động tự quay
- Xem thêm -

Xem thêm: địa lí 6, địa lí 6,

Hình ảnh liên quan

Quan sát H19-SGK, hình vẽ trên bảng hãy cho biết : Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? - địa lí 6

uan.

sát H19-SGK, hình vẽ trên bảng hãy cho biết : Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Do Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa không được chiếu sáng là ban đêm. - địa lí 6

o.

Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa không được chiếu sáng là ban đêm Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Do Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa không được chiếu sáng là ban đêm. - địa lí 6

o.

Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa không được chiếu sáng là ban đêm Xem tại trang 10 của tài liệu.
B. Do Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục - địa lí 6

o.

Trái Đất hình cầu và tự quay quanh trục Xem tại trang 12 của tài liệu.