0

Tổng quan thị trường chứng khoán và giao dịch thực tế

36 395 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 14:03

là một báo cáo khái quát nhất về thị trường chứng khoán, vai trò, chức năng và những hiểu biết về kinh doanh chứng khoán trực tuyến Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế          Nhóm 1 Page 1 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế  Nhóm 1 Page 2 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế            I. !" #$#%  &'%  (!#  ()*+  $,-!* $,.!/" $    ! " # $ # % ! &'  ('  )  *  " +    ! ,' # -   .'  " +  # / ! &.'   0 ' ! ,' #  # $  & + 1 0 '   !  ' ! ,' # % # 2 !   "" # "2  -" # "' + " # "$ # , !  !  # ". +  #  + 3 + 1) # -/ + $ # "" # "2   # .) ! 4 5"6$7.8$"98$:.;-.<"* &% 2"7";.=2"&(7"6$7,2;4 >"&(7.<":?53 "@$5&&.<" "6$7%A.ABC57-,?C56"@$ "D3E&.(7%;"7""6$7.F.<"7?53 "@4 ,G-1H,8&IJ6"-5"6$7"K% 2"7"; .=.L-&(7-"M<"7"%;"6$7-*.D.L"9 MN&C"6$ # 4 >  O # " +    ! " # $ #   ' #    !  ! "O # " #  + .  "( +   $ # * # *3 .' ! 3P Nhóm 1 Page 3 Q  RST ! UV ! QQ #     !  ! "O # 2 !    W   ! ,' # X    !  ! "O # / #    W   !  !   X    ! " #  $ #     ! O # 2   2 !    Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế II. !* -$0$,-1  "(!#  ()*+  $,-!* $,.!/" $    ! " # $ #   "  " # "" # "/" +  # 3P             Y    .'  " +    ! " # $ #   &'  " " # " + " # " ' ! ,' #  !   ! . #   # 4   ! " # $ # "") #     .'  3' # ,' #  ! '02)""" # ""'3 + 2  , ! &  ".O # " $ # ".) !  #  + 3 + 1) # -1)2  "3 + ,)  ") # & # -444 # " / ! .  "  "  $"' #  ! " # $ # , ! "'" # & " # $ # 4 ! , ! 3    .'  " +    ! " # $ # & ! " # ""'" #  + .'  .  "&'  3' # %  % # ,' # .) ! 2 !   4Z" # " ! .) ! & " # $ # 2" # ""' #  ! -3' #  !  ! '0" +   .  "., !    .'  3 + 1) # $2, ! *. #  # ) ! & + '  3 + 1) # 1 0 '  4* # O !  ! -   ! " # $ # . 0 " #  0  # ".'  *  ,  ".) +  &  ,  " #  +  ! $ # *' # "2)(/ ! " # "'0  " # "  .'  .) !  " + " # ""'4 '*   ! " # $ # -O #  + , ! "O # * !  + " # ".    " 0 .'  .  "" # "' ! ,' # "&  ".O # "3 + 2  , ! .) !  #   +   ) ! $ # -  ",  " # "") ! "" + 1 0 '  4               ! " # $ # "") # ""'" # &'  &' ! .) !  % ! &  , # " # "" '  %  "   # 4 # "%  " # $ #    ! ) # $ # ", ! O # ") # - !   -$ + /.%  %   # ", ! & # ".'   +  Nhóm 1 Page 4 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế -"[ # " # " ! .) ! " #  + %  "  .  "%  " # $ #  !   , #  $ + /-3 + O # ", ! &  ".O # "" + &O ! 4O # ,O ! ,)  -   ! " # $ # " #  # "2  *  ,  "$ # $O # " # $  &. + .) ! 4 !    " # "" # "    "    ! " #    ! " # $ # -" # " ! .) ! " #  + " + .' + " # "" #  $ #   3 +  0  !  ! &/  /  "" # "%\" # $ # $ # "$  &' # 4Z + /$ + W$ + /" + .' +  !  ! &/  X% ! &'   0 ./  " O # ) # 2)0" + " # $ # .' # , #  ! .) ! 4)% !  # ' # ") # 3 %  " + " # $ # 4 # "/"") # $ + /$ + "" # " " # $ # % ! " # "/*  . + &( + "   ! " # $ #    .'  &'  " # "/.'  -" #   * + , ! $   ! " # $ #   .'   " ! /.'  , ! " #   * + O ! " ! " # $ + /)"O # $ + " +  " # "" # $ # 2  "   ! 4 $  "  "  "    %"  "  &  &   # "        ! " # $ # % !  . #  #  #   2  , ! O ! O !  " +  ! $ # &'  " # "' +   , ! "O # 1 # "'*"O + 3' #  # " # $ #     ! 4 ! . #   &'  &' ! "  / ! &)"  * + 3 + 2  ,' # -$O # "O # " # 2  "'  & # -" +  # 3 + ) + &4 '  "      &   #     "  &   ("    & )   # ""O + ( # " +    ! " # $ #  +  # .'   # " +  ! $ # &'  " # "  ([ # , ! "O # 1 # "4U # " + " # "" # $ # /%") # .) !  Nhóm 1 Page 5 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế .& + '  - ! $ # / + , !   "%  $ # " + " # $ #  + & 3[ 0 ") # " # "2) #   "  "" +  ! $ # , ! % ! &'  "'"  *    # O #  +   "  " # ""O # 3 # "$ # ,O 0 &'4'*   !  " # $ # -O #  + " #  + &, ! ( #  #  # "O #  + . +   ' !  ( ! ./ # ")&  )3 # ", ! * + % # %  & # 4 ! -O #  + " 0  " #  + 3 + 2  &'  3' # "O # 3 # "-(   #  # ".'  , !    ! " # $ #  / ! &.   # .) ! . + &( + "3   #  + ").' # " +  ! $ # 4 >  "' + " # "' #    ! , !   . ! $  "   !  # .  " " # "/" +  # 3[ 0 % ! &"   !   .'  % ! &  , ! " #   * + - ! . #  # ".'  O # ""  ". # 3   #  + $ # ]1 0 '  , !   "%  $   !  $'.  "( + . + &(/ ! &'  $ # % # . +   %  ", ! &'  ('  & # . !   ! " # /%  "O !    ! " # $ # " #  +  , ! O !     "/  "-' #  %  4 ! . # ) 0  # ".'  "  "$' + -.[2  3  ' + .  , !  #   + " +  ! $ # -% ! &    . # %  O # "" + .'. + "'" # 4 III. " -$,12%$(0 --1  "(!#  ()*+  $,-!* $,.!/" $ O ! "-" # &'  3' # / # "  .'  " ( + " +    ! " # $ #  3P ^ / # ""    2 ^ N""'$ ^ N"&( #  ^ N".@7 !  "  "  %    ! " # $ #  +   .'  " 3 + "    24 # " !   #  ! - ! .) !   2&, !  # $ +    ! 4U # " +    !   +  # &' # *  "") ! , ! " # $ # , !  +    *"   Nhóm 1 Page 6 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế  0 " # ""'4   ! 3 ") # -" # " !  #  ! "  , # . + ( # " # $ # " + &O ! "" # " ! .) ! -" # " ! .) ! .  "  2%  "   " # $ # & !   &' # .) ! , ! 4   !  # ") # -" # " ! .) ! " 0  "    2. + O ! &$ # &"&O ! &'  & # "%  )  ") # 4 !  "  # $ # % !  !  #  !   ] !  # ,' # - ! .) ! $'  + $ + &  " # .  "" # "" # $ # " # " !  # ' ! & !  + 2  " 3 + " # "'" # %*4>O ! ,)  -. + . + &( + "   !  " # $ #   .'    * + , ! "'(/ ! O ! " # " # "" #  # ".'  . # 3  .' +  # " + " + " # $ # ") !  + "'$"") # "" # " ! .) !  / ! &  "  " '  .) ! -.' !  ! % ! (   # *  . + /"/  " # " ! ,%)  $2" # $ # -% 0 .     ! 4 # "'.  ""'$'*" # "   '.   " # -Y + 2  "-" # ""'" # $ # , ! " # "' + " # "" # %*4 !!  ""*"      ! " # $ # -" # "2  ".  "  "  '*' + " # ". + . + &( + "" # "%  " # $ # .  "2  "% ! " #  $ #   ", !    # - # 3   + &  -% ! . + 2  "4 # ""' " # $ # -(/ ! ,  "  "  " # "  ,  " + &O ! . + &)  , !  "", ! ") ! " # $ # /  4   ! 3 ") # -" # " ! .) !   ! $'&  " # " +  !  #  ! & ! & ! " # " ! ( + % 0  #   ! 4   !  # ") # -'*" # "  ,  &' # -$2-" # " "'" # $ # &( # " # $ #  # " # " ! .) ! /  "$ # ' # " # "  ! .) ! , # *,  "  "  " # "2  "&( # " # $ #  !  $ + " + &O ! 4 !$    "    ,  "&( # " # $ #    ! " # $ # " +  #    .'  2  / # ".) #  # 4/ # ".) #  # O ! 2  &' # *  " ") ! " +    ! * # .  4  /" # , ! O !  # ".) #  # -" # " # "%  .) #  # 3P Nhóm 1 Page 7 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế ^ ) #  #   " # P% ! O !  # ".) #  # . # " # " ! &' # " # $ #    " # /  '* ! W"" # $ # X   *) ! 2  ". +  %   # 4 ^ ) #  #  #  # P% ! O !  # ".) #  # & ! " # " ! &' # " # $ # $'   " # /  -& ! ,  " %   # .  "  "   #  # ' *  ' # .    , ! &  & # O # 4 ^ ) #  #   .'  P% ! O !  # ".) #  # *  ' # &  & # O # ' #  0 & #  " + " + Y + 2  ", #   ' # & # O # " + " # ""'" # $ #  !  ,4 # "%  &( # .  " ! . # & # " + -& # " +   .'  $ # " # " %  &( # , #  #  !   , ! '( # $ # * + " 0 "'" #  $ # " # " # "%  ./   ! .  "  "  4 /" # , !   # ".) #  # " ! _%  P.) #  # .  $O ! , ! .) #  # %  "4 ^ ) #  # .  $O ! P% ! ,  ")    , ! $ # %  2  "&'  $ +  !  ) # .  -O ! &&'   # . +   . # $' # %  2  ".  "  "    ! ) # 4U # . # .  "  % !  #   "   #  # 4) #  # .  $O ! % !   # "1 # ".   # ")(/ !  0 ", ! ") ! 4 ^ ) #  # %  "P% ! ,  "&( # " # $ # .  " #  ! %  "(/ !  " # "$ # %  2  "$" # " # "%  2  "" #  + ' #   .  " , # 4/  ". + &" + .) #  # %  "% !  # " + .  "1 # ".  *3   +   #  # " ! " + ', ! " # " ! .) ! " #  + " #  +  # %    # " 0 .' +    ! 4 IV. +-3 1-1  "(!#  ()*+  $,-!* $,.!/" $ 5"6$7% 2"7"2"-&(7C3` a&"bW"L:-7:-"7"$`,)444"D$c;d /&X4Y.)%&=3e"7")%;Z" (`P • +,(-./012 5"6$7.<""53 "@,56 "@4 f53 "@P53 "@%5&(7"7""6 $7&g74 Nhóm 1 Page 8 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế Y    .'  " +    ! 3 ") #   &'  h$i # -.'   ' !  !  ! '0" + "'" # " +  ! ,' # .) ! " ! $  # 4'*   ! 3 ") # - !  #  !   "  .  ",  "( # " # " " # $ # & # " ! .) ! .  " ! , ! -/&&'  %  ,' #  & # . + .) ! 4 f56"@P56"@% 2""7""6$7 .F.<"753 "@4 Y    .'  " +    !  # ") #   $ + /" + .' + " #  $ #  !  ! &/  202 ! -)    4   !  ! 20,  " &( # " # $ #  0 " # " ! .) ! - ! .  " ! ,  "( # " #  $ # $''  ", !  !  #  ! & ! '  ", !  ! .) ! ( # " #  $ # -  %  * ! 3 +  0 " # $ # " ! .) ! $ # "4 U 0    ! 3 ") # , !    !  # ") # " # &' # *  '    - . #    ! 3 ") # % ! " 3 + -% !  ! . ! j   !  # ") # % ! .'  %  "  #  + 4 • +, +"%   /" # , !   # "2  "-   ! " # $ # .  ""  !    ! , !    !  %4 ^    ! P   ! " !   % !    !  !  . + &-" # O 0 % !    ! 2  "&( # [ # " +  ! '&. # 4  ! ,  " # , !  # 3[ 0 20 # [3. # , !  ! - !  [&'0   ! " # $ # *.  3' #  !  ! 4 ^    !  %P% !    ! &( # " # $ # [ 0    .' ! & !  # " + . 0 .  " + )   ! 2  " ,  " # , !  # 3[ 0 20&'  $O !   ) # .   +   %W" #  + % ! d # -k # d/&4444X • +,&  "    "    "%      ! " # $ # " #  + .  "" ! l%  P   ! "' +  # -   !  #  # , !    ! " # $ #  # 34  P5"L:%52", &(7"7"%;"L:-(&"L:5-"L:.F4  P57:%52", &(7"7"7:.F.<"7-"7"7:(&"7" 7:"'-7:.',7:"b94 P5"7""6 $773%57,&.(7%;"7""6B Nhóm 1 Page 9 Tổng quan thị trường chứng khoán giao dịch thực tế "b$7"P*8&"L:-"6*8-<.*8"m444 )% ! %     ! "") # -&( # " +  0 "'"   ! "O #  "") # -2. #    !  ! "O + 1) #    +  0  # "" #    !  " # $ #  #  +  + O ! .'  "4 V. 41!*+ $,5!" (()#%  $-1  "-" -(!#  ()*+  $,-!* $,.!/" $ ()%$(!% ,#+ #'"  -" -6#%  1.#%  $-+7"  $6%  5!" (()#%  $(!#  ()*+  $,-!* $,.!/" $#%  ("& '3  "   #  # ""        "       •    -1 # *' # " #  #    ! " # $ # . +  ' + ( # $/ #  #  # 4   ! " # $ # % ! "'"  *   . + .'  " # "' ! ,' # 2 !   " #  + $ # -( + ,)   !   # " #  + . 0 & + " +    ! " # $ # . +  # " # "' ! ,' #  .) !  ! &/ !  # " ! 4  " # " # " #  + - + %   ! ,' # .) !  $'"(/ !  + " # " # ". #  + -( + ,)   !  ! .) !  + " # "  # " #  + O # ".) ! , ! " # " # ". #  + -, ! " + O #   +  0  # ". #  + " 0 " #  ! "O # 3 # "$ +   .) !   # " ! 4 Z.) ! .  ".2   # -&O # *' # " # O ! " # " + .) !  " 0 .  " + &1' # 4n + ,)  .) ! '*" # "* 0 .) ! *' # " #  ! " !  + .  ""'   #  # 4&, ! . # -3   #  +  " + $ 0 )  '%%  "% ! &"  .'  " +    ! " # $ #  " # " # "" # %*"/  "[ 0 , #  -  .'  " +    !  !   +  # " # "'" +    ! $ # "-1 # *' # " #  #    !  " # $ #  #  #  ! " !  0 [ # 4 •  ! " !  # $% # &'' (  Z   ! " # $ #  #  + . # &'  O ! .'  ) # .  -" # "  ! .) ! "  . 0 ' + .  .  "" # "  .'  " + &O ! , ! .   .  "3  /,' # . # $ + 4o) #   3  "  / #  0 " # " ! .) !  "  , !  + %   ! ,' # % ! &/. # $ + O #   * +    .'  " + " # "* 0 .) ! 4 # "O ! O ! ,)  -" # " ! .) ! . 0 .' +   # ".) ! " + &O ! -  $'  " # .) ! , ! " # " " # $ #  0 & ! .) ! '*" # "* 0 .) ! 4n/ ! " # " ! -" # "  ! .) ! )" #  +  + &O + %   + , ! / + %   ! ,' # -( + ,O ! " # " Nhóm 1 Page 10 . Nhóm 1 Page 1 Tổng quan thị trường chứng khoán và giao dịch thực tế  Nhóm 1 Page 2 Tổng quan thị trường chứng khoán và giao dịch thực tế   . Tổng quan thị trường chứng khoán và giao dịch thực tế  
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan thị trường chứng khoán và giao dịch thực tế,

Hình ảnh liên quan

thì với hình thức giao dịch trực tuyến, nhà đầu tư đã có thể dễ dàng làm những công việc đó ở bất cứ nơi đâu thông qua mạng Internet. - Tổng quan thị trường chứng khoán và giao dịch thực tế

th.

ì với hình thức giao dịch trực tuyến, nhà đầu tư đã có thể dễ dàng làm những công việc đó ở bất cứ nơi đâu thông qua mạng Internet Xem tại trang 21 của tài liệu.